Extern Mandaatbesluit bevoegdheden in het kader van de uitvoering van Beschermd wonen en Beschermd thuis

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Extern Mandaatbesluit bevoegdheden in het kader van de uitvoering van Beschermd wonen en Beschermd thuis

Het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten, ieder voor zover bevoegd namens de Colleges van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren;

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 • -

  De colleges van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015);

 • -

  De taken Beschermd wonen en Beschermd thuis onder het bereik van de Wmo 2015 vallen;

 • -

  Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten de Wmo 2015 in mandaat uitvoert namens de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren;

 • -

  Het college van de gemeente Helmond al jarenlang de wmo-taken rondom Beschermd wonen (inclusief Beschermd thuis) uitvoert voor de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten;

 • -

  De Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten het wenselijk acht de uitvoering van de taken Beschermd wonen en Beschermd thuis wederom bij de gemeente Helmond te beleggen;

 • -

  De gemeentesecretaris van de gemeente Helmond bereid is mandaat te aanvaarden van het Dagelijks Bestuur respectievelijk de Voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten ten behoeve van de uitvoering van voornoemde taken.

Besluit:

 • 1)

  De gemeentesecretaris van de Gemeente Helmond de bevoegdheden te verlenen om de navolgende beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende voorbereidings- en uitvoeringshandelingen te verrichten ter uitvoering van de taken Beschermd wonen en Beschermd thuis in het kader van de Wmo 2015, met betrekking tot inwoners van de vijf Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren):

  • a.

   het begeleiden, adviseren en verwijzen van inwoners naar algemene voorzieningen;

  • b.

   het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, intrekken, beëindigen, terugvorderen en invorderen van maatwerkvoorzieningen, zowel in natura als in de vorm van een Persoonsgebonden budget (pgb);

  • c.

   verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

  • d.

   het beslissen op een ingebrekestelling wegens het niet tijdig geven van een beslissing op een aanvraag of een beslissing op bezwaar, met inbegrip van het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom;

  • e.

   het verwerken van persoonsgegevens;

  • f.

   het verstrekken van periodieke rapportages over de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van Beschermd wonen en Beschermd thuis aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • g.

   het aanbesteden en sluiten van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding Wmo, inclusief het relatie- en contractbeheer alsmede contractmanagement van de betreffende contracten. Bij nieuwe aanbestedingstrajecten wordt aan dit mandaat de voorwaarde verbonden dat hierover vooraf overleg plaatsvindt met de algemeen directeur en/of de beleidsmedewerker van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten;

  • h.

   het verlenen, bevoorschotten, (lager) vaststellen, weigeren, intrekken, wijzigen, beëindigen, terugvorderen en invorderen van subsidies in het kader van Beschermd wonen en Beschermd thuis, waaronder het opleggen van verplichtingen alsmede het sluiten van subsidieovereenkomsten;

  • i.

   de inhoudelijke behandeling van bezwaar- en beroepschriften alsmede vertegenwoordigen van het College en/of de Burgemeester van een van de deelnemende Peelgemeenten in bestuursrechtelijke procedures, mediation en overige rechtsgedingen (inclusief het verstrekken van machtigingen) met betrekking tot Beschermd wonen en Beschermd thuis;

  • j.

   het archiefbeheer van de documenten die in het kader van Beschermd wonen en Beschermd thuis worden ontvangen of opgemaakt.

 • 2)

  De gemeentesecretaris van de Gemeente Helmond de bevoegdheid te verlenen ondermandaat te verlenen, met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld onder 1 van dit besluit.

 • 3)

  Aan de (onder) mandatering de instructie te verbinden om de bevoegdheden uit te oefenen met inachtneming van door de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten voorbereid (en door de deelnemende Peelgemeenten vastgesteld) algemeen verbindende voorschriften, beleid (met uitzondering van het inkoopbeleid) en namens de deelnemende Peelgemeenten afgesloten inkoopcontracten in het kader van Beschermd wonen en Beschermd thuis.

 • 4)

  Te bepalen dat dit besluit op 1 januari 2022 in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten door het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in zijn vergadering d.d. 9 december 2021namens de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren,

M.M. Schlösser

Voorzitter

C.L.C. Verberne

Secretaris

Aldus besloten door de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten namens de Burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren op 9 december 2021,

M.M. Schlösser

Voorzitter