Regeling vervallen per 01-12-2022

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-11-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 16 december 2021;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT

vast te stellen de :

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2022

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  maand: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in de volgende kalenderjaar;

 • 5.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • 6.

  feestdagen: als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaardag , Goede Vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag,Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en de dagen die als zodanigworden aangegeven bij openbare kennisgeveing met uitzondering van de vrijdag na Hemelvaartsdag.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "Leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening ( grondexploitatie ) zijn of worden verhaald;

 • c.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in Titel 2 onderdeel 2.2 (leges omgevingsvergunning) van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor activiteiten van een algemeen nut beogende of sociaal belang behartigende vereniging of stichting die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van niet commerciële activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij deze activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en wordt voldaan aan door het college nader vast te stellen beleidsregels.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet .

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien de leges, op het moment van aanvraag van een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  hoofdstuk 2 ( reisdocumenten );

 • 2.

  hoofdstuk 3 ( rijbewijzen );

 • 3.

  onderdeel 1.9.1 ( verklaring omtrent het gedrag );

 • 4.

  hoofdstuk 16 ( kansspelen );

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening gemeente Moerdijk 2021’, vastgesteld op 17 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ’Legesverordening gemeente Moerdijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 16 december 2021.

De griffier,

A. Goslings,

De voorzitter,

A.J. Moerkerke.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022.

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Vervallen

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

vervallen

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

 

Titel 2

Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Onderdeel 2.2

Omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo

Onderdeel 2.3

Omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g en h en artikel 2.2 eerste lid onder a van de Wabo

Onderdeel 2.4

Omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo

Onderdeel 2.5

Omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo

Onderdeel 2.10

Overige vergunning gerelateerde producten

Onderdeel 2.11

Algemene toeslagen en kortingen

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 8

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 9

Winkeltijdenwet

 
 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 
 

Tarief

1.1.1

In behandeling nemen aanvraag tot voltrekking huwelijk of registratie van een partnerschap

€ 168,60

1.1.2

Voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap op maandag tot en met zaterdag op :

 

1.1.2.1

de locaties Zevenbergen / Klundert / Willemstad / Bijzonder huis

€ 126,50

1.1.2.2

een alternatieve locatie

€ 309,45

 

Uitgezonderd maandagmorgen om 09:00 en 09:30 uur. Deze tijden zijn gratis alleen voor locatie Zevenbergen.

 

1.1.3

Voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap op zon- en feestdagen

 

1.1.3.1

de locaties Zevenbergen / Klundert / Willemstad / Bijzonder huis

€ 252,95

1.1.3.2

een alternatieve locatie

€ 435,90

1.1.4

Voor de werkzaamheden van een gemeentelijke Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap op:

 

1.1.4.1

maandag tot en met zaterdag

€ 271,60

1.1.4.2

zon- en feestdagen

€ 302,65

1.1.5

Voor de eenmalige benoeming van een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag:

 

1.1.5.1

indien de te benoemen BABS een geldige benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of BABS heeft

€ 132,70

1.1.5.2

indien de te benoemen babs geen geldige benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of BABS heeft en nog beëdigd moet worden

€ 395,85

1.1.6

In behandeling nemen aanvraag tot omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie

€ 78,65

 

Uitgezonderd maandagmorgen om 09:00 en 09:30 uur. Deze tijden zijn gratis.

 

1.1.7

Het verstrekken van:

 

1.1.7.1

een (duplicaat van een) trouwboekje of partnerschapboekje in normale uitvoering

€ 19,15

1.1.7.2

een (duplicaat van een) trouwboekje of partnerschapboekje in luxe uitvoering

€ 33,20

1.1.8

Bij annulering van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

van een nationaal paspoort:

 
 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

 

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

 

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30*

 

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50*

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95*

 

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,95*

 

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,60*

 

Voor bezorging van het document op een ander adres dan het gemeentehuis worden de in de voorgaande onderdelen genoemde tarieven vermeerderd met

€ 16,25*

 

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2022

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60*

 

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10*

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Gezondheidsverklaring

€ 41,50*

 

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2022

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.2 en 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verstrekken van gegevens:

 
 

per verstrekking mondeling

€ 6,60

 

per verstrekking schriftelijk

€ 6,60

 

per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD

€ 4,50

 

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.3 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen:

 
 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verstrekken van gegevens:

 
 

per verstrekking mondeling

€ 6,60

 

per verstrekking schriftelijk

€ 6,60

 

per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD

€ 4,50

 

Het tarief bedraagt terzake het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,85

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot afstemming van gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie personen via alternatieve media, per afstemming, zoals dat is opgenomen in het Besluit gemeentelijke basisregistratie personen.

 
 
 

Hoofdstuk 5 Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken vervallen

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit de kadastrale registratie, inclusief een uitdraai op A4-formaat, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling tarieven Kadaster of zoals deze Regeling laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van mondelinge gegevens uit de kadastrale registratie, voor zover dit andere gegevens zijn waarvoor kosten in rekening worden gebracht volgens dit hoofdstuk, per verstrekking:

€ 3,50

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke en rechtspersonen (ministeriële regeling d.d. 17 maart 2004) of zoals deze Regeling laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

€ 41,35*

 

1.9.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke en rechtspersonen (ministeriële regeling d.d. 17 maart 2004) of zoals deze Regeling laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

€ 41,35*

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn per schriftelijke verstrekking

€ 6,60

per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD

€ 4,45

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,85

1.9.4

Tot het waarmerken van een portret te wiens naam het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld

€ 6,60

1.9.5

Tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

 

per verstrekking schriftelijk

€ 6,60

per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD

€ 4,45

1.9.6

Tot de afgifte van overige verklaringen omtrent personen

 

per verstrekking schriftelijk

€ 6,60

per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD

€ 4,45

1.9.7

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de Nederlands nationaliteit door naturalisatie of voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 (Stb. 2002,325) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2022

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken en na voorafgaande prijsopgave, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,40

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op A-4 formaat:

 

voor de eerste 10 pagina's, per pagina

€ 0,85

voor elke volgende pagina, per pagina

€ 0,30

Per pagina op A-3 formaat:

 

voor de eerste 10 pagina's, per pagina

€ 1,18

voor elke volgende pagina, per pagina

€ 0,39

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 8,95

1.10.2.3

Het tarief bedraagt terzake van de afgifte van een inlichting, bestaande uit de verstrekking van één persoon uit één van de registers van de burgerlijke stand, welke niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, als bedoeld in de archiefwet 1995

€ 5,45

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014.

€ 94,20

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen, dan wel het verlengen van een vergunning tot het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet bedraagt:

€ 94,00

Hoofdstuk 13 vervallen

Hoofdstuk 14 vervallen

Hoofdstuk 15 vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

Voor een periode van één jaar

€ 56,50*

vermeerderd per speelautomaat met een bedrag van

€ 34,00*

1.16.1.2

Voor een periode van één jaar tot 4 jaar

€ 56,50*

vermeerderd per speelautomaat per jaar met een bedrag van

€ 34,00 *

1.16.1.3

Voor een periode van 4 jaar of langer

€ 226,50*

vermeerderd per speelautomaat met een bedrag van

€ 136,00*

* Dit is het maximumtarief

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

 
 
 
 
 
 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning danwel instemmingsbesluit voor (graaf)werkzaamheden ten behoeve van kabels en/of leidingen in de openbare grond als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren:

 

1.17.1.1

indien de (graaf)werkzaamheden minder dan 250 strekkende meter bedragen

€ 547,85

1.17.1.2

indien de (graaf)werkzaamheden 250 strekkende meter of meer bedragen en minder dan 1000 strekkende meter bedragen

€ 674,70

1.17.1.3

indien de (graaf)werkzaamheden 1000 strekkende meter of meer bedragen en minder dan 5000 strekkende meter bedragen

€ 801,70

1.17.1.4

indien de (graaf)werkzaamheden 5000 strekkende meter of meer bedragen per strekkende meter

€ 0,16

1.17.2

Vervallen

 

1.17.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding van werkzaamheden van niet-ingijpende aard ten behoeve van kabels en leidingen in de openbare grond als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastruc bedraagt

€ 125,60

 

Hoofdstuk 18 Vervallen

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 90,55

1.19.2

tot verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), bij ongewijzigde situatie en dus zonder herkeuring

€ 42,80

1.19.3

Tot het verstrekken van een duplicaat gehandicapten parkeerkaart als bedoeld in 1.19.1 en 1.19.2

€ 12,10

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,35

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

 

voor de eerste 10 pagina’s, per pagina

€ 0,78

voor elke volgende pagina, per pagina

€ 0,31

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

 

voor de eerste 10 pagina’s, per pagina

€ 1,11

voor elke volgende pagina, per pagina

€ 0,39

1.20.2.2.3

per pagina in kleur op papier van A4-formaat

€ 1,29

1.20.2.2.4

per pagina in kleur op papier van A3-formaat

€ 2,59

1.20.2.3

Kaarten en tekeningen al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening tot en met A0 formaat

€ 20.90

1.20.2.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,75

1.20.2.5

De onder artikel 1.20.2.1 genoemde tarieven worden verhoogd indien de stukken onder artikel 1.20.2.1 worden ingebonden met:

 

- een transparante kaft:

€ 1,39

- een metalen Wir-O

€ 2,02

1.20.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning c.q. toestemming voor het hebben onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van:

 
 • 1.

  een kiosk, kraam of salonwagen

€ 52,45

 • 1.

  een automaat of vitrine

€ 52,45

 • 1.

  feestversiering, masten e.d.

€ 35,30

 • 1.

  rijwielblokken

€ 35,30

1.20.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van de aanvraag tot verkrijging van een gewaarmerkt doorlopend register als bedoeld in artikel 2.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening (verkoopregister)

€ 35,30

1.20.5

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grof huisafval door anderen dan de inzameldienst

€ 10,90

1.20.6

Vervallen

 

1.20.7

Het tarief bedraagt terzake van het geven van hulp bij het raadplegen van registers (al dan niet geautomatiseerd), kaarten, dossiers, tekeningen, schetsen, kadastrale plans en leggers -voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen - per daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 25,05

1.20.8

Het tarief bedraagt terzake van het geven van hulp bij het invullen van formulieren, het aanvragen van stukken en dergelijke -voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per daaraan bestede 5 minuten of gedeelte daarvan:

€ 8,30

1.20.11

Verwijderd

 

1.20.12

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een luchtfoto:

 

- op A4 formaat:

€ 36,80

- op A3 formaat:

€ 38,10

1.20.13

Vervallen

 

1.20.14

Vervallen

 

1.20.15

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 of zoals dit voorschrift bij ministeriële beschikking laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.20.16

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verstrekking van een digitale topografische kaart bedraagt:

 

- voor het uitwisselingsformaat:

€ 14,90

- per hectare:

€ 35,60

1.20.17

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.17.1

voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur bedraagt:

 

- voor minder dan 6 kopieën:

€ -

- voor 6 tot 13 kopieën:

€ 5,55

- voor 14 of meer kopieën, per kopie:

€ 0,46

1.20.17.2

Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur bedraagt per pagina

€ 2,75

Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

 

2.1

Algemeen

 

In dit hoofdstuk wordt de heffing van de bouwgerelateerde leges beschreven. De leges die de gemeente kan heffen zijn leges voor aanvragen in het kader van de:

 
 • 1.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, incl. fase 1 + 2 ;

 
 • 1.

  Wet ruimtelijke ordening;

 
 • 1.

  Woningwet;

 
 • 1.

  Monumentenwet 1988, de gemeentelijke erfgoedverordening en Erfgoedwet;

 
 • 1.

  Algemene Plaatselijke Verordening;

 
 • 1.

  Wet natuurbescherming

 
 
 

Alsmede in het kader van verzoeken om informatie ten aanzien van het bestemmingsplan (principeverzoek) en vooroverleggen (bestemmingsplantoets en welstandsbeoordeling). Als blijkt dat een vooroverleg wordt gevraagd, maar dat er geen beoordeling door de welstandscommissie vereist is, vanwege ligging van het project in welstandsvrije gebied, wordt een vooroverleg als principeverzoek afgehandeld.

Voor zover in dit hoofdstuk geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor de gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in deze wettelijke bepalingen. De legesheffing in dit hoofdstuk wordt toegepast op activiteiten waarvoor een aanvraag om omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet Ruimtelijke Ordening moet worden ingediend.

De tarieven in dit hoofdstuk zijn onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen.

Ook is nog een restcategorie opgenomen.

 
 

2.2

Omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo (bouwen)

 
 

2.2.1

Algemeen

 
 

Op grond van onderdeel 2.2.3 worden leges geheven, die samenhangen met het in behandeling nemen van aanvragen tot beoordeling van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo.

Wanneer de gemeente deze aanvraag in behandeling neemt, toetst zij onder meer op criteria die geformuleerd staan in het bestemmingsplan, de bouwverordening en het Bouwbesluit. Voor toetsing aan welstandscriteria geldt de verhoging van leges, genoemd in onderdeel 2.11.

 

2.2.2

Begripsbepaling bouwkosten

 

Het berekenen van de leges in 2.2.3.2 gebeurt op basis van de bij deze tarieventabel gevoegde bijlage. De door de raad vastgestelde bouwkostenlijst Moerdijk 2022, inclusief de daarin opgenomen uitgangspunten.

 
 

Onder bouwkosten wordt verstaan: alle kosten die betrekking hebben op de bouw, behalve:

- Grondkosten (verwervingskosten, kosten voor bouwrijp maken, nutsvoorzieningen en terreininrichting);

- Inrichtingskosten (bedrijfsinstallaties en –apparatuur), met uitzondering van inrichtingskosten die onlosmakelijk met het bouwwerk zijn verbonden.

- Honoraria voor architecten en adviseurs;

- Kosten voor grondonderzoek;

- Verzekeringspremies;

Omzetbelasting en andere heffingen.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.2.3

Het tarief voor van het in behandeling nemen van:

 

2.2.3.1

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo bedraagt per volledige woning:

€ 4.482,00

2.2.3.2

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo, met uitzondering van de genoemde aanvraag in 2.2.3.1 bij een bouwkosten van:

 

Kolom 1

Kolom 2

a

b

 

€ -

€ 500.000,00

€ -

2,476 % met een minimum van

€ 238,00

€ 500.000,01

€ 10.000.000,00

€ 12.380,00

2,181%

 

€ 10.000.000,01

€ 25.000.000,00

€ 219.575,00

1,746%

 

€ 25.000.000,01

hoger

€ 481.475,00

 
 

De leges worden berekend over de bouwkosten, tegen een tarief vermeld onder a

+ het tarief vermeld onder b waarbij voor het tarief telkens geldt dat is vermeld:

 

- onder letter a de leges bij een bouwkosten als daarnaast is vermeld in kolom 1;

 

- onder letter b het legespercentage over het gedeelte van de bouwkosten, gelegen tussen de daarnaast in de kolommen 1 en 2 vermelde bouwkosten.

 
 

2.2.3.3

Vervallen

 

2.2.4

Omgevingsvergunningen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo (planologische strijdigheid)

 

2.2.4.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo en/of activiteiten voor het uitvoeren van een werk als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid onder b van de Wabo, waarbij tevens toepassing (uiteindelijke medewerking) is gegeven aan artikel 2.12 eerste lid onder a onder 1º, artikel 2.12 eerste lid onder a onder 2º (m.u.v. gevallen als bedoeld in artikel 4 lid 9 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) of artikel 2.12 tweede lid van de Wabo, wordt het vastgestelde bedrag op basis van 2.2.3 en/of 2.5 verhoogd met:

€ 597,00

2.2.4.2

Het bedrag in 2.2.4.1. wordt eveneens in rekening gebracht als de omgevingsvergunningprocedure voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo, waarbij toepassing (uiteindelijke medewerking) is gegeven aan artikel 2.12 eerste lid onder a onder 1º, artikel 2.12 eerste lid onder a onder 2º (m.u.v. gevallen als bedoeld in artikel 4 lid 9 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) of artikel 2.12 tweede lid van de Wabo, uitsluitend moet worden gevolgd voor het gebruik van een perceel, object of inrichting; dus niet in combinatie met een andere aanvraag.

 

2.2.4.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo en/of activiteiten voor het uitvoeren van een werk als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid onder b van de Wabo, waarbij tevens toepassing (uiteindelijke medewerking) is gegeven aan artikel 2.12 eerste lid onder a onder 2º, waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 4 lid 9 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, wordt het vastgestelde bedrag op basis van 2.2.3 en/of 2.5 verhoogd met:

€ 1.482,00

2.2.4.4

Het bedrag in 2.2.4.3. wordt eveneens in rekening gebracht als de omgevingsvergunningprocedure voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo, waarbij toepassing (uiteindelijke medewerking) is gegeven aan artikel 2.12 eerste lid onder a onder 2º Wabo, op basis van artikel 4 lid 9 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, uitsluitend moet worden gevolgd voor het gebruik van een perceel, object of inrichting; dus niet in combinatie met een andere aanvraag.

 

2.2.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo bedraagt:

€ 7.656,00

- De noodzakelijke kosten van de ruimtelijke onderbouwing, alsmede de daarvoor benodigde onderzoeken zijn voor rekening van de aanvrager

(Geen dienst van de Gemeente Moerdijk).

 

2.2.6

Het tarief, voor de toetsing aan (rechtstreeks werkende) provinciale regels op basis van artikel 2.1 lid 1 onder c (vergunningplicht) juncto artikel 2.12 lid 1 onder c Wabo (beoordeling weigeringsgronden), bedraagt:

€ 597,00

- Deze regel met dit tarief geldt ook voor ‘het handelen in strijd met voorbereidingsbesluiten’, als bedoeld in artikel 2.1 lid onder c Wabo (vergunningplicht) juncto artikel 2.12 lid 1 onder d Wabo (beoordeling weigeringsgronden).

 

Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel 2.11

 
 

2.3

Omgevingsvergunning voor een activiteit genoemd in artikel 2.1 lid 1 onder g en h van de Wabo (slopen op grond van bestemmingsplan en/of slopen in beschermd stadsgezicht)

 

2.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g en h van de Wabo bedraagt:

€ 356,00

Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel 2.11

 
 
 

2.4

Omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f en artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo (Rijks- en gemeentelijke monumenten)

 

2.4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo (Rijksmonumenten), bedraagt:

€ 262,00

2.4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.2. eerste lid, onder b van de Wabo (gemeentelijke Monumenten), bedraagt:

€ 131,00

 

Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel 2.11

 
 

2.5

Omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo (aanlegvergunning)

 

2.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt:

€ 356,00

 

Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel 2.11

 
 

2.6

Vervallen

 
 

2.7

Omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,onder d van de Wabo (gebruiksvergunning)

 

2.7.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d van de Wabo, bedraagt:

 

- met een bruto vloeroppervlak tot en met 1000 m²:

€ 1.040,00

- met een bruto vloeroppervlak vanaf 1000 m² tot en met 5000 m²:

€ 2.312,00

- met een bruto vloeroppervlak vanaf 5.000 m²:

€ 4.624,00

2.8

Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit

 

2.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de aanleg of verandering van een inrit bedraagt

€ 115,00

2.9

Ruimtelijke plannen voor een activiteit als bedoeld in artikel 3.1. en 3.6 van de Wro

 

2.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ex artikel 3.6 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt:

€ 7.656,00

2.9.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om een nieuw bestemmingsplan ex. artikel 3.1 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt:

€ 15.542,00

2.9.3

Van de tarieven in 2.9.1 en/of artikel 2.9.2 wordt 100% in rekening gebracht op het moment dat door het college is besloten het verzoek te honoreren en de procedure daadwerkelijk wordt opgestart.

- De noodzakelijke kosten van het bestemmingsplan of wijzigingsplan alsmede de daarvoor benodigde onderzoeken zijn voor rekening van de aanvrager. (Geen dienst van de Gemeente Moerdijk).

 
 

2.10

Overige vergunning gerelateerde producten

 

2.10.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een uitstalvergunning op grond van artikel 4.4.2 van de APV, bedraagt:

€ 229,00

2.10.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van een knalapparaat op grond van artikel 4.1.5 van de APV, bedraagt:

€ 58,15

2.10.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand (kapvergunning)

€ 45,00

2.10.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van bestemmingsplangegevens op perceelsniveau, bedraagt:

€ 28,80

2.10.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van bodemkwaliteitsgegevens op perceelsniveau, bedraagt:

€ 28,80

2.10.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het op naam overschrijven van een verleende beschikking - mits wettelijk toegestaan-, bedraagt:

€ 115,00

2.10.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij de aanvraag betrekking heeft op een afwijking van een eerder verleende beschikking uit hoofdstuk 2.1 t/m 2.7 bedraagt:

€ 229,00

Voorwaarde is dat het gaat om een ondergeschikte wijziging ten opzichte van de geldende vergunning dan wel het een ondergeschikte wijziging in de inrichting ten opzichte van de geldende vergunning betreft. Tevens wordt voor het aanvragen van een akkoord omgevingsvergunning i.v.m. het verlengen van de tijdelijke instandhoudingstermijn dit bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief maximaal 2x welstandsbehandelingen maar exclusief behandeling door de monumenten commissie.

 

2.10.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot ontheffing op het stookverbod op grond van het Stookbeleid gemeente Moerdijk 2008. bedraagt:

€ 28,80

2.10.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen bedraagt:

€ 105,00

2.10.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vooroverleg bedraagt:

€ 237,00

- Het vooroverleg omvat een beoordeling op het bestemmingsplan en planologische afwijkingsmogelijkheden, inclusief een beoordeling door de welstandscommissie/monumentencommissie.

- Het initiatief wordt maximaal twee keer voorgelegd aan de betreffende commissie. Voor het meerdere geldt een toeslag als bedoeld in 2.11.1.1. en/of 2.11.1.2.

- Het vooroverleg vindt slechts plaats na indienen van een conceptaanvraag in het omgevingsloket.

 

2.10.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een principe aanvraag voor een omgevingsvergunning (principeverzoek) bedraagt

€ 100,00

 

Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel 2.11

 
 

2.11

Algemene toeslagen en kortingen

 

Toeslagen

 

2.11.1

Als een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo op grond van artikel 6.2 van het Bor moet worden getoetst aan het Welstandstandsbeleid wordt:

 

2.11.1.1

Als de welstandscommissie hierover wel moet adviseren wordt het legesbedrag voor een:

 

- een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo met bouwkosten tot € 500.000,- of voor één woning (2.1.1.3) verhoogd met:

€ 75,25

- een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo met bouwkosten van € 500.001,- t/m € 5.000.000,- verhoogd met:

€ 414,00

- een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo met bouwkosten van € 5.000.001,- en hoger verhoogd met:

€ 1.196,00

2.11.1.2

Voor het bedrag in 2.11.1.1 wordt een plan maximaal twee keer voorgelegd aan welstandscommissie. Als hetzelfde plan daarna nogmaals moet worden voorgelegd wordt het legesbedrag per keer verhoogd met:

€ 75,25

2.11.2

Als de monumentencommissie moet adviseren over een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f of g van de Wabo wordt het legesbedrag verhoogd met:

€ 75,25

2.11.3

Als in het kader van een procedure uit titel 2 op grond van enig wettelijk voorschrift advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden, dan worden deze kosten aan de aanvrager van de vergunning in rekening gebracht. Hiertoe behoren in ieder geval de Agrarische Adviescommissie Bouwaanvragen en het Landelijk bureau Bibob.

 

2.11.4.1

Het tarief, wanneer een aanvraagprocedure uit titel 2 moet worden getoetst aan de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) van de Provinciale verordening, bedraagt:

€ 1.668,00

 

- Dit geldt onder andere voor: de Provinciale regeling voor onder andere veehouderijen, mestbewerkers en sanerings / verplaatsings-locaties etc.

 

2.11.4.2

Natura 2000-activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.11.4.2.1

Voor ontwikkelingen waarvoor niet eerder een toestemming is aangevraagd

€ 4.802,-

2.11.4.2.2

Voor het wijzigen van een eerder verkregen toestemming

€ 3.954,-

2.11.4.2.3

Voor het intrekken van een aanvraag / Vvgb

€ 2.626,-

2.11.4.3

Flora-en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.11.4.3.1

Voor soortenbescherming door burgers

€ 2.151,-

2.11.4.3.2

Voor infrastructurele en gebiedsgerichte soortenbescherming

€ 6.273-

2.11.4.3.3

Voor overige soortenbescherming

€ 5.289,-

 
 

Afwijkende leges en kortingen

 

2.11.5

Als een aanvraag uit de hoofdstukken 2.2 t/m 2.8.1 buiten behandeling wordt gelaten of door de aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken vóór dat een besluit is genomen, wordt 25% van het legesbedrag in rekening gebracht.

Als voor hetzelfde plan binnen 6 maanden na onherroepelijk worden van het eerder genomen besluit een hernieuwde ontvankelijke aanvraag wordt gedaan, worden de leges van de eerste aanvraag met het nieuwe plan verrekend.

Kosten die gemaakt worden voor externe adviseurs en procedures uit 2.2, 2.11.1, 2.11.2 en 2.11.3 komen niet voor teruggave in aanmerking

 

2.11.6

Als voor een object/gebouw/inrichting na inwerkingtreding van de Wabo een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend die betrekking heeft op meerdere activiteiten genoemd in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo wordt een korting verstrekt van:

 

2.11.6.1

50% op de leges voor een aanvraag als bedoeld in 2.3.1 indien de aanvraag om omgevingsvergunning tevens betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo

 

2.11.6.2

Vervalt

 

2.11.6.3

100% op de leges voor een geluidsontheffing bij combinatie met een willekeurige andere vergunning.

 

2.11.7

Op de leges voor de aanvraag als bedoeld in 2.2.3.1 wordt een korting verstrekt van 20% indien meerdere woningen in één aanvraag worden aangevraagd. - Deze korting geldt per vergelijkbare type woning ( bijvoorbeeld twee- onder-één-kap of projectbouw )

 

2.11.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om een principeverzoek als bedoeld in 2.1of een vooroverleg als bedoeld in artikel 2.10.9 waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het principeverzoek alsmede het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning (niet te verrekenen bij niet ontvankelijke of ingetrokken aanvragen).

 
 

Teruggaaf in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen:

 

2.11.9

Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, aanlegactiviteit of activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 is verleend en na het gereedkomen van de activiteit of activiteiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat een of meer van onderstaande duur­zaamheidsmaatregelen is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van leges. De teruggaaf bedraagt:

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen

van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel en:

 • 1.

  Het zonnepark een lokaal initiatief is en/of wordt ontwikkeld door inwoners/particuliere

 • 2.

  Inwoners uit de gemeente financieel kunnen participeren in het zonnepark.

Met een maximum van

100%

€ 15.000,00

 
 
 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 of 4 van de Alcoholwet bedraagt:

 

- met een commercieel doel

€ 302,00

- met een niet commercieel doel

€ 101,00

3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 en andere ontheffingsmogelijkheden volgens de Alcoholwet bedraagt:

 

- met een commercieel doel

€ 101,00

- met een niet commercieel doel

€ 25,20

3.1.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing op het verbod, als bedoeld in artikel 2.29 van de APV (sluitingsuur cafés en dergelijke inrichtingen) bedraagt:

€ 50,45

3.1.4

Vervallen

 

3.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 van de APV bedraagt:

€ 402,00

3.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een speelgelegenheid vergunning op grond van artikelen 2:39 van de APV bedraagt:

€ 402,00

3.1.7

Als voor een object/ gebouw/ inrichting op hetzelfde adres op hetzelfde moment meerdere aanvragen worden ingediend (waarbij de gemeente het bevoegde gezag is) die gelijktijdig kan worden behandeld en/ of waarop gelijktijdig kan worden besloten wordt een korting verstrekt van:

 

3.1.7.1

50% op de leges voor een exploitatievergunning bij combinatie met een:

- willekeurige andere vergunning voor hetzelfde pand

 

3.1.7.2

50% op de leges voor een vergunning voor een speelautomatenhal bij combinatie met een

- willekeurige andere vergunning voor hetzelfde pand

 

3.1.8

Vervallen

 

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet, die wordt opgenomen in de exploitatievergunning

€ 101,00

3.1.10

Als een aanvraag uit de hoofdstuk 3 buiten behandeling wordt gelaten of door de aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken vóór dat een besluit is genomen, wordt 25% van het legesbedrag in rekening gebracht.

Als voor hetzelfde pand , door dezelfde ondernemer(s), binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van het eerder genomen besluit een hernieuwde ontvankelijke aanvraag wordt gedaan, worden de leges van de eerste aanvraag met het nieuwe plan verrekend’

 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.25 van de APV bedraagt:

 

- met een commercieel doel

€ 202,40

- met een niet commercieel doel

€ 25,10

Dit bedrag is inclusief de eventueel benodigde geluidsontheffing.

 

3.2.1.2

Als voor meerdere evenementen tegelijkertijd vergunning wordt aangevraagd zijn per evenement leges verschuldigd.

Over het totaal wordt dan een korting verstrekt van 50%.

 
 
 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de APV

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 704,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 704,00

3.3.2

Een administratieve wijziging van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2.28 van de APV

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 101,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 101,00

 
 

Hoofdstuk 4 Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen

 

3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2:40j APV bedraagt

€ 394,00

 
 

Hoofdstuk 5 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 

3.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van 5:24 APV bedraagt

€ 101,00

 
 

Hoofdstuk 6 vervallen

 
 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 105,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Standplaatsen

 

3.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18.1 van de APV per vierkante meter ingenomen terrein bedraagt, indien de vergunning geldt voor:

 

- een dag dan wel dagdeel

€ 3,10

meerdere dagen gedurende een periode van maximaal:

 

- een week

€ 6,60

- een maand

€ 13,30

- een jaar met dien verstande dat als de vergunning voor meerdere jaren wordt verleend het tarief wordt vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor de vergunning is verleend.

€ 26,65

 
 
 

Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.9.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 50,85

 

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2021. De griffier van Moerdijk,

A. Goslins

 

Bouwkostenlijst Moerdijk 2022

 
 

BOUWKOSTEN TEN BEHOEVE VAN

 

DE BEREKENING VAN DE BOUWKOSTEN

 
 
 
 

Uitgangspunten:

 

-

Gebaseerd op "KengetallenKompas Bouwkosten", versie 2021

 

-

De lijst is verdeeld in categorieën, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in subcategorieën;

 

-

Als de bouwkostenlijst wordt toegepast moeten de bouwkosten altijd berekend worden, waarbij er verwezen moet worden naar de betreffende (sub)categorie.

 

-

Berekening van de bouwkosten gebeurt altijd op basis van de buitenwerkse maten;

 

1. Bij platte daken wordt de bovenkant van de dakrand/daktrim gehanteerd als hoogste maat.

 

2. Bij complexe dakvormen wordt de inhoud van de kap bepaald door de gemiddelde

hoogte vanaf de goot tot het hoogste punt (nok) te berekenen en op te tellen bij de

inhoud van de onderbouw.

-

Bij een combinatie van bouwwerken (bijvoorbeeld een bedrijfshal met apart kantoor) moeten deze afzonderlijk worden berekend, conform de bouwkostenlijst. Behalve bij een aanvraag waar het een woning betreft (dit is een vast legesbedrag in de legesverordening, waarbij is uitgegaan dat bijvoorbeeld een garage, tot 50 m2 als nevenfunctie, er bij hoort);

 

-

De berekende bouwkosten worden per € 100,00 naar boven worden afgerond;

 

-

In de checklist bij vergunningverlening, moet ook worden verwezen naar de betreffende (sub)categorie;

 

-

Als naar aanleiding van de berekening van de bouwkosten blijkt, dat de berekende bouwkosten lager uitkomen dan de opgegeven bouwkosten, worden de berekende bouwkosten gehandhaafd;

 

-

Als naar aanleiding van de berekening van de bouwkosten blijkt, dat de berekende bouwkosten maximaal 10% hoger of lager uitkomen dan de opgegeven bouwkosten, worden de opgegeven bouwkosten gehandhaafd;

 

-

De bouwkostenlijst is maatgevend, ook als bij bezwaar een aannemer/opdrachtgever kan aantonen dat de werkelijke bouwkosten lager zijn;

 

-

Als een bouwwerk niet voorkomt op de bouwkostenlijst of het boekje "kengetallenkompas bouwkosten 2021", worden de opgegeven bouwkosten overgenomen. Indien er gerede twijfel bestaat over de opgegeven bouwkosten, wordt in het kader van ontvankelijkheid van de aanvraag een onderbouwing gevraagd van de aanvrager. Bij de beoordeling van de onderbouwing worden ook eigen ervaringen en overige beschikbare informatie gebruikt.

 
 

BOUWKOSTEN TEN BEHOEVE VAN

 

DE BEREKENING VAN DE BOUWKOSTEN

 
 
 
 
 

excl.

 
 
 

BTW

eenheid

 
 

(euro)

 
 
 
 
 

1

Woningen

 

1.1

Wooneenheid (vast bedrag in legesverordening)

€ -

stuk

 

1.2

Woonwagens

€ 270,00

 

1.3

Tijdelijke woonunits

€ 14.718,00

Stuk

 

1.4

Verbouw andere functie naar woning

€ 275,00

 

2

Woninguitbreidingen en verbouwingen

 

2.1

Uitbreiding woonruimte

€ 380,00

 

2.2

Dakopbouw

€ 440,00

 

2.3

Uitbreiding bergruimte / garage

€ 286,00

 

2.4

Kelder tot 30 m²

€ 315,00

 

2.5

Kelder vanaf 30 m²

€ 271,00

 

2.6

Dakkapel

€ 1.650,00

 

2.7

Dakconstructie (ingreep met isolatie)

€ 157,00

 

2.8

Vernieuwen buitenkozijnen > 1 m² per kozijn

€ 500,00

Stuk

 

3

Bijgebouwen

 

3.1

Garage vrijstaand, tot en met 35 m²

€ 292,00

 

3.2

Garage vrijstaand, groter dan 35 m²

€ 244,00

 

3.3

Garage geschakeld, tot en met 35 m²

€ 230,00

 

3.4

Garage geschakeld, groter dan 35 m²

€ 192,00

 

3.5

Garageboxen

€ 192,00

 

3.6

Berging / schuur vrijstaand, tot en met 30 m²

€ 344,00

 

3.7

Berging / schuur vrijstaand, groter dan 30 m²

€ 292,00

 

4

Tuin & Straatmeubilair

 

4.1

Schotelantenne

€ 1.200,00

stuk

 

5

Parkeergarage

 

5.1

Parkeergarage bovengronds tot 4 lagen

€ 242,00

 

5.2

Parkeergarage ondergronds, tot 2.500 m²

€ 308,00

 

5.3

Parkeergarage ondergronds, vanaf 2.500 m² tot 10.000 m²

€ 289,00

 

5.4

Parkeergarage ondergronds, > 10.000 m²

€ 282,00

 

6

Bedrijfsgebouwen

 

6.1

Opslagloods (ev. klein kantoor op beg. grond) < 5.000 m²

€ 97,00

 

6.1. a.

Opslagloods (ev. klein kantoor op beg. grond) ≥ 5.000 m²

€ 59,00

 

6.2

Bedrijfspand met kantoorstrook

€ 99,00

 

6.3

Bedrijfspand voor opslag+ evt. kantoor

€ 128,00

 

6.4

Bedrijfspand met voornamelijk kantoorfunctie

€ 211,00

 

6.5

Distributiecentrum/loods < 5.000 m²

€ 86,00

 

6.6

Distributiecentrum/loods 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 80,00

 

6.7

Distributiecentrum/loods 10.000 m² tot 40.000 m²

€ 67,00

 

6.8

Distributiecentrum/loods ≥ 40.000 m² enkellaags

€ 63,00

 

6.9

Distributiecentrum/loods ≥ 40.000 m² meerlaags

€ 113,00

 

6.10

Self-storage (pand met aparte opslagboxen)

€ 356,00

 

6.11

Romneyloods

€ 45,00

 

6.12

Meubelhal (kleinschalig pand; winkel met opslag)

€ 268,00

 

6.13

Meubelplein (meerlaags pand met winkelunits)

€ 116,00

 

6.14

Autowerkplaats, voor onderhoud vrachtauto’s en auto’s

€ 172,00

 

6.15

Autoshowroom (incl. kantoor e.d.)

€ 184,00

 

6.16

Bouwmarkt (incl. magazijn, docks, kantine, etc.)

€ 71,00

 

6.17

Bouwmarkt, tweelaags (incl. magazijn, docks, kantine, etc.)

€ 113,00

 

7

Containers

 

7.1

tot 10 ft container

€ 2.100,00

stuk

 

7.2

20 ft container

€ 2.850,00

stuk

 

7.3

40 ft container

€ 3.500,00

stuk

 

8

Kantoorgebouwen

 

8.1

Herbestemming/inpassing kantoor

€ 487,00

 

8.2

Kantoorvilla (luxe en kleinschalig)

€ 475,00

 

8.3

Kleinschalig kantoorgebouw tot en met 2 lagen

€ 383,00

 

8.4

Kantoorgebouw met max 3 lagen

€ 395,00

 

8.5

Kantoorgebouw hoger dan 3 lagen

€ 420,00

 

8.6

Semi-permanente (kantoor)unit (container)

€ 18.950,00

Stuk

 

8.7

Semi permanent kantoor

€ 376,00

 

9

Horeca-inrichtingen

 

9.1

Hotel

€ 515,00

 

9.2

Motel / bed&breakfast

€ 519,00

 

9.3

Cafetaria / afhaal

€ 450,00

 

9.4

Restaurant / (feest)zaal / café

€ 330,00

 

9.5

Partycentrum (zaal, podium, entree, sanitair, bars, etc.)

€ 354,00

 

10

Winkels

 

10.1

Supermarkt

€ 168,00

 

10.2

Winkelruimte (incl. magazijn, etc.) / kiosk

€ 248,00

 

10.3

Winkelcentrum

€ 276,00

 

10.4

Winkel / winkelcentrum (met bovenwoningen)

€ 422,00

 

11

Zorggebouwen

 

11.1

Huisartspraktijk / apotheek

€ 563,00

 

11.2

Seniorenwoning (gestapeld) (kamers met centrale voorzieningen)

€ 561,00

 

11.3

Zorgwoningen (gestapeld) (kamers met eigen + centrale voorzieningen)

€ 529,00

 

11.4

Begeleid wonen (kamers met gem. voorzieningen)

€ 550,00

 

12

Sport en recreatie

 

12.1

Clubhuis / kantine sportvereniging

€ 403,00

 

12.2

Tennishal

€ 131,00

 

12.3

Sportcentrum (squash, fitness, e.d. Incl. kantine, etc.)

€ 310,00

 

12.4

Openbaar overdekt zwembad

€ 443,00

 

12.5

Openbaar zwembad

€ 577,00

 

12.6

Privé zwembad (overkapt, met bijbehorende voorzieningen)

€ 300,00

 

13

Scholen

 

13.1

Kinderdagverblijf / Buitenschoolse opvang

€ 460,00

 

13.2

Basisschool

€ 447,00

 

13.3

Voortgezet onderwijs

€ 404,00

 

13.4

Brede school (basisschool ,bso, kinderopv., gymzaal, etc.)

€ 523,00

 

13.5

Tijdelijke school / Noodschool

€ 338,00

 

13.6

Gymzaal/tennishal

€ 131,00

 
 
 
 
 
 
 

 

14

Overheidsgebouwen

 

14.1

Gemeentehuis (tot 4 verdiepingen)

€ 582,00

 

14.2

Politiebureau

€ 549,00

 

14.3

Brandweerkazerne

€ 410,00

 

15

Publieke gebouwen

 

15.1

Buurthuis (gemeenschapscentrum)

€ 433,00

 

15.2

Kerkgebouw (geldt voor alle mogelijke gebedsplaatsen)

€ 319,00

 

15.3

Theater / schouwburg

€ 350,00

 

15.4

Museum

€ 390,00

 

15.5

Bioscoop

€ 299,00

 

16

Agrarische bedrijfsgebouwen

 

16.1

Loods, open, tot 1.000 m²

€ 44,00

 

16.2

Loods, open, > 1.000 m²

€ 38,00

 

16.3

Loods, dicht, tot 1.000 m²

€ 70,00

 

16.4

Loods, dicht, > 1.000 m²

€ 60,00

 

16.5

Loods, opslag agrarische gewassen, tot 1.000 m²

€ 83,00

 

16.6

Loods, opslag agrarische gewassen, > 1.000 m²

€ 70,00

 

16.7

Veestal, tot 1.000 m² (varkens/rund)

€ 100,00

 

16.8

Veestal, > 1.000 m² (varkens/rund)

€ 85,00

 

16.9

Veestal (pluimvee/geit)

€ 70,00

 

16.10

Tuinbouwkas (verwarmd/onverwarmd)

€ 15,00

 

16.11

Tuinbouwkas (verwarmd/onverwarmd) breedkap

€ 13,00

 

16.12

Foliekas / tunnelkas

€ 20,00

 

16.13

Sleufsilo vloer

€ 30,00

 

16.14

Sleufsilo wanden

€ 65,00

 

16.15

Paardenstal

€ 97,00

 

16.16

Rijhal manege/binnenpiste

€ 73,00

 

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2021,

De griffier van Moerdijk,

 

A. Goslings