Aanwijzingsbesluit Wsw Noord-Veluwse gemeenten 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Wsw Noord-Veluwse gemeenten 2022

AANWIJZINGSBESLUIT GEMEENTE HARDERWIJK

ten behoeve van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening door Inclusief Groep NV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk, verder te noemen: Gemeente;

Overwegende dat het college op grond van artikel 2, lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening de bevoegdheid heeft om een privaatrechtelijke rechtspersoon aan te wijzen ten behoeve van de uitvoering van deze wet;

Overwegende dat krachtens deze bepaling voorts de rechtsverhouding tussen partijen verder vormgegeven dient te worden;

Overwegende dat op 12 mei 2004 is opgericht de Naamloze Vennootschap Inclusief Groep N.V. (hierna te noemen Inclusief Groep), met als één van haar doelen het organiseren van werk voor mensen die zijn aangewezen op aangepaste arbeid;

BESLUIT:

Op grond van artikel 2 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening, de Inclusief Groep aan te wijzen als rechtspersoon en hoofdaannemer voor de feitelijke uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de rechtsverhouding als volgt te regelen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Ambtelijke medewerker

De werknemer die ambtenaar is en werkzaam is bij Inclusief Groep.

NV/BV-medewerker

Degene die rechtstreeks in dienst is van Inclusief Groep NV of bij één van haar werkmaatschappijen, op basis van een overeenkomst naar burgerlijk recht.

SW-medewerker

Degene die werkzaam is bij Inclusief Groep NV op grond van de Wet sociale werkvoorziening.

Wsw

De Wet sociale werkvoorziening van 11 september 1997, Staatsblad 1997, 465 verder aangeduid als de Wet.

Artikel 2 Uitvoering van de Wet

Gelet op het bovenstaande waarin staat dat Inclusief Groep de rechtspersoon en hoofdaannemer is van de Wet, worden de volgende taken bij Inclusief Groep belegd:

 • 1.

  Het namens het college voortzetten van een gemeentelijke sociale werkvoorziening conform het gestelde in hoofdstuk 2 van de Wet en met inachtneming van de cao voor de sociale werkvoorziening;

 • 2.

  Het namens het college uitvoering geven aan het verstrekken van subsidies in het kader van de Wet en het namens het college zorgdragen voor de inpassing in de arbeid van betrokkene, met inbegrip van de begeleiding op de werkplek, conform het gestelde in hoofdstuk 3 van de Wet.

 • 3.

  Het namens het college indienen van aanvragen in het kader van herindicatie als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet.

 • 4.

  Het namens het college bijhouden van een lijst van SW-geïndiceerden die niet werkzaam zijn in het kader van de Wet en deze SW-geïndiceerden - indien de SW-geïndiceerde daartoe in staat is en daartoe bereid is - begeleiden naar werk in het kader van de Wet sociale werkvoorziening.

 • 5.

  Het namens het college intrekken en laten vervallen van indicatie- en herindicatiebeschikkingen zoals geregeld in hoofdstuk 5 van de Wet.

 • 6.

  Het namens het college registreren van die gegevens die gelet op het gestelde in hoofdstuk 6 van de Wet noodzakelijk zijn en het overdragen van die gegevens indien noodzakelijk.

 • 7.

  Indien noodzakelijk gelet het gestelde in de Wet verstrekt de gemeente kosteloos op aanvraag van Inclusief Groep informatie over de juiste woon-/verblijfplaats van hun ingezetenen met een SW-indicatie.

Artikel 3 Mandaat en volmacht met betrekking tot de uitvoering van de Wet

 • 1. Met het oog op het gestelde in lid 1 van artikel 2 wordt het volgende vastgesteld:

  • a)

   Inclusief Groep is gemachtigd om namens de Gemeente arbeidsovereenkomsten als bedoeld in art. 2 lid 1 Wsw af te sluiten met de SW-medewerkers, met inachtneming van de cao voor de sociale werkvoorziening; dit recht kan ook uitgeoefend worden door de dochtermaatschappijen van Inclusief Groep .

  • b)

   Op grond van lid 1, sub a van dit artikel komen alle uit het werkgeverschap voortvloeiende rechten en plichten toe aan de Inclusief Groep.

  • c)

   Voor wat betreft de uitvoering van de cao voor de sociale werkvoorziening en de cao gemeente is Inclusief Groep gemachtigd om namens de gemeente waar de werknemer formeel in dienst is, als werkgever op te treden. Alle rechten en plichten die het college heeft als werkgever, liggen bij Inclusief Groep waarbij de Inclusief Groep wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeur. Dit heeft dus ook betrekking op bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV en andere instanties.

  • d)

   De algemeen directeur is bevoegd om personen die werkzaam zijn binnen Inclusief Groep dan wel binnen de onder Inclusief Groep ressorterende werkmaatschappijen, te machtigen namens hem de rechtshandelingen genoemd in lid 1, sub a, b en c te verrichten.

 • 2. Met het oog op het gestelde in lid 2, 3 en 4 en 6 van artikel 2 wordt het volgende vastgesteld:

  • a)

   Het college verleend volmacht aan de algemeen directeur van Inclusief Groep om namens het college alle rechtshandelingen te verrichten die nodig zijn om deze taken uit te voeren, inclusief het voeren van rechtsgedingen.

  • b)

   De algemeen directeur is bevoegd om personen die werkzaam zijn binnen Inclusief Groep dan wel binnen de onder Inclusief Groep ressorterende werkmaatschappijen, te machtigen namens hem de rechtshandelingen genoemd in lid 2, sub a te verrichten.

 • 3. Met het oog op het gestelde in lid 5 van artikel 2 wordt het volgende vastgesteld:

  • a)

   Het college verleent mandaat aan de algemeen directeur van Inclusief Groep tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de taken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. De algemeen directeur kan deze bevoegdheid overdragen aan het hoofd P&O van Inclusief Groep.

  • b)

   Onder het bepaalde in het eerste lid wordt mede verstaan de ter zake noodzakelijk te achten handelingen ter voorbereiding enerzijds en ter uitwerking anderzijds.

  • c)

   Het bepaalde in dit artikel geldt naar analogie, voor zover het de uitvoering van bezwaar, beroep en hoger beroep betreft.

Artikel 4 Ambtelijke medewerkers

 • 1. Voor de ambtelijke medewerkers werkzaam bij Inclusief Groep vervult Inclusief Groep de rol van materieel werkgever. In het verleden is in overleg tussen de gemeenten die aandeelhouder zijn van Inclusief Groep besloten dat deze ambtenaren in dienst zijn bij de gemeente Harderwijk.

 • 2. De ambtenaren werkzaam bij Inclusief Groep zijn in dienst van de gemeente Harderwijk. Zij vallen onder de cao gemeenten. Inclusief Groep vervult namens de gemeente Harderwijk de rol van formeel en materieel werkgever. Dit recht kan ook uitgeoefend worden door de dochtermaatschappijen van de Inclusief Groep.

 • 3. Voor wat betreft de uitvoering van de cao gemeente is Inclusief Groep gemachtigd om namens de gemeente Harderwijk, als werkgever op te treden. Alle rechten en plichten die het college heeft als werkgever, liggen bij Inclusief Groep waarbij de Inclusief Groep wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeur. Dit heeft dus ook betrekking op bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV en andere instanties voor zover het de ambtenaren betreft.

 • 4. De algemeen directeur is bevoegd om personen die werkzaam zijn binnen Inclusief Groep dan wel binnen de onder Inclusief Groep ressorterende werkmaatschappijen, te machtigen namens hem de rechtshandelingen genoemd in dit artikel te verrichten.

Artikel 5 NV/BV-medewerkers

Nieuw aan te trekken personeel wordt op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aangetrokken door Inclusief Groep en de daar onder ressorterende werkmaatschappijen.

Artikel 6 Dienstverleningsovereenkomst

Gemeente en Inclusief Groep sluiten ter verdere invulling van de onderhavig aanwijzing een overeenkomst betreffende de dienstverlening, waaronder de controle op de uitvoering van de Wsw, de financiën, de informatieverstrekking en eventueel aanvullende dienstverlening.

Artikel 7 Wijziging, intrekking en opheffing

 • 1. De gemeente kan, in overleg met Inclusief Groep en met andere gemeenten die aandeelhouders zijn van Inclusief Groep, deze regeling wijzigen.

 • 2. Indien het dienstverleningscontract als bedoeld in dit aanwijzingsbesluit niet tot stand komt, vervalt dit aanwijzingsbesluit.

 • 3. Dit aanwijzingsbesluit gaat in op 1 januari 2022 en geldt voor onbepaalde tijd. Het vorige aanwijzingsbesluit ingegaan op 1 januari 2017, vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 • 4. Het aanwijzingsbesluit kan door een besluit van de gemeente worden ingetrokken, met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar en wel tegen de datum 31 december van enig kalenderjaar. Over de (financiële) gevolgen van deze intrekking wordt met de gemeenten die aandeelhouders zijn van Inclusief Groep, afspraken gemaakt. Indien de gemeente het aanwijzingsbesluit intrekt, dan zal eveneens de dienstverleningsovereenkomst, genoemd in artikel 3, van rechtswege zijn beëindigd.

 • 5. Met betrekking tot die omstandigheden waarin bij deze overeenkomst niet is voorzien, zullen partijen met elkaar in overleg treden.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit Wsw Noord-Veluwse gemeenten 2022’.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk d.d. 14 december 2021.

de secretaris,

de heer J.P. Wassens

secretaris

de burgemeester,

de heer H.J. van Schaik

burgemeester

Toelichting

De kernbepaling van dit aanwijzingsbesluit is dat de gehele uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (hierna de Wet) wordt belegd bij de Inclusief Groep. Dit is niet nieuw maar is sinds jaar en dag al het geval. Het is de wens van het college om de uitvoering op dezelfde wijze voort te zetten.

In artikel 2 wordt dat verder uitgewerkt. Daarbij wordt aangesloten bij de systematiek van de Wet. De Wet geeft in hoofdstuk 2 regels rond de instandhouding van de sociale werkvoorziening. Daarmee wordt bedoeld dat een ingezetene een dienstbetrekking kan krijgen bij de gemeente voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. Wanneer dit gebeurt, is de cao Sociale werkvoorziening van toepassing. De Wet geeft aan dat er een rechtspersoon aangewezen kan worden om de Wet uit te voeren. Dit is voor de Noord-Veluwse gemeenten Inclusief Groep en dat is vastgelegd in het aanwijzingsbesluit.

Degene die een indicatie heeft in het kader van de Wet kan ook in dienst treden bij een reguliere werkgever (dus niet bij een gemeente). Wat dan moet worden geregeld is dat die werkgever subsidie ontvangt en dat de begeleiding goed wordt geregeld. We noemen dit begeleid werken en de bepalingen hierover staan in hoofdstuk 3 van de wet. Ook deze taak wordt belegd aan Inclusief Groep.

Ieder met een geldige indicatie in het kader van de Wet die op 31 december 2014 aan het werk was in het kader van de Wet behoort tot de doelgroep van de thans geldende wet en kan in principe ook blijven werken. Wel komt het voor dat een dienstverband eindigt bijvoorbeeld omdat iemand twee jaar ziek is of omdat een arbeidsovereenkomst om wat voor reden dan ook wordt beëindigd. In principe is de gemeente dan verantwoordelijk voor re-integratie (een SW-er immers opgenomen in het doelgroepenregister) maar omdat de uitvoering van de Wet ligt bij Inclusief Groep, heeft Inclusief Groep hierin zeker een grote verantwoordelijkheid.

Inclusief Groep is ook verantwoordelijk dat namens de gemeente een herindicatie wordt ingediend. Is het nodig dat een indicatie wordt ingetrokken, dan kan Inclusief Groep dit doen namens de gemeente. Het intrekken van indicatie komt niet vaak voor maar het is wel belangrijk om dit te regelen. Een intrekking van een indicatie is een bestuursrechtelijk besluit.

In de wet zijn bepalingen opgenomen rond toezicht en informatie. Dit is een wettelijke plicht en Inclusief Groep is verplicht dit uit te voeren. Dat is geregeld in hoofdstuk 6 van de Wet en in de dienstverleningsovereenkomst.

In artikel 3 is het bepaalde in artikel 2 nader uitgewerkt en zijn mandaat en volmacht-bepalingen opgenomen. Het gaat voor zover het nemen van bestuursrechtelijke besluiten uitsluitend om besluiten namens de gemeente genomen met betrekking tot de indicatie. Deze besluiten zijn een zeldzaamheid.

Voor het grootste gedeelte gaat het dan om ook een volmacht om privaatrechtelijke handelingen te verrichten. Daarbij kan gedacht worden aan het aangaan van arbeidsovereenkomsten, detacheringsovereenkomsten dan wel om afspraken rond begeleid werken. Wanneer het gaat om de relatie werkgever/werknemer kan de werknemer worden geconfronteerd met bestuursrechtelijke besluiten bijvoorbeeld over de toekenning van een WIA-uitkering, Ziektewetuitkering dan wel een beslissing rond eigen risicodragerschap. In artikel 3 is geregeld dat Inclusief Groep dan namens de gemeente bezwaar en beroep kan instellen.

In artikel 4 zijn bepalingen rond ambtenaren opgenomen. Bij Inclusief Groep werkt nog een aantal ambtenaren. Deze ambtenaren waren al ambtenaar toen de Inclusief Groep werd opgericht in 2004. De verzelfstandiging waarbij Inclusief Groep werd opgericht heeft geen gevolgen gehad voor hun ambtelijke status. Bij het opheffen van de Regio Noord-Veluwe zijn deze ambtenaren in dienst gekomen van de gemeente Harderwijk. Dat was een afspraak die door alle gemeenten in gezamenlijkheid zijn genomen. De gemeente Harderwijk kan alleen besluiten nemen met betrekking tot ambtenaren die formeel bij hen in dienst zijn. Vandaar dat lid 2, 3 en 4 van artikel 3 alleen gelden voor de gemeente Harderwijk. Formeel is de gemeente Harderwijk werkgever, Inclusief Groep is materieel werkgever en is draagt derhalve ook alle kosten die dit werkgeverschap met zich mee brengt. De ambtenaren werkzaam bij Inclusief Groep vallen onder de cao Gemeenten en hebben een eigen arbeidsvoorwaardenregeling vastgesteld met instemming van het Georganiseerd overleg (nu Lokaal Overleg) bij Inclusief Groep. De ambtenaren vallen dus niet onder de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Harderwijk.

In artikel 4 wordt een volmacht gegeven om privaatrechtelijke handelingen aan te gaan namens de gemeente Harderwijk. Wanneer met betrekking tot een ambtenaar een bestuursrechtelijk besluit wordt genomen waarbij de werkgever belanghebbende is, kan door Inclusief Groep namens de gemeente Harderwijk bezwaar en beroep worden ingesteld. Ook dit is geregeld in artikel 4 (lid 3). Het gaat dan bijvoorbeeld om bezwaar met betrekking tot een WIA-uitkering.

In artikel 5 wordt benoemd dat Inclusief Groep en daar onder ressorterende werkmaatschappijen (bijv. Inclusief Gresbo BV en Inclusief Intervens BV) eigen personeel in dienst kan hebben. Op dit moment valt dit personeel onder de cao Inclusief Groep.

In artikel 6 wordt vastgelegd dat er naast dit aanwijzingsbesluit een dienstverleningsovereenkomst is waarin de afspraken tussen gemeenten en Inclusief Groep worden vastgelegd.

In artikel 7 wordt vastgelegd dat het aanwijzingsbesluit in gaat op 1 januari 2022 en dat met ingang van die datum het oude aanwijzingsbesluit komt te vervallen. Ook is vastgelegd dat wijziging van het aanwijzingsbesluit alleen kan in overleg met Inclusief Groep en met de andere gemeenten. Dat is logisch omdat een wijziging door een individuele gemeente altijd gevolgen heeft voor de Inclusief Groep dan wel voor de andere gemeenten.

Het aanwijzingsbesluit geldt voor onbepaalde tijd. Er is een opzegtermijn van een jaar. Nadrukkelijk is ook hier vermeld dat bij opzegging er met de ander gemeenten die ook aandeelhouders zijn van Inclusief Groep, afspraken moeten worden gemaakt. Een opzegging heeft immer financiële consequenties voor de andere gemeenten.