Regeling vervallen per 12-07-2023

Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2021

Geldend van 30-12-2021 t/m 11-07-2023

Intitulé

Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst,

overwegende dat het gewenst is om de beleidsregels voor subsidiëring van welzijnsactiviteiten, vastgesteld op 12 april 2005 en vervolgens 15 november 2011 te herzien;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2004 gemeente Voorst;

besluiten gewijzigd vast te stellen: de (geactualiseerde) Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2021.

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Plaatselijke dorpsbelangenorganisatie: dorpsbelangenorganisatie die de belangen van de bewoners van een dorp behartigt.

 • 2.

  Dorp: in de gemeente Voorst hebben wij twaalf dorpen: Twello, Voorst, Terwolde, Klarenbeek, Wilp, Bussloo, Posterenk, Teuge, De Vecht, Wilp-Achterhoek, Nijbroek en Steenenkamer.

Artikel 2. Beleidsdoel

Het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid van de dorpen door de aanwezigheid van een plaatselijke dorpsbelangenorganisatie die de algemene en collectieve belangen van het dorp behartigt.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die uitgevoerd worden door de plaatselijke dorpsbelangenorganisatie en die gericht zijn op het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid van het dorp.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De plaatselijke dorpsbelangenorganisatie dient rechtspersoonlijkheid te bezitten.

 • 2.

  De plaatselijke dorpsbelangenorganisatie dient statutair gevestigd te zijn in de gemeente Voorst.

 • 3.

  Per dorp wordt aan slechts één plaatselijke dorpsbelangenorganisatie subsidie verleend.

 • 4.

  De plaatselijke dorpsbelangenorganisatie vergadert minstens twee keer per jaar.

Artikel 5. Bepaling subsidiehoogte

Als grondslag voor het bepalen van de subsidie wordt gehanteerd:

 • een vast bedrag € 700 per jaar per plaatselijke dorpsbelangenorganisatie, ten behoeve van organisatiekosten en belangenbehartiging van het dorp;

 • een vast bedrag van maximaal € 10.000 per jaar per plaatselijke dorpsbelangenorganisatie, ten behoeve van de vrijwilligersvergoeding voor een dorpscontactpersoon;

 • een vast bedrag per plaatselijke dorpsbelangenorganisatie ten behoeve van het ondersteunen van bewonersinitiatieven, dorpsontmoetingen of andere projecten in het dorp:

 • dorpen tot 750 inwoners: € 500 per jaar;

 • dorpen tussen 750 en 1.500 inwoners: € 1.000 per jaar;

 • dorpen tussen 1.500 en 5.000 inwoners: € 1.500 per jaar.

Artikel 6. Nadere bepalingen

 • 1.

  Het inwoneraantal van de dorpen wordt jaarlijks op peildatum 1 januari bepaald aan de hand van de grenzen vastgelegd in de werkgebiedenkaart dorpsbelangenorganisaties (bijlage 1).

 • 2.

  De plaatselijke dorpsbelangenorganisatie levert bij een subsidieaanvraag de volgende stukken in :

 • een jaarverslag van activiteiten in het afgelopen jaar

 • een jaarplan met een overzicht van de geplande activiteiten en projecten in het komende jaar.

 • bij aanstelling van een dorpscontactpersoon of meerdere dorpscontactpersonen:

a. per dorpscontactpersoon een bankoverzicht van de uitbetalingen voor de vrijwilligersvergoeding in het afgelopen jaar;

b. per dorpscontactpersoon een ondertekende kopie van de vrijwilligersovereenkomst.

 • 3.

  De subsidie wordt voorlopig vastgesteld en uitbetaald. Na de peildatum van het inwoneraantal wordt deze waar nodig aangepast en definitief vastgesteld.

Artikel 7 Intrekken oude beleidsregels

De beleidsregels subsidie leefbaarheid kleine kernen worden ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de vergadering van 9 november 2021.

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Renske Helmer-Englebert, burgemeester

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling