Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..

Gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

Besluit

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

artikel 4 Vrijstellingen

Leges wordt niet geheven voor:

1. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

2. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

3. beschikkingen ter zake van plaatselijke belastingen;

4. verklaringen, beschikkingen of afschriften daarvan, in verband met aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

5. het verstrekken van het raadsvoorstel en het verslag van de handelingen van de gemeenteraad aan:

a. plaatselijke afdelingen van politieke partijen en aan plaatselijke politieke groeperingen in de zin van de Kieswet, indien daarvan één of meer leden zitting hebben in de raad van deze gemeente;

b. plaatselijke afdelingen of regionale afdelingen waartoe deze gemeente behoort, van politieke partijen, die niet in de raad van deze gemeente, doch wel in de Staten-Generaal of in de Provinciale Staten van Noord-Holland zijn vertegenwoordigd en die verstrekking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders hebben aangevraagd;

c. plaatselijke politieke groeperingen in de zin van de Kieswet, niet vallende onder a of b die de verstrekking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders hebben aangevraagd en bij hun aanvraag een lijst hebben overgelegd met de namen en handtekeningen van ten minste vijfentwintig, in deze gemeente wonende, kiesgerechtigde leden;

deze aanvraag moet tijdig voor de aanvang van elk kalenderjaar worden herhaald;

6. het verstrekken van de raadsagenda, alsmede van andere, door de voorzitter van de raad aangewezen raadsvoorstellen aan de bezoekers van de vergadering van de raad.

7. Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning, waarbij de opbrengst is bestemd voor een ideëel doel.

artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel..

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving , een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving lang elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

c. langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid worden geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

d. langs elektronische weg na indiening wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

artikel 9 Vermindering of teruggaaf

1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving, die in werking treedt binnen drie maanden na officiële bekendmaking van de inwerkintreding ervan in het Staatsblad of Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.14 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. hoofdstuk 1.9.1 (verklaring omtrent gedrag);

5. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

artikel 12 Overgangsbepaling

1. De "Legesverordening 2021" vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2020 , sedertdien gewijzigd met ingang van de in het artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van de verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

2. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2022”.

Ondertekening

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

P.B. Palstra F.C. Dales

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 (Gereserveerd/ Verstrekkingen uit het Kiezersregister)

Hoofdstuk 6 (Gereserveerd/ Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 (Gereserveerd/ Gemeentearchief)

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 (Gereserveerd/ Gemeentegarantie)

Hoofdstuk 14 (Gereserveerd/ Marktstandplaatsen)

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie/ Nutsbedrijven

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Principeaanvraag (Vooroverleg Wabo)

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 (Gereserveerd/ Vermindering)

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmeldingen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 (Gereserveerd/ Splitsingsvergunning woonruimte)

Hoofdstuk 5 (Gereserveerd/ Leefmilieuverordening)

Hoofdstuk 6 (Vervallen/ Brandbeveiligingsverordening)

Hoofdstuk 7 In deze titel genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

1.1.1

In het Gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, inbegrepen de leges voor het afgeven van een trouwboekje

€ 359,95

1.1.2

In een bijzonder huis als bedoeld in art. 64, boek I van het Burgerlijk Wetboek het in 17.1.1 genoemde bedrag verhoogd met 25%

1.1.3

Maandag tot en met woensdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, bescheiden ceremonie, zonder toespraak, inbegrepen de leges wegens het afgeven van een trouwboekje, op:

€ 164,45

1.1.4

De leges bedragen voor een huwelijk, dan wel het aangaan van een verbintenis tot partnerschap, inbegrepen de leges wegens het afgeven van een trouwboekje, op locatie:

1.1.4.1

Maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur

€ 814,05

1.1.4.2

Maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 uur en 22.00 uur

€ 1.120,65

1.1.4.3

Zaterdag tussen 09.00 uur en 22.00 uur

€ 1.260,75

1.1.4.4

Voor het beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

€ 26,60

1.1.4.5

Op andere dagen/tijdstippen dan vermeld in de artikelen 1.1.4.1 t/m 1.1.4.4 (alleen bij goedkeuring)

1.1.5

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen afspelen van muziek ter gelegenheid van een huwelijksvoltrekking in het Gemeentehuis

€ 26,25

1.1.6

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een:

1.1.6.1

Trouwboekje bij kosteloze huwelijksvoltrekking

€ 27,20

1.1.6.2

1.1.6.3

Duplicaattrouwboekje

Afgeven van een internationaal uittreksel of een uittreksel BRP

€ 27,20

€ 14,30

1.1.7

1.1.8

Gekalligrafeerd trouwboekje/ partnerschapboekje

Gekalligrafeerde bijschrijving kind in trouwboekje/partnerschapboekje

€ 20,05

€ 13,35

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

De leges bedragen voor het omzetten van huwelijk naar partnerschap of van partnerschap naar huwelijk

Het tarief voor het wijzigen van een vastgestelde trouw- of registratiedatum c.q. tijdstip, per opgegeven wijziging

Het tarief voor het annuleren van een vastgestelde trouw- of registratiedatum

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit uit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag

€ 69,15

€ 30,00

€ 93,10

€ 67,00

1.1.13

Het op verzoek beëdigen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk, het registeren van een partnerschap of de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk als bedoeld in artikel 1:16 lid 2 en 3 BW

€ 128,75

1.1.14

De leges bedragen voor elke verklaring huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 25,10

1.1.15

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.16

Voor het afgeven van een meertalig uittreksel burgerlijke stand als bedoeld

in artikel 2, eerste lid, onderdeel f van de Wet rechten burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Europese verordening

€ 19,30

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€75,80

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€57,30

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€75,80

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€57,30

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlanders wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€75,80

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€57,30

1.2.4

1.2.4.1

1.2.4.2

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 75,80

€ 57,30

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€68,50

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€36,95

1.2.6

Voor een versnelde uitreiking van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedrage

€51,60

1.2.7

De tarieven zoals genoemd in dit hoofdstuk worden inden de aanvrager niet in staat is om de aanvraag persoonlijk op het stadhuis te doen of niet in staat is het aangevraagde document persoonlijk af te halen conform artikel 28 van de Paspoortwet, uitgezonderd de verpleeghuizen, worden vermeerderd met

€ 16,25

1.2.8

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen 1.2.1 tot en met en met 1.2.7 genoemde bedragen

€ 16,25

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

1.3.1.1 Afgeven, vernieuwen van een rijbewijs € 41,60

1.3.1.2 Omwisselen buitenlandse rijbewijzen € 49,95

1.3.1.3 Verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen € 3,35

1.3.1.4 De leges als bedoeld in 1.3.1.1, waarbij een reeds eerder aan de aanvrager verstrekt rijbewijs, niet ouder dan 11 jaar na afgifte, moet worden ingeleverd doch niet wordt ingeleverd worden verhoogd met € 19,25

1.3.1.5 bij het afgeven van een rijbewijs als bedoeld in 1.3.1.1, waarbij sprake is van een spoedprocedure wordt het tarief 1.3.1.1 vermeerderd met € 34,10

1.3.1.6 De leges, waarbij geen identiteitsdocumenten (documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld) kunnen worden overlegd, maar waarbij wel een identiteit dient te worden vastgesteld, bedragen € 12,65

1.3.2 De tarieven zoals genoemd in dit hoofdstuk worden, indien de rijbewijzen per post worden bezorgd, vermeerderd met maximaal € 16,25

1.3.3 De leges bedragen van de CBR-verklaring € 39,30

1.3.4 De leges bedragen voor het toesturen van de CBR-verklaring (inclusief de kosten van enveloppe, portokosten) € 49,30

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Voor de toepassing van 1.4.1.1 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.1.1

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.1.1.1

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking, zonder abonnement

€ 14,30

1.4.1.1.2

Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekking van gegevens

Gedurende de periode van één jaar:

voor 25 inlichtingen

voor 50 inlichtingen

voor 100 inlichtingen

€ 194,65

€ 387,50

€ 774,65

1.4.1.2

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking zonder abonnement

€ 14,30

1.4.1.3

De leges bedragen voor het op aanvraag doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,30

1.4.1.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie

€ 2,45

1.4.2

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van selecties:

1.4.2.1

Per selectie waarbij de BRP wordt geraadpleegd

€ 245,55

1.4.2.2

Per selectie waarbij gebruik gemaakt wordt van aan de BRP aangehaakte gegevens al dan gepaard gaande met raadpleging van de BRP

€ 245,55

1.4.3

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het :

1.4.3.1

Afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, die in dat stuk wordt bedoeld

€ 21,60

1.4.3.2

Afgeven van een verklaring dat een kopie van een officieel document wordt gewaarmerkt als kopie conform

€ 8,10

1.4.4

De leges bedragen voor het in behandeling nemen:

1.4.4.1

Van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 107,00

1.4.4.2

Van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 107,00

1.4.4.3

Van een aanvraag tot het afgeven van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart/-plaats

€ 18,90

1.4.4.4

De leges bedragen voor het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats:

-in het geval van een nieuw aan te leggen gehandicaptenparkeerplaats

-in het geval van het wijzigen van een kenteken bij een bestaande gehandicaptenparkeerplaats

€ 162.00

€ 71,30

1.4.4.5

De leges bedragen voor het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 49,00

1.4.4.6

1.4.4.7

De leges bedragen voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerplaats

De leges bedragen voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart, waarbij geen herkeuring van de keuringsarts noodzakelijk is

€ 21,75

€ 21,75

1.4.4.8

1.4.5

De leges bedragen voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart, waarbij de keuringsarts de keuring uitvoert bij de aanvrager thuis

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verlof tot het:

€ 71,05

1.4.5.1

Opgraven en herbegraven dan wel cremeren van een stoffelijk overschot

€ 14,30

1.4.5.2

Vervoeren van een stoffelijk overschot (laissez passer)

€ 14,30

1.4.6

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen een afschrift als bedoeld in artikel 79, lid 3 van de Wet BRP

€ 6,60

Hoofdstuk 5 (Gereserveerd/ Verstrekkingen uit het Kiezersregister)

Hoofdstuk 6 (Gereserveerd/ Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 bestuursstukken

1.7.1 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1 Een exemplaar van de gemeentebegroting, inclusief bijlagen € 152,40

1.7.1.2 Een exemplaar van het beleidsdeel van de gemeentebegroting € 66.70

1.7.1.3 Een exemplaar van het beheersdeel van de gemeentebegroting € 66,70

1.7.1.4 Een exemplaar van de bijlagen van de gemeentebegroting € 55,45

1.7.1.5 Een exemplaar van het gemeenteverslag € 113,05

1.7.1.6 De rekening van de onder 1.7.1.5 omschreven onderdelen, per bedrukte bladzijde of een gedeelte daarvan € 0,25

1.7.1.7 Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente € 37,50

1.7.1.8 Een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente Velsen op papier € 66,70

1.7.1.9 Een exemplaar van andere gemeentelijke verordeningen, per bedrukte bladzijde of een gedeelte daarvan € 0,25

1.7.1.10 Een exemplaar van de aanvullingen op de onder 1.7.1.7, 1.7.1.8 en 1.7.1.9 genoemde verordeningen, per bedrukte bladzijde of een gedeelte daarvan € 0,25

1.7.1.11 De kostprijs van een gemeentelijke verordening, genoemd onder 1.7.1.9 wordt, indien een tekening/plattegrond is bijgevoegd, verhoogd met de kosten hiervan tot een maximum van € 7,45

1.7.1.12 Een tekening/plattegrond bij een verordening of een raadsvoorstel behorende is niet afzonderlijk verkrijgbaar.

1.7.2 De leges bedragen voor het verstrekken van een kopie van een document per bladzijde (enkelzijdig dan wel dubbelzijdig bedrukt) € 0,25

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.8.1.1 Een vergunning voor elk gebouw waarvoor de vergunning wordt gevraagd € 23,15

1.8.1.2 Een vergunning tot het plaatsen van containers op gemeentegrond € 30,50

1.8.1.3 Een kopie van gegevens uit de gemeentelijke bouw- en woningcartotheek dan wel van andere gegevens betreffende bouw- en woningaangelegenheden, per bladzijde (A4-formaat) of een gedeelte daarvan € 0,25

1.8.1.4 Een kopie van gehele bestemmingsplan, tekst ingebonden als boekwerk € 31,05

1.8.1.5 Een kopie plankaart (zwart/wit, formaat A4) € 5,95

1.8.1.6 Een kopie plankaart (kleur, formaat A4, A3, A2) € 15,30

1.8.1.7 Een kopie plankaart (kleur, formaat A1, AO, AO+) € 31,05

1.8.1.8 Een kopie van een (bouw)tekening A2 € 2,10

1.8.1.9 Een kopie van een (bouw)tekening A1 € 4,50

1.8.1.10 Een kopie van een (bouw)tekening A0 € 9,40

1.8.1.11 Een kopie van een (bouw)tekening A3 € 1,00

1.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nasporing (lichten dossiers, ook als dit digitaal wordt gedaan) te doen in de gemeentelijke bouw- en woningcartotheek dan wel in andere gegevensbestanden betreffende bouw- en woningaangelegenheden en het overhandigen van de stukken, per adres € 27,35

1.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze paragraaf een tarief is opgenomen € 96,40

1.8.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de kadastrale stukken te raadplegen:

1.8.4.1.1 voor informatie, zowel mondelinge als schriftelijke, verstrekt over een hypothecair bericht/ uittreksel, per object € 19,90

1.8.4.1.2 voor informatie, zowel mondelinge als schriftelijke, verstrekt over een kadastraal bericht/ uittreksel, per object € 19,90

1.8.4.1.3 voor informatie, zowel mondelinge als schriftelijke, verstrekt over een kadastraal bericht/ uittreksel persoon, per object € 19,90

1.8.4.1.4 voor informatie, zowel mondelinge als schriftelijke, verstrekt over een

uittreksel kadastrale kaart € 19,90

1.8.4.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit de gemeentelijke beperkingen administratie € 19,90

1.8.4.3 Overige Geo-informatie

1.8.4.4 Basisregistratie Adressen en Gebouwen

1.8.4.5 Geometrie

1.8.4.6 Statistische gegevens

1.8.4.7 De leges bedragen voor het verstrekken van kopieën uit het kadaster, per bedrukte bladzijde of gedeelte daarvan, enkelzijdig, dan wel dubbelzijdig bedrukt € 0,25

Hoofdstuk 9 Overige Publiekszaken

1.9 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen:

1.9.1 Een verklaring omtrent het gedrag € 41,35

1.9.2 Een bewijs van in leven € 14,30

1.9.3 Een legalisatie van een handtekening € 14,30

1.9.4 Een optie ter verkrijging van het Nederlandschap alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek worden de tarieven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden conform de Rijkswet op het Nederlandschap

Hoofdstuk 10 (Gereserveerd/ Gemeentearchief)

Hoofdstuk 11 Huisvestigingswet

1.11 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een huisvestigingsvergunning van de Huisvestigingswet 2014 € 11,85

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1,12. De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

€ 96,40

1.12.1.2 tot het verlengen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandswet € 96,40

1.12.2 Indien aanvragen gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de leges slechte eenmaal geheven. (Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend).

Hoofdstuk 13 (Gereserveerd/ Gemeentegarantie)

Hoofdstuk 14 (Gereserveerd/ Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet € 400,00

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1 Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,50

1.16.1.2 Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat € 56,50

en voor ieder volgende kansspelautomaat € 34,00

1.16.1.3 Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geld voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd € 226,50

1.16.1.4 Voor twee of meer kansspelautomaten welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd voor de eerste kansspelautomaat en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00

1.16.2 De subonderdelen 1.16.1.1. en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 25,50

1.16.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen Velsen € 302,50

1.16.5 Het tarief bedraagt voor het wijzigen van gegevens van beheerder(s) in een bestaande vergunning € 59,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang voor een kindercentrum, gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang € 659,75

1.17.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang voor een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang € 456,75

1.17.3 Indien het verzoek tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang wordt ingetrokken of onvolledig verklaard, voordat de wettelijk verplichte inspectie d(voor registratie) oor de GGD heeft plaatsgehad bedraagt het tarief € 152,25

1.17.4 Indien het verzoek tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang wordt ingetrokken nadat de wettelijke verplichte inspectie op locatie (voor registratie) door de GGD is uitgevoerd, bedraagt het tarief € 456,75

1.17.5 Het tarief bedraagt voor het in het behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van registratie van het Landelijk Register Kinderopvang waarbij een inspectie van de GGD nodig is € 406,00

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie/ Nutsbedrijven

1.18.1 Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming over tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet € 299,25

1.18.2 De leges bedragen het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.18.2.1 Een opbreekvergunning voor nutsbedrijven, voor ieder gemeld werk € 299,25

1.18.2.2 Een vergunning als gevolg van de ingebruikname van de openbare weg, per vergunning

€ 299,25

1.18.3 Het in 1.18.1 en 1.18.2 genoemde bedrag wordt

1.18.3.1 Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met € 124,00

1.18.3.2 Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.18.4 Indien een begroting als bedoeld in artikel 1.18.3.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 19 Verkeer en Vervoer

1.19.1 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een ontheffing voor het op het strand hebben, brengen van of rijden met een motorvoertuig, per motorvoertuig € 84,00

1.19.2. De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (openstellingsvergunning tunnel) €150.000,00

1.19.3 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (openstellingsvergunning tunnel) €100.000,00

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1 De leges bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een filmvergunning als bedoeld in artikel 2:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)€ 156,30

1.20.2De leges bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een standplaatsvergunning

a. met een looptijd van één week óf gedeelte daarvan, dan wel het

aanpassen/ wijzigen van de standplaatsvergunning € 31,05

b. met een looptijd van één kalenderjaar of gedeelte daarvan € 83,20

c. met een looptijd meer dan één kalenderjaar tot maximaal vijf jaar € 186,00

1.20.3

De leges bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op een aanvraag om een vergunning of ontheffing, gevorderd krachtens een gemeentelijke verordening of andere rechtsregels, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking € 96,40

1.20. De leges bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag of verzoek tot administratief wijzigen of verstrekken van een kopie van een beschikking op een aanvraag, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze verordening of in een anders belastingverordening dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd € 27,35

1.20.5De leges bedragen per jaar voor de inzameling afval op basisscholen

1.20.5.1

Als de basisschool restafval laat inzamelen en bovendien tenminste 1 van de afvalstromen gft, oud papier (opk), plastic, blik, drinkkartons (pbd) betreft, wanneer een school een leerlingen aantal heeft:

Van 0 tot 200 leerlingen € 450,00

Van 200 tot 400 leerlingen € 650,00

Van 400 leerlingen of meer € 850,00

1.20.5.2

Als de basisschool GEEN restafval laat inzamelen maar wel tenminste 1 van de afvalstromen gft, oud papier (opk), plastic, blik, drinkkartons (pbd) betreft wanneer een school een leerlingen aantal heeft:

Van 0 tot 200 leerlingen € 340,00

Van 200 tot 400 leerlingen € 485,00

Van 400 leerlingen of meer € 625,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2 bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3 Sloopkosten :gereserveerd

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Principeaanvraag (vooroverleg Wabo)

2.2.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeaanvraag om een omgevingsvergunning bedraagt € 513,80

2.2.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een initiatief Ruimte om een omgevingsvergunning bedraagt € 2.045,60

2.2.3 Het tarief voor het voorleggen van een principeaanvraag om een omgevingsvergunning aan de commissie Stedelijk Schoon bedraagt € 98,70

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Bouwactiviteiten

2.3.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 225.000,00 bedragen: 3,1% van de bouwkosten met een minimum van € 68,55

2.3.1.2 indien de bouwkosten € 225.000,00 of meer bedragen € 6.975,00

vermeerderd met 2,5% over het bedrag waarmee de bouwkosten € 225.000,00 te boven gaan. Het maximumbedrag voor deze leges bedraagt: € 1.000.000,00

2.3.1.3 Indien voor de aanvraag van een omgevingsvergunning advies moet worden ingewonnen bij de welstandscommissie, worden de in 2.3.1.1 en 2.3.1.2 genoemde percentages cq tarieven verhoogd met 0,25% van de totale bouwsom met dien verstande dat het tarief bedraagt bij een bouwsom tot € 20.000,00 € 50,00 en een maximumbedrag van € 2.250,00 geldt.

Extra welstandstoets

2.3.1.4 Indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor extra welstandsadvies moet worden ingewonnen bij de welstandscommissie, worden de in 2.3.1.1 en 2.3.1.2 genoemde percentages cq tarieven verhoogd met 0,25% van de totale bouwsom met dien verstande dat het tarief bedraagt bij een bouwsom tot € 20.000,00

€ 50,00 en een maximumbedrag van € 2.250,00 geldt.

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.5 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld € 80,90

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.6 Indien een aanvraag achteraf wordt ingediend bedraagt het tarief 50% extra van de verschuldigde leges, met een maximum aan leges van €5.000,00

Brandveiligheidtoets

2.3.1.7 De leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, onderscheidenlijk 2.3.1.2 worden vermeerderd overeenkomstig onderstaande tabel in verband met de door de brandweer te verrichten brandveiligheidtoets:

bij een bouwsom van € 0,00 tot € 2.268,90 € 0,00

bij een bouwsom van € 2.268,90 tot € 4.537,80 € 5,65

bij een bouwsom van € 4.537,80 tot € 11.344,50 € 11,55

bij een bouwsom van € 11.344,50 tot € 22.689,00 € 23.25

bij een bouwsom van € 22.689,00 tot € 45.378,00 € 52,85

bij een bouwsom van € 45.378,00 tot € 90.756,00 € 141,40

bij een bouwsom van € 90.756,00 tot € 226.890,00 € 354,20

bij een bouwsom van € 226.890,00 of meer €1.003,85

2.3.2 Uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden op grond van een bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

2.3.2.1 indien de aanlegbouwkosten minder dan € 225.000,00 bedragen: 3,1%

van de bouwkosten met een minimum van € 68,55

2.3.2.2 indien de aanlegkosten € 225.000,00 of meer bedragen € 6.975,00

vermeerderd met 2,5% over het bedrag waarmee de aanlegkosten

€ 225.000,00 te boven gaan. Het maximumbedrag voor deze leges bedraagt: €1.000.000,00

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in d ie onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) € 339,15

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) € 339,15

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) €4.915,80

2.3.3.4 (vervallen)

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) € 339,15

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) € 339,15

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) € 339,15

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) € 339,15

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in d ie onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) € 339,15

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) € 339,15

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) € 4.915,80

2.3.4.4 (vervallen)

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) € 339,15

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) € 339,15

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) € 339,15

2.3.4.8 Indien artikel 2.12 eerste lid van de Wabo wordt toegepast afwijking voor voorbereidingsbesluit € 339,15

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.4.9 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld € 80,90

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: €1.177,25

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Monumentenverordening Noord Holland 2010 ( artikel 6 tweede lid) of de Erfgoedverordening Velsen 2016, die verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 14, eerste lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in d ie onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht € 188,00

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Velsen 2016 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief € 188,00

2.3.6.3 Indien behandeling van de aanvraag voorzien dient te worden van een deskundig advies wordt het tarief genoemd onder 2.3.6.1 t/m 2.3.6.2 verhoogd met € 577,00

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

gereserveerd

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief € 96,40

2.3.9 Uitweg/inrit

vervallen

2.3.10 Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.13 van de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 2009 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief € 96,40

2.3.11 Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief € 96,40

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo € 96,40

2.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo € 96,40

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de

Wet natuurbescherming

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in de Wet natuurbescherming bedraagt het tarief

€ 339,15

2.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een aangewezen gebied als bedoeld de Wet natuurbescherming € 339,15

2.3.13 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van de Wet natuurbescherming ontheffing nodig is, bedraagt het tarief € 339,15

2.3.14 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 339,15

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

als het een gemeentelijke, provinciale, of waterschap verordening betreft € 339,15

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 339,15

2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 339,15

2.3.17 Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning € 339,15

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven € 339,15

2.3.18.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven € 339,15

2.3.19 Niet elektronisch ingediende aanvraag

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning niet elektronisch is ingediend met gebruikmaking van het Omgevingsloket Online (OLO) wordt op de tarieven die betrekking hebben op de aanvraag een toeslag in meerdering gebracht. De toeslag bedraagt: € 260,00

Hoofdstuk 4 (Gereserveerd/ Vermindering)

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking omgevingsvergunning

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, wordt het tarief verminderd tot € 57,45

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan en vóór het beslissen erop 35%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en vóór het beslissen erop, na het in behandeling nemen ervan 25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert wordt teruggaaf verleend van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 15%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een bij rechterlijke uitspraak vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend.

2.5.4 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

2.5.5 Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, buiten behandeling wordt gesteld, wordt teruggaaf verleend van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50%

2.5.6 Teruggaaf als gevolg van indiening aanvraag omgevingsvergunning volgend op principeaanvraag(vooroverleg Wabo).

Indien binnen een jaar na een positieve beoordeling van een principeaanvraag (vooroverleg) als bedoeld in hoofdstuk 2, een aanvraag voor omgevingsvergunning is ingediend waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt teruggaaf verleend van de ter zake van de principeaanvraag geheven leges.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning (op verzoek van de vergunninghouder) als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is € 0,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

gereserveerd

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening € 4.637,35

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening € 339,15

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (vervallen)

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking € 96,40

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.1.1.1 Een vergunning als gevolg van artikel 3 van de Alcoholwet met een maximum van drie leidinggevenden € 521,15

3.1.1.2 Het bijschrijven van de gegevens van leidinggevende tot maximaal drie personen in een bestaande vergunning als gevolg van artikel 3 van de Alcoholwet € 260,55

en voor elke volgende bijschrijving van de gegevens van een leidinggevende, per leidinggevende € 96,40

3.1.1.3 Een vergunning voor het exploiteren van een inrichting als bedoeld in artikel 2:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) € 316,15

3.1.1.4 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als gevolg van artikel 35 van de Alcoholwet en het vermelden van vier leidinggevenden

€ 91,80

en voor elke volgende bijschrijving van gegevens van een leidinggevende, per leidinggevende € 22,00

3.1.1.5 De leges bedragen voor het bijschrijven van een terras op een vergunning € 260,55

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het houden van een evenement en/of vermakelijkheid, waarbij geen entree wordt geheven op of aan de openbare weg, openbare plaats en/of strand met bezoekers en/of deelnemers van:

minder dan 500 € 31,90

van 500 tot 2.500 € 101,50

van 2.500 tot 5.000 € 360,90

van 5.000 tot 10.000 € 745,15

van 10.000 tot 15.000 € 1.490,45

van 15.000 tot 25.000 € 2.650,00

meer dan 25.000 € 5.937,75

3.2.2 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het houden van een evenement en/of vermakelijkheid, waarbij entree wordt geheven op of aan de openbare weg, openbare plaats en/of strand met bezoekers en/of deelnemers van:

minder dan 500 € 31,90

van 500 tot 2.500 € 101,50

van 2.500 tot 5.000 € 360,90

van 5.000 tot 10.000 € 1.231,75

van 10.000 tot 15.000 € 2.591,85

van 15.000 tot 25.000 € 5.937,75

meer dan 25.000 € 9.937,70

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1.1 Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan een prostitutiebedrijf waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub al dan niet in combinatie met elkaar.

3.3.1.2 Onder een escortbedrijf wordt verstaan de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.

3.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.3.2.1 Een vergunning voor het exploiteren van een bestaande seksinrichting € 500,50

3.3.2.2 Een vergunning voor het exploiteren van een nieuw op te richten seksinrichting € 624,70

3.3.2.3 Een vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf € 396,60

Hoofdstuk 4 (Gereserveerd Splitsingsvergunning woonruimte)

Hoofdstuk 5 (Gereserveerd Leefmilieuverordening)

Hoofdstuk 6 (Vervallen Brandbeveiligingsverordening)

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking € 96,40