Regeling vervallen per 31-12-2022

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Legesverordening Amstelveen 2022

Geldend van 03-01-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Legesverordening Amstelveen 2022

Zaaknummer: Z21-078824

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op Gemeentewet artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b en Paspoortwet artikel 2 tweede lid en artikel 7;

besluit vast te stellen de:

Legesverordening Amstelveen 2022

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken die ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  hulp bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks‑ en provinciale ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  stukken, vereist voor vrijwillige militaire dienstneming;

 • e.

  attestaties de vita, vereist voor de uitbetaling van pensioenen, gagementen, wachtgelden, riddersoldijen of lijfrente;

 • f.

  certificaten van onvermogen;

 • g.

  stukken, inlichtingen of nasporingen van de bij deze verordening behorende tabel, verstrekt, gedaan of uitgevoerd ten behoeve van onvermogenden in hun persoonlijk belang, indien het onvermogen wordt bewezen door de verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woonplaats.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Tenzij in de bij deze verordening behorende tabel met betrekking tot een bepaalde rubriek anders is vermeld, wordt van de leges geen teruggaaf verleend

 • 4.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 en1.4.6 (verstrekking uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegeven);

 • 6.

  onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de Legesverordening 2021 van 16 december 2020 of eerdere legesverordeningen met bijbehorende tabellen zijn vervallen met ingang de derde dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2022.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2021.

De griffier,

Bert Schouten

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Bijlagen behorende bij de Legesverordeningen 2022:

 • 1.

  Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

 • 2.

  Genormeerde leges, Tarieventabel 2.1.1.2 letter a 2022

 • 3.

  Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

 • 4.

  Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen versie juli 2019 met opnameformulier. Ondanks dat op de bijlage staat dat deze alleen voor woningen is bedoeld dienen deze meetinstructies ook voor niet woningen te worden toegepast voor de systematiek van meten.

 • 5.

  Meetinstructie Bruto inhoud woningen versie juli 2019 met opnameformulier. Ondanks dat op de bijlage staat dat deze alleen voor woningen is bedoeld dienen deze meetinstructies ook voor niet woningen te worden toegepast voor de systematiek van meten.

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Is Vervallen

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Markten

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Brandveiligheidsverordening

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking/advieskosten

Titel 1    Algemene dienstverlening

Tarief 2022

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

1.1.1.1

In het Raadhuis op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 16:00 uur

302,50

1.1.1.2

In het Raadhuis eenvoudig maandag en woensdag om 9.00 uur

139,20

1.1.1.3 t/m 1.1.1.5

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.1.1.6

Op een vrije locatie:

a.

Op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur

665,45

b.

Op maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 en 08:00 uur en tussen 18:00 en 22:00 uur

726,05

c.

Op maandag tot en met vrijdag tussen 00:00 en 06:00 uur en tussen 22:00 en 24:00 uur

907,40

d.

zaterdag tussen 09:00 en 22:00 uur

726,05

e.

zaterdag tussen 00:00 en 09:00 en tussen 22:00 en 24:00 uur

907,40

f.

zondag tussen 00:00 en 24:00 uur

1.028,45

1.1.1.7

Vervallen

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het raadhuis

1.1.3

Vervallen

1.1.4

Vervallen

1.1.4.1

Per getuige (aangeleverd door de gemeente) bij huwelijken of geregistreerd partnerschap (inclusief kosteloze)

30,25

1.1.4.2

Voor een teruggave van leges wegens:

 

a. annulering van een huwelijk binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum, van de leges:

25%

 

b. annulering van een huwelijk tot 14 dagen voor de huwelijksdatum, van de leges:

75%

1.1.4.3

Kosten voor het verzetten van een huwelijk

 

a. verzetten van een huwelijk binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum

99,15

 

b. verzetten van een huwelijk tot 14 dagen voor de huwelijksdatum

33,90

1.1.4.4

Vervallen

1.1.4.5

Voltrekking van een huwelijk door een (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand die niet in dienst is van de gemeente Amstelveen.

Dit artikel is vervallen.

1.1.4.6

Voltrekking van een huwelijk door een (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand op een buitenlocatie, die niet in dienst is van de gemeente Amstelveen. De kosten van de (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand in loondienst worden in mindering gebracht op het tarief zoals vermeld onder 1.1.1 , met het percentage hier vermeld.

30%

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een (duplicaat) trouwboekje in een normale uitvoering

15,10

1.1.5.2

Een (duplicaat) trouwboekje of (duplicaat) partnerschapboekje in een luxe uitvoering:

 

blauw

29,00

 

rood

32,65

1.1.5.3

Één geboorteboekje

10,00

1.1.6

Kaligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje

18,20

1.1.7

Bijschrijving in een trouwboekje of partnerschapsboekje

4,05

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,20

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.10

Overlijden

1.1.10.1

Voor het verlenen van uitstel van lijkbezorging en bespoediging van lijkbezorging

17,25

1.1.10.2

laissez-passer (voor verplaatsing van een stoffelijk overschot naar het buitenland)

17,25

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Tarief 2022

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijke max tarief

1.2.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max tarief

1.2.3

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max tarief

1.2.4

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max tarief

1.2.5

de tarieven genoemd onder 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 worden bij spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het laatste Besluit Paspoortgelden op dat moment dat op het moment van aanvraag van kracht is afgerond op € 0,05 naar beneden..

Wettelijke max tarief

1.2.6

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.2.7

Voor het afleggen van een thuisbezoek i.v.m. de aanvraag van een reisdocument. (tussen 1 oktober en 1 april)

32,25

1.2.8

voor het verlenen van een dienst bij het uitreiken van een document buiten de openingstijden van de balies van Burgerzaken

146,85

1.2.9

Voor het landelijk bezorgen van:

1.2.9.1

één reisdocument maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 21:00 of zaterdag tussen 08:00 en 18:00

4,95

1.2.9.2

twee of meer reisdocumenten op één adres maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 21:00 of zaterdag tussen 08:00 en 18:00

9,90

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief 2022

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld, afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max tarief

1.3.2

Het tarief als bedoeld in 1.3.1. wordt verhoogd met indien de dienstverlening verband houdt met de vermissing of diefstal van een reeds eerder verstrekt rijbewijs

34,10

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het maximale tarief zoals dat is vastgesteld door de rijksoverheid op basis Wegenverkeerswet 1994 op € 0,05 naar beneden.

Wettelijke max tarief

1.3.4

Voor het afleggen van een huisbezoek i.v.m. de aanvraag van een rijbewijs. (tussen 1 oktober en 1 april)

32,25

 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Tarief 2022

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

10,55

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,55

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

146,35

1.4.3

Voor het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente

1.4.3.1.1

Op het raadhuis (incl. post aan derden)

10,55

1.4.3.1.2

Op het raadhuis spoedtarief (incl. post aan derden)

21,05

1.4.3.2

Via internet (incl.verzendkosten)

8,45

1.4.3.3

Via alternatieve media (magneetband/schijf) per verstrekking

27,45

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

27,45

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen ( maximumtarief wettelijk toegestaan)

27,45

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier (1.20.1.1)

21,60

 Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Tarief 2022

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

2,75

 

 

Hoofdstuk 6 Is Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Tarief 2022

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

24,15

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

24,15

1.7.2 t/m 1.7.4

Bewuste artikelnummers zijn vanaf 2012 niet meer van toepassing binnen de gemeente Amstelveen. Al deze stukken zijn online te raadplegen.

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.5.1

een afschrift van de Algemeen Plaatselijke Verordening of een andere verordening

13,70

1.7.5.2

een afschrift van de omgevingsvergunning

21,35

1.7.5.3

Afdruk per pagina van bedoelde verordeningen onder 1.7.5.1 tot 1.7.5.3 of overige verordeningen van de gemeente

0,35

1.7.5.4

Een afschrift van een bestemmingsplan, per exemplaar, exclusief verzend- en administratiekosten

47,25

1.7.5.5

Voor het raadplegen van tekeningen en andere bescheiden uit het archief: per te lichten dossier

15,60

 

Vermeerderd met:

a. voor elk kwartier of gedeelte daarvan aan de informatieverstrekking besteed

21,60

 

b. in afwijking van a, indien betreft hoogwaardige technische informatieverstrekking door specialisten op een bepaald vakgebied, voor elk half uur of gedeelte daarvan aan de informatieverstrekking besteed

43,30

1.7.5.6

Opvragen en verstrekken van één digitaal dossier, per email of andere digitale wijze ,waarbij de vergunning al is verleend, afgesloten, gearchiveerd en is ingediend na 1 oktober 2010

7,80

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Tarief 2022

1.8.1

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1 t/m 1.8.2.6

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.8.2.7

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

13,80

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het relatiebestand adreskadastraal perceel per gelegde relatie

7,75

1.8.3.2 t/m 1.8.3.4

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.8.4

Bodeminformatie

1.8.4.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van informatie over de bodemgesteldheid in verband met aanwezige of mogelijke aanwezige verontreiniging

35,70

1.8.4.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van informatie over sonderingen

50,05

 Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Tarief 2022

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het maximum bedrag zoals dat op het moment van de aanvraag is vastgesteld in de “Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden” afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijke tarief

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) het tarief zoals vastgelegd in artikel 1, eerste lid, van het legesbesluit akten burgerlijke stand

Wettelijke tarief

1.9.3

Een verklaring van Nederlanderschap

14,55

1.9.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

10,55

1.9.4.1

Garantverklaring aan de balie

24,10

1.9.4.2

Garantverklaring digitaal

12,05

1.9.5

Naturalisaties

1.9.5.1

Voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit ingevolge de bepalingen opgenomen in de Rijkswet op het Nederlanderschap van 19 december 1984 (Staatsblad 629): gelden de leges zoals vermeld op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Tarief 2022

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,60

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,

 

I. per pagina / afbeelding voor 1915

4,66

 

II. per pagina / afbeelding, na 1915

2,62

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

Zie 1.10.2.1

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

125,75

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

125,75

 

 

Hoofstuk 12 Leegstandwet

Tarief 2022

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, Leegstandwet

125,75

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid Leegstandwet

125,75

1.12.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.[Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 

 

Hoofdstuk 13 en 14 zijn niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Tarief 2022

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

Tot het verlenen van een (permanente) ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en de Verordening inzake de winkeltijden Amstelveen (avondwinkels)

86,45

1.15.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

86,45

 Hoofdstuk 16 Kansspelen

Tarief 2022

1.16.1

Voor tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag (niet zijnde Speelautomatenhal) tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen. (De hoogte van de leges is gelijk aan het laatstelijk vermelde maximale tarief in het Speelautomatenbesluit 2000 of zijn rechtsopvolger) Voor het in behandeling nemen geldt: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

1.16.1.2

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd (maximaal tarief Inclusief het basisbedrag)

231,05

1.16.1.3

Voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, (maximale aantal per horecagelegenheid) (maximaal tarief!)

369,75

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

86,45

 

 

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

Tarief 2022

1.17

Voor het aanleggen, instandhouden en opruimen van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in en op openbare gronden bedraagt het tarief:

 1.17.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

682,40

 1.17.2

voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹

80,60

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Tarief 2022

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

125,75

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

125,75

1.18.3

Gehandicaptenparkeerkaart

1.18.3.1

Voor het afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

32,10

1.18.3.2

a. Voor de kosten van een (her)keuring ten behoeve van een gehandicapten- parkeerkaart

93,50

 

b Voor de kosten van beoordeling ten behoeve van de vrijstelling van herkeuring voor een gehandicaptenparkeerkaart

43,20

1.18.4

Voor een aanvraag waarvoor een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd.

245,60

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

Tarief 2022

1.19.1.1

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag per beschikking, en bij een verzoek om informatie gerekend per uur, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, met een minimumtarief van één uur. Na het eerste uur wordt gerekend per kwartier waarbij in het kwartier naar boven wordt afgerond. (WOB-verzoeken zijn hiervan uitgesloten)

125,75

1.19.1.2

Voor het verstrekken van afschriften, doorslagen en fotokopieën van schriftelijke stukken (WOB-verzoeken zijn hiervan uitgesloten):

 

I. 1 tot 10 bladzijde A4 pagina’s, of formaten die hieraan gelijk zijn per persoon per jaar. (zwart/wit)

0,00

 

II. vanaf 11 bladzijdes A 4 formaat per bladzijde (zwart/wit):

0,35

 

III. vanaf bladzijde 1 op A3 formaat per bladzijde (zwart/wit):

0,80

 

IV. vanaf bladzijde 1 op A2 formaat per bladzijde (zwart/wit):

3,95

 

V. vanaf bladzijde 1 op A1 formaat per bladzijde (zwart/wit):

7,90

 

VI. vanaf bladzijde 1 op A0 formaat per bladzijde (zwart/wit):

22,75

 

VII. voor afschriften in kleur worden de leges verhoogd met 50%

VIII. De leges worden pas geheven boven een totaal bedrag, van 1.19.1.1. en 1.19.1.2 opgeteld, van € 80,00.

 

IX. Voorafgaande aan het verstrekken zal de aanvrager op de hoogte worden gesteld dat voor de aanvraag leges worden geheven en zal er een schatting worden gegeven van het aantal uren en/of van de kosten met in acht name van het minimum tarief zoals in onderdeel X is genoemd. De bedragen van 1.19.1.2 worden, overeenkomstig maatschappelijk gebruik, afgerond op eenheden van 5 eurocent. (voor WOB-verzoeken worden geen leges geheven)

 

 X. Verstrekkingen vinden plaats na ontvangst van de leges zoals in IX. gesteld.

1.19.2.1

Medische en sociale urgenties

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor verkrijging van een medische dan wel een sociale urgentie in het kader van de woonruimteverdeling, per aanvraag

46,95

 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Tarief 2022

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Niet opgenomen

2.1.1.2

Bepalen hoogte van de Leges:

Voor de bepaling van de hoogte van de leges wordt:

 

a.

eerst wordt gekeken of de aanvraag of het bouwwerk voorkomt in de bij deze verordening behorende bijlage 2 Genormeerde leges 2022. Bij de in de tabel genoemde bouwwerken of diversen wordt indien het om stuks tarieven gaat gekeken naar het aantal of de strekkende meter met vaste leges. Bij de overige, niet stuks, het aantal vierkante meters BVO (Bruto Vloeroppervlakte) berekend volgens NEN 2580 (oppervlakteberekening bouwwerken maal het legesbedrag per vierkante meter). Zie de bijlage voor de Meetinstructie.

 

b.

Indien de aanvraag of bouwwerk niet voorkomt in de bijgevoegde bijlage 2 Genormeerde leges 2022 (onder ad a) dan dienen de bouwkosten te worden bepaald/vastgesteld op:

-een berekende aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk,

-of voor zover deze ontbreekt of niet goed te bepalen is, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschied wordt in deze stap onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Voor het bepalen van de hoogte van de leges is het percentage genoemd in artikel 2.3.1.1 van toepassing.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

2.1.5

Omgevingsvergunning: het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

2.1.6

Totale oppervlakte of inhoud: aantal kubieke meters of het aantal vierkante meters berekend volgens bijgevoegde bijlagen Meetinstructie Gebruiksoppervlakte (GO) en Bruto vloer oppervlakte (BVO) en Meetinstructie Bruto inhoud (NEN 2580 bruto-oppervlakte- en inhoudsberekening bouwwerken)

2.1.7

Integratie Wabo Woonarken en Vergunningplicht:

Per 1 januari 2018 is de landelijke wetgeving ten aanzien van woonarken gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat bouwactiviteiten (inclusief verplaatsing) bij woonarken onder de werkingssfeer van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) zijn komen te vallen. Vanaf 1 januari 2019 is er tevens een vergunningplicht middels het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats.

Hoofdstuk 2 Principeverzoeken

Tarief 2022

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een Principeverzoek:

2.2.1

in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

314,40

2.2.2

in verband met het verkrijgen van een indicatie of aan een voorgenomen project met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º en 3º, van de Wabo meegewerkt kan worden door af te wijken van het bestemmingsplan of de beheersverordening (kruimelgevallen en buitenplanse afwijking)

524,00

2.2.3.

in verband met het verkrijgen van een indicatie of voor een voorgenomen project een ontwikkelkader kan worden opgesteld door middel van het vaststellen van een Quickscan. 

524,00

 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Het minimumtarief wordt berekend op basis van

- artikel 2.1.1.2 lid a.: Het minimumtarief geldt voor het totaal aan leges bepaald aan de hand van bijlage 2 Genormeerde leges, Tarieventabel 2.1.1.2 letter a 2019.

- artikel 2.1.1.2 lid b en lid c.: Het tarief voor het bepalen van de hoogte van de leges is gesteld op 2,9% van de vastgestelde bouwsom. Het minimumtarief geldt voor het totaal aan leges bepaald aan de hand van de vastgestelde bouwsom.

125,75

2.3.1.2

Niet opgenomen

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

864,65

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

50% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. Met een maximum van 1.000,00 euro

50%

2.3.1.5

Standaarddakkapel

 

In afwijking van 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een standaarddakkapel ontwikkeld door en op kosten van de gemeente Amstelveen (incl. tekeningen)

125,75

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

125,75

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (binnenplanse afwijking):

125,75

2.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse kleine afwijking):

125,75

2.3.3.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse afwijking):

11.827,50

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

381,50

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

381,50

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

381,50

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

381,50

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Tarief 2022

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (binnenplanse afwijking):

125,75

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse kleine afwijking):

125,75

2.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse afwijking):

11.827,50

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

381,50

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

381,50

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

381,50

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

381,50

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wabo, in samenhang met artikel 2.2, lid 1, onder b, van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt het tarief:

 

Bij bouwwerken met een dagverblijffunctie

1.414,90

 2.3.5.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wabo, in samenhang met artikel 2.2, lid 1, onder a, van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt het tarief:

 

Bij bouwwerken met een nachtverblijffunctie

2.849,20

2.3.5.3

Indien het (advies) werkzaamheden betreft , niet zijnde in relatie tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning, bedraagt het tarief per uur (of naar rato een gedeelte daarvan afgerond naar boven per kwartier.)

125,75

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Niet opgenomen

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke Erfgoedverordening 2016, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

125,75

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

125,75

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen, of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

125,75

2.3.9

Uitweg/inrit:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

125,75

2.3.10

Kappen:

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

125,75

2.3.11

Opslag van roerende zaken:

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief

125,75

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

125,75

2.3.12

 

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming:

2.3.12.1

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in de wet natuurbescherming bedraagt het tarief:

242,55

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische Zaken aangewezen gebied als bedoeld in de wet natuurbescherming bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

242,55

 2.3.12.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van de wet natuurbescherming ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

242,55

2.3.14

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling;

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

125,75

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning; Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

125,75

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

Niet opgenomen.

2.3.17

Advies

Tarief 2022

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

580,05

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

Omgevingsvergunning voor het innemen van een Ligplaats

2.3.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een ligplaats, het hebben van een ligplaats of het toestaan dat een ligplaats wordt ingenomen als bedoeld in artikel 7 van de Woonschepenverordening Amstelveen (voor permanente en niet permanente bewoning)::

253,30

2.3.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning voor innemen van een ligplaats (voor permanente en niet permanente bewoning):

253,30

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Vermindering bij Principeverzoek is vervallen!

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Tarief 2022

2.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten

 2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, maar voordat de aanvraag is afgerond met een eindbesluit, bestaat aanspraak op het in mindering brengen van een deel van de leges .

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 125,75

50%

 

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 24 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in mindering gebracht. Het minimum verschuldigde bedrag is € 125,75

25%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 

Niet opgenomen

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op het in mindering brengen van een deel van de leges, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

Indien de aanvraag wordt geweigerd, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in mindering gebracht. Het minimum verschuldigde bedrag is € 125,75.

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 2.5.4

Vervallen

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

2.5.6

Niet behandelen aanvraag

 

Indien een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten in verband met het niet voldoen aan de ontvankelijkheidseisen, wordt 35% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Met een minimum van € 125,75 en een maximum van € 4.000,00

35%

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Niet opgenomen

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Tarief 2022

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

125,75

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Tarief 2022

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

11.827,50

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub a van de Wet ruimtelijke ordening

2.158,55

2.8.3

Als tijdens de procedure voor het wijzigen van een plan het (bouw)plan wordt ingetrokken voordat het wijzigingsplan conform artikel 3.8 Wro ter inzage wordt gelegd, bestaat er aanspraak op 25% teruggave van de onder 2.8.1 c.q. 2.8.2 aangegeven leges

25%

 

 

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Tarief 2022

2.9

Niet opgenomen

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Tarief 2022

2.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

125,75

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Alcoholwet

Tarief 2022

3.1

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

310,05

3.1.1.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

86,45

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

172,85

3.1.2.1

Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoel in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet, bedraagt per leidinggevende (tot een maximum van het tarief vermeld bij 3.1.1)

86,45

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

86,45

3.1.4

Niet van toepassing in de gemeenten Amstelveen

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet (Inrichting of terras (geen nieuw terras) of wijziging ondernemingsvorm (geen overname))

86,45

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen.,

209,10

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een terras op grond van de Algemene plaatselijke verordening

86,45

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld onder 3.1.5 in combinatie met een terras

245,60

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de exploitatievergunning (openingstijden, inrichting of terras (geen nieuwe terras) of wijziging ondernemingsvorm (geen overname))

86,45

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Tarief 2022

3.2

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen, conform beoordeling risicomatrix evenementen, indien het betreft:

3.2.1.1

een evenement met risicoklasse C

7.259,95

3.2.1.2

een evenement met risicoklasse B

716,85

3.2.1.3

een evenement met risicoklasse A ( bij start aanvraag meerjarig evenement tot maximaal 5 jaar geldig)

172,85

3.2.1.4

een evenement met risicoklasse A eenmalig

86,45

3.2.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verklaring van geen bezwaar ivm evenementen die gebruik gaan maken van de openbare weg binnen onze gemeente grenzen, waarvan de aanvraag voor een vergunning door een andere gemeente in behandeling is genomen

86,45

3.2.2

Standplaatsen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Amstelveen:

3.2.2.1

Voor een incidentele standplaats

86,45

3.2.2.2

Voor een vaste standplaats voor 5 jaar

237,65

3.2.3

Ontheffing Geluidshinder

Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvraag voor een ontheffing geluidshinder bedraagt

86,45

3.2.4

Ontheffing Zondagswet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing van art. 3, eerste lid of art. 4, eerste lid van de Zondagswet

86,45

3.2.5

Ventvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing op het venten binnen de door het bevoegd bestuursorgaan aangewezen openbare plaatsen als bedoeld in artikel 5:15 van de APV

86,45

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Tarief 2022

3.3

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf op grond van artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen

717,05

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in het beheer van een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen

717,05

3.3.2.3

Een aanvraag tot een beperkte wijziging van een beheerder/leidinggevende van een seksinrichting of escortbedrijf bedraagt, per beheerder/leidinggevende, met een maximum van het bedrag genoemd in 3.3.1.

86,45

 

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Tarief 2022

3.4

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

125,75

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

125,75

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

125,75

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

125,75

3.4.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

125,75

 

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

Dit hoofdstuk wordt elders ondervangen in de tarieventabel.

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking  

Tarief 2022

3.6

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente.

3.6.1

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag c.q. verzoek om informatie, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per uur werk of een deel van een uur gerekend per kwartier.

86,45

3.6.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inzamelen van geld of goed als bedoeld in artikel 5:13 van de APV:

86,45

3.6.3

Ongediertebestrijding

 

Voor het uitvoeren van de bestrijding van ongedierte gelden de volgende tarieven per soort aanvraag:

 

a. ratten per bestrijding (huishoudens)

00,00

 

b. ratten per bestrijding (niet-huishoudens)

73,75

 

c. voor muizen of wespen of bijen of hommels of duiven per bestrijding

64,30

 

d. voor kakkerlakken per bestrijding

103,15

 

e. vervallen

 

f. Bij sommige dierenplagen is geen behandeling noodzakelijk of mogelijk. De gemeente geeft in dergelijke gevallen alleen advies. In deze gevallen worden alleen de voorrijkosten in rekening gebracht.

32,60

3.6.4

Verkeersregelaar: het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen voor de aanvraag tot aanstelling als verkeersregelaar voor één jaar of een verlening als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009

86,45

3.6.5.1

Indien een aanvraag uit titel 3 buiten behandeling wordt gelaten in verband met het niet voldoen aan de ontvankelijkheidseisen, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in leges gebracht. Met een minimum van € 86,45 en een maximum van € 500,00

25%

3.6.5.2

Indien een aanvraag uit titel 3 door de aanvrager wordt ingetrokken binnen 4 weken na indienen, kan 50% van het verschuldigde bedrag in leges gebracht worden. Met een minimum van € 86,45 en een maximum van € 500,00

50%

3.6.5.3

Indien een aanvraag uit titel 3 door de aanvrager wordt ingetrokken na 4 weken na indienen, kan 75% van het verschuldigde bedrag in leges gebracht worden. Met een minimum van € 86,45 en een maximum van € 750,00

75%

3.6.6

Een aanvraag/verzoek voor een Noodlediging ondergrondse afvalcontainers in verband met bijvoorbeeld per ongeluk weggegooide kostbaarheden en dergelijke zoals (trouw/verlovings)ringen, autosleutels/kaarten, voor zover dit technisch en praktisch mogelijk is:

voor het eerste uur of een gedeelte daarvan afgerond naar boven op het kwartier

262,05

Voor het tweede (en opvolgende) uren of een gedeelte daarvan afgerond naar boven op het kwartier

94,35

 

(1) zijn wettelijke vastgestelde bedragen of wettelijk vastgestelde maximumbedrag(en)

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2021.

De griffier van de gemeente Amstelveen,

Debby de Heus