Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening marktgeld 2022

Geldend van 30-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening marktgeld 2022

De raad van de gemeente Amersfoort;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2021, DIR/BEL

(nr. 1576004);

gelet op de artikelen 216, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening marktgeld 2022

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. Standplaats – de door het college aangewezen ruimte voor het uitoefenen van ideële of promotionele acties, werven van leden of klanten, promoten van producten of diensten, aanbieden van diensten en/of uitoefenen van markt- en straathandel (ambulante handel);

 • 2. Marktruimte – de ruimte waarbinnen uitoefening van acties, promotie, bekendmaking, werving, dienstverlening en/of markt- en straathandel wordt toegepast.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het gebruiken van marktruimte en het innemen van een standplaats op markten, zoals bedoeld bij de Marktverordening 2013 dan wel nieuwere versies van de Marktverordening, op standplaatsen, zoals bedoeld bij de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort, en op evenementen, voor zover de markt- en straathandel niet ondergeschikt is aan het evenement, zoals bedoeld bij de verordening fysieke leefomgeving Amersfoort.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de vergunninghouder. Als vergunninghouder wordt aangemerkt een ieder aan wie door het bevoegde gezag is toegestaan om een standplaats te hebben, te laten hebben of een markt te organiseren.

Artikel 4 Grondslag voor de belasting

De heffingsgrondslag voor het marktgeld is het aantal m² in gebruik genomen marktruimte. Voor de berekening van het recht op de markten worden de standplaatsen overeenkomstig de Marktverordening onderscheiden in dagplaatsen, standwerkersplaatsen en vaste standplaatsen.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een marktdag.

Voor vaste standplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een kalendermaand.

Artikel 6 Tarief

 • 1. Het marktgeld bedraagt voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen per m² ingenomen marktruimte, per marktdag of een gedeelte daarvan: € 1,71

 • 2. Het marktgeld bedraagt voor vaste standplaatsen op de markt per m² ingenomen marktruimte, per kwartaal tien maal het in het eerste lid genoemde bedrag.

 • 3. Het marktgeld bedraagt voor standplaatsen buiten de markten per m² ingenomen marktruimte, per marktdag of een gedeelte daarvan: € 1,71

 • 4. De in dit artikel genoemde tarieven zijn inclusief compensabele btw en 10% kosten voor reclameactiviteiten

Artikel 7 Ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. Het marktgeld is verschuldigd bij aanvang van het betreffende belastingtijdvak.

 • 2. Indien de belastingplicht voor een vaste standplaats op de markt in de loop van een kalendermaand aanvangt, is voor de lopende kalendermaand het tarief gelijk aan het tarief voor dagplaatsen, berekend over zoveel marktdagen als er in de kalendermaand nog standplaats kan worden ingenomen, met dien verstande dat niet meer wordt geheven dan het maandtarief.

 • 3. Opzegtermijn van de vergunning is gelijk aan een kalendermaand.

Artikel 8 Toepassing tarieven

Voor de toepassing van de in artikel 6 genoemde tarieven gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  het aantal m² van de ingenomen marktruimte wordt berekend door het aantal meters over de grootste lengte te vermenigvuldigen met het aantal meters over de grootste breedte van de standplaats, waarbij de ruimte die wordt ingenomen voor de opslag van een reservevoorraad van koopwaren, al dan niet op voertuigen, tafels en dergelijke geplaatst, geacht wordt deel uit te maken van de standplaats;

 • b.

  gedeelten van een m² worden afgerond op een vierkante decimeter;

 • c.

  alle opmetingen worden verricht door het college van burgemeester en wethouders of de door hen daartoe aangewezen ambtenaren.

Artikel 9 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een nota of andere schriftuur.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In geval van uitreiking van de in artikel 9 bedoelde kennisgeving moet het verschuldigde marktgeld terstond worden voldaan.

 • 2. Indien de kennisgeving wordt toegezonden moet het verschuldigde marktgeld worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. Bij betaling per acceptgiro geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Teruggave

 • 1. Aan de belastingplichtige, die het marktgeld als bedoeld in artikel 6, tweede lid, verschuldigd is, kan teruggaaf van marktgeld worden verleend over het volle aantal kalendermaanden, dat de standplaats wegens ziekte van zichzelf, langer dan acht aaneengesloten weken niet is ingenomen.

 • 2. De aanvraag tot teruggaaf kan binnen acht weken nadat de aanspraak tot teruggaaf is ontstaan, worden gedaan. Bij de aanvraag dient een medische verklaring van een arts te worden overlegd.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot deze heffing.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening marktgeld 2021” van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening marktgeld 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in openbare vergadering van 21 december 2021,

de griffier,

de voorzitter,