Nadere regels Participatieraad Veldhoven aan Tafel

Geldend van 01-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 07-09-2021

Intitulé

Nadere regels Participatieraad Veldhoven aan Tafel

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

overwegende dat op grond van de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet inwoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid betrokken moeten worden;

besluit vast te stellen de volgende:

Nadere regels Participatieraad Veldhoven aan Tafel

Wettelijk kader

Iedere gemeente is volgens de wet verplicht om cliënten of hun vertegenwoordigers te betrekken bij het beleidsproces. Cliënten en hun vertegenwoordigers moeten de ruimte krijgen om mee te denken en advies te geven. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. En die kan van die inbreng profiteren en het beleid beter afstemmen op de doelgroep.

Doelgroep

De doelgroep van de Participatieraad Veldhoven aan Tafel richt zich op alle inwoners (zowel cliënten als niet-cliënten) met een (dreigende) hulpvraag. De Participatieraad focust zich daarmee op preventieve als curatieve onderwerpen gerelateerd aan het gemeentelijke sociaal domein.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’: overlegorgaan van inwoners en de gemeente Veldhoven met betrekking tot het sociaal domein in Veldhoven.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven.

 • c.

  Samenspraak: inwoners, cliënten of cliëntenvertegenwoordigers en een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium in een open wisselwerking en/of samenwerking te komen tot de voorbereiding, bepaling, uitvoering en/of evaluatie van beleid en/of een thema.

 • d.

  Hulpvraag: door de inwoner zelf of zijn/haar omgeving geuite zorgbehoefte.

 • e.

  Jaarplan: afgestemde jaaragenda met de te behandelen beleidsonderwerpen en thema’s.

 • f.

  Belangenwerkgroep: werkgroep met een vaste samenstelling die ten behoeve van een doelgroep problemen signaleert, agendeert en werkt aan oplossingen.

 • g.

  Projectteam: een team dat voor een project wordt samengesteld met enkele leden uit de Participatieraad. Het project heeft een omschreven doel en looptijd.

Artikel 2 Taak Participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’

De Participatieraad heeft tot taak het college, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over onderwerpen uit het sociaal domein. Daarbij behoudt ze zich het recht voor zich te onthouden van het geven van advies als daar gegronde redenen voor zijn.

Artikel 3 Doel Participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’

De Participatieraad stelt zich tot doel om een bijdrage te leveren aan:

 • 1.

  de dialoog tussen de gemeente en Veldhovense inwoners van jong tot oud.

 • 2.

  de participatie van inwoners.

 • 3.

  de wederzijdse inspiratie en informatie-uitwisseling.

 • 4.

  het toekomstperspectief Sociaal Domein.

Artikel 4 Samenstelling Participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’

 • 1.

  De Participatieraad bestaat uit een vaste kern, te weten inwoners met affiniteit of achterban gericht op het sociaal domein en vertegenwoordiging van organisaties binnen het sociaal domein.

 • 2.

  De raad wordt voorgezeten door een voorzitter en ondersteunt door een ambtelijk secretaris.

 • 3.

  Toehoorders zijn welkom op de publieke tribune, maar maken geen deel uit van de Participatieraad.

 • 4.

  Het college en/of de leden van de Participatieraad kunnen voor een bepaald thema/agendapunt een externe deskundige uitnodigen in het overleg.

Artikel 5 Taken voorzitter

 • 1.

  De voorzitter kan een wethouder van de gemeente Veldhoven zijn.

 • 2.

  De voorzitter is geen lid van de Participatieraad.

 • 3.

  Tot de taken van de voorzitter horen:

  • a.

   Het voorbereiden van de agenda met de ambtelijk secretaris, in overleg met de coördinatoren van de belangenwerkgroep.

  • b.

   Het zorg dragen voor toelichting van het gemeentelijk beleid, inclusief de gemeentelijke onderwerpen uit het jaarplan.

  • c.

   Het bepalen van dag en tijdsstip van de vergadering.

  • d.

   Het fungeren als opdrachtgever van de secretaris.

  • e.

   Het extern vertegenwoordigen van de Participatieraad.

Artikel 6 Taken ambtelijke secretaris

 • 1.

  In opdracht van de voorzitter voert de ambtelijke secretaris de volgende taken uit:

  • a.

   Het verzorgen van de notulen. Deze bestaat uit verslaglegging van de centrale vergaderingen van de Participatieraad. In de openbare notulen worden de namen van de leden weggelaten.

  • b.

   Het openbaar maken van de notulen (ook aan de gemeenteraad).

  • c.

   Het, in functie van het jaarplan, tijdig beschikbaar stellen van de stukken voor de leden.

  • d.

   Tijdige openbare aankondiging van de centrale vergaderingen.

  • e.

   Informatie over de mogelijkheden voor ieder VaT lid om agendapunten aan te melden voor de centrale vergadering.

  • f.

   Publicatie van de agenda via een voor iedereen toegankelijk medium.

  • g.

   Het beschikbaar stellen van de vergaderruimte.

  • h.

   Het beschikbaar stellen van middelen voor het geven/opstellen van presentaties.

  • i.

   Het faciliteren van scholing (aangeboden als groep).

 • 2.

  De ambtelijke secretaris is geen lid van de Participatieraad.

Artikel 7 Benoeming en zittingsperiode leden

 • 1.

  Werving en benoeming van nieuwe leden vindt plaats door de Participatieraad en voorzitter gezamenlijk.

 • 2.

  Bij de werving en benoeming van nieuwe leden wordt als voorwaarden meegenomen dat de achterban nog niet voldoende is vertegenwoordigd binnen de Participatieraad.

 • 3.

  De zittingsperiode van een lid eindigt als zijn/haar verbintenis met de achterban wordt gestopt, of indien men aangeeft de toegezegde inspanning niet meer te kunnen leveren.

 • 4.

  Leden kunnen worden herbenoemd.

 • 5.

  De leden zijn geen lid van het college of gemeenteraad (inclusief steunfractie) en niet in dienst van de gemeente Veldhoven.

 • 6.

  Bij disfunctioneren van een van de leden kan de Participatieraad het vertrouwen in dit lid opzeggen. Er vindt vervolgens overleg plaats tussen het betreffende lid en een afvaardiging van de Participatieraad, waar opvolgend een besluit van aftreding kan worden opgelegd.

Artikel 8 Vereisten

 • 1.

  De leden van de Participatieraad zijn woonachtig in de gemeente Veldhoven, met uitzondering van de leden die aansluiten vanuit een maatschappelijke of cliëntvertegenwoordigende organisatie uit de gemeente Veldhoven.

 • 2.

  De leden kunnen uit een (belangen)organisatie komen, maar dienen onafhankelijk van het belang van de eigen (belangen)organisatie te adviseren.

Artikel 9 Benoeming en zittingsperiode voorzitter

 • 1.

  Zowel het college als de Participatieraad kunnen kandidaten voor het voorzitterschap aandragen. De Participatieraad kiest daaruit de persoon die zij het meest geschikt acht. Deze wordt vervolgens benoemd door het college.

 • 2.

  De zittingsperiode van een voorzitter eindigt op eigen verzoek, normatief na vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Als de voorzitter ontslag wenst te nemen doet hij/zij hiervan mededeling aan het college.

 • 3.

  De Participatieraad kan het college verzoeken om het vertrouwen in de voorzitter op te zeggen.

Artikel 10 Vergaderingen

 • 1.

  De Participatieraad vergadert eenmaal per drie maanden centraal met alle leden; 4 x per kalenderjaar. Extra centrale vergaderingen kunnen in overleg met de voorzitter en de coördinatoren van de belangenwerkgroepen worden ingeroosterd.

 • 2.

  Indien nodig worden specifieke thema’s besproken in belangenwerkgroepen en/of projectteams.

 • 3.

  Enkel de centrale vergaderingen zijn openbaar.

Artikel 11 Advisering

 • 1.

  De Participatieraad kan het college adviseren. Een advies wordt overgenomen als tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen gelijk zijn.

 • 2.

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten.

 • 3.

  Blanco stemmen of onthoudingen zijn voor de vaststelling van het resultaat van de stemming geen geldig uitgebrachte stemmen.

 • 4.

  De voorzitter en ambtelijke secretaris zijn niet stemgerechtigd.

Artikel 12 Intrekken oude regeling en inwerkingtreding

De nadere regels cliëntparticipatie: Samenspraak Sociaal Domein vastgesteld op 24 mei 2016 worden ingetrokken. Deze regels treden in werking op 7 september 2021.

Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als nadere regels Participatieraad Veldhoven aan Tafel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.

7 september 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

secretaris burgemeester