Regeling vervallen per 01-01-2024

Grondwaterheffingsverordening Gelderland 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Grondwaterheffingsverordening Gelderland 2022

Bekendmaking van het besluit van 10 november 2021- zaaknummer 2021-008369 PS 2020-657-IV tot vaststelling van een regeling

Provinciale Staten van Gelderland

Gelet op artikel 7.7 van de Waterwet

Besluiten

Vast te stellen de Grondwaterheffingsverordening Gelderland 2022:

Artikel 1 Grondwaterheffing en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam "grondwaterheffing" wordt een provinciale belasting geheven op het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 7.7 van de Waterwet.

 • 2.

  Belastingplichtig is de houder van een inrichting of werk, bedoeld in artikel 7.7, derde lid, van de Waterwet.

Artikel 2 Heffingsmaatstaf en tarief

 • 1.

  De heffing geschiedt naar de in het kalenderjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters.

 • 2.

  Als op grond van vergunningvoorschriften water geïnfiltreerd wordt, wordt de in de bodem gebrachte hoeveelheid water in mindering gebracht op de onttrokken hoeveelheid, met dien verstande dat het geheven bedrag niet negatief kan zijn.

 • 3.

  Onttrekkingen van minder dan 100.000 kubieke meter grondwater per kalenderjaar worden niet in de heffing betrokken.

 • 4.

  Het tarief bedraagt € 13,00 per volle eenheid 1.000 kubieke meter onttrokken grondwater.

Artikel 3 Heffingswijze

De heffing wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke of digitale kennisgeving van het gevorderde bedrag, waaronder mede wordt verstaan een nota of factuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 4 Tijdstip van betaling

De heffing wordt betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 5 Kwijtschelding

Bij de invordering van de heffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 6 Inwerkingtreding, citeerbepaling en overgangsrecht

 • 1.

  De Grondwaterheffingsverordening Gelderland wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Grondwaterheffingsverordening Gelderland 2022.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Provinciale Staten van Gelderland

Gepubliceerd te Arnhem

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Frank Weijens

Afdelingsmanager Financiën

TOELICHTING OP DE GRONDWATERHEFFINGSVERORDENING GELDERLAND 2022

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

De in artikel 2, derde lid, genoemde ondergrens is uit doelmatigheidsoverwegingen opgenomen.

Artikel 3

De bekendmaking aan de belastingschuldige zoals benoemd in artikel 3 is in verband met in artikel 227d lid 1 Provinciewet. Hierin staat dat de belastingverordening aangeeft op welke wijze de belastingen worden geheven en de wijze waarop de belastingschuld bekend wordt gemaakt.

Artikel 4

Het tijdstip van betaling is gezet op 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving. Dit is nieuw en aangepast om aan te sluiten bij de procesgang binnen de provincie Gelderland. De onderbouwing hiervoor is dat dit eenduidig is ten opzichte van de legesverordening en de betrokkenen weten hoeveel zij onttrokken hebben en kunnen hier vooraf geld voor apart zetten. De kennisgeving komt altijd in het volgende kalenderjaar.