Regeling vervallen per 02-05-2024

Nadere regels subsidie evenementen Bodegraven-Reeuwijk 2022

Geldend van 06-01-2022 t/m 01-05-2024

Intitulé

Nadere regels subsidie evenementen Bodegraven-Reeuwijk 2022

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk;

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking aan evenementenorganisatoren;

dat het college op grond van artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011, nadere regels kan stellen over de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein;

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Nadere regels subsidie evenementen Bodegraven-Reeuwijk 2022

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • -

  basisevenement: een openbaar, voor iedereen toegankelijke activiteit of gebeurtenis van tijdelijke aard die doelbewust is georganiseerd, gericht op een relatief groot publiek met een eenmalig of jaarlijks terugkerend karakter;

 • -

  buurtfeest: kleinschalige groepsactiviteit om de sociale cohesie binnen een straat of wijk te bevorderen;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 • -

  jaarlijkse traditionele dorpsevenementen: Najaarsmarkt, Bruisend Reeuwijk, Koningsdag, SDWA Dorpendag en Nationale herdenking 4 mei. (binnen diverse dorpen);

 • -

  plusevenement: een openbaar, voor iedereen toegankelijke activiteit of gebeurtenis van tijdelijke aard die doelbewust is georganiseerd, gericht op een relatief groot publiek met een eenmalig karakter en waarbij de programmering inhoudelijk beduidend vernieuwende elementen omvat ten opzichte van het bestaande aanbod aan evenementen binnen de gemeente;

 • -

  raad: raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

De doelstelling van de subsidies op grond van deze verordening zijn:

 • -

  het stimuleren van evenementen die bijdragen aan diverse doelstellingen zoals o.a. beschreven in de gemeentelijke visie op recreatie en toerisme;

 • -

  het stimuleren van evenementen met een traditioneel karakter of cultuur-historische waarde voor de gemeente;

 • -

  het bevorderen van de sociale cohesie binnen een lokale gemeenschap.

Artikel 3 Inhoud subsidieaanvraag

In afwijking van het bepaalde in artikel 5, tweede en derde lid, van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011, omvat de aanvraag voor een subsidie per afzonderlijk evenement in ieder geval:

 • a.

  een omschrijving van het evenement en de doelgroep;

 • b.

  het te verwachten aantal deelnemers;

 • c.

  de locatie waar het evenement plaatsvindt;

 • d.

  de start- en einddatum alsmede de tijden waarop het evenement wordt gehouden;

 • e.

  de verwachte afvalstromen en hoe de inzameling geregeld is;

 • f.

  voor zover van toepassing een opgave van de organisatie(s) en instelling(en) met wie wordt samengewerkt;

 • g.

  een toelichting over de wijze waarop aansluiting wordt gevonden met alle criteria genoemd onder artikel 5 van deze verordening;

 • h.

  een realistische begroting met een specificatie van de inkomsten en uitgaven, inclusief de eventuele bijdragen van derden, deelnemers, bezoekers en mogelijke subsidie-inkomsten;

 • i.

  het gevraagde subsidiebedrag;

 • j.

  voor zover van toepassing de laatst beschikbare balans en jaarrekening.

Artikel 4Randvoorwaarden subsidie

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van deze nadere regels dient voldaan te worden aan de volgende randvoorwaarden:

  • a.

   het evenement vindt plaats binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

  • b.

   het evenement heeft geen winstoogmerk;

  • c.

   het evenement heeft een openbaar karakter en is kosteloos te bezoeken;

  • d.

   alle benodigde vergunningen of toestemmingen voor het evenement zijn verleend;

  • e.

   het evenement past binnen de doelstellingen zoals geformuleerd in de door de raad vastgestelde programma’s en/of beleid.

 • 2.

  Uitsluitend verenigingen of stichtingen komen in aanmerking voor een subsidie voor basis-, plus-, en jaarlijkse traditionele dorpsevenementen.

 • 3.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rankschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 4.

  Een subsidie voor een buurtfeest bedraagt maximaal 50% van de kosten, met een maximum van € 250 per buurtfeest.

 • 5.

  Een subsidie voor een basisevenement bedraagt maximaal 50% van de kosten, met een maximum van € 1.500 per evenement.

 • 6.

  Een subsidie voor een plusevenement bedraagt maximaal 50% van de kosten, met een maximum van € 2.500 per evenement.

 • 7.

  Een subsidie voor een jaarlijks traditioneel dorpsevenement bedraagt:

  • a.

   maximaal 100% van de kosten, met een maximum van € 1.500 per evenement voor een evenement ter gelegenheid van Koningsdag georganiseerd door de lokale Oranjeverenigingen, St. Volksvermaak en ECB of een 4-mei herdenking;

  • b.

   maximaal 50% van de kosten voor Bruisend Reeuwijk, Najaarsmarkt en SDWA Dorpendag.

 • 8.

  Voor een evenement kan jaarlijks éénmaal subsidie op grond van deze nadere regels worden verstrekt.

Artikel 5 Beoordelingscriteria subsidie

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken voor een buurtfeest als wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • °

   De activiteit is gericht op het verhogen van de betrokkenheid van bewoners bij de eigen straat of buurt, of het verbeteren van het onderling contact tussen bewoners.

  • °

   De activiteit vindt plaats in het openbaar gebied, of aangewezen tuin/parkeerplaats, altijd in overleg met gemeente.

  • °

   De activiteit moet gericht zijn op alle bewoners van de straat of buurt waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • °

   Voor enkel een buurtbarbecue kan geen subsidie worden aangevraagd, is barbecueën een onderdeel van een breder programma, dan kan wel een aanvraag worden ingediend.

  • °

   Het evenement dient te passen binnen het gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Het college kan subsidie verstrekken voor basis- en plusevenementen als wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • Basisevenementen

  • °

   Het evenementen richt zich op sport gerelateerde, kunstzinnige of culturele activiteiten.

  • °

   Het evenement draagt in positieve zin bij aan de vergroting van de naamsbekendheid van onze gemeente bij bewoners en bezoekers.

  • °

   Het evenement wordt buitenschools georganiseerd.

  • °

   Het evenement wordt door middel van lokale media bekend gemaakt.

  • °

   Het evenement is gericht op bezoekers uit de hele gemeente (of een heel dorp).

  • °

   Het evenement zet in op duurzaamheid bevorderende maatregelen (denk aan afval, energie etc., keurmerk Green Key, samenwerking Zwerfafvalchallenge, lenen materialen).

  • °

   De organisatie gaat, voor zover mogelijk, met lokale ondernemers en sponsoren een samenwerking aan.

  • °

   Het evenement maakt in haar PR een koppeling met de website www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

  • Plusevenementen

  • °

   Alle criteria van een basisevenement.

  • °

   Het evenement dient een incidenteel karakter te hebben, wat betekent dat jaarlijks geen twee gelijksoortige activiteiten worden gesubsidieerd.

  • °

   Het evenement dient innovatief te zijn, dus te vallen buiten het reguliere activiteitenpakket van de organiserende partij.

  • °

   Het evenement richt zich qua doelgroep ook op bezoekers uit de regio.

  • °

   Het evenement draagt bij aan de gemeentelijke visie op recreatie en toerisme (beoordeling aan de hand van een draaiboek of programma).

  • °

   Het evenement heeft een positieve invloed op de lokale economie.

  • °

   Het evenement zet in op duurzaamheid bevorderende maatregelen. (denk aan afval, energie etc., keurmerk Green Key, samenwerking Zwerfafvalchallenge, lenen materialen).

 • 3.

  Het college kan subsidie verstrekken voor Bruisend Reeuwijk en de Najaarsmarkt als wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • °

   Het evenement draagt in positieve zin bij aan de vergroting van de naamsbekendheid van onze gemeente bij bewoners en bezoekers.

  • °

   Het evenement wordt buitenschools georganiseerd.

  • °

   Het evenement wordt door middel van lokale media bekend gemaakt.

  • °

   Het evenement zet in op duurzaamheid bevorderende maatregelen. (denk aan afval, energie etc., keurmerk Green Key, samenwerking Zwerfafvalchallenge, lenen materialen).

  • °

   Het evenement richt zich qua doelgroep ook op bezoekers uit de regio.

  • °

   Het evenement heeft een positieve invloed op de lokale economie.

  • °

   De organisatie gaat, voor zover mogelijk, met lokale ondernemers en sponsoren een samenwerking aan.

  • °

   Het evenement maakt in haar PR een koppeling met de website www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

 • 4.

  Het college kan structurele subsidie verstrekken voor Koningsdagactiviteiten georganiseerd door de  lokale Oranjeverenigingen en activiteiten in het kader van de 4 mei herdenkingen als wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • °

   De stichting of vereniging houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten rondom de viering van Koningsdag en/of de herdenking op 4 mei.

  • °

   De activiteiten vinden plaats in het openbaar gebied.

  • °

   De activiteiten zijn gericht op alle inwoners van het dorp.

  • °

   De activiteiten dienen te passen binnen het gemeentelijk beleid.

  • °

   Het evenement zet in op duurzaamheid bevorderende maatregelen. (denk aan afval, energie etc., keurmerk Green Key, samenwerking Zwerfafvalchallenge, lenen materialen).

Artikel 6Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011 weigert het college de subsidie in ieder geval als het evenement niet bijdraagt aan de doelstellingen genoemd binnen deze nadere regels.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken deze nadere regels, indien toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Intrekken nadere regels

De Nadere regels incidentele subsidies 2011 worden ingetrokken.

Artikel 9Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 10Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie evenementen Bodegraven-Reeuwijk 2022.

Bodegraven, 21 december 2021.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris, a.i.,

mw. L. Keijzers

de burgemeester,

mr. F.D. van Heijningen