Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet

De raad van de gemeente Berkelland;

gelet op het bepaalde in artikel 16.15a, aanhef en onder b, van de Omgevingswet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;

besproken in de commissie Ruimte van 8 december 2021;

Besluit vast te stellen het adviesrecht gemeenteraad voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

    Grondgebonden veehouderijtak:

Onderdeel van een agrarisch bedrijf waarvoor het bedrijf beschikt over voldoende agrarische cultuurgrond in de omgeving van de bedrijfsgebouwen om de dieren binnen de veehouderijtak voor meer dan 50 procent zelf te kunnen voeren;

  • b.

    Niet-grondgebonden veehouderijbedrijf:

Agrarisch bedrijf dat hoofdzakelijk is gericht op veehouderij waarvan het voer voor de landbouwhuisdieren voor het grootste gedeelte niet geteeld wordt op de gronden die in de nabijheid van het agrarische bouwperceel zijn gelegen, en waarop de veehouderij rechten heeft;

  • c.

    Niet-grondgebonden veehouderijtak:

Onderdeel van een agrarisch bedrijf dat is gericht op niet-grondgebonden veehouderij.

Artikel 2. Adviesrecht

De gemeenteraad geeft advies over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit indien sprake is van een uitbreiding van een niet-grondgebonden veehouderij of een niet-grondgebonden veehouderijtak.

Artikel 3. Overgangsrecht

Aanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling en nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld op basis van de regeling die gold voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als het adviesrecht gemeenteraad voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december 2021

De griffier,

De voorzitter,