Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente West Betuwe 2022

Geldend van 31-12-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente West Betuwe 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe;

Gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende ‘Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente

West Betuwe 2022’.

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

 • 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Budgetbeheer: een vorm van inkomensbeheer waarbij de inkomsten worden beheerd als onderdeel van een periode van stabilisatie of een traject schuldhulpverlening;

  • b.

   College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe;

  • c.

   Inwoner: de ingezetene zoals bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente West Betuwe;

  • d.

   MSNP: Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen, uitgevoerd door de gemeente;

  • e.

   Plan van aanpak: een individueel overzicht waarin staat beschreven welke doelen in volgorde van prioriteit en met een tijdsplanning binnen schuldhulpverlening, voor de verzoeker gelden;

  • f.

   Schuldregelingsovereenkomst: de overeenkomst waarin de rechten, verplichtingen en voorwaarden van de verzoeker en de schuld regelende organisatie ten behoeve van de minnelijke schuldregeling zijn opgenomen;

  • g.

   Recidive: een verzoeker die binnen een bepaalde periode nadat door het college schuldhulpverlening is geboden, opnieuw een beroep doet op schuldhulpverlening;

  • h.

   Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijk persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien de verzoeker in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden met het betalen, alsmede de nazorg;

  • i.

   Schuldregelingsovereenkomst: de overeenkomst waarin de rechten, verplichtingen en voorwaarden van de verzoeker en de schuld regelende organisatie ten behoeve van de minnelijke schuldregeling zijn opgenomen;

  • j.

   VTLB: Vrij te laten bedrag. Het bedrag wat de verzoeker per maand te besteden heeft in een minnelijke schuldregeling;

  • k.

   Verzoeker: de persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening;

  • l.

   Werkzaak: de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland;

  • m.

   WSNP: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

ARTIKEL 2 DOELGROEP GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING

 • 1. Alle inwoners van de gemeente West Betuwe van 18 jaar en ouder kunnen zich tot het college wenden voor schuldhulpverlening.

 • 2. In afwijking van lid 1 kunnen zelfstandige ondernemers een beroep doen op schuldhulpverlening en/of een schuldregeling als de verzoeker hoofdelijk aansprakelijk is voor de activiteiten van de onderneming.

ARTIKEL 3 AANVRAAG TRAJECT SCHULDHULPVERLENING

 • 1. De aanvraag bevat tenminste de naam en het adres van de aanvrager.

 • 2. Om een beslissing op een aanvraag te kunnen nemen, kan het college nadere informatie opvragen.

ARTIKEL 4 AANBOD SCHULDHULPVERLENING

Het college biedt een verzoeker schuldhulpverlening indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk acht.

 • 1.

  De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. De factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  • a.

   aard en de omvang van de schulden al dan niet in combinatie met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker;

  • b.

   psychosociale omstandigheden;

  • c.

   houding en gedrag van verzoeker;

  • d.

   een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening.

 • 2.

  In het plan van aanpak wordt inzicht gegeven in de doelen die haalbaar zullen zijn voor de verzoeker. Hierbij worden de verwachte doorlooptijden benoemd en uitgewerkt welke ondersteuning nodig is.

 • 3.

  Voor zelfstandige ondernemers wordt indien nodig hulp gezocht bij een gespecialiseerde organisatie. Bij een verzoek tot toelating tot de WSNP verzorgt de gemeente de doorgeleiding van het verzoek.

ARTIKEL 5 DOELEN BINNEN SCHULDHULPVERLENING

Er zijn verschillende doelen binnen schuldhulpverlening die kunnen worden behaald. Elk doel kan op zich staan en positief afgerond worden. De doelen kunnen ook opeenvolgend doorlopen worden, waardoor zij een goede voorbereiding vormen voor de minnelijke schuldregeling. Daarbij zal niet voor elke verzoeker de minnelijke schuldregeling of een verzoek tot toelating tot de WSNP haalbaar blijken te zijn. Verschillende doelen zijn:

 • a.

  Het informeren en adviseren

 • b.

  Begeleiding geven bij een doelgerichte financiële hulpvraag met instandhouding van schulden (op eigen verzoek).

 • Door middel van één of meerdere korte gesprekken, persoonlijk of telefonisch, een probleem met een instantie blootleggen en tot een oplossing brengen. De klant heeft hierin de regie.

 • c.

  Inzicht krijgen in het eigen budgetgedrag en de financiële vaardigheden.

 • Door budgetadviesgesprekken die zowel gericht zijn op het voorkomen (preventie) als op het onder controle krijgen van financiële problemen. Middels budgetadviesgesprekken wordt er gedetailleerd advies gegeven over financiële mogelijkheden door inzicht te krijgen van de inkomsten en uitgaven van de verzoeker. Maar ook wordt er nagegaan wat de financiële vaardigheden van de verzoeker zijn. Als de vaardigheden van de verzoeker niet voldoende zijn kan er bij deze situatie gekeken worden naar scholing, begeleiding door een vrijwilliger of het aanvragen van budgetbeheer/bewindvoering.

 • d.

  Stabiliseren van de inkomsten en de uitgaven met schulden.

 • Deze dienstverlening is voor de verzoeker die in een situatie verkeert waarbij het (nog) niet mogelijk is om een minnelijke schuldregeling te starten. De verzoeker zal daadwerkelijk moeten gaan bezuinigen om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Het behalen van dit doel kan meerdere maanden in beslag nemen. Mocht in deze fase toch blijken dat de vaardigheden van de verzoeker niet toereikend zijn, kan er ook gekeken worden naar de inzet van een vrijwilliger of budgetbeheer/bewindvoering.

 • e.

  Het tot stand brengen van een 100% regeling tussen de verzoeker en de schuldeisers

 • Een 100% regeling is mogelijk als de schulden van een verzoeker binnen een periode van 36 maanden volledig betaald kunnen worden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de rente van leningen en achterstanden doorlopen. De begeleiding bestaat uit het periodiek contact onderhouden met de verzoeker om kleine problemen op te lossen;

 • f.

  Het doorlopen van de minnelijke schuldregeling

 • De minnelijke schuldregeling bestaat uit een traject van 36 maanden. Voor dit doel moet er door de verzoeker een schuldregelingsovereenkomst getekend worden waarin hij gehouden wordt aan de voorwaarden voor de minnelijke schuldregeling en meerdere bewijsstukken moet aanleveren. De schuldeisers zullen benaderd worden om vrijwillig akkoord te gaan met een voorstel. Dit voorstel is berekend volgens de Rekenmethode VTLB van Recofa. De afloscapaciteit die daar uitkomt zal drie jaar lang gereserveerd worden. Jaarlijks zal door de consulent schuldhulpverlening een controle uitgevoerd worden en de gereserveerde afloscapaciteit aan de schuldeisers uitbetaald worden.

 • g.

  Aanvraag tot toelating tot de WSNP

 • Als het niet mogelijk is om van alle schuldeisers een akkoord te krijgen voor het voorstel vanuit de minnelijke schuldregeling, zal een aanvraag tot toelating tot de WSNP bij de rechtbank worden voorbereid. De verzoeker kan zelf een verzoek indienen bij de rechtbank of het college dient een verzoek in bij de rechtbank. Indien het college een verzoek in dient, zal het college de aanvraag tot toelating tot de WSNP bij de rechtbank voorbereiden. De verzoeker zal alle bewijsstukken moeten aanleveren en een eigen verklaring moeten opstellen voor de rechter. Ook het college stelt een verklaring op over het verloop van het mislukte minnelijke traject en de rol van de verzoeker daarin.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZOEKER

 • 1. De verzoeker is verplicht aan het college op verzoek of onmiddellijk uit eigen beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed zijn op de schuldhulpverlening en de minnelijke schuldregeling, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van de schuldregeling.

 • 2. Verzoeker is verplicht alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de schuldhulpverlening en de minnelijke schuldregeling, waarbij de persoonlijke situatie meegenomen zal worden. Deze medewerking bestaat onder andere uit:

  • a.

   het nakomen van afspraken;

  • b.

   het tijdig verschijnen op afspraken;

  • c.

   geen nieuwe schulden aangaan;

  • d.

   de inspanning om het inkomen te verhogen en deze inspanning aan te tonen;

  • e.

   de inspanning om de uitgaven te verminderen en deze inspanning aan te tonen;

  • f.

   de beschikbare afloscapaciteit gebruiken voor de aflossing van de schulden;

  • g.

   het verkopen van bezittingen die niet noodzakelijk zijn en de opbrengst inzetten ten behoeve van vermindering van de schuldenlast;

  • h.

   het aangaan van en zich houden aan de schuldregelingsovereenkomst;

  • i.

   het meewerken met begeleiding buiten schuldhulpverlening als de consulent schuldhulpverlening het nodig vindt, op het gebied van: budgetbegeleiding, budgetcursus, inkomensbeheer of bewindvoerder, Algemene Maatschappelijk Werk, psychosociale of verslavingszorg;

  • j.

   het nalaten van hetgeen de voortgang van schuldhulpverlening dan wel een minnelijke schuldregeling belemmert.

ARTIKEL 7 WEIGEREN SCHULDHULPVERLENING

Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels kan het college besluiten tot het weigeren van een aanvraag om schuldhulpverlening indien:

 • a.

  verzoeker niet tot de doelgroep van artikel 2 behoort;

 • b.

  verzoeker zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken ter afdoening van zijn schulden;

 • c.

  verzoeker in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

 • d.

  verzoeker al eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening;

 • e.

  verzoeker fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en de verzoeker in verband daarmee onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd.

ARTIKEL 8 BEËINDIGING SCHULDHULPVERLENING EN SCHULDHULPVERLENING IN DE VORM VAN EEN MINNELIJKE REGELING

Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels kan het college besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening of schuldhulpverlening in de vorm van een minnelijke regeling indien:

 • a.

  de verzoeker niet langer tot de doelgroep behoort;

 • b.

  de minnelijke schuldregeling succesvol is afgerond;

 • c.

  de verzoeker niet voldoet aan de verplichtingen bedoeld in artikel 6;

 • d.

  de verzoeker na het doorlopen van schuldhulpverlening zelf of via diens netwerk, in staat is om zijn schulden te regelen;

 • e.

  de geboden dienstverlening niet langer doelmatig is;

 • f.

  de verzoeker hier nadrukkelijk om verzoekt;

 • g.

  de verzoeker de benodigde informatie niet aanlevert;

 • h.

  de verzoeker zich ten opzichte van een medewerker van de gemeente West Betuwe, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject heeft misdragen;

 • i.

  verzoeker zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet langer wil gebruiken ter afdoening van zijn schulden.

ARTIKEL 9 WEIGEREN AANVRAAG BIJ RECIDIVE

 • 1. Het college kan een herhaalde aanvraag schuldhulpverlening weigeren indien:

  • a.

   verzoeker niet tot de doelgroep van artikel 2 behoort;

  • b.

   minder dan een jaar voorafgaande aan de dag waarop er een aanvraag schuldhulpverlening wordt ingediend, door toedoen van de verzoeker de schuldhulpverlening tussentijds is beëindigd, alvorens er een minnelijk traject, MSNP is opgestart;

  • c.

   minder dan twee jaar voorafgaand aan de dag waarop een aanvraag schuldhulpverlening wordt ingediend, door toedoen van de verzoeker de MSNP tussentijds is beëindigd;

  • d.

   minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop een aanvraag schuldhulpverlening wordt ingediend, door de verzoeker een wettelijk traject schuldhulpverlening WSNP, succesvol is doorlopen;

  • e.

   de verzoeker zich in een eerdere periode ten opzichte van een medewerker van de gemeente West Betuwe, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject heeft misdragen.

 • 2. Van de weigering wordt afgezien indien:

  • a.

   elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt;

  • b.

   de verzoeker voldoende aannemelijk maakt dat er zich wijzigingen hebben voorgedaan die de start van een hernieuwd schuldhulpverleningstraject rechtvaardigen.

 • 3. Bij het bepalen van de in het eerste lid, sub b, c en d bedoelde termijn, telt de geboden schuldhulpverlening die door het college is verleend vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels eveneens mee.

ARTIKEL 10 HARDHEIDSCLAUSULE EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van aanvrager of belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze beleidsregel, indien toepassing van deze beleidsregel in het individuele geval leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. Het college beslist in gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet.

ARTIKEL 11 INWERKINGTREDING EN INTREKKING OUDE BELEIDSREGELS

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag nadat deze zijn bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad.

 • 2. Met ingang van de dag nadat deze beleidsregels bekend zijn gemaakt vervallen de ‘Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente West Betuwe 2020’.

 • 3. Deze Beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente West Betuwe 2022.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe op 21 december 2021

De secretaris,

Karen Coesmans

De burgemeester,

Servaas Stoop