Subsidieregeling Gemeente Heerde voor subsidiejaar 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Gemeente Heerde voor subsidiejaar 2022

Het college van Heerde;

Gelet op de Algemene Subsidie Verordening Gemeente Heerde 2020;

besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling Gemeente Heerde voor subsidiejaar 2022.

1. Algemeen

1.1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Algemene Subsidie Verordening Gemeente Heerde 2020 (ASV): het juridische kader op basis waarvan voorliggende subsidieregeling opgesteld is.

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • Basisvoorziening: activiteiten en voorzieningen die de inwoners van Heerde helpen om mee te doen in de samenleving en/of die bijdragen aan het vergroten van de samenredzaamheid en/of die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van de gemeente. Basisvoorzieningen zijn in redelijkheid voor iedereen toegankelijk en bereikbaar en dragen in de kern bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.

 • Participatie: iedere inwoner, met of zonder beperking, kan deelnemen aan de samenleving. De gemeente werkt samen met haar inwoners aan het bevorderen van deelname van al haar inwoners op maatschappelijk, sociaal en economisch gebied.

 • Samenredzaamheid: burgers en hun omgeving staan in hun kracht om gezamenlijk de zelfredzaamheid van elkaar te bevorderen. Samenredzaamheid is het bewustzijn dat men gezamenlijk verder komt.

 • Subsidieplafond: maximum bedrag dat aan subsidie verstrekt kan worden door het college binnen het betreffende beleidsveld.

 • Subsidieregeling: voorliggende regeling waarin bepaald is welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en welke nadere regels aan de subsidie worden verbonden.

 • Incidentele subsidie: subsidie voor een activiteit met een eenmalig karakter.

 • Jaarlijkse subsidie: een subsidie voor een activiteit die jaarlijks terugkeert.

1.2 Proces

1.2.1 Vaststelling subsidieregeling

Jaarlijks stelt het college de subsidieregeling vast voor het volgende subsidiejaar.

1.2.2 Subsidieplafond

Voor de meeste subsidies worden subsidieplafonds vastgesteld. Deze zijn in de subsidieregeling opgenomen. De definitieve vaststelling van de subsidieplafonds vindt plaats bij de vaststelling van de gemeentebegroting voor 2022 door de gemeenteraad.

1.2.3 Indienen subsidieaanvragen

 • Voor aanvragen kan gebruik worden gemaakt van de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren. Deze zijn te vinden op www.heerde.nl/subsidies. In de specifieke bepalingen per beleidsveld (hoofdstuk 3) wordt aangegeven welk formulier van toepassing is.

 • Ten aanzien van de verschillende subsidievormen kunnen verschillende gegevens worden gevraagd bij aanvraag van een subsidie.

 • In de aanvragen dient altijd een duidelijke relatie te worden gelegd tussen de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd en de benoemde doelstellingen en resultaten/prestaties zoals benoemd in de subsidieregeling. Hiervoor wordt van subsidieaanvragers een plan van aanpak verwacht.

 • In de subsidieaanvragen wordt van aanvragers verwacht dat zij minimaal drie prestatie-indicatoren benoemen die onderdeel zullen uitmaken van de evaluatie. Deze prestatie-indicatoren dienen gericht te zijn op de wijze waarop de gesubsidieerde organisatie bijdraagt aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Deze eis geldt voor alle subsidies gelijk aan of groter dan € 10.000,-. In de specifieke regeling per beleidsveld kan het college hier nadere eisen aan stellen, of deze regel ook van toepassing verklaren op de kleinere subsidies.

 • Het college kan met subsidie-aanvragers in gesprek gaan over het plan van aanpak en/of de benoemde prestatie-indicatoren. Dit kan leiden tot een aanpassing van de subsidieaanvraag op basis waarvan de subsidie wordt verstrekt.

 • Indien de aanvraag niet volledig is of wanneer de gegevens onvoldoende duidelijk zijn om na de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, doet het college daarvan binnen vier weken na ontvangst schriftelijk mededeling aan de aanvrager.

  • Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

  • De aanvrager dient binnen de in de mededeling aangegeven termijn zijn aanvraag aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen de aangegeven termijn zijn verstrekt, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

1.2.4 Verantwoording en tussentijdse evaluatie

Verantwoording vindt plaats op basis van hetgeen is bepaald in de ASV. Daarbij gelden in ieder geval de volgende aanvullingen:

 • Subsidieaanvragers geven volledige transparantie naar gemeente en burgers over de uitvoering van de activiteiten en de besteding van de subsidiemiddelen.

 • Indien gewenst door de gemeente moet medewerking worden verleend aan, in ieder geval, een tussenevaluatie en een gesprek over de eindverantwoording. Hier komen tussentijdse ontwikkelingen, resultaten en knelpunten aan de orde. Op deze wijze wil de gemeente gedurende het gehele jaar de vinger aan de pols van de uitvoering kunnen houden en tijdig kunnen bijsturen als dat nodig is. Dit betekent dat van de instellingen een flexibele inzet wordt verwacht om hun capaciteit en middelen in overleg met de gemeente daar in te zetten waar dat op dat moment het meest nodig is. Uitgangspunt daarbij is het bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

 • In de specifieke bepalingen per beleidsveld in hoofdstuk 3 kunnen nadere bepalingen worden opgenomen ten aanzien van verantwoording en tussentijdse evaluatie.

1.3 Samenwerking

De gemeente verwacht van alle (professionele) instellingen en (vrijwilligers)organisaties dat zij op een goede manier met elkaar en met de gemeente samenwerken. De instellingen en organisaties nemen deel aan de verschillende aanwezige netwerken en leveren zo mogelijk ook een bijdrage aan samenwerking met (nieuwe) partners in de gemeente. De gemeente gaat er hierbij van uit dat activiteiten centraal worden georganiseerd en op deze manier geen dubbele bekostiging van activiteiten plaatsvindt.

1.3.1 Samenwerking in de keten

Gesubsidieerde organisaties vormen met elkaar een keten of kunnen onderdeel uitmaken van een keten waarin ook de gemeente deelneemt. Deze ketens zijn er op gericht om een optimaal resultaat te bewerkstelligen voor de inwoners van Heerde. Dat betekent dat samenwerking nodig en onvermijdelijk is met en tussen ketenpartners.

Van de subsidienemer wordt dan ook verwacht dat deze alles wat redelijkerwijs verwacht mag worden onderneemt om dit gemeenschappelijke belang te realiseren. Onder dit gemeenschappelijke belang vallen in ieder geval de beleidsdoelstellingen van de gemeente Heerde. Deze verplichting wordt dan logischerwijs ook verbonden aan de toegekende subsidies.

1.4 Subsidienemers dragen bij aan gemeentelijke doelstellingen

De gemeente Heerde werkt aan het vergroten van de kracht van samen leven, wonen en werken. Hierbij wordt onder meer gewerkt aan het vergroten van de samenredzaamheid en participatie van de inwoners van onze gemeente. Op alle subsidies die door de gemeente worden afgegeven is daarom de verplichting van toepassing dat subsidienemers bereid zijn in gesprek te gaan met de gemeente en zich inspannen om bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Het kan hierbij gaan om aanvullende doelstellingen ten opzichte van de doelstellingen op basis waarvan de subsidie is verstrekt. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

 • Het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen en kaders zoals geformuleerd in het kaderdocument Sociaal Domein. Hierbij kan onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht worden aan:

 • Het leveren van een bijdrage aan preventie, signaleren en vroeg signaleren van problemen van inwoners en signalen doorgeleiden naar de gemeente.

 • Bijdragen en ondersteunen van participatie van inwoners in de maatschappij, bijvoorbeeld door het bieden van mogelijkheden voor zinvolle (sociale) (dag)besteding en het leveren van een bijdrage aan re-integratieprocessen.

1.5 Subsidieaanvragen die niet gehonoreerd worden

In aanvulling op artikel 9 van de ASV komen subsidieaanvragen niet voor honorering in aanmerking:

 • Indien de aanvraag niet volledig is.

1.6 Type subsidies

De gemeente maakt onderscheid in verschillende typen subsidies. In de basis wordt onderscheidt gemaakt in incidentele subsidies en jaarlijkse subsidies. In de specifieke regelingen is aangegeven welk type subsidie het betreft.

1.7 Kosten die voor een subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte noodzakelijke kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit om de doelstellingen en resultaten te realiseren zoals bedoeld in de omschrijvingen in hoofdstuk 3.

1.8 Meervoudige subsidies

Daar waar partijen in aanmerking komen voor subsidies op meerdere beleidsvelden op basis van diverse specifieke subsidieregelingen kan worden volstaan met een enkele subsidieaanvraag met bijbehorende begroting. De verschillende activiteiten dienen zowel in het activiteitenplan als in de begroting duidelijk herleidbaar te zijn.

1.9 Uitbetaling subsidies

 • Toegekende subsidies kleiner of gelijk aan € 10.000,- worden binnen zes weken nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt uitbetaald, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt.

 • Toegekende subsidies groter dan € 10.000,- worden in vier termijnen (De eerste termijn binnen zes weken nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt en de overige termijnen aan het begin van het tweede, derde en vierde kwartaal) uitbetaald aan de betreffende subsidienemers.

 • Subsidies die voor meerdere jaren worden toegekend, worden jaarlijks betaald conform bovenstaande systematiek.

1.10 Grondslag verdeling subsidies

1.10.1 Incidentele subsidies

De beschikbare middelen voor incidentele subsidies worden verstrekt op basis van een beoordeling waarbij de meerwaarde voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen bepaald wordt. De door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten zijn hiervoor leidend. Incidentele subsidies worden op basis van tijdstip van indienen beoordeeld en toegekend totdat het maximum budget bereikt is. Incidentele subsidies kunnen verstrekt worden voor ten hoogste vier jaren.

1.10.2 Structurele subsidies

De grondslag voor de verdeling van jaarlijkse subsidies kan verschillen. Dit is vastgelegd in de nadere uitwerking van de subsidieregels per beleidsveld. Er zijn twee principes die hiervoor voornamelijk worden gebruikt:

 • 1.

  Op basis van volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt).

 • 2.

  Op basis van een tendersysteem. Hierbij worden binnengekomen aanvragen beoordeeld op de meerwaarde voor de beleidsdoelstellingen en op basis van deze beoordeling wordt de subsidie verdeeld.

In hoofdstuk 3 is per beleidsveld aangegeven hoe verdeling van de subsidie plaatsvindt. Bij het tendersysteem wordt gebruik gemaakt van vooraf vastgestelde criteria en wegingssystematiek.

1.11 Meerjarige subsidierelaties

Het college kan bepalen meerjarige subsidies te verlenen/vast te stellen (onder begrotingsvoorbehoud t.a.v. de subsidieplafonds) tot een periode van maximaal 4 jaar. Daarbij wordt bij meerjarige subsidies groter of gelijk aan € 10.000,-, minimaal om de 2 jaar een evaluatie van de prijs/kwaliteitverhouding/bereik uitgevoerd op basis waarvan het college de subsidie over de vastgestelde subsidieperiode kan beëindigen, dan wel continueren.

Deze evaluatie vindt plaats op basis van de van toepassing zijnde subsidieregeling, de ingediende subsidieaanvraag met bijbehorende bijlagen en eventueel aanvullende verplichtingen zoals opgenomen in de beschikking.

In het kader van regievoeren op de realisatie van beleidsdoelen en ook voor het goed contact houden met partners in het veld, blijft de jaarlijkse rapportage in stand voor subsidies groter dan

€ 10.000,- die voor meerdere jaren worden verstrekt, zoals onder verantwoording beschreven.

Als er een meerjarige subsidie wordt verleend wordt een beschikking opgesteld voor een X-aantal jaar, met daarin opgenomen de resultaten die gerealiseerd moeten worden. Jaarlijks kan een bijlage met uitvoeringsafspraken worden gemaakt. Afspraken hierover worden in de subsidiebeschikking opgenomen.

1.12 Indexering

Uitgangspunt is dat subsidies niet worden geïndexeerd, waarbij het jaar 2017 geldt als 0-punt. Dit met uitzondering van subsidies aan professionele instellingen met personeelskosten die meer dan 60% van de totale kosten uitmaken. Hierbij wordt de indexering toegepast die gelijk is aan de standaard indexering van de gemeentebegroting. Dit betreft de indexering conform de jaarlijkse meicirculaire, uitgaande van de index overheidsconsumptie / lonen en salarissen. De index van 2020 geldt voor de subsidies over 2022. Indien stijgingen in materiaal en cao-lonen hoger zijn dan de indexering, wordt van de professionele instellingen verwacht dat zij deze extra kosten in hun bedrijfsvoering compenseren. In incidentele gevallen kan het college in de Perspectiefnota aanvullende voorstellen voor indexering doen. Hiervoor geldt ook het jaar 2018 als 0-punt. Het college hanteert als uitgangspunt voor professionele organisaties dat deze aangestuurd worden door minstens één betaalde professional in dienst van de betreffende organisatie. Dit in tegenstelling tot vrijwilligersorganisaties die zich kenmerken door een bestuur bestaande uit één of meer vrijwilligers.

Daarnaast wordt ook het bedrag voor de subsidie voor de Stichting Berghuizerbad geïndexeerd. Dit betreft de indexering conform de jaarlijkse meicirculaire, uitgaande van de index overheidsconsumptie/netto materiële consumptie.

De indexeringen zijn al in de subsidieplafonds verwerkt.

1.13 Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de ASV vermelde verplichtingen over tussentijdse rapportages, meldingsplicht bij afwijkingen en overige verplichtingen van de subsidieontvanger is het college bevoegd om nadere verplichtingen aan te geven. Eventuele nadere verplichtingen staan beschreven bij de specifieke bepalingen per beleidsveld in hoofdstuk 3.

1.14 Verzekeringen

Elke instelling is verplicht zich goed te verzekeren tegen wettelijke en bestuurlijke aansprakelijkheid.

1.15 Aanvullende verplichtingen

Aan de subsidieverlening c.q. -vaststelling is de verplichting verbonden dat subsidieontvangers actief een maatschappelijke tegenprestatie leveren. Eventuele aanvullende subsidieverplichtingen staan beschreven onder het kopje ‘verplichtingen’ in de specifieke bepalingen per beleidsveld.

1.16 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Gemeente Heerde voor subsidiejaar 2022.

Ondertekening

Heerde, 29 december 2021,

Het college voornoemd,

secretaris, burgemeester,