Regeling vervallen per 26-04-2024

13. Statiegeldbekers bij evenementen

Geldend van 04-01-2022 t/m 25-04-2024

Intitulé

13. Statiegeldbekers bij evenementen

Inleiding

Tijdens evenementen worden bezoekers en de omgeving geregeld geconfronteerd met plastic afval. Door gebruik te maken van statiegeldbekers tijdens evenementen, wordt de hoeveelheid plasticbekers verminderd. Het gebruik van single-use-plastic drinkbekers op evenementen in Nederland past niet meer binnen de huidige duurzaamheids-doelstellingen. Het gebruik van statiegeldbekers draagt bij aan het verduurzamen van evenementen.

In de onderstaande regels is vastgelegd tijdens welke evenementen, het gebruik van statiegeldbekers verplicht is.

1. Herbruikbare statiegeldbeker

Onder een herbruikbare statiegeldbeker wordt verstaan een drinkbeker die aan alle volgende criteria voldoet:

 • a.

  de beker is bedacht, ontworpen en in de handel gebracht om te worden hergebruikt als drinkbeker;

 • b.

  voor de beker wordt bij uitgifte een bedrag aan statiegeld geheven;

 • c.

  de beker is gemaakt van Polypropyleen, Polycarbonaat, Copolyester of van een vergelijkbaar materiaal volgens de laatste stand van de techniek;

 • d.

  de beker is niet gemaakt van een materiaal voor eenmalig gebruik en niet gemaakt van glas of aardewerk.

2. Evenementen op een afgesloten locatie

Onder evenementen op een afgesloten locatie wordt verstaan:

Een evenement waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd op grond van artikel 2:10 van de Apv en welke plaatsvindt binnen of in de buitenlucht waarbij gebruik gemaakt wordt van een duidelijke in- en uitgang en/of kaartverkoop.

3. Gebruik herbruikbare statiegeldbekers

 • 1. Aan een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Apv voor evenementen vallend onder artikel 2 wordt het voorschrift verbonden dat voor het uitschenken van alle warme en koude dranken herbruikbare statiegeldbekers worden gebruikt.

 • 2. Aan een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet ten tijde van de viering van evenementen op een afgesloten locatie wordt het voorschrift verbonden dat voor het uitschenken van alle warme en koude dranken herbruikbare statiegeldbekers worden gebruikt.

 • 3. De bovengenoemde leden gelden niet voor:

  • a.

   evenementen (op een afgesloten locatie of een duidelijk afgebakend terrein) waarbij het aantal bezoekers niet meer dan 500 personen bedraagt;

  • b.

   organisatoren van een straatfeest of buurtbarbecue op een dag als bedoeld in artikel 2:11, lid 4 van de Apv;

  • c.

   organisatoren van een sportwedstrijd die plaatsvindt op de weg, openbare plaats of openbaar water en die op het parcours of veld gedurende de wedstrijd, dit wil zeggen na aanvang en voor het einde, dranken verstrekken aan de deelnemers aan die wedstrijd;

  • d.

   organisatoren als bedoeld in lid c dienen zich in te spannen om gedurende de wedstrijd op het parcours of veld een duurzaam alternatief aan te bieden.

4. Algemene afwijkingsmogelijkheid

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 tot en met 3 is de burgemeester bevoegd te bepalen:

 • 1.

  dat een uitzondering geldt op de regels over het gebruik van herbruikbare statiegeldbekers als de situatie daartoe, in verband met mogelijke effecten op de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het (stedelijk) milieu, aanleiding geeft of

 • 2.

  af te wijken van de plicht om gebruik te maken van statiegeldbekers als de organisator door middel van een goedgekeurd milieuplan kan aantonen dat met een andere wijze van inzameling van plasticbekers hetzelfde milieueffect wordt bereikt als met deze beleidsregels wordt beoogd.

Ondertekening

Vastgesteld

21 december 2021,

Drs. A.M.C.G. (Anja) Schouten

de burgemeester van Alkmaar,