Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening marktgelden 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening marktgelden 2022

De raad van de gemeente Sluis

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Samenleving/Middelen van 14 december 2021;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022

(Verordening marktgelden 2022)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • 2.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • 3.

  seizoen: de maanden juni tot en met augustus;

 • 4.

  standplaats: vaste standplaats, dagplaats en standwerkerplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden onder de naam marktgelden rechten geheven voor het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond tot standplaats op de weekmarkten gedurende de daarvoor aangewezen dagen en de daarmee verband houdende diensten.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Heffingstijdvak

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per kwartaal worden geheven, is het heffingstijdvak gelijk aan het kwartaal. Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per seizoen worden geheven, is het heffingstijdvak gelijk aan het seizoen.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontheffing

Indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderkwartaal en de belastingplicht eindigt in de loop van het heffingstijdvak blijvend door bijzondere omstandigheden, bestaat aanspraak op ontheffing voor een evenredig gedeelte van het tarief per kwartaal.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het recht, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moet worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Het recht, als bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moet worden betaald op het moment van de uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de in deze verordening genoemde rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2021’, vastgesteld op 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening marktgelden 2022’.

Ondertekening

Sluis, 23 december 2021

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

Mr. P.T.G. Claeijs Mr. M.M.D. Vermue

TARIEVENTABEL,

behorende bij de Verordening marktgelden 2022

Hoofdstuk 1 tarieven dagplaatsen en standwerkerplaatsen als bedoeld in artikel 1, onderdelen g en i van de Marktverordening gemeente Sluis

1.

Voor het hebben van een standplaats op de wekelijkse markt, welke gehouden wordt :

1.1

in Oostburg op woensdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

8,15

1.2

gedurende de maanden juni tot en met augustus te Cadzand-bad op maandag van 09.00 uur tot 19.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

10,50

1.3

in Aardenburg op dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur

in Breskens op donderdag van:

- 08.00 tot 16.00 uur in de periode van 15 maart tot 15 september;

- 08.00 tot 13.30 uur in de periode van 15 september tot 15 maart

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

3,10

1.4

in IJzendijke op zaterdag van 08.00 uur tot 12.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

3,55

1.5

in Sluis op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

4,80

Hoofdstuk 2 tarieven vaste standplaatsen als bedoeld in artikel 1, onderdeel f van de Marktverordening gemeente Sluis

2.

Voor het hebben van een vaste standplaats op de wekelijkse markt, welke gehouden wordt :

2.1

in Aardenburg op dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kwartaal

1,90

2.2

In Sluis op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kwartaal

2,90

2.3

in Oostburg op woensdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kwartaal

4,35

2.4

gedurende de maanden juni tot en met augustus te Cadzand-bad op maandag van 09.00 uur tot 19.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per seizoen

7,05

2.5

in Breskens op donderdag van:

- 08.00 tot 16.00 uur in de periode van 15 maart tot 15 september;

- 08.00 tot 13.30 uur in de periode van 15 september tot 15 maart

per m2 in beslag genomen grond per kwartaal

1,90

2.6

in IJzendijke op zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kwartaal

2,30

Behorende bij raadsbesluit van 23 december 2021

De griffier van de gemeente Sluis

mr. P.T.G. Claeijs