Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2021;

gelet op artikelen 147 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 228 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022

Artikel 1 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, een belasting geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 2 Definities

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   jaar : een kalenderjaar;

  • b.

   maand : een kalendermaand;

  • c.

   week : een tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen;

  • d.

   dag: een tijdvak van vierentwintig uur, beginnende des nachts om 00.00 uur.

 • 2.

  Delen van jaren, maanden, weken, dagen, vierkante en strekkende meters worden voor een geheel gerekend.

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

Artikel 4 Heffingsmaatstaf en tarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven is het belastingtijdvak het kalenderjaar waarin de voorwerpen aanwezig zijn. In de overige gevallen is het belastingtijdvak de maand, de week of de dag waarin de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat heffing ook voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 6 Restituties

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen het hebben van voorwerpen te allen tijde doen eindigen.

 • 2.

  Zij geven daarvan aan belanghebbende schriftelijk kennis, aan wie daarna de betaalde belasting in verhouding tot de verminderde tijd wordt teruggegeven.

 • 3.

  Indien de belanghebbende het hebben van voorwerpen vóór het verstrijken van de in de vergunning aangegeven termijn wil doen eindigen, vindt geen teruggaaf van betaalde belasting plaats.

Artikel 7 Vrijstellingen

Geen belasting wordt geheven:

 • 1.

  indien het hebben van voorwerpen strekt tot bevordering van de gezondheidszorg (zoals kankerbestrijding en de Nederlandse Hartstichting e.d.) en een internationale organisatie met een ideële doelstelling, zoals Unicef en Amnesty International e.d.;

 • 2.

  voor door een vereniging, waarop in principe de ‘Algemene Subsidieverordening’ van de gemeente Alblasserdam van toepassing is, gehouden rommelmarkt of bazar o.i.d.;

 • 3.

  voor voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente moet worden gedoogd;

 • 4.

  voor spiegels buiten het venster en voor vlaggenstokken en vlaggen, die niet zijn uitgehangen met het doel om reclame te maken;

 • 5.

  door de rechtverkrijgende van de houder van enige vergunning over het tijdvak, dat de belasting door diens voorganger is betaald;

 • 6.

  voor het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond voor het geval dit krachtens een andere belastingverordening der gemeente belastbaar is, of van belasting is vrijgesteld;

 • 7.

  voor brievenbussen van PostNL en voor wegwijzers van lichamen, die de belangen van het openbaar verkeer behartigen;

 • 8.

  voor woonwagens in de zin van art. 7:235 van het Burgerlijk Wetboek;

 • 9.

  voor het hebben van borden, masten, palen, e.d., die in verband met de verkiezingen van publiekrechtelijke lichamen zijn aangebracht;

 • 10.

  voor het hebben van aanhangwagens en opleggers al of niet gekoppeld aan vrachtauto’s c.q. trekkers op door burgemeester en wethouders voor deze voertuigen aangewezen openbare gemeentegrond;

 • 11.

  voor het hebben van drainagebuizen.

Artikel 8 Wijze van heffing; tijdstip verschuldigdheid

 • 1.

  De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, op het tijdstip waarop het hebben van voorwerpen een aanvangt neemt.

Artikel 9 Betalingstermijnen

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Belastingaanslagen van minder dan € 9,-- worden niet geheven.

 • 4.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het derde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen precariobelasting en andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2021’, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Precariobelasting 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Alblasserdam d.d. 21 december 2021

De griffier, De voorzitter,

A.M. Bode-Huizer, plv. J.G.A. Paans

Tarieventabel, behorende bij de Verordening Precariobelasting 2022

De belasting bedraagt

a.

Ter zake van het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven die grond, voor zover niet onder één of meer der overige tarieven vallende:

1.

voor elke week of gedeelte van een week

per m²

€ 0,72

2.

voor elke maand of gedeelte van een maand

per m²

€ 1,87

3.

bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer gegeven, voor elk jaar of gedeelte van een jaar

per m²

€ 12,76

b.

voor het hebben van uithang-, reclame- en andere soortgelijke borden, zonneschermen, balkons, erkers, luifels of andere uitbouwen en verder alle andere buiten het gevelvlak uitstekende voorwerpen, voor elk voorwerp

per jaar

€ 6,28

c.

voor het hebben van goederen, uitgespreid, uitgehangen of uitgestald, van bakken, manden, tafels, rekken, jukken, uitstalkasten of andere voorwerpen, geplaatst, uitgehangen of uitgestald buiten de ramen of de deuren van de winkel of verkoopplaatsen per m² grondvlak op de begane grond in totaal

per dag

€ 0,49

voor het hebben van goederen, uitgespreid, uitgehangen of uitgestald, van bakken, manden, tafels, rekken, jukken, uitstalkasten of andere voorwerpen, geplaatst, uitgehangen of uitgestald buiten de ramen of de deuren van de winkel of verkoopplaatsen per m² grondvlak op de begane grond in totaal

per week

€ 1,15

voor het hebben van goederen, uitgespreid, uitgehangen of uitgestald, van bakken, manden, tafels, rekken, jukken, uitstalkasten of andere voorwerpen, geplaatst, uitgehangen of uitgestald buiten de ramen of de deuren van de winkel of verkoopplaatsen per m² grondvlak op de begane grond in totaal

per maand

€ 1,75

voor het hebben van goederen, uitgespreid, uitgehangen of uitgestald, van bakken, manden, tafels, rekken, jukken, uitstalkasten of andere voorwerpen, geplaatst, uitgehangen of uitgestald buiten de ramen of de deuren van de winkel of verkoopplaatsen per m² grondvlak op de begane grond in totaal

per jaar

€ 12,76

d.

voor het hebben van een benzinepomp

per jaar

€ 94,17

e.

voor het op of in gemeentegrond tijdelijk plaatsen en hebben van schuttingen of andere afscheidingen voor of om bouwwerken, ingravingen of andere doeleinden van tijdelijke aard

per strekkende meter per week

€ 0,57

f.

voor het machinaal lozen van water uit bouwputten op de riolering van de gemeente

per lozingspunt per dag

€ 31,29

g.

voor het hebben van een stelling, hieronder tevens te verstaan twee of meer schragen of ladders onderling door één of meer planken verbonden

per m²

per dag

€ 0,49

h.

voor het verbinden van een spuitriool aan het riolennet, anders dan in verband met van gemeentewege verrichte werkzaamheden aan het hoofdriool

per verbinding

€ 31,29

i.

voor het hebben van een hek of afrastering per strekkende meter

per maand

€ 1,75

j.

voor het hebben van een vlag of een verwijzingsbord of daarmede gelijk te stellen bord op de openbare weg

per jaar

€ 31,29

k.

voor het hebben van één- of meerzijdige aankondigingsborden

per bord per week

voor niet commerciële doeleinden

€ 4,03

voor commerciële doeleinden

€ 16,12

l.

voor het hebben van één of meer driehoeks- of sandwichborden per bord

per week

voor niet commerciële doeleinden

€ 4,03

voor commerciële doeleinden

€ 16,12

m.

voor het hebben van leidingen, buizen en kabels

per strekkende meter

per jaar

€ 1,94

voor het hebben van leidingen, buizen en kabels per strekkende meter

per maand

€ 0,59

n.

voor het hebben van een reclamezuil of reclamepaal

Per jaar

€ 156,76

vermeerderd met een bedrag per m² van de oppervlakte van de zuil of paal waarop reclame wordt aangebracht

per m²

€ 1,02

o.

voor het hebben van een lichtbak

per jaar

€ 31,29

p.

voor het hebben van een spandoek per spandoek

per week

voor niet commerciële doeleinden

€ 6,49

voor commerciële doeleinden

€ 25,80

q.

voor het hebben van een tent, kraam, kiosk of andere inrichting tot verkoop van eet- of andere koopwaren

per m²

per dag

€ 1,05

Voor het gebruik maken de stroomvoorziening (indien deze aanwezig is) bij een standplaats

per dag

voor klein verbruik (1 x 220V/230V)

€ 3,00

voor groot verbruik (1 x 380V/400V)

€ 6,00

r.

voor het plaatsen en hebben van een, uit één of meer tenten, stallen, berghokken, of andere gebouwen of bestaande inrichting, waarin voor het publiek toegankelijke voorstellingen of vertoningen worden gegeven

1.

indien de ingenomen oppervlakte 100 m² of minder bedraagt

per dag per m²

€ 1,75

2.

indien de ingenomen oppervlakte meer dan 100 m² bedraagt, is voor elke volgende m², welke de in gebruik genomen oppervlakte meer bedraagt dan 100 m²

per dag per m²

€ 0,57

3.

per week bedraagt het tarief sub 1. en 2. viermaal het bedrag dat voor de inrichting per dag volgens de ingenomen oppervlakte verschuldigd is;

s.

voor het plaatsen en hebben van aanhangwagens en opleggers, al of niet gekoppeld aan vrachtauto’s c.q. trekkers, alsmede containers

per dag

€ 10,49

t.

voor het hebben van een inrichting voor het graveren van kentekens

per dag

€ 52,80