Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek

Geldend van 31-12-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek

Artikel 1 Hoogte deelplafond

De deelplafonds voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek voor de periode januari tot en met december 2022, bedragen voor:

  • a.

    Hoofdstuk 2 Gemeentelijke mediafondsen: € 75.000,00;

  • b.

    Hoofdstuk 3 Journalistieke producties: € 257.000,00.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds worden voor hoofdstuk 2 van de regeling verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen en voor hoofdstuk 3 op grond van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 23 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek na advies door de Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2022 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek.

Ondertekening

Den Haag, 21 december 2021,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. KOEK, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter