Regeling vervalt per 31-12-2024

Vaststellen Subsidieverordening duurzaam energiepakket bestaande bouw 2022-2024

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Vaststellen Subsidieverordening duurzaam energiepakket bestaande bouw 2022-2024

Zaaknummer: 1878718

De Raad van de gemeente Hoorn:

 • Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 november 2021;

 • Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

de “Subsidieverordening duurzaam energiepakket bestaande bouw 2022-2024” vast te stellen,

1. Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de verordening: de Subsidieverordening duurzaam energiepakket bestaande bouw 2022-2024;

 • b.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en criteria;

 • c.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • d.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie ingevolge de Subsidieverordening duurzaam energiepakket bestaande bouw 2022-2024;

 • e.

  aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner of als huurder van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • f.

  voorzieningen: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht en/of maatregelen die de energievraag reduceren zoals isolatie en HR++-glas;

 • g.

  bestaande bouw: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner of huurder.

2. Doelstelling

De gemeente wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarvoor zijn de Routekaart Energieneutraal Hoorn en het programma Duurzame Stad opgesteld. Binnen dit programma zet de gemeente zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij bewoners te stimuleren. De subsidieregeling stimuleert en ondersteunt particuliere huiseigenaren en huurders om de woning te verduurzamen.

3. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

  Het subsidieplafond voor 2022, 2023 en 2024 is vastgesteld op € 100.000,-- per jaar.

 • b.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend, wordt maximaal € 500,-- (bij één subsidiabele maatregel) dan wel € 750,-- (bij twee of meer subsidiabele maatregelen) per kalenderjaar toegekend.

 • c.

  De subsidie bedraagt:

 • maximaal 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening wanneer er subsidie wordt aangevraagd voor één subsidiabele maatregel met een maximum van € 500,--.

 • maximaal 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening wanneer er subsidie wordt aangevraagd voor twee of meer subsidiabele maatregelen met een maximum van € 750,--.

 • d.

  Bij een aanvraag om verlening van subsidie voor zonnepanelen wordt de subsidie berekend over de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 250,-.

4. Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • b.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op de bestaande bouw.

 • c.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage 1.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij woningen op het grondgebied van de gemeente Hoorn.

 • e.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren en huurders die een aanvraag hebben ingediend voor een door henzelf bewoonde woning in de gemeente Hoorn.

 • f.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1 t/m 9 van de Duurzame Energielijst indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.

 • g.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van de verordening.

 • h.

  In het geval er een techniek wordt gebruikt als genoemd onder de nummers 1 t/m 8 van de Duurzame Energielijst dient te worden aangetoond dat aan het in de Duurzame Energielijst vermelde criterium wordt voldaan.

 • i.

  Het verstrekken van de subsidiebedragen geschiedt alleen indien wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de aannemer-/installateurverklaring in.

 • j.

  Binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ingediend.

 • k.

  De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige verordening wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de verhuurder voor het treffen van de voorzieningen.

5. Aanvraagprocedure

 • a.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 15 januari van het betreffende kalenderjaar.

 • b.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier. Aanvragen die worden ingediend vóór 15 januari worden niet in behandeling genomen.

 • c.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.

 • d.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • e.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

6. Subsidieverlening

 • a.

  Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan één maal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met tien weken worden verlengd.

 • b.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

7. Weigeringsgronden

De aangevraagde subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  indien met het plaatsen c.q. treffen van de voorziening, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b.

  Indien niet voldaan wordt aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 4, sub a tot en met g.

 • c.

  Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

8. Subsidievaststelling

 • a.

  Het college stelt de subsidie vast na indiening van het daartoe bestemde formulier. Bij het indienen van het formulier dienen de kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften) en de aannemers-/installateursverklaring te worden meegezonden.

 • b.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieverlening.

 • c.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen acht weken nadat het vaststellingsformulier met de bijlagen genoemd in dit artikel, sub a, zijn ingediend, en na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.

9. Duurzame Energielijst

Het college kan de Duurzame Energielijst (bijlage 1) uitbreiden of inkorten.

10. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

11. Inwerkingtreding, citeertitel en geldigheid verordening:

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening duurzaam energiepakket 2022- 2024”.

 • 3.

  Deze subsidieverordening is geldig tot 1 januari 2025. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2025 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2025 worden niet in behandeling genomen.

Hoorn, 16 december 2021

de griffier,                                  de voorzitter,

Bekendmaking:

Bijlage 1 Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2022 -2024

Nr.

Techniek

Criterium

1

Dakisolatie

Rd ≥ 3,5 m2 K/W

2

Vloerisolatie

Rd ≥ 3,5 m2 K/W

3

Spouwmuurisolatie

Rd ≥ 1,3 m2 K/W

4

Paneelisolatie

Rd ≥ 3,5 m2 K/W

5

Isolatie massieve muur

Rd ≥ 3,5 m2 K/W

6

Bodemisolatie

Rd ≥ 3,5 m2 K/W

7

HR++-glas *

Uglas ≤ 1,2 W/ m2

8

Infrarood verwarming IR-C

Woning kent minimaal (voorlopig) energielabel B

9

Laagtemperatuur verwarming

Zie toelichting maatregelenlijst

10

Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning

Zie toelichting maatregelenlijst

11

Douche-warmterugwinning

Zie toelichting maatregelenlijst

12

Inductiekoken

Zie toelichting maatregelenlijst

13

Groene daken

Zie toelichting maatregelenlijst

14

PV-systeem (zonnepanelen voor opwekking elektriciteit)

Zie toelichting maatregelenlijst

15

Bewezen technologieën op het gebied van besparen van energie, opwekken van duurzame energie en duurzame warmte

Het energieloket (het Duurzaam Bouwloket) brengt ene positieve beoordeling over de aangevraagde maatregel(en) uit

Punt 1,2,3,4,5 en 6

Isolatiewaardes dak, vloer, spouw, paneel en bodem:

In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rd-waarden vermeld. De Rd-waarde staat voor de warmteweerstand van het isolatiemateriaal. Hoe hoger de Rd-waarde hoe beter de isolatie. Bij de isolatie gaat het alleen om de isolatiematerialen, incl. arbeid en btw.

Punt 7

Voor glas en kozijnen rekent men met een U-waarde die staat voor de warmtedoorlaatbaarheid van de constructie, Hier geldt: hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolerende werking. De U- waarde wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouw tussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas. Indien de plaatsing van HR++ glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling

*Toelichting punt 7: Alternatief bij vervanging glas in een monument.

In monumenten is HR++ glas niet toegestaan. In plaats daarvan komen zowel monumentenglas als achterzetramen in aanmerking voor subsidie. De subsidie wordt alleen verstrekt indien bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn akkoord is met de plaatsing van dit monumentenglas of de achterzetramen.

Ondertekening