Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening marktgelden 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening marktgelden 2022

Vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2021, zaak kenmerk Z.062637

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021, zaak kenmerk Z.062637;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van MARKTGELDEN 2022

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het gebruik van enig gedeelte van openbare gebouwen, terreinen, pleinen of straten, welke door het college van burgemeester en wethouders voor het houden van markten is aangewezen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie de in artikel 1 bedoelde standplaats is toegewezen, dan wel degene die de in artikel 1 bedoelde standplaats inneemt.

Artikel 3 Tarief

1. Het in artikel 1 bedoelde marktgeld bedraagt:

a. voor elke standplaats per keer per strekkende meter € 1,59

b. bij abonnement voor een kalenderkwartaal voor elke standplaats, per strekkende meter € 18,84

2. Voor de berekening van het in het eerste lid bedoelde marktgeld wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een gehele meter gerekend.

Artikel 4 Abonnementen

Aan een abonnementhouder, als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, die door overmacht geen gebruik heeft kunnen maken van de hem toegewezen standplaats, wordt naar evenredigheid restitutie van het betaalde abonnementsgeld verleend, over het aantal volle kalendermaanden, waarin van de standplaats geen gebruik is gemaakt.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Termijn van betaling

1. Het marktgeld als bedoeld in artikel 3, lid 1 onderdeel a. moet worden voldaan op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

2. Het marktgeld als bedoeld in artikel 3, lid 1 onderdeel b. dient te worden voldaan gelijktijdig met het voor de eerste keer in het kalenderkwartaal innemen van de standplaats.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 9 Overgangsbepaling

De "Verordening marktgelden 2021" van 10 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden 2022".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 9 december 2021.

De raad van West Maas en Waal,

K.M. (Katinka) Vons

griffier

V.M. (Vincent) van Neerbos

voorzitter