Regeling vervallen per 01-01-2023

Marktgeldverordening 2022 gemeente Heusden

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Marktgeldverordening 2022 gemeente Heusden

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 11 november 2021;

gezien het voorstel van burgemeester en wethou­ders van 21 september 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022.

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op het, ingevolge de marktverordening van de gemeente Heusden, voor de wekelijkse warenmarkt aangewezen terrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt voor:

a. iedere ingenomen standplaats c.q. grondplaats of welke verkoopgelegenheid dan ook:

per dag: € 7,40

per kwartaal: € 73,55

b. iedere strekkende meter frontbreedte of gedeelte daarvan ingenomen ter uitbreiding van de standplaats c.q. grondplaats of welke verkoopgelegenheid dan ook:

per dag: € 2,45

per kwartaal: € 22,35

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Termijnen van betaling

Het marktgeld moet worden betaald als de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Teruggaaf

Teruggaaf van marktgeld vindt slechts plaats indien de betrokkene door omstandigheden, welke hem niet zijn toe te rekenen, van de standplaats geen gebruik heeft kunnen maken.

Aanvragen tot teruggaaf moeten onder opgave van redenen, gericht worden tot de ingevolge artikel 231 van de Gemeentewet aangewezen ambtenaar.

De teruggaaf wordt berekend op basis van het aantal weken dat betrokkene geen gebruik van de standplaats heeft kunnen maken, vermenigvuldigd met ééndertiende deel van het kwartaaltarief.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Marktgeldverordening 2021’ van 12 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Marktgeldverordening 2022’.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 11 november 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

drs. F.E.H.M. Backerra

de voorzitter,

drs. W. van Hees