Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 gemeente Heusden

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 gemeente Heusden

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 11 november 2021;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gelet op de Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Heusden;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats ‘Duynhaege’ aan de Akkerlaan 2 te Drunen, de algemene begraafplaats ‘Buytenhove’ aan de Heusdenseweg 29 te Heusden, en de gemeentelijke begraafplaats ‘Onsenoort’ aan de Mortelweg 2 te Vlijmen;

 • b.

  aula: het rouwcentrum op de algemene begraafplaats aan Heusdenseweg 29 te Heusden;

 • c.

  particulier graf: een gedeelte van de begraafplaats, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven en begraven houden van lijken;

 • d.

  algemeen graf: een gedeelte van de begraafplaats, bestemd tot het daarin doen begraven en begraven houden van lijken;

 • e.

  particulier urnengraf: een gedeelte van de begraafplaats, in de vorm van een urnenkelder, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, bevattende de as van overledenen;

 • f.

  particulier kindergraf: een gedeelte van de begraafplaats, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • g.

  rechthebbende:de natuurlijke persoon, een combinatie van natuurlijke personen of een rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven in een particulier graf of het doen bijzetten in een particulier graf;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • j.

  bijzetting: het plaatsen van een stoffelijk overschot in een gereserveerd particulier graf naast een bestaand particulier graf (enkeldiep) of in een bestaand particulier graf (dubbeldiep) en het plaatsen van een asbus in een bestaand particulier graf en of bestaand particulier urnengraf;

 • k.

  particulier biologisch urnengraf: een gedeelte van de begraafplaats, in de volle grond, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van biologisch afbreekbare asbussen met of zonder een biologisch afbreekbare urn, bevattende de as van overledenen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van de aula en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of de aula.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Er zijn geen vrijstellingen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten, bedoeld in de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2021” van 12 november 2020 en de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2021 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2022"

Aldus besloten in zijn vergadering van 11 november 2021.

De raad voornoemd,

de griffier, 

drs. F.E.H.M. Backerra

de voorzitter,

drs. W. van Hees

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

Behorende bij het raadsbesluit van 11 november 2021.

De griffier,

drs. F.E.H.M. Backerra

de voorzitter,

drs. W. van Hees

Bijlage 1 Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

Enkel graf

 • 1.1

  Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel particulier graf, voor een periode van 20 jaar, wordt een bedrag geheven van

€ 2.743,00

 
 

Kindergraf

 • 1.2

  Voor het begraven van een overledene beneden de leeftijd van 12 jaar op een speciaal daartoe ingericht gedeelte van de begraafplaats en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel particulier graf, voor een periode van 20 jaar, wordt een bedrag geheven van

€ 1.682,00

 
 

Urnengraf of urnennis

 • 1.3.1

  Voor het plaatsen van een asbus en het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf, een particuliere plaats in een urnenmuur daaronder begrepen, voor een periode van 20 jaar, wordt een recht geheven van;

 • 1.3.2

  Voor het plaatsen van een asbus en het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier biologisch urnengraf, voor een periode van 20 jaar, wordt een recht geheven van

€ 1.671,00

€ 1.471,00

 
 

Dubbel graf

 • 1.4

  Voor het begraven van een eerstoverledene en het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier dubbel graf, naast elkaar gelegen, voor een periode van 20 jaar, wordt een bedrag geheven van

€ 4.203,00

 • 1.5

  Voor het begraven van een tweede overledene in een dubbelgraf, naast een eerder overledene wordt een bedrag geheven van

€ 1.20100

 
 

Verlengen grafrecht bij tweede begraving in dubbel graf

 • 1.

  Ingeval van een tweede begraving in een dubbel graf naast een eerder overledene, welke begraving, bijzetting plaatsvindt na verloop van een periode van 10 jaar of meer na de eerst overledene worden de rechten voor het uitsluitend recht op het particulier dubbel graf verlengd tot maximaal 10 jaar na het bijzetten van de tweede overledene. De rechten voor deze verlenging worden gelijktijdig in rekening gebracht met de rechten genoemd onder 1.5 voor het lichaam dat wordt bijgezet en bedragen per jaar

€ 152,00

 
 

Islamitisch enkel graf

 • 1.7

  Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel particulier graf voor een periode van 20 jaar op het deel van begraafplaats Onsenoort te Vlijmen dat speciaal is ingericht voor begravingen op Islamitische grondslag, wordt een bedrag geheven van

€ 2.743,00

 
 

Islamitisch dubbel graf

 • 1.8

  Voor het begraven van een eerstoverledene en het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier dubbel graf, naast elkaar gelegen voor een periode van 20 jaar op het deel van begraafplaats Onsenoort te Vlijmen dat speciaal is ingericht voor begravingen op Islamitische grondslag, wordt een bedrag geheven van

€ 4.203,00

 • 1.9

  Voor het begraven van een tweede overledene in een dubbelgraf, naast een eerder overledene op het deel van begraafplaats Onsenoort te Vlijmen dat speciaal is ingericht voor begravingen op Islamitische grondslag wordt een bedrag geheven van

€ 1.201,00

 
 

Islamitisch kindgraf

 • 1.10

  Voor het begraven van een overledene beneden de leeftijd van 12 jaar en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel particulier graf voor een periode van 20 jaar op het deel van de begraafplaats Onsenoort te Vlijmen dat speciaal is ingericht voor begravingen op Islamitische grondslag wordt een recht geheven van

€ 1.682,00

 
 

Verlengen grafrecht bij tweede begraving in Islamitisch dubbel graf

1.11. In geval van een tweede begraving, op het deel van begraafplaats Onsenoort te Vlijmen dat speciaal is ingericht voor begravingen op Islamitische grondslag, in een dubbel graf naast een eerder overledene, welke begraving, bijzetting plaatsvindt na verloop van een periode van 10 jaar of meer na de eerst overledene worden de rechten voor het uitsluitend recht op het particulier dubbel graf verlengd tot maximaal 10 jaar na het bijzetten van de tweede overledene. De rechten voor deze verlenging worden gelijktijdig in rekening gebracht met de rechten genoemd onder 1.9 voor het lichaam dat wordt bijgezet en bedragen per jaar

€ 152,00

 
 

Hoofdstuk 2 Bijzetting in een particulier graf

 
 
 
 • 2.1

  In geval van bijzetting van een stoffelijk overschot in een bestaand particulier graf boven een eerder overledene (dubbeldiep graf) wordt een bedrag geheven van

€ 1.201,00

 • 2.2

  In geval van bijzetting van een asbus in een urnenmuur of urnengraf wordt een bedrag geheven van

€ 598,00

 • 2.3

  In geval van bijzetting van een asbus in een bestaand particulier graf wordt een bedrag geheven van

€ 182,00

 • 2.4

  In geval van bijzetting in een particulier graf boven een eerder overledene worden de rechten voor het uitsluitend recht op een particulier graf verlengd tot maximaal 10 jaar na het bijzetten van de tweede overledene. De rechten voor deze verlenging worden gelijktijdig in rekening gebracht met de rechten genoemd onder 2.1 en bedragen per jaar van verlenging van de grafrechten

€ 81,00

 • 2.5

  In geval van bijzetting van een asbus in een urnengraf of in een urnenmuur worden de rechten voor het uitsluitend recht verlengd tot maximaal 10 jaar na het bijzetten van de tweede overledene. De rechten voor deze verlenging worden gelijktijdig in rekening gebracht met de rechten genoemd onder 2.2 en 2.3 en bedragen per jaar van verlenging van de grafrechten

€ 59,00

 • 2.6

  In geval van bijzetting van een asbus in een biologisch urnengraf worden de rechten voor het uitsluitend recht verlengd tot maximaal 10 jaar na het bijzetten van de tweede overledene. De rechten voor deze verlenging worden gelijktijdig in rekening gebracht met de rechten genoemd onder2.2 en 2.3 en bedragen per jaar van verlenging van de grafrechten

€ 48,00

 
 

Hoofdstuk 3 Verlenging

 
 
 

Het recht voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf, een

particulier urnengraf, een particulier biologisch urnengraf of een plaats in een

urnenmuur met 10 jaar bedraagt:

 
 • 3.1

  voor een graf met 1 stoffelijk overschot, of 2 stoffelijke overschotten in

een dubbeldiep graf boven elkaar gelegen

€ 816,00

 • 3.2

  voor een graf ingericht voor 2 stoffelijke overschotten in een dubbel graf naast elkaar gelegen

€ 1.541,00

 • 3.3

  voor een kindergraf

€ 445,00

 • 3.4

  voor een urnengraf of een plaats in een urnenmuur

€ 587,00

3.4.1. voor een biologisch urnengraf

€ 475,00

 • 3.5

  voor een enkel graf op het Islamitisch deel van de begraafplaats Onsenoort te Vlijmen

€ 817,00

 • 3.6

  voor een graf op het Islamitisch deel van de begraafplaats Onsenoort te Vlijmen ingericht voor 2 stoffelijke overschotten in een dubbel graf naast elkaar gelegen

€ 1.542,00

 • 3.7

  voor een kindergraf op het Islamitisch deel van de begraafplaats Onsenoort te Vlijmen

€ 445,00

3.8. Op aanvraag van een rechthebbende kan het recht telkens worden verlengd met een termijn van minimaal vijf jaar en maximaal 20 jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn, doch niet eerder dan twee jaar voor het verstrijken van die termijn wordt ingediend. Het tarief wordt bepaald naar evenredigheid van de tarieven genoemd in artikel 3.1 tot en met 3.7 van dit hoofdstuk.

 

Hoofdstuk 4 Begraven in een algemeen graf

 
 
 
 • 4.1

  Voor het begraven en het verlenen van het uitsluitend recht op een algemeen graf, een algemeen urnengraf daaronder begrepen, voor een periode van 10 jaar, wordt een bedrag geheven van

€ 1.975,00

 • 4.2

  Voor het begraven van een levenloos geboren kind worden geen rechten geheven, indien geen gedenktekens zullen worden aangebracht en het wordt begraven op een afzonderlijk deel van de begraafplaats.

 

Hoofdstuk 5 Reservering

 
 
 
 • 5.1

  Voor het verlengen van het reserveren van een grafruimte met 10 jaar

€ 810,00

5.2. Indien degene die een graf reserveert, overlijdt binnen de termijn van 10 aar waarvoor de reservering is gedaan, vindt een verrekening plaats van de betaalde reserveringskosten. Voor verrekening komen slechts de in de reserveringskosten begrepen onderhoudskosten in aanmerking. Deze onderhoudskosten worden bepaald op 2/3 deel van de betaalde reserveringskosten. Verrekening vindt plaats naar evenredigheid van nog niet verstreken volle kalenderjaren na het doen van de reservering

 
 
 

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

 
 
 
 • 6.1

  Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt een bedrag geheven van

€ 194,00

 • 6.2

  Voor het schouwen van een lijk 's avonds, 's nachts of op zon- en feestdagen wordt een bedrag geheven van

€ 390,00

 
 

Hoofdstuk 7 Grafbedekking

 
 
 
 • 7.1

  Vervallen

 
 • 7.2

  Vervallen

 
 
 

Hoofdstuk 8 Opgraven, ruimen

 
 
 
 • 8.1

  Het recht voor het in behandeling nemen van een verzoek van de rechthebbende tot het ruimen van een particulier graf bedraagt

€ 367,00

 • 8.2

  Het recht voor het in behandeling nemen van een verzoek van de rechthebbende tot het opgraven van een stoffelijk overschot op een algemene begraafplaats met het doel op de begraafplaats of elders te herbegraven bedraagt

€ 367,00

8.3. Het recht voor het in behandeling nemen van een verzoek van de rechthebbende de asurn (geplaatst in een urnenmuur of begraven in een urnengraf) ter beschikking te stellen na afloop van de lopende termijn en geen verzoek tot verlenging is ingediend bedraagt € 101,-.

 

8.4. Het recht voor het in behandeling nemen van een verzoek van rechthebbende om afstand te doen van grafrechten van een urnengraf of urnennis met als doel teruggave van de niet afbreekbare asurn bedraagt

€ 101,00

Hoofdstuk 9 Overige heffingen

 
 
 
 • 9.1.

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1,8, 1.9, 1,10, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 en 8.1, 8.2 en 8.3 van deze tarieventabel. verhoogd met Onder buitengewone uren wordt verstaan op werkdagen vóór 9.00 uur en na 17.00 uur, op zaterdagen, op zon- of feestdagen, tenzij drie zon- of feestdagen onmiddellijk op elkaar volgen

€ 149,00

 • 9.2.

  Het recht voor het gebruik van de aula voor het houden van een uitvaartplechtigheid of –dienst bedraagt

€ 149,00

 • 9.3.

  Het recht voor het opbaren van een lijk in de aula, ongeacht het aantal dagen dat van de aula gebruik wordt gemaakt, bedraagt.

€ 217,00

 • 9.4.

  Het recht voor het gebruik van het in de aula aanwezige serviesgoed e.d. bedraagt per condoleance

€ 76,00

9.5 Voor het verstrooien van as op het algemene strooiveld

€ 100,00