Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2022

Geldend van 29-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2022

De Raad van de gemeente Katwijk;

gelezen het voorstel van het college van 30 november 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN RIOOLAANSLUITRECHT 2022

(Verordening Rioolaansluitrecht 2022)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  eigendom: een roerende of onroerende zaak;

 • b.

  openbaar riool: het gedeelte van een leidingstelsel (buizenstelsel of stelsel van watergangen) dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater en hemelwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen, duikers en werken en installaties van overeenkomstige aard;

 • c.

  aansluiting: het leggen door of vanwege de gemeente van een leiding van het openbaar riool naar het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing op het openbaar riool mogelijk te maken;

 • d.

  rechthebbende: de eigenaar, de vereniging van eigenaren of zakelijk gerechtigde van het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "rioolaansluitrecht" wordt een recht geheven voor het van gemeentewege tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting van een eigendom op het openbaar riool.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van het eigendom dat wordt aangesloten op het openbaar riool;

Ingeval het eigendom een onroerende zaak is, wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt, degene die als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat iemand anders de genothebbende is.

Artikel 4 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

Het rioolaansluitrecht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Vrijstellingen

Het recht wordt niet geheven indien de kosten van de aanleg van de aansluiting reeds zijn voldaan uit hoofde van een eerder door de rechthebbende met de gemeente gesloten overeenkomst.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het rioolaansluitrecht wordt geheven bij wege van aanslag. De betalingstermijn (conform artikel 8 van deze verordening) wordt vermeld op de aanslag.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het aansluitrecht worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de aanslag.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de vorige leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening rioolaansluitrecht 2021” van 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rioolaansluitrecht 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 december 2021.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1 TARIEVENTABEL behorende bij de Verordening rioolaansluitrecht 2022

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven rioolaansluitrecht

1.1

Het recht bedraagt per aansluiting voor:

1.1.1

de aanleg, of voor het verwijderen van een aansluitleiding, mini-gemaal, drukriolering, vacuümput of vacuümriolering :

een vaste bijdrage per aanvraag voor administratie, inmeten revisie

en

418,00

1.2

voor de aanleg van een aansluitleiding (inclusief ontstoppingsstuk en maken aansluitingen) met een diameter van 125 mm of 160 mm voor een aansluiting, exclusief BTW

-

tot 5 meter

777,00

-

van 5 tot 10 meter

1.183,00

-

van 10 tot 20 meter

1.728,00

-

van 20 meter en langer

2.857,00

deze bedragen gelden alleen voor een vrijverval rioolaansluiting. Voor nieuwe rioolaansluitingen met een diameter die groter is dan 160 mm worden dewerkelijke kosten in rekening gebracht.

1.1.3

voor het verwijderen van een aansluitleiding (bij definitieve beëindiging van gebruik), exclusief BTW

-

tot 5 meter

532,00

-

van 5 tot 10 meter

826,00

-

van 10 tot 20 meter

1.303,00

-

van 20 meter en langer

2.022,00

1.1.4

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag voor het wijzigen van de aansluitleiding worden de kosten aan de aanvrager medegedeeld die blijken uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar , bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil op aanvraag teruggaaf verleend

1.1.5

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag voor de aanleg, het verwijderen en/of wijzigen van minigemaal, drukriolering, vacuümput of vacuümriolering worden de kosten aan de aanvrager meegedeeld die blijken uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil op aanvraag teruggaaf verleend.

1.1.6

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag voor de aanleg van meer dan vijf aansluitleidingen per aanvraag worden de kosten aan de aanvrager meegedeeld die blijken uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil op aanvraag teruggaaf verleend.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 december 2021

De raad voornoemd

De griffier,

De voorzitter,