Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 gemeente Aalsmeer

Geldend van 05-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z21-074172

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 gemeente Aalsmeer

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Algemene Begraafplaats Aalsmeer aan de Ophelialaan 232-A – 1431 HS Aalsmeer;

 • b.

  een particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van overledenen of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van overledenen;

 • d.

  keldergraf: een particulier graf met een kunststof, betonnen of gemetselde constructie die in de grond is geplaatst; keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  kindergraf: een particulier graf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven en begraven houden van een natuurlijk persoon beneden de 12 jaar en van levenloos geborenen;

 • f.

  dubbelgraf: twee enkele particuliere graven naast elkaar, die gelijktijdig worden uitgegeven en die toebehoren aan eenzelfde rechthebbende, waar plaatsing van één gezamenlijke grafbedekking is toegestaan;

 • g.

  urnengraf: een particulier urnengraf, kelderurnengraf daaronder begrepen, waarvoor aaneen natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  urnennis: een algemene nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van asbussen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  strooiveld: een plaats bij de gemeente in beheer waar as van een overledene kan worden verstrooid;

 • l.

  grafbedekking: grafbeplanting of gedenkteken die op het graf, de gedenkplaats of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • m.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn of ander object ter nagedachtenis van een overledene;

 • n.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • o.

  managementteam: de ambtenaren die belast zijn met de exploitatie en de dagelijkse leiding van Begraafplaats Aalsmeer;

 • p.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier (urnen-)graf of kelder, een particuliere urnennis, een particuliere urnenplaats;

 • q.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend;

 • r.

  eigenaar: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die met toestemming van de rechthebbende de grafbedekking op een particulier graf in eigendom heeft of de belanghebbende van een algemeen graf die de grafbedekking geplaatst heeft;

 • s.

  belanghebbende: een verzamelnaam voor alle contactpersonen met een belang bij een graf of asbestemmingsplaats, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechthebbende;

 • t.

  aanvrager: de persoon of rechtspersoon die – al dan niet door tussenkomst van een uitvaartondernemer – opdracht geeft voor een begrafenis, bijzetting, herdenkingsplechtigheid of asverstrooiing en hiervoor de betalingsplichtige is. Tevens de persoon of rechtspersoon die de uitgifte van een particulier of algemeen graf urnennis of gedenkteken verzoekt en hiervoor de betalingsplichtige is;

 • u.

  wet: Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving;

 • v.

  grafrecht: het gebruiksrecht op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of urnennis en het uitsluitend recht op een particulier (kelder-)graf, urnengraf, urnennis, urnenplaats;

 • w.

  grafakte: de beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;

 • x.

  lijkbezorging: het lichaam van een overledene of doodgeborene laten begraven of cremeren of op een andere bij of krachtens de wet voorziene wijze;

 • y.

  samenvoegen: het op verzoek van de rechthebbende samenvoegen van twee lagen in een graf tot op de onderste laag, bij graven met meerdere begraaflagen;

 • z.

  ruimen: het verwijderen van de grafbedekking na afloop of na afstand van het grafrecht en in een latere fase van het volledige graf, waarbij de stoffelijke resten worden overgebracht naar een verzamelgraf of verdiept worden begraven;

 • aa.

  schudden: een vorm van ruiming van het graf waarbij de stoffelijke resten na afloop of na afstand van het grafrecht verdiept worden begraven, tot onder de onderste laag en waarbij het graf daarna weer opnieuw kan worden uitgegeven.

 • ab.

  verzamelgraf: een algemeen graf waar stoffelijke resten van geruimde graven worden bewaard.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven of cremeren van levenloos geboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of gecremeerd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in B.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in B 4 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in B 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang van de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten als bedoeld in B.6 van de tarieventabel verschuldigd.

Artikel 9 Ontstaan van belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in B.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag voor de in de B.6 genoemde rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000,- en het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later;

 • 3.

  De overige rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Afstand doen van (graf-) rechten

Bij de invordering van grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 1.

  Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van het gedenkpark van de gemeente van het recht op het particuliere (urnen-)graf, urnenplaats, urnennis of gedenkplaats, ongebruikte voorzieningen inbegrepen. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet het college schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

 • 2.

  In de gevallen als bedoeld in het eerste lid vindt geen terugbetaling plaats van (een deel van) de betaalde rechten.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de grafrechten.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten Aalsmeer 2021" van 03 december 2020 en eerdere verordeningen worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 02 december 2021.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022 gemeente Aalsmeer

2022

B.1

Begraafrecht

Tarief €

B1.01

In een algemeen of particulier zandgraf

974,00

B1.11

In een particulier graf voor kindje jonger dan één jaar

428,00

B1.14

In een particulier graf, na lichting vanuit een ander graf op de begraafplaats

490,00

B1.15

Graf groen maken

41,00

B.2

Grafkosten particuliere graven per 10 jaar

Tarief €

B.2.02

Categorie A: (2.00x1.00 meter)

1.300,00

B.2.03

Categorie B: (2.00x0.90 meter)

1.170,00

B.2.04

Categorie E: (0.90x0.80 meter)

285,00

B.3

Verlenging graftermijn per jaar

Tarief €

Ter aanvulling van lopende termijn tot 10 jaar grafrust

B.3.01

Categorie A

130,00

B.3.02

Categorie B

117,00

B.3.03

Categorie E

28,50

B.4

Monument / grafbedekking

Tarief €

B.4.01

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting of begrafenis, groter dan 1m2

296,00

B.4.03

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting of begrafenis, kleiner dan 1m2

99,00

B.4.05

Afnemen monument na afstandsverklaring graf met maximaal 2 weken opslag op Begraafplaats Aalsmeer

117,00

B.4.09

Inscriptie aanbrengen op dekplaat (Cat. GUM) tegel (Cat. FUG) of kei, inclusief plaatsen en inclusief leges

362,00

B.5

Opgraven/Herbegraven/ruimen/schudden/samenvoegen

Tarief €

B.5.01

Opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.345,00

B.5.02

Opgraven van een overledene na de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.095,00

B.5.05

Ruimen of samenvoegen van particuliere graven, per graflaag

545,00

B.5.06

Beenderkist

360,00

B.5.08

Opgraven of verwijderen van asbus(sen) uit een graf/nis

100,00

B.6

Onderhoud

Tarief €

B.6.03

Onderhoud begraafplaats per jaar

102,00

B.6.04

Afkoop onderhoud begraafplaats per 10 jaar

1020,00

B.6.05

Afkoop onderhoud Algemeen graf per 10 jaar per graf laag

350,00

B.6.06

Onderhoud begraafplaats algemeen graf per jaar (begraven voor 2018) per graf laag

35,00

B.6.07

Onderhoud grafmonument per jaar

51,00

B.6.08

Afkoop onderhoud grafmonument per 10 jaar

510,00

B.6.09

Onderhoud grafmonument < 1m2

28,00

B.6.10

Afkoop onderhoud grafmonument < 1m2

280,00

B.6.12

Vastrecht particulier urnengraf per jaar

77,00

B.6.13

Vastrecht particulier urnennis per jaar

31,00

B.6.17

Aanvullen grind of grond

92,00

B.6.18

Lakken van de zilveren/zwarte letters, niet behorend bij 5 jaarlijks onderhoud

107,00

B.6.19

Reinigen monument, niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema

158,00

Algemene bepalingen

Particuliere graven worden uitgegeven voor een termijn van 10 jaar of een veelvoud hiervan, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat toelaat, waarbij het te heffen tarief hetzelfde veelvoud is van het tarief van een grafrecht voor 10 jaar.

Bij verlengen van particuliere graven kan een termijn van minimaal 5 jaar volstaan.

Voor nieuwe particuliere graven uitgegeven vanaf 1 januari 2020 is naast het onderhoud begraafplaats ook het onderhoud monument (mits aanwezig) verplicht verschuldigd.

Indien een rechthebbende van een grafruimte voor een periode van minimaal 3 jaar de grafrechten en/of onderhoudskosten niet heeft betaald en/of als de rechthebbende niet meer traceerbaar is, dan behoudt de Gemeente zich het recht voor om de grafruimte weer in bezit van de Gemeente te laten komen en bestaat de mogelijkheid dat de grafruimte geruimd zal worden.

Bijzondere bepalingen

Onderhoud begraafplaats en onderhoud monument eindigt bij einde graftermijn.

Voor (urnen)graven kleiner dan 1 m2 uitgegeven of bij verlengingscontracten, wordt naast het vastrecht ook onderhoud monument (mits aanwezig) verschuldigd (B.6.01 en B.6.26).

Onder het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats wordt verstaan:

Onderhoud algemeen groen, kosten afvoer blad, onderhoud bomen, nieuwe aanplant plantsoenen, onderhoud van paden, servicepunten en banken.

Het recht is tevens inclusief het onderhoud van de op de eigen graven aangebrachte beplantingen (exclusief rozen).

Voor de afkoop voor het onderhouden van de begraafplaats kan een afkoopsom worden gestort voor een periode gelijk aan de jaarlijkse onderhoudsrechten.

Onderhoud monument heeft betrekking op het jaarlijks reinigen van grafsteen/grafzerk/gedenksteen van algen. Ook wordt inliggend grind behandeld tegen onkruid.

Onder het onderhouden wordt niet verstaan schadeherstel, herstellen en vernieuwen van de grafbedekkingen, monumenten en graven noch het vergulden of verzilveren van letters en/of kettingen. Wel wordt hieronder verstaan het (indien nodig) periodiek (5 jaar) ophogen, stellen van monumenten en het zwarten van letters.

B.7

Graf funderen (verplicht)

Tarief €

B.7.01

Categorie A, AA en B, zonder inlegplaten

320,00

B.7.05

Categorie E: (0.90 x 0.80 meter) kindergraf, zonder inlegplaten

117,00

B.7.06

Categorie FUG: 0.80 x 0.90 zonder inlegplaten

117,00

B.7.07

Inlegplaten beton

36,00

B.7.09

Urnenkelder kunststof 0.45 x 0.45 meter

235,00

C.4

Verstrooiingen

Tarief €

C.4.01

Verstrooiing in particulier (urnen) graf, inclusief begeleiding

204,00

C.4.03

Verstrooiing van as in asmonument met familie inclusief begeleiding

143,00

C.5

Urn

Tarief €

C.5.01

Bijzetten van een asbox/asurn in een urnengraf/kelder, inclusief 30 minuten begeleiding

281,00

C.5.02

30 minuten begeleiding bij ophalen asbox/asurn

143,00

C.5.03

Voor het plaatsen van een bovengrondse urn door steenhouwer, exclusief leges

148,00

C.6

Termijnen urnengraf/nis/plek per 10 jaar

Tarief €

C.6.01

Categorie GUM: nis in columbarium, inclusief tekstplaat

890,00

C.6.02

Categorie S: oppervlakte 0.80x0.90 meter, voor het bovengronds plaatsen van een urn

336,00

C.6.03

Categorie FUG oppervlakte 0.80x0.90 meter inclusief urnenkelder

490,00

C.7

Verlenging termijn urnengraf/nis/plek per jaar

Tarief €

C.7.01

Verlenging termijn categorie GUM per jaar

89,00

C.7.02

Verlenging termijn categorie S per jaar

36,00

C.7.03

Verlenging termijn categorie FUG per jaar

49,00

F.1

Begeleiding

Tarief €

F.1.01

30 minuten begeleiding, bij ontvangst en grafgang

143,00

L.1

Leges

Tarief €

L.1.01

Voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, bedekking of markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

50,00

L.1.05

Extra grafakte

25,00

L.1.06

Overschrijving graf inclusief 1 grafakte

40,00

L.1.07

Voor het mogen bouwen van een grafkelder met inachtneming desbetreffende bepalingen van de beheersverordening

400,00

Behoort bij raadsbesluit van 02 december 2021

De griffier van de gemeente Aalsmeer,

Drs. O. van Kolck.