Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 01-02-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren en woningbouwverenigingen, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • beschikkingen op een aanvraag om subsidie of een andere uitkering uit de gemeentekas;

 • e.

  stukken op grond waarvan een betaling aan de gemeente moet geschieden uit andere hoofde dan verschuldigde leges;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking die verband houdt met grootschalige tijdelijke activiteiten (evenementen) met niet commerciële doeleinden die een lokaal belang dienen en een duidelijk p.r.-element bevatten, voor wat betreft de leges zoals genoemd in de volgende onderdelen van de bij deze verordening behorende tarieventabel: 1.19.9.1, 1.16.1, 1.18.4, 1.19.5, 1.19.6, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.6.1.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten/identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijzigingen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2021’ van 8 december 2020, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 juli 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 21 december 2021.

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier,

mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,

R.S. van Meygaarden

Tarieventabel 2022 leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister n.v.t.

Hoofdstuk 6 Vervallen (Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014 n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet n.v.t.

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie n.v.t.

Hoofdstuk 14 Vervallen (Markten)

Hoofdstuk 15 Vervallen (Winkeltijdenwet)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen, berekening van bouwkosten en leges

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 Bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan

Hoofdstuk 8 Verplicht advies agrarische commissie

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 n.v.t.

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen n.v.t.

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

NB.

Tarieven gemerkt met * vallen onder de wijzigingsbevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 9 van de Legesverordening.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel het omzetten van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

1.1.1.1

voor een flitshuwelijk/-registratie van een partnerschap

€ 259,00

1.1.1.2

voor een ceremonieel huwelijk/ ceremoniële registratie van een partnerschap of een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op maandag tot en met donderdag

€ 517,00

1.1.1.3

voor een ceremonieel huwelijk/ ceremoniële registratie van een partnerschap of een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op vrijdag

€ 620,00

1.1.1.4

voor een ceremonieel huwelijk/ ceremoniële registratie van een partnerschap of een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op zaterdag

€ 827,00

1.1.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.1.1.2, 1.1.1.3 en 1.1.1.4 wordt, indien de voltrekking plaatsvindt na 17.00 uur, verhoogd met

€ 207,00

1.1.3

Voor het annuleren, wijzigen van datum en/of tijdstip en/of locatie van de huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap bedraagt het tarief, als deze omstandigheid te wijten is aan degenen wiens huwelijk wordt voltrokken of wiens partnerschap wordt geregistreerd

€ 52,00

1.1.3

Als de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op een andere locatie plaatsvindt dan het gemeentehuis van Boxtel, wordt dit niet geregeld door de gemeente. Degenen wiens huwelijk wordt voltrokken of wiens partnerschap wordt geregistreerd zorgen hiervoor. De gemeente betaalt dus niet de kosten van deze locatie en zorgt alleen voor de uitvoering van de ceremonie.

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat) trouwboekje of partnerschapboekje

€ 52,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek van degenen wiens huwelijk wordt voltrokken of wiens partnerschap wordt geregistreerd om eenmalig een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) te benoemen:

1.1.5.1

met beëdiging bij de rechtbank

€ 207,00

1.1.5.2

indien deze persoon al ergens anders benoemd en beëdigd is

€ 155,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek van degenen wiens huwelijk wordt voltrokken of wiens partnerschap wordt geregistreerd om een eenmalige trouwlocatie te benoemen

€ 207,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het leveren van getuigen, per getuige

€ 52,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een locatie als vaste trouwlocatie te benoemen

€ 207,00

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het luiden van het geboorteklokje te Liempde

€ 16,50

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart*

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag (wettelijk maximum van toepassing):

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteiten paspoort) :

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 51,62

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen*

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen*

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,00

1.4.2.2

het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 12,00

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (wettelijk maximum van toepassing)

€ 7,50*

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Dit hoofdstuk is vervallen op 1 januari 2019.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een exemplaar van de programmabegroting

€ 86,00

1.7.1.2

een exemplaar van de programmarekening

€ 86,00

1.7.1.3

een exemplaar van de nota grondkosten

€ 20,50

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.2.1

afschriften van raadsvoorstellen en raadsbesluiten, ingeval van een aanvraag betreffende alle raadsstukken gedurende een geheel kalenderjaar, een zgn. jaarabonnement, indien:

1.7.2.1.1

de stukken worden opgehaald op het gemeentehuis

€ 67,00

1.7.2.1.2

de stukken moeten worden toegezonden

€ 127,50

1.7.3

De stukken bedoeld onder 1.7.2 worden slechts verstrekt voor zover zij bestemd zijn voor de openbaarheid.

1.7.4

De stukken betreffende raadsbesluiten tot vaststelling van begrotingswijzigingen worden niet verstrekt.

1.7.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.5.1

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening

€ 67,00

1.7.5.2

een exemplaar van de gemeentelijke bouwverordening met toelichting

€ 67,00

1.7.5.3

een verzameling nadere regelen: per regeling van een verzameling

€ 14,00

1.7.5.4

een besluit tot wijziging van de bouwverordening of de nadere regelen, per bladzijde

€ 14,00

1.7.5.5

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019 (tekst tot 1 januari 2019: een exemplaar van de drank – en horecaverordening)

1.7.5.6

een exemplaar van de verordening onroerende-zaakbelastingen

€ 14,00

1.7.5.7

een exemplaar van de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

€ 14,00

1.7.5.8

een exemplaar van de verordening rioolheffing

€ 14,00

1.7.5.9

een exemplaar van de verordening begrafenisrechten

€ 14,00

1.7.5.10

een exemplaar van de beheersverordening begraafplaatsen

€ 14,00

1.7.5.11

een exemplaar van de legesverordening

€ 14,00

1.7.5.12

een exemplaar van de tarieventabel behorende bij de legesverordening

€ 14,00

1.7.5.13

een exemplaar van de marktgeldverordening

€ 14,00

1.7.5.14

een exemplaar van de verordening precariobelasting

€ 14,00

1.7.5.15

een exemplaar van de verordening reclamebelasting

€ 14,00

1.7.5.16

een exemplaar van de verordening parkeerbelastingen

€ 14,00

1.7.5.17

een exemplaar van de verordening rioolaansluitrechten

€ 14,00

1.7.5.18

een exemplaar van de verordening toeristenbelasting

€ 14,00

1.7.5.19

een exemplaar van de regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewegwijzering

€ 14,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 3,30

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 4,45

1.8.1.2

een plot/kopie (inclusief evt. scannen/snijden/vouwen) van een plan,

zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart

behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of

stadvernieuwingsplan: een basistarief van € 19,70 per kwartier

vermeerderd met het navolgende tarief (hoogte afhankelijk van al dan

niet vlakgevuld en de grootte in mm):

niet vlakgevuld:

- A4-formaat (200 x 273)

€ 4,00

- A3-formaat (287 x 400)

€ 6,00

- A2-formaat (410 x 572)

€ 7,85

- A1-formaat (584 x 819)

€ 12,05

- A0-formaat (824 x 1170) en groter

€ 16,00

vlakgevuld:

- A4-formaat (200 x 273)

€ 7,85

- A3-formaat (287 x 400)

€ 12,05

- A2-formaat (410 x 572)

€ 16,00

- A1-formaat (584 x 819)

€ 24,00

- A0-formaat (824 x 1170) en groter

€ 32,05

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per bladzijde

€ 0,40

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 0,40

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet, per bladzijde

€ 0,40

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per bladzijde

€ 0,40

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet, per afschrift/uittreksel of verklaring

€ 13,50

1.8.2

Het tarief voor het verstrekken van informatie vanuit overige bij de gemeente berustende kadastrale stukken, bedraagt per verstrekte informatie

€ 12,50

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken*

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.9.1.1

een verklaring omtrent het gedrag van personen, per stuk (wettelijk maximum van toepassing)

€ 41,35*

1.9.1.2

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019 (tekst tot 1 januari 2019: een bewijs van in leven zijn)

1.9.1.3

een legalisatie van een handtekening

€ 12,00

1.9.1.4

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019 (tekst tot 1 januari 2019: een uittreksel uit het persoonsregister of de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)

1.9.1.5

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019 (tekst tot 1 januari 2019: een bewijs van Nederlanderschap)

1.9.1.6

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019 (tekst tot 1 januari 2019: overige verklaringen betreffende een persoon)

1.9.2

Deze bepaling is vervallen en overgebracht naar 1.1.7

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,50

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

Hoofstuk 14 Markten

Dit hoofdstuk is vervallen en overgebracht naar titel 3, hoofdstuk 5 (Marktstandplaatsen).

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Dit hoofdstuk is vervallen en overgebracht naar titel 3, hoofdstuk 6 (Winkeltijdenwet).

Hoofdstuk 16 Kansspelen*

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten

1.16.1.2.1

voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.2

voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

1.16.1.4.1

voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.4.2

voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

De onderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of vergunning, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

1.17.1.1

indien het betreft tracés tot 500 m1

€ 383,00

1.17.1.2

indien het betreft tracés vanaf 501 m1 tot 2.000 m1

€ 770,00

1.17.1.3

indien het betreft tracés vanaf 2.001m1 tot 3.000 m1

€ 1.254,00

1.17.1.4

voor een tracé met een lengte van meer dan 3.000 m1 of meer blijkt het bedrag, van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1

€ 85,00

1.17.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 397,00

1.17.4

Indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, blijkt het bedrag, van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

1.17.5

indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.4 of 1.17.4. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan netbeheerder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.18.1.1

het verkrijgen of het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart dan wel het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurders- of passagierskaart)

€ 124,00

1.18.1.2

tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 118,00

1.18.1.3

tot het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats (als gevolg van bijvoorbeeld een verhuizing)

€ 118,00

1.18.1.4

tot het wijzigen van de bebording van een gehandicaptenparkeerplaats vanwege wijziging van het kenteken van het voertuig dat daar geparkeerd wordt

€ 51,50

1.18.2

Het legesbedrag als bedoeld in 1.18.1.2 wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager mede te delen bedrag van de kosten van medische keuring, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten van medische keuring aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet voor het houden van een wedstrijd met voertuigen op de weg

€ 109,50

1.18.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de resultaten van gehouden verkeersmetingen op locaties binnen de gemeente Boxtel, per locatie

€ 36,00

1.18.5

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 33,00

1.18.6

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met een wijziging van het kenteken van het voertuig

€ 0,00

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.1.1

gewaarmerkte afdrukken van documenten, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, op 80 grams wit papier van A4-formaat en in zwart/wit , per:

enkelzijdige afdruk

€ 0,20

dubbelzijdige afdruk

€ 0,30

1.19.1.2

afdrukken van documenten, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

Afdrukken van documenten

Zwart/wit afdrukken

1.19.1.2.1

in zwart/wit, op papier van A4-formaat:

1.19.1.2.1.1

wit papier, 80 grams:

voor de eerste 5 afdrukken, per afdruk

Gratis

voor elke volgende afdruk, per:

enkelzijdige afdruk

€ 0,20

dubbelzijdig afdruk

€ 0,30

1.19.1.2.1.2

gekleurd papier, 80 grams, per:

enkelzijdige afdruk

€ 0,25

dubbelzijdige afdruk

€ 0,35

1.19.1.2.1.3

wit papier, 170 grams, per:

enkelzijdige afdruk

€ 0,35

dubbelzijdige afdruk

€ 0,40

1.19.1.2.1.4

gekleurd papier, 170 grams, per:

enkelzijdige afdruk

€ 0,45

dubbelzijdige afdruk

€ 0,50

1.19.1.2.2

in zwart/wit, op wit papier:

1.19.1.2.2.1

A0-formaat, per enkelzijdige afdruk

€ 8,50

1.19.1.2.2.2

A1-formaat, per enkelzijdige afdruk

€ 6,90

1.19.1.2.2.3

A2-formaat, per enkelzijdige afdruk

€ 6,65

1.19.1.2.2.4

914 mm, per m1

€ 6,60

1.19.1.2.2.5

A3-formaat, 80 grams, per:

enkelzijdige afdruk

€ 0,30

dubbelzijdige afdruk

€ 0,35

Kleuren afdrukken

1.19.1.2.3

in kleur, op wit papier:

1.19.1.2.3.1

A4-formaat, 80 grams, per:

enkelzijdige afdruk

€ 1,80

dubbelzijdige afdruk

€ 3,45

1.19.1.2.3.2

A4-formaat, 170 grams, per:

enkelzijdige afdruk

€ 1,85

dubbelzijdige afdruk

€ 3,55

1.19.1.2.3.3

A3-formaat, 80 grams, per:

enkelzijdige afdruk

€ 1,95

dubbelzijdige afdruk

€ 3,80

Scans

1.19.1.2.4

scan, A0-formaat, per scan

€ 6,20

Afdrukken van kaarten en tekeningen

1.19.1.3

afdrukken van kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.1.3.1

op wit papier van A2-formaat, per afdruk in zwart/wit

€ 6,70

1.19.1.3.2

op wit papier van A1-formaat, per afdruk in zwart/wit

€ 6,90

1.19.1.3.3

op wit papier van A0-formaat, per afdruk in zwart/wit

€ 8,70

1.19.1.4

afdrukken van kaarten en tekeningen van landmeten en vastgoedinformatie:

1.19.1.4.1

op wit papier van A4-formaat, per afdruk

€ 13,85

1.19.1.4.2

op wit papier van A3-formaat, per afdruk

€ 14,50

1.19.1.4.3

op wit papier van A2, A1 of A0-formaat, per afdruk

€ 22,25

1.19.1.5

de gemeentelijke basiskaart G.B.K. in digitale vorm uit een geautomatiseerd kaartbestand, per H.A.

1.19.1.5.1

voor landelijk gebied

open bebouwing

€ 3,20

gesloten bebouwing

€ 11,05

gesloten bebouwing incl. straatmeubilair

€ 14,20

1.19.1.5.2

voor bebouwde kom

open bebouwing

€ 40,00

gesloten bebouwing

€ 49,50

gesloten bebouwing incl. straatmeubilair

€ 58,75

1.19.1.6

de gemeentelijke basiskaart G.B.K. op diskette

1.19.1.6.1

per kaartblad

€ 45,00

1.19.1.6.2

per willekeurige uitsnede

€ 90,00

1.19.1.6.3

bij het omzetten in DXF, het onder 1.19.1.6.1 en/of 1.19.1.6.2 genoemd tarief verhoogd met een tarief per bestand van

€ 45,00

1.19.1.7

kaarten en tekeningen, vervaardigd via een plot en afgedrukt op papier, per H.A. voor

1.19.1.7.1

landelijk gebied

€ 0,75

1.19.1.7.2

bebouwde kom

€ 8,90

1.19.1.7.3

bebouwde kom incl. straatmeubilair

€ 13,15

1.19.2

De onder 1.19.1.7 genoemde tarieven worden verhoogd met een tarief per aangemaakt bestand van

€ 21,95

1.19.3

Onder het begrip “afdruk”, zoals genoemd in dit hoofdstuk, wordt verstaan: de neerslag op papier in de vorm van een tekst of afbeelding, verkregen door middel van printen, kopiëren, plotten, lichtdrukken, dan wel middels iedere andere techniek.

1.19.4

Tenzij in dit hoofdstuk anders staat vermeld, wordt onder het begrip “per afdruk” verstaan: een afdruk per bladzijde.

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening, voor zover in dit hoofdstuk niet apart genoemd, per beschikking

€ 34,00

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.19.6.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.6.2 van de Algemene plaatselijke verordening voor het afleveren van consumentenvuurwerk

€ 111,00

1.19.6.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.6. van de Algemene plaatselijke verordening (snuffelmarkt)

€ 74,00

1.19.6.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening

€ 155,00

1.19.7

Het tarief voor het verstrekken van een nachtregister als bedoeld in artikel 2.3.2.3. van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt per register

€ 16,50

1.19.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat van een aanslagbiljet

€ 14,50

1.19.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.9.1

een beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 14,50

1.19.9.2

stukken of uittreksels, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 14,50

1.19.10

Indien de ingevolge deze tarieventabel berekende leges worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving welke op verzoek van de belastingplichtige moet worden toegezonden, wordt het ingevolge deze tarieventabel verschuldigde bedrag verhoogd met

€ 35,00

1.19.11

Onverminderd het bepaalde onder 1.19.10 wordt, indien de in deze tarieventabel genoemde afdrukken en/of bescheiden op verzoek van de belastingplichtige moeten worden toegezonden, het ingevolge deze tarieventabel verschuldigde bedrag verhoogd met

€ 16,50

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen, berekening van bouwkosten en leges

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

bouwkosten:

2.1.1.1.1

de kosten, exclusief omzetbelasting, berekend volgens het bij deze tarieventabel behorende “Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets, vastgesteld in ROEB-overleg 7 september 2021”.

2.1.1.1.2

als de bouwkosten niet volgens het in 2.1.1.1.1 genoemde overzicht berekend kunnen worden, het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt of indien nog geen sprake is van een aangegane verplichting, de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.1.3

voor wat betreft een grondgebonden zonnepark, de kosten van de constructieve werken, bestaande uit de stellingen waarop de zonnepanelen worden geplaatst, de onderstations en eventuele andere bouwwerken, maar uitgezonderd de zonnepanelen zelf en de elektrische installaties (omvormers en schakelingen in de onderstations).

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.3

Gebruiksoppervlakte: de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het Bouwbesluit 2012.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

Voor de berekening van de leges worden de bouwkosten naar boven afgerond op een duizendvoud.

2.1.5

Het ingevolge 2.3.1 berekende bedrag aan leges wordt naar beneden afgerond op hele euro’s.

2.1.6

Voor de berekening van de leges als bedoeld in 2.3.5 wordt de gebruiksoppervlakte naar boven afgerond op hele m².

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2A

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning te beoordelen

€ 250,00

2.2B

Voor zover een conceptaanvraag, schetsplan of principeverzoek, waarbij slechts medewerking kan worden verleend indien een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld of een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt verleend, op verzoek van de aanvrager na het nemen van een principebesluit door het college van burgemeester en wethouders verder beoordeeld moet worden, is voor het in behandeling nemen daarvan - ongeacht het resultaat van de beoordeling - een bedrag verschuldigd ter hoogte van:

- indien sprake is van een klein initiatief:

€ 609,00

- indien sprake is van een groot initiatief:

€ 3.069,00

- indien sprake is van een projectinitiatief:

€ 6.142,00

- in andere gevallen:

€ 609,00

Of sprake is van een klein initiatief, groot initiatief of projectinitiatief wordt bepaald overeenkomstig titel 2, hoofdstuk 3, onderdeel 3.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief bij een bedrag aan bouwkosten van:

2.3.1.1.1

€ 5.000,00 of minder 52 ‰ van die bouwkosten met een minimum van

€ 213,00

2.3.1.1.2

meer dan € 5.000,00 doch niet meer dan € 25.000,00

vermeerderd met 42,5 ‰ van het bedrag waarmede die bouwkosten € 5.000,00 te boven gaan;

€ 260,00

2.3.1.1.3

meer dan € 25.000,00 doch niet meer dan € 50.000,00

vermeerderd met 34,4 ‰ van het bedrag waarmede die bouwkosten € 25.000,00 te boven gaan;

€ 1.110,00

2.3.1.1.4

meer dan € 50.000,00 doch niet meer dan € 250.000,00

vermeerderd met 33,4 ‰ van het bedrag waarmede die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

€ 1.970,00

2.3.1.1.5

meer dan € 250.000,00 doch niet meer dan € 500.000,00

vermeerderd met 25,5 ‰ van het bedrag waarmede die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan;

€ 8.650,00

2.3.1.1.6

meer dan € 500.000,00

vermeerderd met 19,5 ‰ van het bedrag waarmede die bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan;

€ 15.025,00

2.3.1.2

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

50%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van

€ 2.500,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief per te onderscheiden werk of werkzaamheid:

voor het eerste werk

€ 116,00

voor elk volgend werk

€ 250,00

met een maximum van

€ 1.628,00

Met onderscheiden werken of werkzaamheden worden bedoeld de in het bestemmingsplan apart benoemde uit te voeren werken en/of werkzaamheden die tezamen moeten worden uitgevoerd om het doel van de gevraagde vergunning te bereiken.

2.3.2.2

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.2.1 wordt, indien de aanvraag slechts kan worden afgehandeld op basis van een advies door een externe instantie (bijv. Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied), verhoogd met

€ 72,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk:

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

20%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag,

met een minimum van

€ 609,00

en een maximum van

€ 1.224,00

indien de aanvraag betrekking heeft op een klein initiatief.

Onder klein initiatief wordt verstaan

- het uitbreiden en verbouwen van woningen;

- het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2;

- het verbouwen van gebouwen, niet zijnde woningen, voor zover genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

- het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor zover genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

- het wijzigen van het gebruik als bedoeld in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2;

- het realiseren van mantelzorg door het verbouwen van de woning, het bouwen of verbouwen van een bijgebouw;

- het toevoegen van een woning door splitsing van een bestaande woning;

- het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan.

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

20%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag,

met een minimum van

€ 3.069,00

en een maximum van

€ 6.142,00

indien de aanvraag betrekking heeft op een groot initiatief.

Onder groot initiatief wordt verstaan

- het bouwen van maximaal 3 woningen;

- het bouwen van een nieuw hoofdgebouw, niet zijnde een woning, met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2;

- het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 doch niet meer dan 2.500 m2;

- het verbouwen van gebouwen, niet zijnde woningen, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

- het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

- het wijzigen van het gebruik als bedoeld in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2.

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

20%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag,

met een minimum van

€ 6.142,00

en een maximum van

€ 12.289,00

indien de aanvraag betrekking heeft op een projectinitiatief.

Onder projectinitiatief wordt verstaan

- het bouwen van 4 of meer woningen;

- het bouwen van een nieuw hoofdgebouw, niet zijnde een woning, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2;

- het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 2.500 m2;

- het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, in de vorm van een civieltechnisch werk (kunstwerk), zoals een brug, tunnel, viaduct en daarmee vergelijkbare bouwwerken.

2.3.3.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, voor zover de aanvraag geen betrekking heeft op een klein initiatief, groot initiatief of projectinitiatief, als bedoeld in de onderdelen 2.3.3.1.1, 2.3.3.1.2 en 2.3.3.1.3. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.2

Indien bij de toepassing van de artikelen 2.3.3.1.1, 2.3.3.1.2, 2.3.3.1.3 en 2.3.3.1.4 niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo is het tarief gelijk aan het minimumtarief als genoemd in de voornoemde onderdelen.

2.3.3.3

Indien bij de toepassing van de artikelen 2.3.3.1.1, 2.3.3.1.2, 2.3.3.1.3 en 2.3.3.1.4 de aanvraag betrekking heeft op een initiatief waarvoor beleidsregels als bedoeld in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn en voor de motivering van de beslissing op de aanvraag kan worden volstaan met een verwijzing naar die beleidsregel, vindt vermindering plaats van het volgens artikel 2.3.3.1.1, 2.3.3.1.2, 2.3.3.1.3, 2.3.3.1.4 bepaalde tarief met:

50%

2.3.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk:

2.3.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.914,00

indien de aanvraag betrekking heeft op een klein initiatief.

Onder klein initiatief wordt verstaan

- het uitbreiden en verbouwen van woningen

- het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2;

- het verbouwen van gebouwen, niet zijnde woningen, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

- het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

- het wijzigen van het gebruik als bedoeld in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.500 m2;

- het realiseren van mantelzorg door het verbouwen van de woning, het bouwen of verbouwen van een bijgebouw;

- het toevoegen van een woning door splitsing van een bestaande woning;

- het wijzigen van het gebruik van gronden buiten de bebouwde kom met een perceelsoppervlakte van niet meer dan 5.000 m2.

Onder bebouwde kom wordt verstaan de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1.3 van de bouwverordening.

2.3.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

per eenheid,

€ 7.371,00

met een minimum van

€ 14.747,00

en een maximum van

€ 22.124,00

indien de aanvraag betrekking heeft op een groot initiatief.

Onder groot initiatief wordt verstaan

- het bouwen van maximaal 3 woningen;

- het bouwen van een nieuw hoofdgebouw, niet zijnde een woning, met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2;

- het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 doch niet meer dan 1.500 m2;

- het verbouwen van gebouwen, niet zijnde woningen, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

- het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

- het wijzigen van het gebruik van gronden binnen de bebouwde kom met een perceelsoppervlakte van niet meer dan 1.500 m2;

- het wijzigen van het gebruik van gronden buiten de bebouwde kom met een perceelsoppervlakte van meer dan 5.000 m2 maar niet meer dan 15.000 m2.

Onder eenheid wordt verstaan een woning bij het bouwen van woningen. In andere gevallen geldt iedere 500 m2 gebruiksoppervlakte, 500 m2 perceelsoppervlakte binnen de bebouwde kom of 5.000 m2 perceelsoppervlakte buiten de bebouwde kom als eenheid. De gebruiksoppervlakte of perceelsoppervlakte wordt hiertoe naar boven afgerond in veelvouden van 500 m2 resp. 5.000 m2. Onder bebouwde kom wordt verstaan de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1.3 van de bouwverordening.

2.3.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

per eenheid,

€ 5.528,00

met een minimum van

€ 22.124,00

en een maximum van

€ 73.755,00

indien de aanvraag betrekking heeft op een projectinitiatief.

Onder projectinitiatief wordt verstaan

- het bouwen van 4 maar niet meer dan 20 woningen;

- het bouwen van een nieuw hoofdgebouw, niet zijnde een woning, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 maar niet meer dan 5.000 m2;

- het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.500 m2 maar niet meer dan 5.000 m2;

- het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, in de vorm van een civieltechnisch werk (kunstwerk), zoals een brug, tunnel, viaduct en daarmee vergelijkbare bouwwerken;

- het wijzigen van het gebruik van gronden binnen de bebouwde kom met een perceelsoppervlakte van meer dan 1.500 m2 maar niet meer dan 5.000 m2;

- het wijzigen van het gebruik van gronden buiten de bebouwde kom met een perceelsoppervlakte van meer dan 15.000 m2.

Onder eenheid wordt verstaan een woning bij het bouwen van woningen. In andere gevallen geldt iedere 500 m2 gebruiksoppervlakte, 500 m2 perceelsoppervlakte binnen de bebouwde kom of 5.000 m2 perceelsoppervlakte buiten de bebouwde kom als eenheid. De gebruiksoppervlakte of perceelsoppervlakte wordt hiertoe naar boven afgerond in veelvouden van 500 m2 resp. 5.000 m2.

Onder bebouwde kom wordt verstaan de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1.3 van de bouwverordening.

2.3.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, voor zover de aanvraag geen betrekking heeft op een klein initiatief, groot initiatief of projectinitiatief, als bedoeld in de onderdelen 2.3.3.4.1, 2.3.3.4.2 en 2.3.3.4.3. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.6

Indien de goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo door of vanwege het gemeentebestuur wordt opgesteld, wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.3.3.4 en 2.3.3.5 verhoogd met aan de aanvrager meegedeelde kosten van het opstellen, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.7.

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 weken na het in behandeling nemen ervan, vindt vermindering plaats tot het volgens artikel 2.3.3.4.1. bepaalde tarief.

2.3.3.8

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast, wordt ingetrokken op een later tijdstip dan binnen een termijn van 8 weken na het in behandeling nemen ervan maar op een tijdstip voordat het ontwerp van het te nemen besluit als bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage is gelegd, vindt vermindering plaats van het volgens artikel 2.3.3.4.2, 2.3.3.4.3, 2.3.3.5 bepaalde tarief met:

25%

met dien verstande dat minimaal verschuldigd is het volgens artikel 2.3.3.4.1 bepaalde tarief.

2.3.3.9

Indien de omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast, wordt geweigerd, waarbij tevens het ontwerp van het te nemen besluit als bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage is gelegd waarvan de strekking luidde de omgevingsvergunning te weigeren, vindt vermindering plaats tot het volgens artikel 2.3.3.4.1 bepaalde tarief.

2.3.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit).

€ 609,00

2.3.4

vervallen

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, bij een gebruiksoppervlakte van

100 m² of minder

€ 503,00

meer dan 100 m² doch niet meer dan 500 m²

€ 1.015,00

meer dan 500 m²

€ 1.525,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien en voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, of artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de gemeentelijke erfgoedverordening aangewezen monument of object, waarvoor op grond van die verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 13,50

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 13,50

2.3.6.2

Indien en voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de gemeentelijke erfgoedverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk:

€ 13,50

2.3.7

Wet geluidhinder

2.3.7.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, bedraagt

€ 982,00

2.3.7.2

Indien een verzoek als bedoeld in 2.3.7.1 betrekking heeft op meer dan één geluidsgevoelige bestemming, dan wordt het tarief verhoogd met € 84,50 per geluidsgevoelige bestemming waarmee het verzoek het aantal van één geluidsgevoelige bestemming te boven gaat.

2.3.8

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk:

€ 34,00

2.3.9

Andere activiteiten

Indien en voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.10

Omgevingsvergunning in twee fasen

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

2.3.10.1

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

2.3.10.2

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

2.3.11

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.11.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 83,00

2.3.11.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 453,00

2.3.12

Toetsing zorgvuldige veehouderij

Indien krachtens wettelijk voorschrift voor een in deze titel genoemde aanvraag getoetst dient te worden aan de regels met betrekking tot een zorgvuldige veehouderij, zoals opgenomen in een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 resp. een verordening als bedoeld in artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het ingevolge deze titel verschuldigde bedrag verhoogd met

€ 1.753,00

2.3.13

Advies

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2022 (tekst tot 1 januari 2022: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.)

2.4.2

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019 (tekst tot 1 januari 2019: indien een of meer aanvragen om een omgevingsvergunning gecoördineerd worden voorbereid overeenkomstig afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, met een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het totaalbedrag aan leges verminderd met …)

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van het verder buiten behandeling laten van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

Als de gemeente een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, overeenkomstig artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet verder behandelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 80% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd is het minimumbedrag dat resulteert uit de toepassing van de voornoemde onderdelen.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in de onderdeel 2.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente maar nog niet is afgehandeld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.2.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd is het minimumbedrag dat resulteert uit de toepassing van de voornoemde onderdelen;

2.5.2.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd is het minimumbedrag dat resulteert uit de toepassing van de voornoemde onderdelen;

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd is het minimumbedrag dat resulteert uit de toepassing van de voornoemde onderdelen.

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd is het minimumbedrag dat resulteert uit de toepassing van de voornoemde onderdelen.

2.5.4.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.4.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel toetsing zorgvuldige veehouderij,advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.12, 2.3.13 en 2.3.14. wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: het bedrag dat resulteert uit de toepassing van hoofdstuk 3, onder verrekening met de voor de oorspronkelijke vergunningaanvraag geheven leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd is het minimumbedrag dat resulteert uit de toepassing van de in hoofdstuk 3 genoemde onderdelen.

Hoofdstuk 7 Bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:

2/3 deel

van het tarief bepaald door toepassing van de artikelen 2.3.3.4 en 2.3.3.5.

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:

1/3 deel

van het tarief bepaald door toepassing van de artikelen 2.3.3.4 en 2.3.3.5.

2.7.3

Indien de aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk.

2.7.4

Indien het bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 2.7.1 of 2.7.2 door of vanwege het gemeentebestuur wordt opgesteld wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.7.1. of 2.7.2. verhoogd met de aan de aanvrager meegedeelde kosten van het opstellen, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 8 Verplicht advies agrarische commissie

2.8.1

Indien krachtens wettelijk voorschrift voor een in deze titel genoemde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, wordt het ingevolge deze titel verschuldigde bedrag verhoogd met:

€ 800,00

2.8.2

Het tarief genoemd in onder 2.8.1 wordt per bedrijfsbezoek verhoogd met

€ 65,00

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet

€ 314,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een reeds verleende vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet in verband met:

- wijziging van tenaamstelling van de onderneming, wijziging leidinggevenden

€ 75,00

- het aanbrengen van een wijziging in de omschrijving van een lokaliteit

€ 35,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 75,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening voor het organiseren van een evenement, indien het betreft:

3.2.1.1

een regulier evenement (A-evenement)

€ 105,00

3.2.1.2

een evenement met een verhoogd risico (B-evenement)

€ 1.065,00

3.2.1.3

een risico evenement (C-evenement)

€ 8.525,00

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag c.q. melding tot:

3.3.1.1

het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 2.136,00

3.3.1.2

het verkrijgen van een vergunning voor het wijzigen van een seksinrichting of een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 1.068,00

3.3.1.3

wijziging van beheer, uitsluitend in de persoon van de beheerder (melding ingevolge artikel 3.4.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening)

€ 75,00

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 59,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 34,00

Behoort bij raadsbesluit van 21 december 2021.

Mij bekend,

de griffier,

mw. I.H.M. Smits

Bijlage - Overzicht als bedoeld in onderdeel 2.1.1.1.1 van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

R

egionaal

O

verleg

E

indhoven

B

ouwtoezicht

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in ROEB-overleg 7 september 2021.

2022

2022

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

(euro)

(euro)

(bruto)

1.

WONINGEN

1.1

Rijtjeswoningen

237,00

286,77

per m3

1.2

Halfvrijstaande woningen

286,00

346,06

per m3

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

319,00

385,99

per m3

1.4

Bungalows

341,00

412,61

per m3

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

215,00

260,15

per m3

1.6

(Tijdelijke) woonunit

215,00

260,15

per m3

1.7

Recreatiewoning

215,00

260,15

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

325,00

393,25

per m3

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

143,00

173,03

per m3

2.3

Kelder

297,00

359,37

per m3

2.4

Serre

643,00

778,03

per m2

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

149,00

180,29

per m3

2.6

Dakkapel

1.232,00

1.490,72

per m1

2.7

Gevelwijziging

665,00

804,65

per m2

2.8

Nieuw dak

132,00

159,72

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

3.1

Berging/garage met plat dak

149,00

180,29

per m3

3.2

Berging/garage met kapconstructie

138,00

166,98

per m3

3.3

Carport / Overkapping

176,00

212,96

per m2

3.4

Tuinhuisje (prefab)

165,00

199,65

per m2

3.5

Zwembad

220,00

266,20

per m3

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1

Houten schutting/pergola

77,00

93,17

per m1

4.2

Gemetselde tuinmuur

138,00

166,98

per m1

4.3

Schotelantenne

1.111,00

1.344,31

per st.

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

105,00

127,05

per m1

4.5

Gaashekwerk

55,00

66,55

per m1

5.

BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3 m

110,00

133,10

per m3

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

66,00

79,86

per m3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

149,00

180,29

per m2

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

226,00

273,46

per m3

- Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5

Hal hoogte tot en met 6 m

66,00

79,86

per m3

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

55,00

66,55

per m3

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. kleiner dan 5.000 m2

50,00

60,50

per m3

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 5.000 en 10.000 m2

50,00

60,50

per m3

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 10.000 en 20.000 m2

44,00

53,24

per m3

5.10

Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

44,00

53,24

per m3

5.11

Tussenvloer in de hal extra

94,00

113,74

per m2

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

143,00

173,03

per m2

5.13

Open loods

143,00

173,03

per m2

5.14

Semi-permanente unit

226,00

273,46

per m3

5.15

Romneyloods

31,00

37,51

per m3

6.

OVERIGE GEBOUWEN

6.1

Kantoor

319,00

385,99

per m3

6.2

Showroom

187,00

226,27

per m3

6.3

Winkel

319,00

385,99

per m3

6.4

Bouwmarkt

143,00

173,03

per m3

6.5

Horeca

292,00

353,32

per m3

6.6

Sporthal

286,00

346,06

per m3

6.7

Kleedgebouwen

264,00

319,44

per m3

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

253,00

306,13

per m3

6.9

Noodscholen

209,00

252,89

per m3

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

380,00

459,80

per m3

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

110,00

133,10

per m3

6.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

671,00

811,91

per m2

7.

TUINBOUWKAS

7.1

Verwarmde kas

50,00

60,50

per m2

7.2

Onverwarmde kas

33,00

39,93

per m2

8.

VARKENSSTAL

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

440,00

532,40

per m2

8.2

Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

407,00

492,47

per m2

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

286,00

346,06

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.

KOEIENSTAL

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

396,00

479,16

per m2

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

319,00

385,99

per m2

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

341,00

412,61

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4

Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

676,00

817,96

per m2

10.

KIPPENSTAL

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

330,00

399,30

per m2

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

352,00

425,92

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

105,00

127,05

per m2

11.

PAARDENSTAL

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

665,00

804,65

per m2

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

325,00

393,25

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

237,00

286,77

per m2

12.2

Opslagloods (houten gevels)

127,00

153,67

per m2

12.3

Opslagloods (beton gevels)

127,00

153,67

per m2

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

105,00

127,05

per m2

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

61,00

73,81

per m2

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

363,00

439,23

per m2

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

654,00

791,34

per m2

12.8

Nertsen

160,00

193,60

per m1

13.

MEST SILO / KELDER

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

43,00

52,03

per m3

13.2

Mest kelder (losse kelder)

149,00

180,29

per m2

13.3

Sleufsilo

270,00

326,70

per m1

14.

(PARKEER)KELDER

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

193,00

233,53

per m3

14.2

Geheel ondergronds

259,00

313,39

per m3

14.3

Geheel bovengronds

121,00

146,41

per m3

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

127,00

153,67

per m3

Behoort bij raadsbesluit van 21 december 2021.

Mij bekend,

de griffier,

mw. I.H.M. Smits

Toelichting wijzigingen

Toelichting wijzigingen, behorende bij de Legesverordening 2022.

Tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

De tarieven met een wettelijk maximum zijn reeds in overeenstemming met de thans geldende bedragen. Voor 2022 zijn (nog) geen definitieve wijzigingen bekendgemaakt.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

De tarieven met een wettelijk maximum zijn reeds in overeenstemming met de thans geldende bedragen. Voor 2022 zijn (nog) geen definitieve wijzigingen bekendgemaakt.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

De Omgevingswet zorgt o.a. voor wijzigingen bij het heffen van leges. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (vooralsnog) uitgesteld tot 1 juli 2022. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet adviseert de VNG gemeenten om met ingang van 1 januari 2022 de legesverorde-ning te wijzigen zonder rekening te houden met de Omgevingswet. In de eerste helft van 2022 kan dan de aanpassing aan de Omgevingswet plaatsvinden.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Er is een nieuwe bepaling opgenomen voor het beoordelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning. Hiervoor wordt € 250,00 berekend (zie 2.2A).

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

De hoogte van de (basis)leges wordt bepaald door de bouwkosten en de bijbehorende tarieven (2.3.1.1). De bouwkosten worden gebaseerd op normbedragen die als bijlage bij de tarieventabel door de raad zijn vastgesteld. Deze bedragen worden jaarlijks geactualiseerd. Hierbij wordt uitgegaan van de bedragen die jaarlijks worden vastgesteld door het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB).

Uitgangspunt is om de tarieven trendmatig met 3,4% te verhogen.

De normbedragen die gebruikt worden om de bouwkosten te bepalen, liggen in 2022 ongeveer 5% hoger dan die van 2021. Daarom zijn de tarieven dusdanig aangepast dat gemiddeld genomen in 2022 een opbrengst wordt verkregen die 3,4% hoger ligt dan in 2021.

Hoofdstuk 4 Vermindering

De bepaling dat berekende leges voor vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag worden verrekend met de leges voor een aanvraag om een omgevingsvergunning is geschrapt. Deze bepaling was opgenomen in 2.4.1.

Hoofdstuk 8 Verplicht advies agrarische commissie

De Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen heeft het tarief voor 2022 verhoogd naar € 800,00 exclusief BTW. Het legestarief zoals opgenomen in 2.8.1 is dienovereenkomstig aangepast.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

In dit hoofdstuk zijn o.a. tariefbepalingen opgenomen voor een aanvraag om een gehandicapten-parkeerplaats. Hierbij werd eerst bedrag berekend van € 14,00 vermeerderd met de kosten van de medische keuring. Daarnaast werd aangegeven dat er, naast leges, kosten van toepassing waren voor het realiseren, verplaatsen en wijzigen van een invalideparkeerplaats. Voornoemde kosten zijn thans als legestarieven in de tarieventabel opgenomen. Het gaat dan om tariefbepalingen voor het realiseren, verplaatsen (bijvoorbeeld bij verhuizing) en het wijzigen (kenteken) van een invalideparkeerplaats. Zie onderdeel 1.18.1.2, 1.18.1.3 en 1.18.1.4.

In onderdeel 1.18.5 is een tarief opgenomen voor het verkrijgen van een ontheffing van een verkeers-verbod. Het betreft in deze (onder meer) ontheffingen van de geslotenverklaring in het centrum van Boxtel voor motorvoertuigen in het voetgangersgebied. In onderdeel 1.18.6 is een nieuwe bepaling opgenomen voor het wijzigen van een ontheffing vanwege een wijziging van het kenteken van een voertuig. Het tarief is gesteld op € 0,00. Hiermee wordt expliciet aangegeven dat voor dergelijke wijzigingen geen leges verschuldigd zijn. Mensen worden dus niet bestraft voor het wijzigen van een kenteken. Mochten blijken dat dit soort wijzigingen de spuitgaten uit gaan lopen, dan kan in de toekomst overwogen worden in deze alsnog een tarief te berekenen.

Behoort bij raadsbesluit van 21 december 2021.

Mij bekend,

de griffier,

mw. I.H.M. Smits