Besluit betaald parkeren 2022

Geldend van 30-12-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit betaald parkeren 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2022 en artikel 2 van de Parkeerbelastingverordening 2022;

besluit vast te stellen het: “Besluit betaald parkeren 2022”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeerbelasting: de belasting, bedoeld in artikel 2 van de Parkeerbelastingverordening 2022;

 • b.

  betaald parkeergebied: de parkeerzones zoals beschreven in onderdeel 2 van de Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Parkeerbelastingverordening 2022;

 • c.

  vergunningdrager: medium waaraan informatie over het verleende parkeerrecht wordt gekoppeld.

Artikel 2 Plaatsen betaald parkeren

 • 1. Als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd, worden aangewezen:

  • a.

   alle betaald parkeergebieden, zoals bedoeld in de Tarieventabel behorende bij de Parkeerbelastingverordening 2022;

  • b.

   alle parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen, die in de betaald parkeergebieden zijn gelegen alsmede de parkeerterreinen behorend bij de kantoren aan de Weverstede 33-53, welke allen gelegen zijn in parkeerzone B2.

 • 2. Op de plaatsen, bedoeld in het eerste lid, is de overzichtskaart van de parkeerzones, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, van toepassing.

Artikel 3 Tijdstippen betaald parkeren

 • 1. De betaalplicht op alle in artikel 2 aangeduide plaatsen geldt per parkeerzone als volgt:

  Parkeerzone

  Maandag t/m donderdag

  Vrijdag

  Zaterdag

  Zondag

  B1

  09.00 – 18.00

  09.00 – 20.00

  09.00 – 18.00

  11.00 – 18.00

  B2

  09.00 – 20.00

  09.00 – 20.00

  09.00 – 20.00

  11.00 – 18.00

  D1

  09.00 – 20.00

  09.00 – 20.00

  09.00 – 17.00

  ---

  D2

  09.00 – 17.00

  09.00 – 17.00

  ---

  ---

  M1

  09.00 – 17.00

  09.00 – 17.00

  09.00 – 17.00

  ---

  M2

  09.00 – 17.00

  09.00 – 17.00

  ---

  ---

  M3

  09.00 – 14.00

  09.00 – 14.00

  ---

  ---

  V1

  00.00 – 23.59

  00.00 – 23.59

  00.00 – 23.59

  00.00 – 23.59

  W1

  09.00 – 17.00

  09.00 – 20.00

  09.00 – 17.00

  ---

  W2

  09.00 – 20.00

  09.00 – 20.00

  09.00 – 20.00

  11.00 – 18.00

 • 2. Op de volgende zon- of feestdagen geldt in de parkeerzones B1 en B2 geen betaalplicht: nieuwjaarsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.

 • 3. Op de volgende feestdagen geldt in de parkeerzones B1 en B2 de betaalplicht voor de zondag: tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag.

 • 4. Op de volgende zon- of feestdagen geldt in de overige parkeerzones geen betaalplicht: iedere zondag, nieuwjaarsdag, koningsdag, eerste en tweede paasdag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag.

Artikel 4 Parkeerduurbeperking

In afwijking van artikel 3, lid 1 geldt voor alle parkeerplaatsen gelegen in de parkeerzone B2 een parkeerduurbeperking van 240 minuten (4 uur). De parkeerduurbeperking geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zondag van 11.00 tot 18.00 uur. De parkeerduur-beperking geldt niet voor de houders van een geldige Parkeervergunning Bewoners, een geldige Parkeervergunning Zakelijk of een geldige Europese Gehandicaptenparkeerkaart dan wel voor de gebruikers van de Digitale bezoekersregeling Bewoners of de Digitale bezoekersregeling Zakelijk.

Artikel 5 Aangifte bij parkeerapparatuur; betaling met parkeervergunning

 • 1. Indien wordt geparkeerd bij parkeerapparatuur waarbij een betalingsbewijs wordt verstrekt, is de aangifte pas voltooid nadat het betalingsbewijs met de daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit is geplaatst.

 • 2. Indien wordt geparkeerd in een betaald parkeergebied met een geldige parkeervergunning, is de aangifte pas voltooid indien de vergunningdrager op een van buitenaf zichtbare plaats aan de voorzijde van het motorvoertuig (digitaal) leesbaar is;

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur ook plaatsvinden door het inloggen op een centrale computer via een mobiele telefoon, computer of een apparaat waarvan de functies gelijkgesteld kunnen worden aan die van een mobiele telefoon of computer. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door bij de gekozen aanbieder voor belparkeren een parkeeractie te starten voor de parkeerzone waarin men geparkeerd staat. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de gekozen telecomprovider en aanbieder voor belparkeren in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven op de wijze zoals bepaald in het eerste lid.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1. Het “Besluit betaald parkeren 2021” van 15 december 2020 wordt ingetrokken, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op de (belastbare) feiten die zich hebben voorgedaan voor de in het tweede lid bedoelde datum;

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking;

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit betaald parkeren 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021,

de secretaris,

Ellie Liebregts

de burgemeester,

Frans Backhuijs

Bijlage 1: Overzichtskaart parkeerzones, behorende bij het Besluit betaald parkeren 2022