Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder GBLT

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder GBLT

Het college van B&W van de gemeente Ommen,

Gelet op de dienstverleningsovereenkomst met GBLT van 9 november 2021, artikelen 160, eerste lid, en 231, tweede lid, aanhef en onderdeel e van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen:

Artikel 1

Als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet wordt aangewezen:

- deurwaarders

Artikel 2 Reikwijdte

Dit aanwijzingsbesluit is van toepassing op belastingjaar 2022 en daarop volgende belastingjaren en ziet uitsluitend op de volgende heffingen en belastingen:

 • 1.

  Afvalstoffenheffing, alleen hoofdstuk 1 en 2 van de bij verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Rioolheffing;

 • 3.

  Onroerende zaakbelastingen;

 • 4.

  Toeristenbelasting;

 • 5.

  Forensenbelasting;

 • 6.

  Reclamebelasting;

 • 7.

  Precariobelasting;

 • 8.

  Marktgelden, alleen het jaarabonnement;

 • 9.

  Begraafplaatsrechten, alleen de onderhoudsrechten die per kalenderjaar worden geheven.

Artikel 2 Einde aanwijzing

De aanwijzing van de in artikel 1 genoemde partij eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de opdracht met de in artikel 1 bedoelde partij eindigt.

Artikel 3 Intrekking eerdere aanwijzingsbesluiten

Eerdere aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken met dien verstande dat zij van kracht blijven voor belastingjaren gelegen vóór 2022 en voor heffingen en belastingen die niet onder de reikwijdte van artikel 2 vallen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder GBLT.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2021.

Ondertekening

Gemeentesecretaris,

J.W.H. Blaauw

Burgermeester,

mr. drs. J.M. Vroomen