Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels schuldhulpverlening Twenterand 2022

Geldend van 04-01-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Beleidsregels schuldhulpverlening Twenterand 2022

Burgemeester en wethouders van Twenterand;

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (artikelen 3 en 4a) en de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:81).

Besluiten:

Vast te stellen de Beleidsregels schuldhulpverlening Twenterand 2022

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  budgetbeheer basis: vorm van budgetbeheer waarbij de vaste lasten (wonen, energie en zorgverzekering) voor de inwoner maandelijks worden doorbetaald;

 • c.

  budgetbeheer totaal: vorm van budgetbeheer waarbij naast de vaste lasten ook de andere maandelijkse verplichtingen voor de inwoner worden doorbetaald;

 • d.

  budgetzorg: budgetbeheer totaal gecombineerd met budgetcoaching naar financiële zelfredzaamheid (duurt maximaal 48 maanden);

 • e.

  consulent: medewerker van het Meldpunt Schulden die gespecialiseerd is in financiële vragen en schuldhulpverlening;

 • f.

  Meldpunt Schulden: gemeentelijk loket waar de inwoner met financiële vragen zich kan melden. Medewerkers van het Meldpunt Schulden van de gemeente Twenterand voeren taken van schuldhulpverlening inclusief vroegsignalering namens het college uit;

 • g.

  problematische schulden: een problematische schuldsituatie is de situatie waarin redelijkerwijs is te voorzien dat de schuldenaar niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen. In de praktijk betekent dit dat de totale schuldenlast niet in 36 maanden kan worden afgelost en dat er niet kan worden voldaan aan de maandelijkse betalingsverplichtingen;

 • h.

  ROZ: Regionale Organisatie Zelfstandigen, die gespecialiseerd is in schuldhulpverlening aan ondernemers;

 • i.

  Stadsbank: Gemeenschappelijke Regeling van 22 gemeenten uit Twente en de Achterhoek. Stadsbank Oost Nederland (SON) voert voor deze gemeenten schuldhulpverlening uit;

 • j.

  VTLB: Vrij Te Laten Bedrag. Het vrij te laten bedrag is het bedrag dat iemand tijdens een schuldregeling overhoudt om van te leven;

 • k.

  vroegsignalering: per 1 januari 2021 een wettelijke taak die voortvloeit uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Een convenantpartner meldt een betalingsachterstand tussen 30 en 100 dagen oud van een inwoner bij de gemeente, waarop de gemeente verplicht is actie te ondernemen richting inwoner en het resultaat terug te koppelen aan de melder;

 • l.

  Wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • m.

  WSNP: Wet schuldsanering natuurlijke personen;

 • n.

  informatie en advies: het geven van informatie en advies over het zelfstandig bereiken van duurzaam financieel evenwicht zonder beroep te doen op herfinanciering, schuldregeling of stabilisatie. Onder informatie en advies wordt ook verstaan het doorverwijzen naar derden;

 • o.

  intake: het beoordelen van de schuldenlast, vaststellen afloscapaciteit en het maken van een plan van aanpak. Het adviseren van de aanvrager naar een gezonde financiële situatie;

 • p.

  budgetcoaching/begeleiding: het geheel van activiteiten om de inwoner te leren op een verantwoorde manier met haar geld om te gaan;

 • q.

  crisisinterventie: (poging tot) het afwenden van een crisis en daarmee de mogelijkheid creëren om de inwoner te helpen via de reguliere schuldhulpverlening;

 • r.

  betalingsregeling: het geven van ondersteuning bij het treffen van een betalingsregeling bij een betalingsachterstand welke structureel nagekomen kan worden;

 • s.

  nazorg: activiteiten gericht op het voorkomen van recidive, na afloop van de overeenkomst (als de overige vervolgstappen uit het plan van aanpak zijn uitgevoerd);

 • t.

  herfinanciering: door middel van het afsluiten van een of meer kredietovereenkomsten bij de Stadsbank voor inlossen van de totale schuldenlast;

 • u.

  minnelijke regeling: in geval van een problematische schuldensituatie worden de aflossing en afkoop van de schulden geregeld door het inzetten van een saneringskrediet (eerste keuze) of schuldenbemiddeling (tweede keuze). Schuldeisers werken mee op vrijwillige basis. De looptijd van de regeling is maximaal 36 maanden.

Artikel 2 Doelgroep schuldhulpverlening

Alle inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Twenterand behoren tot de doelgroep schuldhulpverlening. Natuurlijke personen die in Twenterand wonen en een onderneming hebben (ZZP’ers en mensen werkzaam onder een V.O.F. of maatschap) vallen ook onder de doelgroep schuldhulpverlening. Rechtspersonen vallen niet onder de doelgroep van gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 3 Toetsingskader aanbod schuldhulpverlening

De vorm waarin het college schuldhulpverlening aan de inwoner biedt, is maatwerk en is van meerdere factoren afhankelijk. Bij de afweging welke vorm van ondersteuning het meest geschikt is voor de inwoner, weegt het college de volgende factoren mee:

 • a.

  of er sprake is van een problematische schuldensituatie;

 • b.

  wat de psychosociale situatie van de aanvrager is;

 • c.

  wat de houding en het gedrag van de aanvrager (motivatie) zijn;

 • d.

  wat de mogelijkheden van de aanvrager (kennis en kunde) zijn.

Artikel 4 Aanbod schuldhulpverlening

 • 1. Indien de aanvrager op eigen kracht of met hulp van een medewerker van het Meldpunt Schulden zijn schulden of financiële situatie kan regelen neemt het college één of meerdere van de volgende producten of diensten op in het plan van aanpak:

  • a.

   informatie en advies;

  • b.

   intake;

  • c.

   budgetbeheer of budgetzorg;

  • d.

   budgetcoaching/begeleiding (al dan niet door vrijwilligers);

  • e.

   crisisinterventie;

  • f.

   betalingsregelingen;

  • g.

   nazorg en preventie;

 • 2. Indien er sprake is van een problematische schuldenlast en de aanvrager kan niet op eigen kracht met of zonder hulp van een medewerker van het Meldpunt Schulden zijn schulden regelen, dan verwijst het college de aanvrager naar de Stadsbank of -in geval van ondernemerschap- naar een andere gespecialiseerde schuldhulpverleningsorganisatie zoals het ROZ. Daar kan afhankelijk van de situatie, naast de in lid 1 genoemde producten of diensten, één van de volgende producten of diensten worden aangeboden:

  • a.

   herfinanciering;

  • b.

   minnelijke schuldregelingen;

  • c.

   WSNP-verklaring;

  • d.

   (breed) moratorium;

  • e.

   Nazorg en preventie.

 • 3. In geval van budgetbeheer en budgetzorg bepaalt het college de vorm van het beheer. Hierbij is de mate van financiële zelfredzaamheid van de inwoner leidend en wordt er geen zwaarder product ingezet dan nodig.

Artikel 5 Voorwaarden in beschikking

Het college neemt één of meer van de volgende voorwaarden op in de beschikking tot schuldhulpverlening:

 • a.

  de inwoner gaat geen nieuwe schulden aan;

 • b.

  de inwoner gaat geen nieuwe financiële verplichtingen aan, tenzij deze passen in het VLTB;

 • c.

  de inwoner houdt zich aan het plan van aanpak en de bepalingen van de schuldregelingsovereenkomst;

 • d.

  de inwoner laat geen nieuwe schulden ontstaan;

 • e.

  de inwoner verstrekt alle informatie die verband houdt met de samenstelling van het huishouden (en woon- verblijfadres), het inkomen, de uitgaven en het financieel beheer, direct aan de hulpverlenende instanties;

 • f.

  de inwoner betaalt alle nieuwe rekeningen (huur, energievoorschot, zorgverzekering, etc.) op tijd;

 • g.

  de inwoner meldt alle schulden en eventueel vergeten schulden zo spoedig mogelijk bij het college;

 • h.

  de inwoner komt alle gemaakte afspraken met de schuldhulpverlener(s) na;

 • i.

  de inwoner blijft zich inspannen om zoveel mogelijk inkomsten te verwerven en deze voor de schuldhulp in te brengen;

 • j.

  een budgetbeheerrekening wordt geopend nadat deze noodzakelijk wordt geacht door de medewerker van het Meldpunt Schulden; deze kan niet zonder overleg met de hulpverlenende instanties worden beëindigd. Alle inkomsten worden op deze rekening gestort;

 • k.

  de inwoner is ervan op de hoogte, dat er slechts een schuldenregeling tot stand kan komen bij volledige medewerking van zowel hemzelf als de schuldeisers;

 • l.

  de inwoner blijft zelf verantwoordelijk voor zijn financiële situatie.

Artikel 6 Beëindigen schuldhulpverlening

 • 1. Het college beëindigt schuldhulpverlening in één of meerdere van de volgende gevallen:

  • a.

   Het schuldhulpverleningstraject is succesvol afgerond;

  • b.

   de inwoner komt de voorwaarden uit artikel 5 van de beleidsregels die in de beschikking tot schuldhulpverlening zijn opgenomen niet of onvoldoende na;

  • c.

   de inwoner voldoet niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 2 van deze beleidsregels;

  • d.

   de inwoner wil zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet gebruiken voor de aflossing van zijn schulden;

  • e.

   op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening is aan de inwoner schuldhulpverlening toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

  • f.

   de inwoner heeft zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdragen;

  • g.

   de inwoner maakt nieuwe schulden in het minnelijk traject;

  • h.

   de inwoner is in staat om zijn schulden zelf te regelen dan wel is in staat de schulden zelfstandig te beheren;

  • i.

   de geboden dienstverlening is gelet op de persoonlijke omstandigheden van de inwoner niet langer passend;

  • j.

   de inwoner verzoekt nadrukkelijk om de schuldhulpverlening te beëindigen;

  • k.

   het minnelijk traject is niet geslaagd en de inwoner wil gebruik maken van het wettelijke schuldsaneringstraject (WSNP);

  • l.

   de inwoner wil niet in de WSNP en het minnelijk traject is niet geslaagd omdat schuldeisers niet willen meewerken;

  • m.

   de inwoner is overleden.

 • 2. Het college stelt schuldeisers (indien nodig) schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van de schuldhulpverlening.

Artikel 7 Schuldhulpverlening aan ondernemers

Het college biedt schuldhulpverlening aan ondernemers afhankelijk van de complexiteit van de situatie door het Meldpunt Schulden of door gespecialiseerde samenwerkingspartners (bijvoorbeeld ROZ).

Artikel 8 Kosten schuldhulpverlening en budgetbeheer/budgetzorg

 • 1. Aan gemeentelijke schuldhulpverlening zijn geen kosten voor de aanvrager verbonden tenzij er sprake is van een situatie zoals omschreven in het tweede lid van dit artikel.

 • 2. Het eerste lid geldt niet voor budgetbeheer en budgetzorg aan inwoners met een inkomen van meer dan 120% van de bijstandsnorm. Inwoners met een inkomen van meer dan 120% van de bijstandsnorm betalen de kosten van budgetbeheer en budgetzorg, die worden vastgesteld door de Stadsbank, zelf.

 • 3. In geval van een schuldregeling kunnen de kosten van budgetbeer of budgetzorg worden voldaan uit het VTLB. Is dit het geval dan wordt het VTLB hiertoe verhoogd.

 • 4. Het college bepaalt altijd de vorm en duur van het budgetbeheer of de budgetzorg. Dit is maatwerk en afhankelijk van meerdere factoren. De intentie van budgetbeheer is dat het tijdelijk is. Budgetzorg duurt per definitie maximaal 48 maanden (zie ook artikel 4 lid 3).

Artikel 9 Slotbepalingen, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2022.

 • 2. Op het moment dat deze beleidsregels in werking treden, wordt de regeling “Toelating tot de schuldhulpverlening gemeente Twenterand 2012” ingetrokken.

 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels schuldhulpverlening Twenterand 2022.

Ondertekening

Vriezenveen, 21 december 2021

Burgemeester en wethouders,

de secretaris

P.F.G. Rossen

de burgemeester

mr. J.C.F. Broekhuizen