VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN VLIELAND 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN VLIELAND 2022

De raad van de gemeente Vlieland

gelezen: het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2021

gelet op: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; de Wet op de

lijkbezorging en de Beheersverordening algemene begraafplaats Vlieland

besluit vast te stellen de volgende:

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN VLIELAND 2022

Artikel 1 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met het begraven.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  Voor het recht tot het begraven in een grafruimte, met uitsluiting van anderen wordt geheven een bedrag ineens van: € 726,60 voor een huurgraf voor de tijd van 20 achtereenvolgende jaren;

 • 2.

  Bij verlenging van maximaal 10 jaar per keer wordt een recht geheven van: € 363,30

 • 3.

  Voor het recht een asbus bij te zetten, wordt geheven een bedrag ineens van € 363,30 voor een huurnis voor de tijd van 10 achtereenvolgende jaren.

Artikel 4 Begraven, bijzetten van een asbus en asverstrooing 

 • 1.

  Voor het begraven wordt een recht geheven: a. voor het lijk van een persoon van 12 jaar en ouder € 363,30 b. voor het lijk van een persoon van 1 tot 12 jaar € 259,50 c. voor het lijk van een persoon jonger dan 1 jaar en levenloos € 155,70

 • 2.

  Voor het bijzetten van een asbus wordt een recht geheven van € 155,70

 • 3.

  Voor het verstrooien van as, op een daartoe aangewezen plaats wordt een recht geheven van € 259,50

Artikel 5 Opgraven en herbegraven

 • 1.

  Voor het opgraven van lijken, uitgezonderd wanneer dit plaats heeft op rechterlijk bevel, wordt een recht geheven: a. voor het lijk van een persoon van 12 jaar en ouder € 363,30 b. voor het lijk van een persoon jonger dan 12 jaar € 259,50

 • 2.

  Voor het weer begraven van een opgegraven lijk, uitgezonderd wanneer dit op rechterlijk bevel heeft plaatsgevonden, wordt het in artikel 4 genoemde recht geheven.

Artikel 6 Gebruik graflift, klokluiden en gebruik baar

Voor gebruik van een graflift, alsmede het luiden van de klok en het gebruik van een draagbaar

of rijdende baar, wordt een recht geheven van € 181,60

Artikel 7 Overboeking

Voor elke overboeking van een grafruimte of urnenruimte in het daartoe bestemde register wordt een

recht geheven van € 10,40

Artikel 8 Afdekplaat

De kosten van de aanschaf van een marmeren afdekplaat welke gebruik dient te worden om een

urnennis mee af te sluiten bedragen € 140,10

Artikel 9 Wijze van heffing

De rechten, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, bon, of nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 10 Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling

De rechten, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 zijn verschuldigd bij de aanvang van het verlenen van de

gevraagde dienst en moeten worden betaald binnen 21 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, bon of nota.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2021" van 14 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten Vlieland 2022".

Aldus vastgesteld door de raad van

de gemeente Vlieland in zijn openbare

vergadering van 20 december 2021

de griffier, M. Brinksma-Brandenburg

de voorzitter, M. Schrier