Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  bestuur: het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.;

 • c.

  de gemeente: de aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o. deelnemende gemeente die financieel verantwoordelijk is voor de op de wachtlijst geplaatste geïndiceerde;

 • d.

  wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente die conform artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

 • e.

  plaatsingsruimte: de op jaarbasis beschikbare ruimte om Wsw-geïndiceerden in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de wet te plaatsen;

 • f.

  directie: de directie van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.;

 • g.

  alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

 • 1. Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de wet geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebeschikking bepalend is.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, geeft het bestuur geïndiceerden, die geplaatst kunnen worden op een begeleid werken werkplek voorrang bij maximaal 50 % van de plaatsingsruimte, waarbij de datum van plaatsing op de wachtlijst bepalend is voor de volgorde van plaatsing.

Artikel 3 Verantwoording

Het bestuur legt per kwartaal verantwoording af aan de gemeente over de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4 Hardheidsclausule

De directie kan, na schriftelijke toestemming van de verantwoordelijk wethouder van de gemeente, in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5 Evaluatie

Het in artikel 2 geformuleerde plaatsingsbeleid wordt na één jaar geëvalueerd.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2010