Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Gelderland 2022)

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Gelderland 2022)

Bekendmaking van het besluit van 10 november 2021- zaaknummer 2021-008369 PS 2020-657-III tot vaststelling van een regeling

Provinciale Staten van Gelderland

Gelet op de artikelen 220 en 223 van de Provinciewet en de artikelen 6.1 en 6.2 van de Wet natuurbescherming

Besluiten

Vast te stellen de Legesverordening Gelderland 2022:

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

leges: rechten ter zake van het genot van door of vanwege de provincie verstrekte diensten en voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een besluit als bedoeld in artikel 6.1 Wnb, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, of de aanvrager van een besluit als bedoeld in artikel 6.1 Wnb, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de aanvraag is gedaan of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Heffingsmaatstaf en tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven voor de belastbare feiten en naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor berekening van leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Indien op grond van de bij deze verordening behorende tarieventabel een bedrag wordt geheven dat afhankelijk is van tijdsbesteding per tijdseenheid, wordt door de behandelend ambtenaar voorafgaand aan het verrichten van de dienst de verwachte tijdsbesteding meegedeeld aan de aanvrager, waarna de aanvrager de mogelijkheid heeft om van de dienstverlening af te zien.

Artikel 4 Heffingswijze

Leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke of digitale kennisgeving van het gevorderde bedrag, waaronder mede wordt verstaan een nota of factuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Vermindering van leges

 • 1.

  De leges worden ambtshalve of op verzoek met 50% verminderd als de aanvraag:

  • a.

   door de belastingplichtige ingetrokken wordt vóórdat op de aanvraag is beslist dan wel een ontwerpbeslissing is vastgesteld in die gevallen waarin dat wettelijk is voorgeschreven;

  • b.

   onherroepelijk is afgewezen of geweigerd, of

  • c.

   met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten.

 • 2.

  Bij een dienst als bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, de leges ambtshalve verminderd.

 • 3.

  Indien een tegemoetkoming in de schade wordt verleend als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming en:

  • a.

   de schade meer dan € 250,00 bedraagt, of;

  • b.

   de schade is aangericht door ganzen in een ganzenrustgebied;

  • c.

   of de schade is aangericht door bevers, dassen, lynxen, otters, wilde katten of wolven, worden de leges binnen 30 dagen na toekenning van de tegemoetkoming ambtshalve verminderd met 100%.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening provincie Gelderland 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Gelderland 2022.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Provinciale Staten van Gelderland

Gepubliceerd te Arnhem

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Frank Weijens

Afdelingsmanager Financiën

Tarieventabel Gelderland 2022

(behorend bij en deel uitmakend van de Legesverordening Gelderland 2022).

Onderstaande tarieven luiden in Euro.

HOOFDSTUK 1

1.1. Wegenverkeerswet 1994

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.1.1

een ontheffing van het verbod op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden, als bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994

€ 210,00

1.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen: toegang tot provinciale weg met motorrijtuigen (etc.)

€ 210,00

1.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 210,00

1.1.4

in afwijking van onderdeel 1.1.3 van deze tarieventabel zijn geen leges verschuldigd voor een aanvraag van een ontheffing voor handelingen:

 • -

  die plaatsvinden op culturele of ideële, niet-commerciële basis;

 • -

  die door een instelling is gedaan die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • -

  die voortvloeien uit een door de provincie Gelderland gesubsidieerd project;

 • -

  die voortvloeien uit een ten behoeve van de provincie Gelderland uit te voeren werk of project;

 • -

  in het kader van een door de provincie Gelderland verleende opdracht;

 • -

  ten behoeve van de openbare dienst.

 

1.2. Omgevingsverordening Gelderland Hoofdstuk 5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.2.1

een vergunning op grond van hoofdstuk 5.1 (Wegen) van de Omgevingsverordening Gelderland

€ 210,00

1.2.2

in afwijking van onderdeel 1.2.1 van deze tarieventabel zijn geen leges verschuldigd voor een aanvraag van een vergunning:

 • -

  die plaatsvinden op culturele of ideële, niet-commerciële basis;

 • -

  die door een instelling is gedaan die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • -

  die voortvloeien uit een door de provincie Gelderland gesubsidieerd project;

 • -

  die voortvloeien uit een ten behoeve van de provincie Gelderland uit te voeren werk of project;

 • -

  in het kader van een door de provincie Gelderland verleende opdracht;

 • -

  ten behoeve van de openbare dienst;

 • -

  die worden uitgeoefend in het kader van een recht van beweiding.

 

HOOFDSTUK 2

Waterwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.1

een vergunning of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet voor het onttrekken van grondwater of de infiltratie van water ten behoeve van een bodemenergiesysteem

€ 1.700,00

2.2

een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet:

a. voor het onttrekken van grondwater of de infiltratie van water ten behoeve van industriële toepassingen indien de te onttrekken hoeveelheid water meer dan 150.000 m3 per jaar bedraagt: of

b. voor het onttrekken van grondwater of de infiltratie van water ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening

€ 8.500,00

2.2.1

een wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.2 van deze tarieventabel

€ 2.350,00

HOOFDSTUK 3

Wet natuurbescherming

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.1.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, van de Wet natuurbescherming in samenhang met artikelen 2.8, eerste lid, en 1.13 van de Wet natuurbescherming voor het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (vergunning voor het realiseren van een uitsluitend stikstof gerelateerd project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied)

€ 1.150,00

3.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, van de Wet natuurbescherming in samenhang met artikelen 2.8, eerste lid, en 1.13 van de Wet natuurbescherming voor het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (vergunning voor het realiseren van een stikstof of niet stikstof gerelateerd project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied)

€ 5.000,00

3.1.3

Vervallen

 

3.1.4

Vervallen

 

3.1.5

een PAS-melding om te zetten naar een vergunning als bedoeld in artikel 2.7 op grond van de Wet natuurbescherming (legalisering PAS-melding):

€ 1.600,00

3.1.6

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder a, van de Wet natuurbescherming in samenhang met artikel 2.8, vierde lid van de Wet natuurbescherming (vergunning in geval van toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toets)

€ 8.500,00

3.1.7

een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.32, 3.33 en 3.34 van de Wet natuurbescherming voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen, plukken, bijvoeren etc. van beschermde soorten en voor een ontheffing voor het uitzetten van dieren of eieren, aangevraagd door of namens een particulier.

€ 700,00

3.1.7.1

een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.32, 3.33 en 3.34 van de Wet natuurbescherming voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen, plukken, bijvoeren etc. van beschermde soorten en voor een ontheffing voor het uitzetten van dieren of eieren, aangevraagd door een commerciële aanvrager.

€ 1.400,00

3.1.7.2

een aanvraag voor een generieke ontheffing als bedoeld in onderdeel 3.1.7 van deze tarieventabel voor een gebiedsgerichte soortenbenadering

€ 4.400,00

3.1.7.3

een ontheffing als bedoeld in onderdeel 3.1.7 van deze tarieventabel die is aangevraagd door een instelling op culturele of ideële, niet-commerciële basis, dan wel door een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

nihil

3.1.7.4

een ontheffing als bedoeld in onderdeel 3.1.7 van deze tarieventabel die is aangevraagd door de Faunabeheereenheid Gelderland in het kader van planmatig beheer van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd plan inzake faunabeheer of wildbeheer

nihil

3.1.8.1

een ontheffing van de herplantplicht als bedoeld in artikel 4.5 van de Wet natuurbescherming

€ 700,00

3.1.8.2

een ontheffing van de wachtverplichting als bedoeld in artikel 3.7.7.2 van de omgevingsverordening Gelderland

€ 450,00

3.1.8.3

een besluit tot uitstel van de herplantplicht als bedoeld in artikel 4.5 van de Wet natuurbescherming

€ 450,00

3.1.8.4

een besluit tot herbeplanting op andere grond als bedoeld in artikel 4.5 van de Wet natuurbescherming

€ 900,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.2.1

een besluit als bedoeld in artikel 6.van de 1 Wet natuurbescherming voor een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door in het wild levende beschermde dieren

€ 300,00

HOOFDSTUK 4

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

4.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

€ 1.200,00

HOOFDSTUK 5

Ontgrondingenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

5.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet met een te ontgraven hoeveelheid specie

 

5.1.1

* tot 250.000 m3

€ 2.200,00

5.1.2

* tot 500.000 m3

€ 9.500,00

5.1.3

* tot 1.500.000 m3

€ 45.000,00

5.1.4

* tot 5.000.000 m3

€ 80.000,00

5.1.5

* tot 10.000.000 m3

€ 120.000,00

5.1.6

* vanaf 10.000.000 m3

€ 160.000,00

5.2

in geval van een aanvraag voor een wijziging van een vergunning als bedoeld onder onderdeel 5.1 van deze tarieventabel waarbij de hoeveelheid specie wijzigt, geldt voor de extra hoeveelheid specie het tarief:

 

5.2.1

* tot 250.000 m3

€ 2.200,00

5.2.2

* tot 500.000 m3

€ 9.500,00

5.2.3

* tot 1.500.000 m3

€ 45.000,00

5.2.4

* tot 5.000.000 m3

€ 80.000,00

5.2.5

* tot 10.000.000 m3

€ 120.000,00

5.2.6

* vanaf 10.000.000 m3

€ 160.000,00

HOOFDSTUK 6

Wet Ruimtelijke Ordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

6.1

vooroverleg over of het beoordelen van een principeverzoek tot het geheel of gedeeltelijk vaststellen of wijzigen van een inpassingsplan, een wijzigingsplan of andere besluiten gebaseerd op het bepaalde in artikel 3:26, eerste en tweede lid en artikel 3:6, eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening

€ 500,00

6.2

het geheel of gedeeltelijk vaststellen of wijzigen van een inpassingsplan, een wijzigingsplan of andere besluiten gebaseerd op het bepaalde in artikel 3:26, eerste en tweede lid en artikel 3:6, eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van Gedeputeerde Staten is opgesteld. Indien een aanvraag uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, wordt ingetrokken, worden in afwijking van artikel 6 van de legesverordening de leges ambtshalve met 100% verminderd

Conform begroting

6.3

indien volgend op het vooroverleg of het principeverzoek als bedoeld in onderdeel 6.1.van deze tarieventabel binnen een jaar voor hetzelfde plan of besluit een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk vaststellen, herzien, wijzigen of uitwerken van het inpassings- of wijzigingsplan in behandeling wordt genomen, wordt het op grond van onderdeel 6.1. van deze tarieventabel betaalde bedrag verrekend met de leges als bedoeld in onderdeel 6.2 van deze tarieventabel

 

6.4

in afwijking van onderdelen 6.1 tot en met 6.3 van deze tarieventabel zijn geen leges verschuldigd indien de met het inpassingsplan of wijzigingsplan gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

 

HOOFDSTUK 7

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

7.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • -

  bouwkosten: aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2699. Het normblad NEN 2699 ligt ter inzage op het Provinciehuis bij het secretariaat van de afdeling Financiën van de Provincie Gelderland, telnr. (026) 359 99 08.

 • -

  Bor: Besluit omgevingsrecht.

 

Bouwactiviteiten

 

7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan/conceptaanvraag voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo:

 

7.2.1

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 50.000,00

€ 600,00

7.2.2

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000,00 doch niet meer dan € 500.000,00

€ 1.200,00

7.2.3

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 500.000,00 doch niet meer dan € 2.500.000,00

€ 2.800,00

7.2.4

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000,00 doch niet meer dan € 25.000.000,00

€ 5.600,00

7.2.5

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000.000,00

€ 11.200,00

7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo:

 

7.3.1

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 20.000,00

€ 600,00

7.3.2

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 20.000,00 doch niet meer dan € 50.000,00

€ 2.400,00

7.3.3

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000,00 doch niet meer dan € 500.000,00

€ 3.600,00

7.3.4

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 500.000,00 doch niet meer dan € 2.500.000,00

€ 9.600,00

7.3.5

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000,00 doch niet meer dan € 25.000.000,00

€ 19.200,00

7.3.6

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000.000,00

€ 38.400,00

 

Aanlegactiviteiten

 

7.4

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 1.800,00

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit

 

7.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde onder 7.3 en 7.4

 

7.5.1

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1˚ van de Wabo (binnenplanse afwijking) wordt toegepast, of

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2˚, van de Wabo jo. artikel 4 van Bijlage II Bor in alle andere gevallen dan het negende lid wordt toegepast (bijv. tijdelijke afwijking of kleine buitenplanse afwijking), of

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 600,00

7.5.2

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2˚, van de Wabo jo. artikel 4, negende lid, Bijlage II Bor (gebruikswijziging) wordt toegepast:

€ 19.200,00

7.5.3.1

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚, van de Wabo (projectafwijkingsbesluit) wordt toegepast:

€ 19.200,00

7.5.3.2

Het bedrag genoemd in onderdeel 7.5.3.1 van deze tarieventabel wordt verhoogd tot

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000,00 doch niet meer dan € 25.000.000,00

€ 38.400,00

7.5.3.3

Het bedrag genoemd in onderdeel 7.5.3.1 van deze tarieventabel wordt verhoogd tot

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000.000,00

€ 76.800,00

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit

 

7.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde onder 7.3 en 7.4

 

7.6.1

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1˚ van de Wabo (binnenplanse afwijking) wordt toegepast, of

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2˚, van de Wabo jo. artikel 4 van Bijlage II Bor in alle andere gevallen dan het negende lid wordt toegepast (bijv. tijdelijke afwijking of kleine buitenplanse afwijking), of

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 600,00

7.6.2

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2˚ juncto artikel 4, negende lid Bijlage II Bor (gebruikswijziging) of indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚, van de Wabo (projectafwijkingsbesluit) wordt toegepast:

€ 19.200,00

 

Sloopactiviteiten

 

7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald:

€ 1.800,00

7.8

Vervallen

 
 

Omgevingsvergunning in combinatie met natuurbescherming

 

7.9

Indien op een aanvraag op grond van de Wabo ook is gebaseerd op de Wet natuurbescherming gelden daarvoor, onverminderd het bepaalde in onderdeel 7.1 tot en met 7.8 van deze tarieventabel, tevens de tarieven zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze tarieventabel

 
 

Exploitatieovereenkomst of -plan

 

7.10

in afwijking van onderdelen 7.5 en 7.6 van deze tarieventabel zijn geen leges verschuldigd indien de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening door middel van een exploitatieovereenkomst of -plan zijn of worden verhaald.

 
 

Overige WABO Activiteiten

 

7.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel:

€ 565,00

7.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel:

€ 380,00

7.13

Gereserveerd (opslag roerende goederen)

 

7.14

Gereserveerd (voeren van handelsreclame

 

7.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het slopen, verstoren, verplaatsen, wijzigen of herstellen van een beschermd monument, waarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van deze tarieventabel:

€ 1.040,00

7.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, waarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel:

€ 1.040,00

7.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel:

€ 1.150,00

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

7.17

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

- voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

- voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

HOOFDSTUK 8

Wet luchtvaart

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

8.1

één- of meerjarige niet locatiegebonden ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik)

€ 700,00

8.2.1

meerjarige locatiegebonden ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik)

€ 605,00

8.2.1a

indien bij de aanvraag als bedoeld onder artikel 8.2.1 een positief advies van de burgemeester over het aangevraagde wordt overgelegd, bedraagt het tarief in afwijking van onderdeel 8.2.1 van deze tarieventabel

€ 330,00

8.2.2

eenmalige locatiegebonden ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart voor meerdere landingen/stijgingen op één of meerdere dagen

€ 300,00

8.2.2a

indien bij de aanvraag als bedoeld onder artikel 8.2.2 een positief advies van de burgemeester over het aangevraagde wordt overgelegd, bedraagt het tarief in afwijking van onderdeel 8.2.2 van deze tarieventabel

€ 110,00

8.2.3

ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik); eenmalig voor één start en/of landing op dezelfde dag

€ 110,00

8.3

luchthavenbesluit als bedoeld in afdeling 8.3.2 van de Wet luchtvaart, niet zijnde 'omzettingen' van ontheffingen op grond van artikel 14 van de (voormalige) Luchtvaartwet

€ 6.000,00

8.4

luchthavenregeling als bedoeld in afdeling 8.3.3 van de Wet luchtvaart, niet zijnde 'omzettingen' van ontheffingen op grond van artikel 14 van de (voormalige) Luchtvaartwet

€ 3.000,00

HOOFDSTUK 9

Diversen

9.1

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel bedraagt het tarief, indien de Commissie milieueffectrapportage advies moet uitbrengen over de aanvraag:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door de Commissie milieueffectrapportage is opgesteld

Conform begroting

9.2

indien een aanvraag uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de Commissie milieueffectrapportage aan de aanvrager ter kennis is gebracht, wordt ingetrokken, worden in afwijking van artikel 6 van de legesverordening de leges ambtshalve met 100% verminderd.

 

9.3

Coördinatieregeling:

onverminderd de voorgaande artikelen van deze tarieventabel betaalt de aanvrager die verzoekt om coördinatie door de provincie een toeslag op het te betalen tarief van

€ 25.000,00

9.4

Wet open overheid:

 • 1.

  In het kader van de toepassing van de Wet open overheid bedraagt het tarief voor het op verzoek vervaardigen en verstrekken van afdrukken op papier het bedrag zoals dat is opgenomen in nevenstaande tabel:

 • 2.

  Geen leges zijn verschuldigd als het cumulatieve tarief voor de te verstrekken informatie beneden een bedrag van € 25,00 per verzoek blijft.

 • Omschrijving

  Tarief per kopie

  Zwart-wit A4-formaat

  € 0,05

  Kleur A4-formaat

  € 0,20

  Zwart-wit A3-formaat

  € 0,10

  Kleur A3-formaat

  € 0,40

9.5

Gebruik gesloten stortplaats:

 • 1.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing op een gesloten stortplaats als bedoeld in artikel 3.2 van de Omgevingsverordening Gelderland wordt vastgesteld in een door of namens Gedeputeerde Staten opgestelde begroting van de kosten van het behandelen van de aanvraag.

 • 2.

  Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Conform begroting

Toelichting Wet open overheid:

De Wet open overheid voorziet in de mogelijkheid om een redelijke vergoeding te vragen voor de vervaardiging van kopieën van documenten (artikel 8.6, tweede lid). De hoogte van die ‘redelijke vergoeding’ is vastgesteld in de bijlage bij artikel 2, eerste lid, van het Besluit tarieven open overheid. Die tarieven zijn overgenomen in de bij artikel 5.1 behorende tabel en gelden voor kopieën op papier. Aanvullend is voorzien in een legesvrijstelling als het tarief voor de vervaardiging van het aantal gevraagde kopieën beneden een bedrag van € 25,00 blijft. Daarnaast zijn alle digitale verstrekkingen gratis.