Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2022

Geldend van 30-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2022

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2021

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

be s l u i t :

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2022

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  Week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  Maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;;

 • d.

  Jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  Kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensteN;

  • b.

   B. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Paspoortwet;

  • c.

   C.een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van Titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 11 (kansspelen).

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ’verordening op de heffing en de invordering van de leges 2021’, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020, met inbegrip van de van toepassing zijnde wijzigingen, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Ondertekening

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3.

  Het in artikel 2.1.1.1 onder 1 en in artikel 2.1.1.4 genoemde norm-blad NEN2580 en de onder artikel 2.1.1.1 onder 3 genoemde UAV 2012 dan wel recentelijk gewijzigd, worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis van de gemeente Goirle.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2022".

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 30 november 2021. de voorzitter de griffier

De tarieventabel 2022 behoort bij raadsbesluit van 21 december 2021. de voorzitter, de griffier,

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2022

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op tijden zoals genoemd in het Reglement Burgerlijke stand:

1.1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag in het gemeentehuis of een bijzonder huis tijdens kantoortijden

€ 282,95

1.1.1.1.2

op maandag tot en met vrijdag in het gemeentehuis of een bijzonder huis na kantoortijden

€ 336,25

1.1.1.2.1

op zaterdag in het gemeentehuis of een bijzonder huis tijdens kantoortijden

€ 530,90

1.1.1.2.2

op zaterdag in het gemeentehuis of een bijzonder huis na kantoortijden

€ 584,30

1.1.1.3.1

op zondag of algemene erkende feestdagen in het gemeentehuis of een bijzonder huis tijdens kantoortijden

€ 584,30

1.1.1.3.2

op zondag of algemene erkende feestdagen in het gemeentehuis of een bijzonder huis na kantoortijden

€ 610,90

1.1.1.4.1

op een externe locatie op maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden

€ 373,00

1.1.1.4.2

op een externe locatie op maandag tot en met vrijdag na kantoortijden

€ 426,35

1.1.1.5.1

op een externe locatie op zaterdag tijdens kantoortijden

€ 620,85

1.1.1.5.2

op een externe locatie op zaterdag na kantoortijden

€ 675,20

1.1.1.6.1

op een externe locatie op zondag of algemene erkende feestdagen tijdens kantoortijden

€ 674,20

1.1.1.6.2

op een externe locatie op zondag of algemene erkende feestdagen na kantoortijden

€ 700,85

1.1.1.7.1

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden

€ 399,70

1.1.1.7.2

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op maandag tot en met vrijdag na kantoortijden

€ 426,35

1.1.1.8.1

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op zaterdag tijdens kantoortijden

€ 647,55

1.1.1.8.2

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op zaterdag na kantoortijden

€ 700,85

1.1.1.9.1

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op zondag of algemeen erkende feestdagen tijdens kantoortijden

€ 700,85

1.1.1.9.2

op een eenmalige nog aan te wijzen externe locatie op zondag of algemeen erkende feestdagen na kantoortijden

€ 727,55

1.1.1.10

op maandag in het gemeentehuis (08:45 of 09:00)

Kosteloos

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 36,70

1.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijk een partnerschapsregistratie een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, per getuige

€ 31,80

1.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag, bedraagt

€ 80,00

1.1.6

Het tarief bedraagt bij wijzigen van de voltrekkingsdatum of annulering van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap

€ 38,20

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 2022

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 32,90

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges, vermeerderd met een bedrag van

€ 51,60

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 2022

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (gezondheidsverklaring) is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Milieu.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP) 2022

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan

verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,50

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan

verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 6,50

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,65

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.7.1

voor een selectie uit de basisregistratie personen

€ 21,65

1.4.7.2

voor het afgeven van een persoonslijst

€ 21,65

Hoofdstuk 5 Gereserveerd 2022

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken 2022

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van rapporten, nota's, verordeningen, reglementen en dergelijke:

1.6.1.1

bij minder dan 11 pagina's

€ 9,70

1.6.1.2

bij 11 pagina's of meer

€ 9,70

 

met voor elke pagina meer dan 11 een bedrag van:

€ 0,50

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie 2022

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.7.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.7.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 1,15

1.7.1.1.2

in formaat A3

€ 1,40

1.7.1.2

een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

€ 1,40

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.7.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 8,75

1.7.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 1,40

1.7.2.3

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 8,75

1.7.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 16,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.7.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 16,00

1.7.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 16,00

1.7.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 16,00

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken 2022

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1

van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.8.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 8,80

1.8.3

van een bewijs van in leven zijn

€ 6,50

1.8.4

van een bewijs van Nederlanderschap

€ 6,50

1.8.5

voor een optie voor de Nederlandse nationaliteit of een aanvraag tot naturalisatie, zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, dan wel recentelijk is gewijzigd

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief 2022

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 14,85

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,50

Hoofdstuk 10 Leegstandwet 2022

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 76,65

Hoofdstuk 11 Kansspelen 2022

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.11.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.11.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 37,10

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2.39 van de A.P.V.

€ 214,25

Hoofdstuk 12 Kinderopvang 2022

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.12.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang, waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 1.564,30

1.12.1.2

het in exploitatie nemen van een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang, waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 1.564,30

1.12.1.3

het bieden van een voorziening voor gastouderopvang (door gastouders) als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang, waarvoor een onderzoek door de GGD benodigd is

€ 594,95

1.12.1.4

het bieden van een voorziening voor gastouderopvang indien een reeds geregistreerde voorziening voor gastouderopvang op een ander adres op gaat vangen en al dan niet sprake is van een verkort inspectiebezoek

€ 506,15

1.12.2.1

Indien de in 1.12.1.1 tot en met 1.12.1.4 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75%

1.12.2.2

Indien de in 1.12.1.1 tot en met 1.12.1.4 bedoelde aanvraag op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten verdere behandeling wordt gesteld bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75%

Hoofdstuk 13 Kabels en Leidingen / Ondergrondse infrastructuren 2022

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag c.q. melding in verband met het verkrijgen van een vergunning of instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

1.13.1.1

indien het werkzaamheden betreft van niet ingrijpende aard zoals omschreven in artikel 5.3 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Goirle 2012

€ 92,18

1.13.1.2

indien het betreft tracés vanaf 0 m1 tot 100 m¹

€ 300,02

1.13.1.3

indien het betreft tracés vanaf 100 m1 tot 250 m¹

€ 496,03

1.13.1.4

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 500 m¹

€ 700,45

1.13.1.5

indien het betreft tracés vanaf 500 m1 tot en met 1500 m¹

€ 1.225,46

1.13.1.6

Mocht de lengte van het tracé meer dan 1500 meter bedragen dan bedraagt het bedrag, de aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

1.13.2

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.13.1 genoemde bedrag per overleg per uur verhoogd met

€ 89,25

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer 2022

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 38,30

1.14.2

Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, als bedoeld in artikel 15 juncto artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw)

€ 81,10

1.14.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 89,65

1.14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.4.1

tot het verkrijgen van een eerste bewonersparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 0,00

1.14.4.2

tot het verkrijgen van een tweede bewonersparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 88,20

1.14.4.3

tot het verkrijgen van een derde bewonersparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 132,30

1.14.4.4

tot het verkrijgen van een vierde bewonersparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 176,25

1.14.4.5

tot het verkrijgen van een eerste bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 88,20

1.14.4.6

tot het verkrijgen van een tweede bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 128,75

1.14.4.7

tot het verkrijgen van een derde bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 176,25

1.14.4.8

tot het verkrijgen van een vierde bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 220,40

1.14.4.9

tot het gedurende het kalenderjaar wijzigen van een kenteken in een ontheffing als bedoeld in 1.144.1, 1.14.4.2 en 1.14.4.3

€ 24,95

1.14.4.10

tot het verkrijgen van een tijdelijke parkeerontheffing (blauwe zone) voor utiliteitsverkeer, als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

 

1. met een geldigheidsduur van een week

€ 12,70

 

2. met een geldigheidsduur van een jaar na verlening

€ 176,35

1.14.4.11

tot het plaatsen van toeristisch recreatieve bewegwijzering

€ 128,30

Hoofdstuk 15 Diversen 2022

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.15.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,95

1.15.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,50

1.15.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.15.1.1 en 1.15.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

1.15.1.3.1

per pagina A4 formaat

€ 1,15

1.15.1.3.2

per pagina A3 formaat

€ 1,40

1.15.1.3.3

voor elk groter exemplaar

€ 6,45

1.15.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 37,10

1.15.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 11,65

1.15.1.6

een digitaal bestand

€ 25,60

1.15.1.7

het in 1.15.1.6 genoemde tarief wordt per MB gemeten in DGW formaat verhoogd met

€ 6,15

1.15.1.8

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een vervangend pasje voor de ondergrondse afvalcontainer

€ 15,20

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2022

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Heffingsgrondslag

 

Dit is de grondslag op basis waarvan leges worden geheven. Er worden verschillende grondslagen gebruikt, afhankelijk van het te leveren product:

 

1. Tarief per vierkante meter, gebaseerd op de hoofdfunctie per bouwlaag van het gebouw of de uitbreiding daarvan. Er wordt uitgegaan van de bruto-vloeroppervlakte in vierkante meters, als omschreven in NEN 2580.

 

2. Vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel.

 

3. Bouwkosten of sloopkosten exclusief omzetbelasting. Onder bouwkosten en sloopkosten wordt verstaan, de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken

2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

Hoofdfunctie: De aard van het gebruik dat in overwegende mate plaatsvindt per bouwlaag van het gebouw of de uitbreiding daarvan. Er is slechts één hoofdfunctie mogelijk per bouwlaag.

2.1.1.3

In behandeling nemen: onder het in behandeling nemen van een aanvraag wordt verstaan het indienen van een aanvraag bij de gemeente

2.1.1.4

Totale oppervlakte: De som van de bruto-vloeroppervlaktes volgens NEN 2580 van alle bouwlagen van het gebouw of de uitbreiding daarvan

2.1.1.5

Vooroverleg-schetsplan: Een onderzoek naar de wenselijkheid, haalbaarheid en/of vergunbaarheid van een initiatief met gebruikmaking van het vereiste aanvraagformulier voor een schetsplan en de benodigde bescheiden.

2.1.1.6

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 2022

2.2

Indien ten behoeve van een omgevingsvergunning een schetsplan (vooroverleg) wordt gevraagd, bedraagt het tarief

€ 186,35

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2022

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1a

Bouwactiviteiten (veel voorkomende bouwwerken)

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, voor veelvoorkomende bouwwerken, wordt het tarief voor het in behandeling nemen bepaald aan de hand van onderstaande tabel.

 

De heffingsgrondslag wordt naar boven afgerond

2.3.1.1a.1

Gevel- en kozijnwijzigingen per 15 m2 van het gewijzigde geveloppervlak

€ 286,90

2.3.1.1a.2

Dakkapel per 10 m2 dakdoorbreking

€ 458,95

2.3.1.1a.3

Bijbehorend bouwwerk van maximaal 10 m2 bruto vloeroppervlakte

€ 372,90

2.3.1.1a.4

Erfafscheiding, hekwerk, tuinmuur per 10 m1

€ 143,60

2.3.1.1a.5

Onderkeldering per 30 m3

€ 358,55

2.3.1.1a.6

Zwembad per 30 m3 waterinhoud

€ 358,55

2.3.1.1a.7

Reclame uiting per 1 m2 zichtoppervlak

€ 179,35

2.3.1.1a.8

Overkapping (waaronder een carport) van maximaal 25 m2 bruto vloeroppervlakte

€ 191,20

2.3.1.1a.9

Voor bovenstaande artikelen, met uitzondering van artikel 2.3.1.1a.3, geldt een maximum van twee maal het betreffende tarief

2.3.1.1b

Bouwactiviteiten (uitbreiding en nieuwbouw)

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo voor nieuwbouw of het uitbreiden van een gebouw, wordt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag bepaald op basis van de totale oppervlakte, aan de hand van onderstaande tabel,

 

met een minimum van:

€ 372,90

 

Hoofdfunctie per bouwlaag (tarief per m2 van het totale oppervlak van de bouwlaag):

2.3.1.1b.1

Wonen

€ 37,35

2.3.1.1b.2

Maatschappelijk of economisch

€ 57,20

2.3.1.1b.3

Industrie

€ 17,15

2.3.1.1b.4

Agrarisch

€ 10,15

2.3.1.1b.5

Parkeergarages

€ 14,40

2.3.1.1c

Bouwactiviteiten (overige werkzaamheden)

2.3.1.1c.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, voor: - gebouwen of de uitbreiding daarvan die niet in bovengenoemde tabel zijn genoemd; - bouwwerken geen gebouw zijnde; - tijdelijke bouwwerken met een instandhoudingtermijn van maximaal vijf jaar; - onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen; - het veranderen of verbouwen van gebouwen zonder uitbreiding daarvan en voor gevelwijzigingen; - romneyloodsen; - funderingsherstel; is het tarief

3,80%

 

van de bouwkosten.

 

Met een minimum van:

€ 372,90

2.3.1.1d

Vermindering grote projecten

 

Indien de leges die voortvloeien uit paragraaf 2.3.1, meer zijn dan € 500.000,00, dan wordt geen hoger bedrag dan

€ 500.000,00 aan leges geheven.

2.3.1.1e

Proefproject Wet Kwaliteitsborging

Indien een aanvrager deelneemt aan het proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging, en voldoet aan de gestelde eisen, wordt het bedrag dat verschuldigd is aan leges, die voortvloeien uit paragraaf 2.3.1, met 30 % verlaagd.

 

Welstandstoets

2.3.1.2

Vervallen

vervallen

 

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 800,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximumbedrag van € 1.000,00

10%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 370,85

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) of ontheffing van de bouwverordening wordt toegepast:

€ 430,25

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 430,25

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 7.358,30

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 421,80

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 792,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 792,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 792,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 430,25

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 430,25

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 430,25

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 7.358,30

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 421,80

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 792,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 792,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 792,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 430,25

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.5.1

tot 200 m²

€ 562,80

2.3.5.2

van 200 m² tot 1.000 m²

€ 562,80

 

vermeerderd met een bedrag van € 86,00 per 100m² voor elke 100m² of gedeelte daarvan boven een bruto-vloeroppervlak boven de 200 m²;

2.3.5.3

van 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 1.502,70

 

vermeerderd met een bedrag van € 36,00 per 100m² voor elke 100m² of gedeelte daarvan boven een bruto-vloeroppervlak boven de 1.000 m²;

2.3.5.4

van 5.000 m² of groter

€ 3.469,75

 

vermeerderd met een bedrag van € 13,30 per 100m² voor elke 100m² of gedeelte daarvan boven een bruto-vloeroppervlak boven de 5.000 m².

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijke monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening Goirle 2014, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tegens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 409,85

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 409,85

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 184,60

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 562,80

2.3.9

Uitweg/inrit

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 301,25

2.3.10

Kappen

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

indien de aanvraag betrekking heeft op één boom:

€ 107,65

 

per extra boom,

€ 53,80

 

tot een maximum van:

€ 1.076,90

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 45,65

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 45,65

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen benoemde activiteiten:

€ 302,55

2.3.13

Flora- en Faunawet-activiteiten (bescherming van soorten)

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 302,55

2.3.14

Andere activiteiten (vervallen)

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

120%

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

100%

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 492,85

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 1.159,70

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 793,70

2.3.18.1.2

indien Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voor:

2.3.18.1.2.1

Een aanvraag gebiedsbescherming

€ 4.874,00

2.3.18.1.2.1.a

Een aanvraag gebiedsbescherming wijzigen

€ 4.013,30

2.3.18.1.2.1.b

Intrekken aanvraag gebiedsbescherming

€ 2.665,35

2.3.18.1.2.2

Een aanvraag soortenbescherming door burgers

€ 2.147,70

2.3.18.1.2.3

Een aanvraag soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

€ 6.632,00

2.3.18.1.2.4

Een aanvraag soortenbescherming overige

€ 4.851,70

2.3.18.1.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

Besluit vergunningvrij

 

Indien voor een, op basis van artikel 2.1, lid 3 van de Wabo, vergunningvrije activiteit op verzoek van de aanvrager een "besluit vergunningvrij" wordt afgegeven:

€ 129,10

Hoofdstuk 4 Vermindering 2022

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, en binnen 26 weken na de reactie op het vooroverleg/principeverzoek wordt ingediend, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 2022

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning is verleend

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning op initiatief van bevoegd gezag

2.5.2.1

Teruggaaf van 100% van de leges voor de aanvraag wordt verleend indien:

2.5.2.1.a

een aanvraag om omgevingsvergunning die wordt ingetrokken op initiatief van het bevoegd gezag, omdat die niet binnen de daarvoor gestelde termijn tot een vergunning zou hebben kunnen leiden door omstandigheden die het bevoegd gezag - door bijvoorbeeld verkeerde of te late advisering - aangerekend kunnen worden, en

2.5.2.1.b

binnen drie maanden na de intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor nagenoeg dezelfde activiteit.

2.5.2.1.c

Het bepaalde in onderdeel 2.5.2.1 is tevens van toepassing in gevallen waarin niet de gehele aanvraag wordt ingetrokken, maar de intrekking slechts betrekking heeft op één of enkele activiteiten van die aanvraag. Hierbij geldt dat, onder de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2.5.2.1, slechts teruggaaf plaatsvindt voor de activiteiten waarvoor de aanvraag is ingetrokken.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg - of sloopactiviteiten als bedoeld in onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

2.5.6

Buiten behandeling stelling

 

Wanneer een ingediende aanvraag om omgevingsvergunning niet ontvankelijk is en door de gemeente buiten behandeling wordt gesteld, bedraagt het tarief

€ 186,35

 

Indien er een lager tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van kracht is, geldt dat tarief.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 2022

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 96,90

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 2022

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 397,05

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 2022

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.358,30

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van die wet, al dan niet in combinatie met aanvraag om omgevingsvergunning

€ 5.149,35

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking 2022

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 91,55

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca 2022

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 328,25

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 164,10

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 54,70

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 54,70

3.1.5

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 109,70

3.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de A.P.V. voor het gebruiken van de weg of een weggedeelte, anders dan overeenkomst de bestemming, voor het exploiteren van een terras

€ 92,65

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.29 van de A.P.V. voor het geopend zijn van een horecabedrijf na het wettelijke sluitingsuur

€ 45,55

3.1.8

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de A.P.V. voor het exploiteren van een openbare inrichting

€ 328,25

3.1.9

een aanvraag tot wijziging in de vergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de A.P.V. voor het exploiteren van een openbare inrichting

€ 164,10

3.1.10

een aanvraag tot wijziging in het aanhangsel van de vergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de A.P.V. voor het exploiteren van een openbare inrichting

€ 109,70

3.1.11

Indien ten aanzien van een evenement meerdere vergunningen, ontheffingen e.d. op grond van Titel 3 artikel 1.3, Titel 3 artikel 2.1 en Titel 1 artikel 1.11.2 van deze tarieventabel (indien in één aanvraag verwerkt) benodigd zijn, bedraagt de gezamenlijke leges voor die vergunningen, ontheffingen e.d. niet meer dan

€ 219,50

3.1.12

Indien ten aanzien van een horecabedrijf een exploitatievergunning en een alcoholvergunning tegelijktijdig worden aangevraagd, bedragen de leges gezamenlijk

€ 475,80

3.1.13

Indien ten aanzien van een horecabedrijf een exploitatievergunning en een alcoholvergunning tegelijktijdig worden gewijzigd, bedragen de leges gezamenlijk

€ 238,30

3.1.14

Indien ten aanzien van een horecabedrijf het aanhangsel van een exploitatievergunning en een alcoholvergunning tegelijktijdig worden gewijzigd, bedragen de leges gezamenlijk

€ 164,10

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 2022

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 109,70

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 109,70

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven 2022

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de verordening op de seksbedrijven Goirle voor een seksinrichting of escortbedrijf

€ 333,70

Hoofdstuk 4 Overige APV (algemene plaatselijke verordening) activiteiten 2022

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

3.4.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.72 van de A.P.V. voor het verkopen van consumentenvuurwerk

€ 69,30

3.4.2

een vergunning als bedoeld in artikel 4.6 van de A.P.V. voor het in werking hebben van een geluidsapparaat, (recreatie)toestel, (bouw)machine e.d. in de open lucht

€ 69,30

3.4.3

een vergunning als bedoeld in artikel 4.15 van de A.P.V. voor het maken van handelsreclame zichtbaar vanaf de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats

€ 69,30

3.4.4

een vergunning als bedoeld in artikel 5.13 van de A.P.V. voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen e.d.:

3.4.4.1

* met een doorlopende geldigheidsduur

€ 69,30

3.4.4.1

* voor eenmalig gebruik

€ 46,35

3.4.5

een vergunning als bedoeld in artikel 5.18 van de A.P.V. voor het innemen van een standplaats in de openlucht voor de uitoefening van de handel, voorzover dit gebeurt buiten de wekelijkse markt

€ 92,65

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet2022

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 46,35

3.5.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.5.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 46,35

3.5.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.5.1 bedoelde ontheffing

€ 46,35

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 2022

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 164,10