Regeling vervallen per 31-12-2024

Nadere regel Compensatie Opbrengsten Papierinzameling

Geldend van 04-01-2022 t/m 30-12-2024

Intitulé

Nadere regel Compensatie Opbrengsten Papierinzameling

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 december 2021:

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

BESLUIT

vast te stellen de :

Nadere regel Compensatie Opbrengsten Papierinzameling

Artikel 1. Begripsomschrijving

Papierinzameling: inzameling van huishoudelijk papier en karton.

Artikel 2. Beleidsdoel

Verenigingen (organisaties) en scholen de komende 3 jaren gedeeltelijk compenseren in de mis te lopen opbrengsten uit de papierinzameling doordat deze inzameling vanaf 2022 niet meer met vrijwilligers wordt gedaan. Door deze beleidswijziging hebben de betrokken vereniging minder inkomsten. Om ze de gelegenheid te geven hierop in te spelen wordt gedurende drie jaar een aflopende subsidie verstrekt.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

De subsidie wordt verleend ter (gedeeltelijke) compensatie van gederfde inkomsten door het stoppen van de papierinzameling.

Artikel 4. Doelgroep

Organisaties en scholen die in 2020 en 2021 een volledig jaar de papierinzameling hebben gedaan voor Kempenaars Recycling B.V. in de gemeente Moerdijk.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

De subsidie wordt aangevraagd door een organisatie of school behorend tot de doelgroep zoals bedoeld in artikel 4.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening kan een aanvraag zowel schriftelijk als per e-mail bij de gemeente worden ingediend. Er wordt geen gebruik gemaakt van een aanvraagformulier.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening hoeven bij een aanvraag geen andere stukken aangeleverd te worden.

Artikel 7. Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  Het bedrag in 2022 bedraagt 100% van de gemiddelde opbrengst over 2019 en 2020.

 • 2.

  Het bedrag in 2023 bedraagt 67% van de gemiddelde opbrengst over 2019 en 2020.

 • 3.

  Het bedrag in 2024 bedraagt 33% van de gemiddelde opbrengst over 2019 en 2020.

 • 4.

  De gemiddelde opbrengst over 2019 en 2020 is te vinden in bijlage 1.

Artikel 8. Verplichtingen

Het college kan een ontvanger van de subsidie aanvullende verplichtingen opleggen in de beschikking.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening moet een aanvraag over het betreffende jaar voor 1 mei van dat jaar worden ingediend.

Artikel 10. Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 11. Vaststelling

De subsidie wordt zonder voorafgaande verlening direct vastgesteld.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze subsidie vervalt op 31 december 2024.

Artikel 13. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Compensatie Opbrengsten Papierinzameling”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 21 december 2021

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….

Bijlage 1 Gemiddelde opbrengst

De gemiddelde opbrengst over 2019 en 2020 per organisatie/school bedraagt:

 • Volleybalvereniging SBO € 1.501,36

 • Fanfare OKK Zevenbergschen Hoek € 2.211,44

 • V.V.Virtus € 10.407,46

 • OBS De Springplank Fijnaart € 8.141,42

 • Muziekvereniging Zevenbergen € 8.852,62

 • Basisschool De Singel Willemstad € 2.769,20

 • Basisschool het Kompas Heijningen € 1.498,84