Regeling tarieven Jeugdhulp De Wolden 2022

Geldend van 02-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Regeling tarieven Jeugdhulp De Wolden 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden,

gelezen het ambtelijk voorstel;

overwegende dat, het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent

de hoogte van de tarieven voor het persoonsgebonden budget voor formele hulp als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Verordening jeugdhulp gemeente De Wolden 2022;

omdat, die tarieven conform de berekeningswijze van de Verordening jeugdhulp gemeente De Wolden 2022 moeten worden vastgesteld ;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10, eerste lid, Verordening jeugdhulp gemeente De Wolden 2022 in samenhang met artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet;

gezien het advies van de Cliëntenraad Jeugd

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

Regeling tarieven Jeugdhulp De Wolden 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begrippen in deze beleidsregels, hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Verordening jeugdhulp gemeente De Wolden 2022.

Artikel 2 Hoogte PGB-tarieven

De maximale tarieven voor een pgb waarmee formule hulp wordt ingekocht, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Verordening jeugdhulp gemeente De Wolden 2022, bedragen voor:

Individuele begeleiding Licht en midden

€ 45,77

Per uur

Individuele begeleiding Zwaar

€ 58,44

Per uur

Dagbesteding basis

€ 50,94

Per dagdeel

Dagbesteding specialistisch

€ 90,49

Per dagdeel

Verblijf basis (zonder inzet gedragswetenschapper)

€ 122,23

Per etmaal

Verblijf specialistisch (met inzet gedragswetenschapper)

€ 148,93

Per etmaal

Zelfstandigheidstraining

€ 74,46

Per etmaal

Logeren basis

€ 180,97

Per etmaal

Logeren specialistisch

€ 207,47

Per etmaal

Ambulante GGZ-behandeling

€ 101,17

Per uur

Verblijf basis inclusief behandeling

€ 212,81

Per etmaal

Verblijf specialistisch inclusief behandeling

€ 260,67

Per etmaal

Gezinshuis

€ 148,93

Per etmaal

Time-out

€ 95,72

Per etmaal

Artikel 3 Inhoud dienstverlening

De inhoud van de dienstverlening passend bij de in artikel 2 benoemde PGB-bedragen is gelijk aan de dienstverlening beschreven in het inkoopdocument Jeugdhulp 2017 in Zuid-Drenthe.

Artikel 4 Slotbepalingen

  • 1.

    De Regeling tarieven Jeugdhulp De Wolden 2020 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt.

  • 2.

    Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2022

  • 3.

    Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Regeling tarieven Jeugdhulp De Wolden 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van ….

De secretaris, De burgemeester,

V. GOSSELINK-VAN DIJK J. VLIETSTRA