Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening leges 2022

Geldend van 17-03-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening leges 2022

De raad van de gemeente Amersfoort;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 2021, DIR/BEL

(nr. 1576004);

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, alsmede gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening leges 2022

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken, in hun persoonlijk belang benodigd door personen die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

 • b.

  attestaties de vita, strekkende tot betaling van pensioenen opgebouwd in Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van een publiekrechtelijk lichaam;

 • c.

  vergunningen tot het houden van collecten;

 • d.

  vergunningen als bedoeld onder 5.13 van de Apv, indien het een spandoek betreft, aangebracht voor een charitatief of daarmee gelijk te stellen doel;

 • e.

  diensten waarvan de kosten zijn of worden verhaald op grond van afdeling 6.4 van de Wet op de ruimtelijke ordening (wet van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 566, met alle nadien vastgestelde wijzingen);

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanlegvergunning voor het kappen van bomen in beschermd stadsgebied;

 • g.

  afwijking van het bestemmingsplan bij gecertificeerde NOM-renovaties, indien het certificaat is afgegeven door een gecertificeerde energielabeladviseur;

 • h.

  het in behandeling nemen van aanvragen voor Wabo-vergunningen die uitsluitend betrekking hebben op het plaatsen van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht;

 • i.

  vergunningen als bedoeld onder artikel 2:25 van de Apv, indien het een evenement betreft dat uitsluitend gehouden wordt voor een charitatief of daarmee gelijk te stellen doel;

 • j.

  vergunningen als bedoeld onder artikel 2:25 van de Apv in het geval deze vergunning uitsluitend wordt afgegeven voor het houden van een herdenkingsplechtigheid.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel wijzigen van de verordening en de bijbehorende tarieventabel, alsmede tot het wijzigen van tarieven die voortvloeien uit een hogere regeling.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De Verordening leges 2021 van 15 december 2020, alsmede de wijziging daarop (Verordening 1e wijziging van de Verordening leges 2021), wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening leges 2022".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2021,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1: TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2021

TARIEVENTABEL VERORDENING LEGES 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij verordening leges 2021 reg.nr. 925056

 

 

 

 

Titel 1 Algemene leges

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk c.q. registratie partnerschap

 

 

 

in het stadhuis op:

 

 

1.1.1.1

maandag tussen 16.00 en 17.00 uur, conform art. 4 Wet rechten burgerlijke stand, zonder ceremonie

 

 

 

en uitsluitend in aanwezigheid van getuigen

0,00

1.1.1.2

maandag op tijden en voorwaarden anders dan genoemd onder 1.1.1.1

410,00

1.1.1.3

dinsdag tot en met vrijdag

410,00

1.1.1.4

op zaterdag tussen 10.00 en16.00 uur

512,50

1.1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van een eenvoudige huwelijksplechtigheid

 

 

 

op de daarvoor bestemde tijdstippen

150,00

1.1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van een huwelijk c.q. registratie partnerschap of omzetting met

 

 

 

plechtigheid op een andere locatie dan in het stadhuis, indien die locatie ingevolge titel 4, Boek 1,

 

 

 

van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand reeds als huis der gemeente is

 

 

 

aangewezen

 

 

1.1.1.6.1

op werkdagen van 18.00-7.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen

512,50

1.1.1.6.2

op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur

410,00

1.1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van een huwelijk c.q. registratie partnerschap of omzetting met

 

 

 

plechtigheid op een andere locatie dan in het stadhuis, indien die locatie nog niet ingevolge titel 4,

 

 

 

Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand voor bepaalde tijd als huis der

 

 

 

gemeente is aangewezen

 

 

1.1.1.7.1

op werkdagen van 18.00-7.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen

615,00

1.1.1.7.2

op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur

512,50

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het standaard omzetten van een geregistreerd partnerschap in een

 

 

 

huwelijk

50,00

1.1.3

Het tarief voor het gebruik maken van een gemeentelijke bode als getuige bij een huwelijk

26,00

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

 

1.1.4.1

een trouwboekje

18,00

1.1.4.2

een trouwboekje luxe

28,00

1.1.4.2.1

kaligraferen geboorte

12,00

1.1.4.2.2

kalligraferen getuige

12,00

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten

 

 

 

van een abonnement van een jaar op het verstrekken van lijsten waarop zijn vermeld:

 

 

1.1.5.1

Alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, ondertrouwde

 

 

 

en getrouwde paren, voor een periode van een jaar

300,00

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag doen van nasporingen in de registers

 

 

 

van de Burgerlijke stand, voor elk daaraan besteed kwartier

26,00

1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het binnen drie maanden van de gereserveerde datum annuleren of wijzen van

 

 

 

een activiteit als bedoeld in artikel 1.1.1 tot en met 1.1.2, of bij het niet verschijnen op een gereserveerde datum

 

 

 

bij een activiteit als bedoeld in artikel 1.1.1 tot en met 1.1.2

150,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,82

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,34

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal

 

 

 

paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,82

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,34

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de

 

 

 

Wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld

 

 

 

(faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,82

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,34

1.2.1.4

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

57,34

1.2.1.5

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

68,53

1.2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

36,98

1.2.1.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 genoemde documenten, de in die

 

 

 

onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

51,62

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,

 

 

 

vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

41,60

1.3.2

bij een spoedlevering wordt het tarief onder 1.3.1 verhoogd met

34,10

1.3.3

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vernieuwen, omwisselen, wijzigen of

 

 

 

vervangen van een in het verleden verstrekt rijbewijs, het rijbewijs niet door de aanvrager wordt ingeleverd,

 

 

 

worden de verschuldigde leges als bedoeld onder 1.3.1 verhoogd met

37,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer

 

 

 

gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen

 

 

 

moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens aan de balie, per verstrekking

14,30

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens via een overschijving en/of via het e-loket, per verstrekking

14,30

1.4.2.3

tot het schriftelijk verstrekken gegevens, per verstrekking

15,00

1.4.2.4

tot het verstrekken van een schriftelijke vertaling van de gegevens, per verstrekking

14,30

1.4.2.5

tot het verstrekken van een schriftelijke vertaling van de gegevens van een akte van de burgerlijke stand,       

 

 

 

per verstrekking

14,30

1.4.3

Vervallen

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen,

 

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier

26,00

1.4.5

Voor de aanvraag tot het op geautomatiseerde wijze verkrijgen van een selectie,

 

 

 

bestaat het tarief uit:

 

 

1.4.5.1

Controleren van de aanvraag

250,00

1.4.5.2

Maken van een standaardselectie (1 uur)

104,00

 

De onder 1.4.5.1 en 1.4.5.2 genoemde tarieven worden vermeerderd met de daadwerkelijke kosten voor:

 

 

1.4.5.3

printkosten, drukwerk en/of verzendkosten, en

 

 

1.4.5.4

benadering van de geselecteerde personen door de afd. burgerzaken, per geselecteerde, en

 

 

1.4.5.5

de verwerking van het antwoord van de geselecteerde, door de afd. burgerzaken

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Kiezersregister 

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld

 

 

 

in artikel D4 van de Kieswet

9,50

 

 

 

Hoofdstuk 6 Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht

 

 

 

als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

0,24

 

met een maximum per bericht van

4,91

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's

24,45

1.6.1.1.3

bij verstrekking anders dan op papier

4,91

1.6.2

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk

 

 

 

toegankelijke gegevensverwerking, voor elke daaraan bestede minuut, gedeelten van een

 

 

 

minuut voor een geheel berekend

1,28

 

tot een maximum van

24,94

1.6.4

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1 en 1.6.2 meerdere

 

 

 

vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel

 

 

 

40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,91

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

13,50

1.7.1.2

een afschrift van de begroting van een sector

13,50

1.7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening

13,50

1.7.1.4

een afschrift van de rekening van een sector

13,50

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,20

1.7.2.1.2

op de raadsbundel

280,00

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verstrekken van:

 

 

1.7.3.1

Een afschrift van een verordening, per pagina

0,16

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verstrekken van:

 

 

1.8.1.1

een kadastraal uittreksel, per inlichting

32,50

1.8.1.2

een uittreksel kadastrale kaart, per pagina A3 of A4 formaat

32,50

1.8.1.3

een kopie van het WKPB-besluit

16,50

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

1.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

14,30

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn:

 

 

1.9.1.3.1

aan de balie, per verstrekking

14,30

1.9.1.3.2

via een overschrijving en/of via het e-loket, per verstrekking

14,30

1.9.1.3.3

schriftelijk, per verstrekking

15,00

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

14,30

1.9.1.5

tot het verkrijgen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid

25,10

1.9.1.6

tot het verstrekken van een schriftelijke vertaling van huwelijksbevoegdheid   

19,30

 

 

 

Hoofdstuk 10 Archief 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag doen van nasporingen in de in het

 

 

 

archief berustende stukken, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed

 

 

 

kwartier, gedeelten van een kwartier voor een geheel berekend

17,50

1.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een (foto)kopie of print van een in het archief berustend stuk, op A3 of A4 formaat in zwart/wit

0,30

1.10.2.2

een (foto)kopie of print van een in het archief berustend stuk, op A3 of A4 formaat in kleur

0,40

1.10.2.3

een scan van een microfiche bij zelfbediening, per stuk

0,30

 

met een minimumbedrag van

1,50

1.10.2.4

een digitale foto of digitale scan van een in het archief berustend stuk, op A3 of A4 formaat in kleur p/st

0,30

 

met een minimumbedrag van

1,50

1.10.2.5

portokosten bij verzending bij standaard poststukken, per poststuk

2,50

1.10.2.6

bij verzending van afwijkend formaat poststukken gelden de landelijke tarieven

 

 

1.10.2.7

een gewaarmerkt afschrift uit een in het archief berustend stuk

13,20

1.10.3

Indien aanvragen via de Repro moeten worden uitgevoerd gelden in afwijking van 1.10.2 de volgende tarieven:

 

 

1.10.3.1

een (foto)kopie, print of scan van een in het archief berustend stuk, in A0, A1, A2 of A3 formaat in zwart/wit p/st

5,75

1.10.3.2

een (foto)kopie, print of scan van een in het archief berustend stuk, in A0, A1, A2 of A3 formaat in kleur p/st

12,00

1.10.4

de bedragen genoemd onder 1.10.3 worden verhoogd met administratiekosten:

 

 

1.10.4.1

bij een aanvraag met een maximum van vier stuks

5,00

1.10.4.2

bij een aanvraag vanaf vijf stuks

10,00

 

 

 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning vor tijdelijke verhuur als bedoeld in de Leegstandswet

208,00

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 16 Wet op de kansspelen 

1.16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een periode van vier jaar ingevolge artikel 30b van

 

 

 

de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor één speelautomaat

110,00

1.16.1.2

voor twee speelautomaten

220,00

1.16.1.3

voor iedere extra speelautomaat

50,00

1.16.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verkrijgen van een speelautomatenhalvergunning

850,00

1.16.3

Voor de in 1.16.1 en 1.16.2 genoemde legesbedragen wordt in geval van het niet-gebruik maken of in

 

 

 

geval van het tussentijds beeindigen van het gebruik van de (aanwezigheids-)vergunning

 

 

 

geen restitutie verleend

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen 

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met

 

 

 

het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van

 

 

 

werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag

 

 

 

voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, voor tracés:

 

 

1.18.1.1

tot 20 meter

344,00

1.18.1.2

van 20 tot 100 meter

545,00

1.18.2

Voor tracés van 100 meter of meer wordt het in 1.18.1.2 genoemde tarief voor elke 100 meter of gedeelte

 

 

 

daarvan verhoogd met

102,00

1.18.3

Het onder 1.18.1 genoemde tarief wordt voor elke te plaatsen handhole, kast of daarmee gelijk te stellen

 

 

 

(ander) distributiepunt verhoogd met

182,00

1.18.4

Het onder 1.18.1 genoemde tarief wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in

 

 

 

behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een

 

 

 

begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

 

1.18.4.1

indien onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt;

 

 

1.18.4.2

indien, gezien de omvang van de werkzaamheden, wijk- en/of stadsbrede communicatie

 

 

 

plaatsvindt.

 

 

1.18.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling

 

 

 

genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

 

 

 

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

 

1.19.1.1

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) als bedoeld in art. 26 BABW:

 

 

1.19.1.1.1

aanvraag GPK

26,95

1.19.1.1.2

uitgifte GPK

26,95

1.19.1.1.3

uitgifte van een duplicaat GPK, ingeval van vermissing, diefstal of onleesbaar raken

26,95

1.19.2

Gehandicaptenparkeerplaats (GPP) als bedoeld in art. 26 RVV 1990:

 

 

1.19.2.1

aanvraag en aanleg nieuwe GPP (inclusief medische keuring indien nodig)

336,70

1.19.2.2

aanvraag verlenging GPP

26,95

1.19.2.3

wijzigen kenteken GPP

67,35

1.19.3

verhuizing GPP binnen één jaar na aanleg:

 

 

1.19.3.1

aanvraag GPP inclusief parkeeronderzoek

538,80

1.19.4

Overig:

 

 

1.19.4.1

wijzigen kenteken op vergunning

0,00

1.19.4.2

uitgifte dag-/weekontheffing als bedoeld in RVV 1990, artikel 87

24,05

1.19.4.3

uitgifte maand-/jaarontheffing als bedoeld in RVV 1990 artikel 87

39,30

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen 

1.20.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

 

 

 

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

4,40

1.20.1.2

afschriften, scans, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

 

 

 

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.20.1.2.1

per pagina

0,25

1.20.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verstrekken van gegevens omtrent de bodemkwaliteit van een locatie, voor zover het niet een

 

 

 

aanvraag in het kader van een bouwvergunning dan wel een omgevingsvergunning betreft

75,00

1.20.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

 

 

urgentieverklaring voor een sociale huurwoning

65,00

1.20.4

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze

 

 

 

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

75,00

1.20.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de verhuur van binnen de opkoopbescherming aangewezen woonruimten (verhuurvergunning opkoopbescherming) als bedoeld in de Huisvestingsverordening 2022

260,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

Bouwnormkosten: bij het bepalen van de hoogte van de leges voor bouwactiviteiten wordt uitgegaan van

 

 

 

normkosten, zoals die staan vermeld in het 'Taxatieboekje (Her)bouwkosten Woningen (Cobouw 2019)' en het

 

 

 

Taxatieboekje (Her)bouwkosten Bedrijfspanden (Cobouw 2019)'.

 

 

 

Indien de bouwnormkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van de hiervoor genoemde taxatieboekjes,

 

 

 

worden de normkosten gelijkgesteld met een door de gemeente vast te stellen raming van de bouwkosten,

 

 

 

zijnde de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand

 

 

 

brengen van het bouwwerk.

 

 

2.1.1.2

Onder Wabo wordt verstaan: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

2.1.4

De bouwnormkosten waarnaar in deze tarieventabel wordt verwezen liggen ter inzage op de daartoe aangewezen plaats, conform Gemw. art 139 lid 3.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Principeplan

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beoordelingsverzoek:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een principeplan haalbaar is (ruimtelijke ordening en/of welstand): 0,15% over de bouwnormkosten, zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag

 

 

 

voor een omgevingsvergunning zouden zijn vastgesteld, met een minimum van

220,00

 

en een maximum van

1.500,00

2.2.2

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een principeplan haalbaar is (ruimtelijke ordening), waarbij in ieder geval sprake is van:

 

 

 

een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan door één of meer woningen in een bestaand pand toe te voegen, waar nog geen sprake van een woonbestemming was;

 

 

 

een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan m.b.t. het wijzigen van het gebruik van gebouwen met een oppervlakte van 1.500 m2 of meer;

 

 

 

een Wabo-projectbesluit, een uitwerkingsplicht, een wijzigingsbevoegdheid of wijziging van het bestemmingsplan;

 

 

 

een buitenplanse afwijking m.b.t. het tijdelijk gebruik (inclusief bouwen) van gronden of bouwwerken

2.500,00

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

2,95% over de bouwnormkosten tot € 25.000,00, vermeerderd met

 

 

2.3.1.1.2

2,85% over de bouwnormkosten van € 25.000 tot € 50.000,00, vermeerderd met

 

 

2.3.1.1.3

2,75% over de bouwnormkosten van € 50.000,00 tot € 200.000,00, vermeerderd met

 

 

2.3.1.1.4

2,70% over de bouwnormkosten van € 200.000,00 tot € 2.500.000,00, vermeerderd met

 

 

2.3.1.1.5

2,60% over de bouwnormkosten van € 2.500.000,00 tot € 10.000.000,00, vermeerderd met

 

 

2.3.1.1.6

2,30% over de bouwnormkosten vanaf € 10.000.000,00 met een minimum van:

220,00

 

 

 

2.3.2

Na start bouw of ten behoeve van legalisatie van een bouwwerk ingediende aanvraag

 

 

2.3.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

2.3.3

Aanlegactiviteiten of veranderen van wegen

 

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

220,00

2.3.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 5.5 lid 1 of 5.6 lid 1 verordening fysieke leefomgeving Amersfoort een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

220,00

 

 

 

2.3.3.3

Niet verder in behandeling nemen

 

 

2.3.3.3.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning niet volledig is en niet verder in behandeling wordt

 

 

 

genomen, bedraagt het tarief

220,00

 

 

 

2.3.3.4

Vergunningvrij bouwen

 

 

2.3.3.4.1

Indien na het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning of een voorlopig

 

 

 

ontwerpplan blijkt dat deze valt binnen de categorie vergunningvrij bouwen, wordt dit schriftelijk bevestigd en bedraagt het tarief

220,00

2.3.3.4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de beoordeling of een voorgenomen

 

 

 

project vergunningsvrij is en de schriftelijke bevestiging hiervan bedraagt

220,00

 

 

 

 

2.3.3.4.3

Het tarief als genoemd in 2.3.3.4.2 wordt in mindering gebracht op de leges voor het betreffende project,

 

 

 

indien na de beoordeling vergunningsvrij bouwen een definitieve aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend.

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en al dan niet sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

370,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking / kruimelgeval):

 

 

2.3.4.2.1

voor bouwen met bouwnormkosten van niet meer dan € 2.500

370,00

2.3.4.2.2

voor bouwen met bouwnormkosten van meer dan € 2.500, maar niet meer dan € 50.000

710,00

2.3.4.2.3

voor bouwen met bouwnormkosten van meer dan € 50.000, maar niet meer dan € 2.500.000

1.250,00

2.3.4.2.4

voor bouwen met bouwnormkosten van meer dan € 2.500.000

2.500,00

2.3.4.2.5

voor het wijzigen van gebruik (m.u.v. gebruik naar wonen) tot 250 m2 bvo

710,00

2.3.4.2.6

voor het wijzigen van gebruik (m.u.v. gebruik naar wonen) van 250 m2 bvo tot 1.500 m2 bvo

1.250,00

2.3.4.2.7

voor het wijzigen van gebruik naar wonen, het toevoegen van woning(en) binnen een bestaand pand en/of voor het wijzigen van gebruik van 1.500 m2 bvo of meer

7.540,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

3.750,00

2.3.4.4

de leges onder 2.3.4.2.6 en 2.3.4.4 worden verminderd met de eventueel in rekening gebrachte kosten van de VOP met haalbaarheidstoets zoals bedoeld onder 2.2

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1

Gebouwen of inrichtingen met een woonfunctie

 

 

2.3.5.1.1

Gevangenissen

4.030,00

2.3.5.1.2

Woningen niet-zelfstandige en niet-zelfredzame bewoners

1.270,00

2.3.5.1.3

Bejaardenoorden

3.920,00

2.3.5.2.

Gebouwen of inrichtingen met een logiesfunctie

 

 

2.3.5.2.1

Hotel met een oppervlakte

 

 

2.3.5.2.2

tot en met 600 m²

3.570,00

2.3.5.2.3

van meer dan 600 m²

3.670,00

2.3.5.2.4

Pension/nachtverblijf met een oppervlakte

 

 

2.3.5.2.5

tot en met 600 m²

2.420,00

2.3.5.2.6

van meer dan 600 m²

3.670,00

2.3.5.2.7

Dagverblijf met een oppervlakte

 

 

2.3.5.2.8

tot en met 600 m²

1.270,00

2.3.5.2.9

van meer dan 600 m²

2.420,00

2.3.5.3

Gebouwen of inrichtingen met een onderwijsfunctie

 

 

2.3.5.3.1

Onderwijsinstellingen (leerlingen jonger dan 12 jaar)

1.390,00

2.3.5.3.2

Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

1.270,00

2.3.5.4

Gezondheidszorg-gebouwen/inrichtingen

 

 

2.3.5.4.1

Klinieken (poli-, psychiatrische.), met nachtverblijf

3.670,00

2.3.5.4.2

Ziekenhuizen

12.210,00

2.3.5.4.3

Verpleeghuizen

6.220,00

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort van de gemeente Amersfoort aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.2

voor het wijzigen van een monument:

 

 

2.3.6.2.1

0,75% van het met inachtneming van het bepaalde onder 2.1.1 vastgestelde bedrag aan bouwnormkosten en dergelijke, met een minimum van:

220,00

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort van de gemeente Amersfoort aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: voor het slopen van een bouwwerk in een bescherm stads- of dorpsgezicht:

 

 

2.3.6.3.1

tot en met 25 m3 sloopafval

185,00

2.3.6.3.2

van 26 m3 tot en met 100 m3 sloopafval

385,00

2.3.6.3.3

meer dan 100 m3 sloopafval

585,00

 

 

 

2.3.7

Vervallen

 

 

 

 

 

2.3.8

Vervallen

 

 

 

 

 

2.3.9

Natura 2000 activiteiten

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

220,00

2.3.9.2

Vervallen

220,00

 

 

 

2.3.10

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

220,00

2.3.10.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op ontheffing in het kader van artikel 3.1, tweede lid en/of artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid van de Wet natuurbescherming, bedraagt het tarief:

30,00

 

vermeerderd met,

 

 

2.3.10.2.1

0% over de bouwnormkosten tot € 50.000,00, vermeerderd met

 

 

2.3.10.2.2

0,5% over de bouwnormkosten van € 50.000,00 tot € 200.000,00, vermeerderd met

 

 

2.3.10.2.3

0,30% over de bouwnormkosten vanaf €200.000,00 met een maximum van:

8500,00

 

 

 

2.3.11

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

220,00

2.3.11.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

220,00

2.3.11.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

2.3.13

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.3.13.1

ter verkrijging van historische onderzoeksgegevens in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning ter uitvoering van een onderzoek conform de norm NEN 5725, uitgave 2009

220,00

2.3.13.2

om beoordeling respectievelijk goedkeuring van de onderzoeksopzet conform de norm

 

 

 

NEN 5740, uitgave 2009, + A1 uitgave 2016 en de norm NEN 5707, uitgave 2015 + C1 uitgave 2016

 

 

 

in het kader van een bouwvergunning € 1,50 per m² bebouwingsoppervlak, tot een maximum van

250,00

2.3.13.3

ter verkrijging van een beoordeling respectievelijk goed- of afkeuring van het bodemonderzoeksrapport

 

 

 

conform de norm NEN 5740, uitgave 2009, + A1 uitgave 2016 en de norm NEN 5707, uitgave 2015 + C1 uitgave

 

 

 

2016 in het kader van een bouwvergunning € 3,00 per m² bebouwingsopp. tot een maximum van

500,00

 

 

 

2.3.14

Advies

 

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet en/of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.15.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

680,00

2.3.15.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

 

2.3.15.4

indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om voorlopig ontwerpplan als bedoeld in 2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het voorlopig ontwerpplan geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in 2.3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten waarvoor leges verschuldigd zijn, bestaat aanspraak op vermindering van die leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14

 

 

 

De vermindering bedraagt bij 5 of meer activiteiten

5%

 

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken, worden voor de in te trekken aanvraag geen leges in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3 en 2.3.9, intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

220,00

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 

 

 

als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3 en 2.3.9 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

220,00

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 

 

2.5.3.1

als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

met dien verstande dat minimaal verschuldigd blijft:

220,00

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Geen teruggaaf van leges advies of verklaring van geen bezwaar:

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Ondergeschikte wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project (zonder toetsing welstand, constructie en bestemmingsplan):

220,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Overig 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

 

 

een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover

 

 

 

daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

210,00

 

Ontheffingen Wet geluidhinder

 

 

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing hogere

 

 

 

grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, los van het onder 2.3.1

 

 

 

verschuldigde bedrag:

 

 

2.7.2.1

voor een bouwplan

2.675,00

 

verhoogd met

27,00

 

per woning of ander geluidsgevoelig object met een maximum van

12.600,00

2.7.2.2

voor reconstructies van wegen

2.465,00

 

verhoogd met

27,00

 

met een maximum van

4.765,00

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1 Alcoholwet 

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid,

 

 

 

van de Alcoholwet

850,00

3.1.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoel in artikel 35, eerste lid,

 

 

 

van de Alcoholwet

210,00

3.1.1.3

een melding als bedoeld in art. 30 van de Alcoholwet welke leidt tot het verstrekken

 

 

 

van een gewijzigde vergunning

210,00

3.1.1.4

een wijziging van de leidinggevende in de vergunning Alcoholwet, per leidinggevende

210,00

 

met een maximum van

420,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Horeca-exploitatievergunning 

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

 

 

3.2.1.1

voor inrichtingen waarvoor tevens ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

 

 

 

vergunning is verleend

425,00

3.2.1.2

voor inrichtingen die niet vallen onder de Alcoholwet

850,00

3.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort, al dan niet in combinatie met een aanvraag voor de uitoefening van een horecabedrijf/slijtersbedrijf als bedoeld in art. 3 van de Alcoholwet, voor een bestaande inrichting, waarbij alleen de leidinggevende wijzigt

210,00

 

met een maximum van

420,00

3.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

 

 

een terrasvergunning als bedoel in artikel 5.4 lid 1 van de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

150,00

 

 

 

Hoofdstuk 3 Organiseren van evenementen, markten of standplaatsen 

3.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

 

 

een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

 

 

3.3.1.1

indien voor onbepaalde tijd, voor zover het niet-gemeentegrond betreft

225,00

3.3.1.2

indien incidenteel en ideeel

30,00

3.3.1.3

indien incidenteel en promotioneel dan wel commercieel

80,00

3.3.2

Voor een administratieve wijziging van de vergunning als bedoeld onder 3.3.1.1, 3.3.1.3, 3.3.3.1 en 3.3.3.2

 

 

 

bedraagt het tarief

75,00

3.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

 

 

evenementenvergunning als bedoeld in de Fysieke verordening leefomgeving voor een evenement:

 

 

3.3.3.1

met een laag risico

200,00

3.3.3.2

met een verhoogd of hoog risico

500,00

 

 

 

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven en coffeeshops

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

3.4.1.1

het exploiteren van een seksinrichting (art. 3.4 Apv)

850,00

3.4.1.2

het exploiteren van een escortbedrijf (art. 3.4 Apv)

425,00

3.4.1.3

het wijzigen van de leidinggevende van de seksinrichting of het escortbedrijf (art. 3.15 Apv)

210,00

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

3.4.2.1

een gedoogverklaring op grond van het gemeentelijk Coffeeshopbeleid

850,00

3.4.2.2

het wijzigen van de leidinggevende van de Coffeeshop, per leidinggevende

210,00

 

 

 

Hoofdstuk 5 Brandveiliheid 

3.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting die niet bedoeld is voor gebruik langer dan 30 dagen, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening

210,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Ontheffing stookverbod 

3.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 lid 3 van de Apv

35,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 Overige vergunningen 

3.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verkrijgen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

75,00

 

 

 

Hoofdstuk 8 Kinderopvang 

3.8.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie van

 

 

3.8.1.1

gastouderopvang

154,62

3.8.1.2

kindcentra

515,41

 

 

 

Hoofdstuk 9 Tijdelijk gebruik van een openbare plaats 

3.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van

 

 

 

artikel 5.1 lid 1 van de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

 

 

3.9.1.1

voor gebruik van ten hoogste een week en een gebruiksoppervlakte van maximaal 10 m2

50,00

3.9.1.2

overige aanvragen

210,00

 

 

 

Hoofdstuk 10 Deelmobiliteit

3.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2:8 van de Apv

1102,00

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2020

de griffier,

de voorzitter,