Regeling vervallen per 01-01-2024

Gemeentelijke verordening “Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater ’22-‘23”

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Gemeentelijke verordening “Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater ’22-‘23”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,

overwegende

 • -

  de kaders en doelen zoals eerder vastgelegd in de Programmabegroting en het Beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020.

 • -

  mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015;

besluiten: vast te stellen de volgende verordening:

“Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Sittard-Geleen 22-23”

Doel van de regeling

Met deze regeling wordt een meer duurzame en klimaatrobuuste leefomgeving beoogd, waarbij bedrijven, particulieren, stichtingen en corporaties worden gestimuleerd om (schone) verharde oppervlakken die nu nog in de rioolstelsels lozen af te koppelen. Dit afkoppelen heeft tot doel de wateroverlast in het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewater-kwaliteit te verbeteren en minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie te transporteren.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  afkoppelen: afkoppelen is het loskoppelen van verhard oppervlak en/of leidingsysteem zodat hemelwater dat op dit verhard oppervlak valt niet langer op het riool wordt geloosd;

 • b.

  college: college van burgemeesters en wethouders van Sittard-Geleen;

 • c.

  eigenaar: eigenaar van het af te koppelen kadastraal perceel;

 • d.

  hemelwatervoorziening: gemeentelijke voorziening zoals bijv. wadi, infiltratieriool of hemelwaterriool bedoeld voor transport en/of infiltratie van hemelwater

 • e.

  horizontaal gemeten: gemeten in bovenaanzicht;

 • f.

  private partijen: rechtspersonen en natuurlijke personen, niet zijnde overheden;

 • g.

  private terreinen: terreinen in eigendom van private partijen, waarbij het nadrukkelijk gaat om de eigendom van het kadastrale perceel, ongeacht de eventuele opstallen die hier op staan;

 • h.

  riolering: zowel gemengd riool, vuilwaterriool van (verbeterd) gescheiden stelsel en drukriolering waar legaal een afvoer van hemelwater op is aangesloten;

 • i.

  riool: zie riolering;

 • j.

  subsidiebeschikking: Brief aan de aanvrager waarin het besluit op de aanvraag is opgenomen;

 • k.

  subsidieplafond: het totaalbedrag dat beschikbaar is gesteld voor het afkoppelen van private terreinen binnen deze regeling;

 • l.

  verhard oppervlak: bestaand verharde oppervlakken, als daken, betegelde opritten en voortuinen, verharde erven en wegen waarvan het hemelwater tot afstroming komt op de riolering.

  Half-verhardingen, zoals grindtuinen, vallen hier niet onder.

 • m.

  opvangcapaciteit Capaciteit die minimaal nodig is om de afgekoppeld oppervlak op te vangen. In Sittard-Geleen 35 mm per m², oftewel 3,5 m³ per 100 m²

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking eigenaren van private terreinen met bestaand verhard oppervlak, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen.

Artikel 3 Bevoegdheid college en

 • 1. Het college is belast met de uitvoering van deze Subsidieregeling.

 • 2. Het college kan aan de eigenaar van een perceel met verhard oppervlak subsidie verlenen, als tegemoetkoming in de kosten voor het afkoppelen.

 • 3. Het college kan besluiten de regeling tussentijds te verlengen of te beëindigen.

 • 4. Het college is bevoegd om het bedrag per m2 af te koppelen verhard oppervlak als bedoeld in artikel 6 tussentijds aan te passen.

Artikel 4 Voorwaarden en verplichtingen bij de subsidieverlening,

 • 1. Subsidie kan worden verleend onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   het hemelwater op het perceel is legaal aangesloten op het riool;

  • b.

   het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier worden verwerkt en mag geen negatief effect hebben op de omgeving;

  • c.

   het hemelwater kan worden afgevoerd naar de openbare ruimte indien daar hemelwater voorzieningen (niet zijnde riool) aanwezig zijn waarvan de capaciteit voldoende is;

  • d.

   de afkoppeling komt niet voor een subsidie in aanmerking als deze gerealiseerd had moeten worden in het kader van een andere wettelijke verplichting , bijv. het Bouwbesluit;

  • e.

   het oppervlak van het horizontaal gemeten af te koppelen verhard oppervlak bedraagt ten minste 20 m²;

  • f.

   een vierkante meter verhard oppervlak op privaat terrein komt slechts eenmalig voor subsidie in aanmerking;

  • g.

   het afkoppelen van de oppervlakken in meerdere aanvragen is toegestaan, mits het niet om dezelfde vierkante meters gaat, hierbij geldt het bepaalde in 6.2 en 6.4;

  • h.

   de subsidie geldt alleen voor dakvlakken, terrassen of andere verharding waarvan hemelwater schoon kan worden afgevoerd naar infiltratievoorzieningen op privaat terrein of naar een gemeentelijke hemelwatervoorziening;

  • i.

   eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer worden aangekoppeld;

  • j.

   de afkoppeling gaat op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze;

  • k.

   de afkoppeling moet, behoudens overmacht, binnen zes maanden na afgifte van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd en dient na realisatie ervan in stand te worden gehouden en naar behoren te blijven functioneren.

 • 2. De afkoppelactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet starten voordat de aanvraag is beoordeeld door de gemeente.

 • 3. Afkoppelactiviteiten waarvoor eerder subsidie is verleend of verkregen vanuit deze subsidieregeling komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 4. Het voldoen aan alle onder lid 1 genoemde voorwaarden en verplichtingen ligt ter beoordeling bij de gemeente.

Artikel 5 Vaststellen subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond is opgebouwd uit gemeentelijke middelen en een verwachte gezamenlijke bijdrage vanuit Waterschap Limburg en Provincie Limburg.

 • 2. De subsidie wordt verstrekt tot het door de gemeente vastgesteld subsidieplafond is bereikt, of zoveel eerder als de gezamenlijk bijdrage vanuit Waterschap Limburg en Provincie Limburg stopt.

 • 3. Het gehele subsidieplafond bedraagt €370.000,--

Artikel 6 Hoogte te verstrekken subsidie

 • 1. Bij een af te koppelen verhard oppervlak van 20 m² tot 300 m2 (horizontaal gemeten) bedraagt de subsidie een vast bedrag per m2 afgekoppeld oppervlak.

  • a.

   Ingeval de hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld van het riool of een verharding wordt ontsteend en een minimaal gelijkwaardige opvangcapaciteit wordt gecreëerd, is dit bedrag € 20,-- per m².

  • b.

   bij géén of een lagere opvangcapaciteit, maar rechtstreekse infiltratie in eigen grond, is dit bedrag €10,-- per m²;

 • 2. Bij oppervlakken groter dan 300 m2 (horizontaal gemeten) worden de werkelijke kosten van het afkoppelen vergoed, tot maximaal het vastgestelde bedrag per m2;

 • 3. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager/adres bedraagt €40.000,-- ;

 • 4. Indien per perceel meerdere aanvragen worden ingediend, geldt de beoordeling van de totale subsidie op grond van artikel 6.2

Artikel 7 Wijze van subsidieverstrekking

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst na inwerkingtreding van de regeling.

 • 2.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast dat gebruikt moet worden voor het indienen van subsidieaanvragen. Hierop staan tevens de benodigde bij te voegen stukken aangegeven.

 • 3.

  Het college kan verzoeken om aanvullende informatie indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor beoordeling van de aanvraag;

 • 4.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag;

 • 5.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen;

 • 6.

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden;

Artikel 8 Weigering van subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen worden geweigerd indien:

 • 1.

  De aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze subsidieverordening;

 • 2.

  De aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;

 • 3.

  De subsidieverlening anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te weten;

 • 4.

  De aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 9 Betaling c.q. terugvordering

De gemeente maakt binnen 4 weken na vaststelling van de subsidie het overeengekomen bedrag over op rekening van de aanvrager;

Artikel 10 Looptijd van de regeling

De regeling heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijke of onredelijke situatie.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022, dan wel de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Sittard-Geleen ‘22-’23

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2021

De burgemeester,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

De secretaris,

mr. G.J.C. Kusters