Regeling vervallen per 31-12-2022

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening grafrechten Zorgvlied 2022

Geldend van 03-01-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening grafrechten Zorgvlied 2022

Zaaknummer: Z21-078824

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening grafrechten Zorgvlied 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Beheerverordening Zorgvlied 2022:

 • a.

  gedenkpark: de gemeentelijke begraafplaats Zorgvlied en het bijbehorende crematorium aan de Amsteldijk 273, 1079 LL Amsterdam;

 • b.

  een particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van overledenen of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een (kelder)graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van overledenen, ’t Lalibellum inbegrepen;

 • d.

  keldergraf: een particulier graf met een kunststof, betonnen of gemetselde constructie die in de grond is geplaatst; keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  kindergraf: een particulier graf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven en begraven houden van een natuurlijk persoon en van levenloos geborenen;

 • f.

  dubbelgraf: twee enkele particuliere graven naast elkaar, die gelijktijdig worden uitgegeven en die toebehoren aan eenzelfde rechthebbende, met ieder hun eigen grafadministratie en waar plaatsing van één gezamenlijke grafbedekking is toegestaan;

 • g.

  ecologisch(urnen)graf: een onderhoudsvrij particulier (urnen)graf, waar als grafbedekking alleen de plaatsing van een boomschijf of zwerfkei is toegestaan;

 • h.

  urnengraf: een particulier urnengraf, kelderurnengraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  urnenplaats: een particuliere bovengrondse plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van asbussen in een object, urnen en kunstwerken daaronder begrepen;

 • j.

  gedenkplaats: een particuliere plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het zonder begrafenis of zonder asbestemming plaatsen van een gedenkteken om overledenen te gedenken;

 • k.

  urnennis: een nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht of uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van asbussen;

 • l.

  asbus: een bus, een asbox daaronder begrepen, ter berging van as van een overledene;

 • m.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen of asboxen;

 • n.

  strooiveld: een plaats bij de gemeente in beheer waar as van een overledene kan worden verstrooid;

 • o.

  grafbedekking: grafbeplanting of gedenkteken die op het graf, de gedenkplaats of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • p.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn of ander object ter nagedachtenis van een overledene;

 • q.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • r.

  managementteam: de ambtenaren die belast zijn met de exploitatie en de dagelijkse leiding van Zorgvlied;

 • s.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier (urnen-)graf of kelder, een particuliere urnennis, een particuliere urnenplaats of een particuliere gedenkplaats;

 • t.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of algemene urnennis is verleend;

 • u.

  eigenaar: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die met toestemming van de rechthebbende de grafbedekking op een particulier graf in eigendom heeft of de belanghebbende van een algemeen graf die de grafbedekking geplaatst heeft;

 • v.

  belanghebbende: een verzamelnaam voor alle contactpersonen met een belang bij een graf of asbestemmingsplaats, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechthebbende;

 • w.

  aanvrager: de persoon of rechtspersoon die – al dan niet door tussenkomst van een uitvaartondernemer – opdracht geeft voor een crematie, begrafenis, bijzetting, herdenkingsplechtigheid of asverstrooiing en hiervoor de betalingsplichtige is. Tevens de persoon of rechtspersoon die de uitgifte van een particulier of algemeen graf, urnennis, gedenkplaats of gedenkteken verzoekt en hiervoor de betalingsplichtige is;

 • x.

  wet: Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving;

 • y.

  grafrecht: het gebruiksrecht op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of algemene urnennis en het uitsluitend recht op een particulier (kelder-)graf, urnengraf, urnennis, urnenplaats of gedenkplaats;

 • z.

  grafakte: de beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;

 • aa.

  lijkbezorging: het lichaam van een overledene of doodgeborene laten begraven of cremeren of op een andere bij of krachtens de wet voorziene wijze;

 • bb.

  samenvoegen: het op verzoek van de rechthebbende samenvoegen van twee lagen in een graf tot op de onderste laag, bij graven met meerdere begraaflagen;

 • cc.

  ruimen: het verwijderen van de grafbedekking na afloop of na afstand van het grafrecht en in een latere fase van het volledige graf, waarbij de stoffelijke resten worden overgebracht naar een verzamelgraf of verdiept worden begraven;

 • dd.

  schudden: een vorm van ruiming van het graf waarbij de stoffelijke resten na afloop of na afstand van het grafrecht verdiept worden begraven, tot onder de onderste laag en waarbij het graf daarna weer opnieuw kan worden uitgegeven.

 • ee.

  verzamelgraf: een algemeen graf waar stoffelijke resten van geruimde graven worden bewaard.

 • ff.

  gedenkplaatje: een plaatje ter bevestiging op een algemene herdenkingszuil of muur ter nagedachtenis aan een overledene wiens as verstrooid is of wiens stoffelijke resten zijn bijgezet in een verzamelgraf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats, voor het gebruik van het Crematorion, het gedenkpark en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met het gedenkpark of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven op degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven of cremeren van levenloos geboren kinderen jonger dan 24 weken die met de overleden moeder in 1 kist worden begraven of gecremeerd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel waarbij dit afwijkt van het in lid 1 vermelde belastingjaar is dit belastingtijdvak gelijk is aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  Rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Het verplichte grafonderhoudsrecht en het vastrecht per jaar betreffende grafuitgiften van voor 1 januari 2022 worden geheven bij wege van een jaarlijkse belastingaanslag.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

Rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag voor het jaarlijks te betalen onderhoud genoemde rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,

  • minder is dan € 10.000,- en

  • het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en

  • zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later;

 • 3.

  De overige rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraaf- en grafrechten worden geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening grafrechten Zorgvlied 2021, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2020, en eerdere verordeningen wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2022.

Artikel 14 Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening grafrechten Zorgvlied 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2021.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Tarieventabel behorende bij de Verordening grafrechten Zorgvlied 2022

afbeelding binnen de regeling

Hoofdstuk

2022

1.

Begraven

Tarief 2022

1.01

Voor het begraven van een overledene in een algemeen (kelder) graf in 't Lalibellum en begraven houden voor 10 jaar, inclusief naamsvermelding op één van de herdenkingstreden en algemeen onderhoud

€ 890,00

1.02

Voor het begraven van een overledene in een particulier graf zonder houten bekisting, begravingen op het Kinderhofje uitgezonderd

€ 1.250,00

1.03

Voor het begraven van een overledene in een particulier graf met bekisting (per laag), begravingen op het Kinderhofje uitgezonderd

€ 1.900,00

1.04

Voor het begraven van een overleden kind op het Kinderhofje

€ 550,00

1.05

Toeslag begraven op maandag t/m zaterdag tussen 17.00 en 19.00 uur 50% van het tarief van 1.01 t/m 1.04

1.06

Toeslag begraven op zon- en feestdagen 100% van het tarief van 1.01 t/m 1.04

1.07

Aanbrengen grafgroen

€ 75,00

2.

Verlenen en verlengen van grafrechten voor particuliere (urnen)graven, urnenplaatsen en herdenkingsplaatsen

Tarief 2022

2.01

Voor categorie A, B en K, per 10 jaar

€ 1.580,00

2.02

Voor categorie C en M, per 10 jaar

€ 950,00

2.03

Voor categorie D en G, per 10 jaar

€ 785,00

2.04

Voor categorie E, graf op Kinderhofje, per 10 jaar

€ 300,00

2.05

Voor urmengraf categorie N, incl. tekstplaat, excl. inscriptie

€ 1.580,00

2.06

Voor urnengraf categorie TH/TV, incl. tekstplaat, excl. inscriptie

€ 1.125,00

2.07

Voor urnengraf categorie P

€ 545,00

2.08

Voor urnengraf categorie AW, BW en CW

€ 1490,00

2.09

Voor bovengrondse particuliere urnenplaats categorie R, incl. Chinese sierurn op tegel

€ 1.580,00

2.10

Voor bovengrondse particuliere urnenplaats categorie S

€ 700,00

2.11

Voor particuliere gedenkplaats en bovengrondse urnenplaats, met uitzondering van categorie R en S

€ 700,00

2.12

Verlenging van een grafrecht is mogelijk voor vijf jaar of een veelvoud van vijf jaar waarbij het tarief de helft bedraagt van het tarief van tien jaar of een evenredig veelvoud van het tarief van vijf jaar

3.

Gedenktekens en grafbedekkingen

Tarief 2022

3.01

Voor het afnemen, stellen en/of herplaatsen van een grafbedekking voor een urnbijzetting of begrafenis, grafbedekking groter dan 1 m2

€ 390,00

3.02

Voor het afnemen, stellen en/of herplaatsen van een grafbedekking voor een urnbijzetting of begrafenis, grafbedekking kleiner dan 1 m2

€ 135,00

3.03

Voor het plaatsen van een klein monument op een Herdenkingsveld voor een periode van 10 jaar

€ 265,00

3.04

Voor het plaatsen van een eikenhouten boomschijf als grafmarkering in ´t Varenveld (categorie B) of De Rode Vlindertuyn

€ 165,00

3.05

Voor plaatsing van een zwerfkei in ’t Varenveld (categorie B)

€ 1.250,00

3.06

Voor het planten van een boom als grafbeplanting in De Rode Vlindertuyn

€ 185,00

3.07

Eenmalige bijdrage beplanting ecologische grafwijk ‘t Varenveld

€ 370,00

3.08

Eenmalig bijdrage beplanting urnengraven ecologische grafwijk ‘t Varenveld

€ 185,00

3.09

Voor plaatsing van een zwerfkei voor urnengraven, strooiplek in Nimrod en het Ossuarium in ’t Lalibellum

€ 410,00

3.10

Voor het aanbrengen van een inscriptie op een afdekplaat (categorie N: Schouw/TH/TV), tegel (categorie R: Lotusvijver) of kei, inclusief plaatsen

€ 485,00

3.11

Voor het aanbrengen van een inscriptie op de zuil van de eeuwige vlam (’t Lalibellum) of Eeuwige Astombe

€ 375,00

3.12

Voor de plaatsing van tegel Gebroken Kolom voor bekende schrijvers en dichters

€ 50,00

3.13

Voor het afnemen en elders opslaan van grafbedekkingen en/of onderdelen, waarvoor geen vergunning is verleend

€ 410,00

4.

Opgraven / samenvoegen / verwijderen op verzoek

Tarief 2022

4.01

Opgraven van een overledene, inclusief verplichte beenderkist

€ 1.950,00

4.02

Op verzoek samenvoegen van overledenen, t.b.v. vrijmaken van één extra graflaag

€ 1.500,00

4.03

Voor het voor onbepaalde tijd plaatsen van stoffelijke resten in het Ossuarium van ’t Lalibellum, inclusief verplichte beenderkist

€ 1.200,00

4.04

Opgraven of verwijderen van één of meerdere asbus(sen) uit een graf op verzoek van de rechthebbende, voor afloop van de uitgiftetermijn

€ 360,00

4.05

Verwijderen van één of meerdere asbus(sen) uit een nis op verzoek van de rechthebbende of gebruiker van de nis, voor afloop van de uitgiftetermijn

€ 160,00

5.

Onderhoud

Tarief 2022

5.01

Vastrecht algemeen onderhoud per jaar

€ 110,00

5.02

Afkoop vastrecht algemeen onderhoud voor 10 jaar

€ 1.100,00

5.03

Onderhoud gedenkteken/grafmonument (urnen)graf groter dan 1 m2 per jaar

€ 85,00

5.04

Afkoop onderhoud gedenkteken/grafmonument (urnen)graf groter dan 1 m2 voor 10 jaar

€ 850,00

5.05

Onderhoud gedenkteken/grafmonument (urnen)graf, kindergraf (2.04), urnenplaats en particuliere gedenkplaats kleiner dan 1 m2, per jaar

€ 50,00

5.06

Afkoop onderhoud gedenkteken/grafmonument (urnen)graf, kindergraf (2.04), urnenplaats en particuliere gedenkplaats kleiner dan 1 m2, voor 10 jaar

€ 500,00

5.07

Vastrecht algemeen onderhoud inclusief onderhoud monument

(urnen)graf per jaar – uitgifte voor 2019

€ 110,00

5.08

Afkoop vastrecht algemeen onderhoud inclusief onderhoud monument (urnen)graf voor 10 jaar – uitgifte voor 2019

€ 1.100,00

5.09

Aanvullen van grind/grond niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema

€ 115,00

5.10

Lakken van zilveren/zwarte letters, niet behorend bij 5 jaarlijks onderhoud

€ 130,00

5.11

Reinigen monument, niet behorend bij jaarlijks onderhoudsschema

€ 195,00

5.12

Verwijderen/vervangen van grind/grond/teelaarde

€ 195,00

5.13

Beplanting verwijderen, niet behorend bij openen graf

€ 140,00

6.

Graf funderen en kelders plaatsen

Tarief 2022

6.01

Verplichte plaatsing graffundering voor categorie A, B, C, D, G en K

€ 340,00

6.02

Verplichte plaatsing graffundering voor categorie E en P

€ 125,00

6.03

Plaatsing inlegplaten, per stuk

€ 40,00

6.04

Plaatsing roef op graf

€ 525,00

6.05

Plaatsing urnenkelder

€ 235,00

60.6

Het leveren en plaatsen van een boven- of ondergrondse kelder, per laag, exclusief bovengrondse verplichte bekleding in natuursteen

€ 2.850,00

6.07

Opleveren bestaande grafkelder (met restauratieverplichting) per laag (in combinatie met een categorie K graf)

€ 1.200,00

7.

Cremeren in het Crematorion

Tarief 2022

7.01

Cremeren tot 18.00 uur inclusief basistarief asbehandeling, inclusief ophalen as, uitgezonderd kindje jonger dan 1 jaar

€ 995,00

7.02

Cremeren van 18.00 uur tot 20.00 uur inclusief basistarief asbehandeling, inclusief ophalen as, uitgezonderd kindje jonger dan 1 jaar

€ 1.490,00

7.03

Toeslag voor het in aanwezigheid van nabestaanden invoeren in de oven

€ 150,00

7.04

Cremeren van een kindje jonger dan 1 jaar, een foetus inbegrepen: 50% van tarief van 7.01 en 7.02

7.05

Technisch cremeren: aanvoer zonder familie/belangstellenden en zonder gebruik van publieksfaciliteiten, inclusief basistarief asbehandeling en inclusief ophalen as.Crematietijdstip wordt door Zorgvlied bepaald

€ 500,00

7.06

Cremeren van stoffelijke resten na opgraving

€ 500,00

7.07

Gebruik inschuifplank bij crematie zonder kist of vast omhulsel

€ 65,00

8.

Asbestemmingen

Tarief 2022

8.01

Voor het vullen van een aangeleverde sierurn of sieraad

€ 100,00

8.02

Extra asbox

€ 35,00

8.03

Toeslag voor een ecologische urn

€ 35,00

8.04

Gebruik algemene binnennis (na eerste, kosteloze termijn) per maand

€ 50,00

8.05

Voor het bijzetten van een asbus/asbox/asurn in een (urnen)graf/kelder inclusief 30 minuten begeleiding of een gedeelte daarvan

€ 485,00

8.06

Voor het plaatsen van bovengrondse urn door steenhouwer, inclusief leges

€ 260,00

8.07

Gebruik algemene nis in Columbarium, incl. tekstplaat, excl. graveren, met uitzondering van categorie TH/TV voor een termijn van 10 jaar

€ 1.580,00

8.08

Gebruik algemene nis categorie TH/TV voor een termijn van 10 jaar

€ 1.125,00

8.09

Verstrooiing in ´t Lalibellum, inclusief 30 minuten begeleiding of een gedeelte daarvan en inscriptie

€ 510,00

8.10

Verstrooiing strooiveld, inclusief 30 minuten begeleiding of een gedeelte daarvan

€ 430,00

8.11

Verstrooiing in één van de asmonumenten inclusief 30 minuten begeleiding of een gedeelte daarvan

€ 140,00

8.12

De as in afwezigheid van nabestaanden collectief te laten verstrooien over zee/binnenwater* (* details op aanvraag)

€ 140,00

8.13

Voor elke volgende 30 minuten begeleiding bij een verstrooiing (8.05 en 8.08 t/m 8.10), of gedeelte daarvan

€ 70,00

9.

Dienstverlening aulagebruik en condoleance

Tarief 2022

9.01

Begeleiding bij ontvangst maximaal 30 minuten en grafgang of crematiegang of asbestemmingsgang maximaal 30 minuten

€ 140,00

9.02

Voor elke volgende 30 minuten begeleiding (9.01) bij ontvangst, begraving of asbestemming, of gedeelte daarvan

€ 70,00

9.03

Elke volgende 30 minuten begeleiding (9.01) bij crematie en ovengang, of gedeelte daarvan

€ 145,00

9.04

Gebruik Condoleance Paviljoen maximaal 30 minuten met daaraan voorafgaand grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten

€ 395,00

9.05

Gebruik aula maximaal 30 minuten en 30 minuten grafgang of crematiegang, zonder gebruik van Condoleance Paviljoen

€ 430,00

9.06

Gebruik aula maximaal 45 minuten en grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten, zonder gebruik Condoleance Paviljoen

€ 615,00

9.07

Gebruik aula maximaal 30 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en gebruik Condoleance Paviljoen maximaal 30 minuten

€ 425,00

9.08

Gebruik aula maximaal 30 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en 60 minuten Condoleance Paviljoen

€ 685,00

9.09

Gebruik aula maximaal 45 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en 60 minuten Condoleance Paviljoen

€ 835,00

9.10

Gebruik aula maximaal 30 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 60 minuten en maximaal 60 minuten Condoleance Paviljoen

€ 995,00

9.11

Gebruik aula maximaal 60 minuten, grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en maximaal 90 minuten Condoleance Paviljoen

€ 1.155,00

9.12

Elk volgende 30 minuten gebruik aula of gedeelte daarvan (9.05 t/m 9.112)

€ 365,00

9.13

Elk volgende 30 minuten gebruik Condoleance Paviljoen of gedeelte daarvan (9.04 t/m 9.11)

€ 275,00

9.14

Extra assistentie aula per 30 minuten of gedeelte daarvan

€ 70,00

9.15

Assistentie gebruik servicewagen per 30 minuten, of gedeelte daarvan

€ 70,00

9.16

Livestream bij plechtigheid in aula, alleen op aanvraag vooraf

€ 75,00

9.17

Opname op USB-stick

€ 50,00

9.18

Orgelspel vanuit repertoire Zorgvlied (per 30 minuten, bij plechtigheid in aula)

€ 105,00

9.19

Oefenen organist in geval van onbekend muziekstuk (bij plechtigheid in aula)

€ 180,00

9.20

Testen muziek en/of beeld in de aula, alleen op afspraak (maximaal 30 minuten)

kosteloos

9.21

Gebruik Buitenaula maximaal 60 minuten (beeld, geluid en livestream: op aanvraag), grafgang of crematiegang maximaal 30 minuten en 60 minuten Condoleance Paviljoen – april t/m september

€ 670,00

10.

Dienstverlening gebruik Chalet

Tarief 2022

10.01

Begeleiding bij ontvangst maximaal 30 minuten en grafgang of crematiegang of asbestemmingsgang maximaal 30 minuten

€ 140,00

10.02

Plechtigheid per 30 minuten (maximaal 30 personen) inclusief koffie/thee en roomboterkoekje

€ 285,00

10.03

Plechtigheid per 45 minuten (maximaal 30 personen) inclusief koffie/thee en roomboterkoekje

€ 425,00

10.04

Elke volgende 30 minuten gebruik Chalet (10.02 en 10.03) of gedeelte ervan

€ 285,00

10.05

Inbreng overledene maximaal zes werkdagen voor de uitvaart, opbaring en 30 minuten rouwbezoek

€ 390,00

10.06

Verblijf overledene langer dan 6 dagen in Chalet, per dag

€ 55,00

10.07

Rouwbezoek per 30 minuten

€ 70,00

11.

Overige dienstverlening

11.01

Gebruik rijdende baar

kosteloos

11.02

Gebruik loopkoets bij crematiegang

€ 75,00

11.03

Inzet 4 dragers per 90 minuten

€ 300,00

11.04

Uitloop inzet 4 dragers per extra kwartier

€ 30,00

11.05

Voor het reserveren van een particulier graf, urnengraf, urnenplaats en gedenkplaats zonder begraving en asbestemming voor een periode van tien jaar

€ 1.100,00

11.06

Voor de plaatsing van een gedenkplaatje op een zuil bij het strooiveld of gedenkplaats voor overledenen van geruimde graven

€ 150,00

12.

Administratieve kosten

Tarief 2022

12.01

Vergunning voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, grafbedekking of markering op een particulier graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke grafbedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

€ 110,00

12.02

Vergunning voor het oprichten of veranderen van een keldergraf en/of het laten plaatsen van een bovengronds graf

€ 420,00

12.03

Het mogen plaatsen van een eigen bankje op een eigen graf gedurende een periode van 10 jaar

€ 425,00

12.04

Overschrijving grafrecht inclusief één grafakte

€ 70,00

12.05

Verstrekking kopie grafakte

€ 25,00

12.06

Ontheffing gedenkparkbezoek met eigen voertuig

€ 25,00

12.07

Voor uitloop van het gebruik van de aula, Chalet, grafgang/graflegging, Crematorion of condoleanceruimte, terwijl vooraf duidelijk is aangegeven, door het personeel van Zorgvlied, dat dit - vanwege een opvolgende plechtigheid – niet mogelijk is.

€ 550,00

12.08

Voor het annuleren van een plechtigheid binnen 48 uur voor aanvang.

€ 750,00

13.

Bijzondere verrichtingen

13.01

Verrichtingen die niet zijn opgenomen in de verordening. De aanvrager krijgt voordat de dienst wordt uitgevoerd een overzicht van de inrekening gestelde kosten en geeft op basis van deze vooraf bekende kosten instemming.

op aanvraag

Behorende bij Raadsbesluit van 15 december 2021,

De griffier van de Gemeente Amstelveen,

Debby de Heus