Regeling vervallen per 01-01-2023

Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels

Geldend van 24-02-2023 t/m 08-03-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels

Artikel 1 Subsidieplafonds

Voor het begrotingsjaar 2022 is voor diverse subsidieregels een subsidieplafond vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage. De subsidieregels zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies> actuele subsidieregelingen.

Artikel 2 Verdeling subsidieplafonds

  • 1. (Digitale) subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidieregels worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tenzij in de betreffende subsidieregels is bepaald dat het beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

  • 2. Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dan is voor de verdeling van het subsidieplafond de datum waarop de (digitale) aanvraag volledig bij de Provincie Limburg is ontvangen bepalend.

  • Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie Limburg wordt gedeponeerd en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend. Bij digitale aanvragen is de datum van digitale ontvangst bepalend.

  • 3. Indien er meerdere volledige (digitale) aanvragen op dezelfde datum bij de Provincie Limburg ontvangen zijn en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, zal het binnen het subsidieplafond resterende bedrag naar rato van het gevraagde subsidiebedrag worden verdeeld over deze aanvragen. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien in de betreffende subsidieregels is bepaald dat het resterende beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 januari 2022 in werking en heeft een looptijd tot 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 21 december 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. E.G.M. Roemer

secretaris,

drs. T.H.C. Schulpen

Bijlage 1 Overzicht subsidieplafonds

Met dit besluit worden de subsidieplafonds, zoals bedoeld in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en nader uitgewerkt in de diverse subsidieregels, vastgesteld.

Subsidieplafonds 2022

Cluster

Naam subsidieregeling

Hoogte subsidieplafond

CULT SUB

Nadere subsidieregels Bibliotheek, Maatschappij en Laaggeletterdheid 2020-2023

€ 350.000,00

PLA NW SUB

Nadere subsidieregels invasieve exoten 2022-2023

 

Hoofdstuk 2 Onderzoek naar en/of bestrijding van invasieve exoten

€ 219.250,00

Hoofdstuk 3 Het opstellen plan van aanpak voor gebiedsgerichte samenwerking

€ 69.250,00

WL SUB

Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023

€ 1.250.000,00

CULT SUB

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023

€ 320.000,00

WL SUB

Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024 Provincie Limburg

€ 254.365,00

MOB SUB

Nadere subsidieregels Doortrappen Limburg 2021-2023

€ 80.000,00

CULT SUB

Nadere subsidieregels Cultuur 2022-2023

Bijlage 1 ‘Projectsubsidie Grensoverschrijdende culturele samenwerking’

€ 225.000,00

Bijlage 2 ‘Specifieke projecten’

€ 142.500,00

Bijlage 3 ‘Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen’

€ 550.000,00

EZ SUB

Nadere subsidieregels ondersteuning subsidieaanvragen Plattelandsontwikkelingsprogramma Limburg (POP3) 2022

€ 135.000,00

CULT SUB

Nadere subsidieregels sportevenementen 2022-2023

Breedtesportevenementen en Evenementen gericht op sporten voor mensen met een beperking

€ 79.000,00

Topsportevenementen

€ 150.000,00

CULT SUB

Nadere Subsidieregels Erfgoed 2022 – 2023

Bijlage 1 ‘Coöperatieve projecten’

€ 120.000,00

Bijlage 2 ‘Schutterijen’, OLS-federatie

€ 20.000,00

Bijlage 2 ‘Schutterijen’, overige organisaties

€ 65.000,00

Bijlage 3 ‘Limburgse taal’

€ 95.000,00

Bijlage 4 ‘Digitalisering’, onderdeel Infrastructuur

€ 60.000,00

Bijlage 4 ‘Digitalisering’, onderdeel Publieksprojecten

€ 48.000,00

Bijlage 4 ‘Digitalisering’, onderdeel Erfgoedcoach

€ 42.000,00

Bijlage 5 ‘Verenigingen en Vrijwilligers’

€ 40.000,00

Bijlage 6 ‘Verwondering door verhalen’

€ 60.000,00

PLA SUB

Nadere subsidieregels maatregelen Natura 2000 gebieden 2022-2024

€ 25.000.000,00

Subsidieplafonds voor de looptijd van de regeling

Cluster

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

CULT SUB

Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024

 
 

Cultuurplan 2021-2024

31 december 2024

€ 11.217.540,00

 

Subinfrastructuur 2023-2024

31 december 2024

€ 2.040.000,00

PLA NAT SUB

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

 

€ 0,00

Paragraaf 2.5 preventie faunaschade

31 december 2022

€ 200.000,00

Overige paragrafen

€ 0,00

CULT EI WL PP SUB

Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023

 
 

Laaggeletterdheid en/of digibetisme

30 juni 2023

€ 605.000,00

Armoede

30 juni 2023

€ 745.000,00

Overige initiatieven Sociale Agenda

30 juni 2023

€ 5.800.000,00

CULT WL SUB ONT

Nadere subsidieregels gemeenschapsaccommodaties 2020-2023

30 juni 2023

€ 1.795.000,00

CULT SUB

Nadere subsidieregels kerken 2020-2023

31 december 2023

€ 7.610.000,00

COM SUB

Nadere subsidieregels Branding Limburg 2021 - 2022

30 april 2022

€ 600.000,00

WL SUB

Nadere subsidieregels flexibele inzet ondersteuning woningbouw

31 december 2022

€ 663.223,00

NAT SUB

Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023

31 augustus 2022

€ 47.400.000,00

CULT SUB

Nadere Subsidieregels bijdrage opleiden jeugdtrainers in Limburg 2021 - 2022

31 december 2022

€ 46.711,00

MOB SUB

Nadere subsidieregels lokaal personenvervoer per auto door vrijwilligers: De Wensbus 2021-2023

31 december 2023

€ 2.950.000,00

CULT SUB

Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2022-2023

31 oktober 2023

€ 4.313.750,00

CULT SUB

Nadere subsidieregels Monulisa 2022-2023

31 oktober 2023

€ 2.343.750,00

CULT SUB

Nadere Subsidieregels Participatie 2022 – 2023

31 december 2023

€ 500.000,00

CULT SUB

Nadere subsidieregels sport en bewegen voor het primair onderwijs en senioren 2022-2023

Jongeren in het primair onderwijs

31 december 2023

€ 282.300,00

Senioren

31 december 2023

€ 605.738,00

CUL SUB

De Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2022-2023

Noord-, en Midden-Limburg

31 december 2023

€ 70.000,00

Zuid-Limburg

31 december 2023

€ 70.000,00

PLA NW SUB

Nadere Subsidieregels groene schoolpleinen in Limburg

1 februari 2023

€ 726.500,00.

WL SUB

Nadere subsidieregels Warmtenetten

31 januari 2023

€ 2.000.000,00.

PLA NAT SUB

Nadere subsidieregels opvang en vervoer zieke en gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren 2021-2023

30 november 2022

€ 264.000,00

WL SUB

Nadere subsidieregels Aanjagen gemeentelijke projecten verduurzaming woningen 2022-2023

30 juni 2023

€ 1.662.500,00

PP WL SUB

Nadere subsidieregels Ondersteuning Analyse Knelpunten & Kansen Woningbouwprojecten 2022-2023

31 mei 2023

€ 170.000,00

CULT SUB

Nadere Subsidieregels Kerken 2022 - 2023

31 december 2023

€ 4.800.000,00

CULT SUB

Nadere subsidieregels Archeologie en Klein Limburgs Erfgoed 2022-2023

Archeologie

1 december 2023

€ 600.000,00

Klein Limburgs erfgoed

1 december 2023

€ 250.000,00

PLA SUB

Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023

Eikelmuis

31 december 2023

€ 160.000,00

Overige soorten

31 december 2023

€ 750.000,00

EZ SUB

Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant

24 april 2023

€ 21.000.000,00

PLA SUB

Nadere subsidieregels Landschapselementen en Voedselbossen 2022-2023

Landschapselementen

Regio midden

1 september 2023

€ 366.333,00

Regio zuid

1 september 2023

€ 366.333,00

Regio noord

1 september 2023

€ 366.333,00

Voedselbossen

Regio midden

1 september 2023

€ 250.000,00

Regio zuid

1 september 2023

€ 250.000,00

Regio noord

1 september 2023

€ 250.000,00

Meerjarige subsidieplafonds leningen

Cluster

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

WL SUB

Verordening Duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds, de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid, de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis en de Verordening leningen Duurzaam Thuis

Geen einddatum

€ 238.600.000,00

Van bovengenoemd totaal beschikbaar budget is per 1 oktober 2021 een bedrag ad € 83,2 miljoen beschikbaar voor door SVn uit te zetten leningen.