Regeling vervallen per 01-01-2023

Tarievenverordening 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Tarievenverordening 2022

De raad der gemeente Oirschot;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2021;

gegeven de agendering door het Presidium d.d. 7 december 2021;

besluit:

Vast te stellen:

De “Tarievenverordening 2022”.

Artikel 1 Verschuldigde vergoeding

Ter zake van het door de gemeente verlenen van diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel, is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 2 Betalingsverplichting

Voor de betaling van de krachtens deze verordening en tarieventabel, behorende bij deze verordening, verschuldigde gelden is aansprakelijk diegene die van de diensten gebruik maakt.

Artikel 3 Vooruitbetaling

Voor zover de vergoedingen bepaald zijn of vastgesteld kunnen worden, zijn zij bij vooruitbetaling verschuldigd en anders direct nadat de aangevraagde diensten zijn verstrekt.

Artikel 4 Aanvragen dienstverlening

De door of vanwege de gemeente te verrichten diensten dienen zo mogelijk één maand voor het tijdstip waarop de diensten worden verlangd, schriftelijk te worden aangevraagd bij de beheerder gemeentewerf buitendienst.

Artikel 5 Waarborgsommen

1.

Vóór het in gebruik ontvangen van materialen moet, zulks ter beoordeling van de beheerder gemeentewerf, een waarborgsom worden gestort bij de kassier van de gemeente.

2.

Vermissing, diefstal en beschadiging van de in gebruik ontvangen materialen worden verrekend met de waarborgsom.

Artikel 6 Afzethekken

Als de gemeente moet zorgdragen voor het vervoer en inzamelen van de afzethekken is hiervoor de kostprijs verschuldigd.

Artikel 7 Jurywagen

Als de gemeente moet zorgdragen voor het vervoer en plaatsen van een jurywagen is hiervoor de kostprijs verschuldigd.

Artikel 8 Kiosk.

Niet meer van toepassing

Artikel 9 Herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen, wegbermen, verplaatsing lichtmasten e.d.

Voor het herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen, wegbermen, verplaatsing van lichtmasten e.d., na het gereedkomen van bouw- en andere werkzaamheden, waarbij deze zijn beschadigd, besmeurd of anderszins niet meer verkeren in de staat waarin zij zich vóór de aanvang der werkzaamheden bevonden, worden de kosten in rekening gebracht.

Artikel 10 Verkeersvoorzieningen e.d.

Voor het treffen van verkeersvoorzieningen bij door verenigingen/instellingen georganiseerde activiteiten, wordt de kostprijs in rekening gebracht. Onmiddellijk na afloop van de activiteit worden de gemaakte kosten definitief vastgesteld, waarna verrekening met de vooruitbetaling plaatsvindt.

Artikel 11 Inritten

Voor het door of vanwege de gemeente maken van een inrit binnen de bebouwde kom, wordt de kostprijs in rekening gebracht.

Artikel 12 Overige diensten

Voor het gebruik van diensten, waarvoor in de voorgaande artikelen geen afzonderlijk tarief zijn opgenomen, wordt de kostprijs in rekening gebracht. Onder kostprijs wordt verstaan de loon- en tractiekosten, verbruik materialen en overige uitgaven, zoals deze gelden op het moment van de aanvraag.

Artikel 13 Omzetbelasting

De wettelijk verschuldigde omzetbelasting komt voor rekening van degene, die van de in deze verordening genoemde diensten gebruik maakt.

Artikel 14 Vrijstellingen

Het college van burgemeester en wethouders kan ten aanzien van de door hem te bepalen sociale en/of culturele activiteiten van de tarieven opgenomen in artikel 1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel afwijken.

Artikel 15 Bijzondere gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen, dit ter zijner beoordeling, van de in deze verordening genoemde tarieven afwijken.

Artikel 16 Overgangsrecht

De “Tarievenverordening 2021” van 27 oktober 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 17, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 17 Inwerkingtreding

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

2.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Tarievenverordening 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 21 december 2021,

De gemeenteraad,

Han Struijs,

griffier

Judith Keijzers-Verschelling,

Voorzitter

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de "Tarievenverordening 2022" (raadsbesluit d.d. 21 december 2021)

INHOUD TARIEVENTABEL.

 
 
 

Hoofdstuk 1

-

Gebruik openbare ruimten

 
 
 

Hoofdstuk 2

-

Standplaatsen

 
 
 

Hoofdstuk 3

-

Terrassen/uitstallingen

 
 
 

Hoofdstuk 4

-

Weekmarkt

 
 
 

Hoofdstuk 5

-

Aanvragen bouwgrond (vervallen)

 
 
 

Hoofdstuk 6

-

Gebruik gemeentelijke materialen en voorzieningen

 
 
 

Hoofdstuk 7

-

Diensten vrijwillige brandweer (vervallen)

 
 
 

Hoofdstuk 8

-

Havens (gedeeltelijk vervallen)

Tarieventabel behorende bij de tarievenverordening 2022

Tarieven 2022

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Gebruik Openbare Ruimten

 
 
 
 
 
 

1.1

Voor het gebruik van de openbare ruimten in de gemeente, ten behoeve van evenementen, met of zonder opstallen, bedraagt het tarief bij een ingenomen oppervlakte van:

 
 
 
 

1e dag

Volgende

 
 
 

dagdeel

1.1.1

Marktplein Oirschot

 
 

1.1.1.1

minder dan 501 m²

374,50

150,10

1.1.1.2

501 m² of meer doch minder dan 1.001 m²

754,20

298,95

1.1.1.3

1.001 m² of meer doch minder dan 2.001 m²

1.130,15

451,50

1.1.1.4

2.001 m² of meer

1.507,15

601,55

1.1.2

Doornboomplein

 
 

1.1.2.1

minder dan 501 m²

186,75

74,40

1.1.2.2

501 m² of meer doch minder dan 1.001 m²

380,70

150,15

1.1.2.3

1.001 m² of meer doch minder dan 2.001 m²

563,75

225,75

1.1.2.4

2.001 m² of meer

754,15

301,45

1.1.3

Overige ruimten

 
 

1.1.3.1.

minder dan 501 m²

92,75

36,60

1.1.3.2

501 m² of meer doch minder dan 1.001 m²

186,75

74,40

1.1.3.3

1.001 m² of meer doch minder dan 2.001 m²

283,15

112,20

1.1.3.4

2.001 m² of meer

378,30

151,25

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen van de volgende

 
 
 

gemeentelijke voorzieningen, per dag of dagdeel (exclusief verbruik):

 
 

1.2.1

stroomvoorziening

8,95

 

1.2.2

watervoorziening

6,00

 

1.3

Naast het vaste tarief als genoemd in artikel 1.2. is wegens verbruik het volgende verschuldigd:

-

 

1.3.1.

Stroomverbruik per kwh

0,20

 

1.3.2

Waterverbruik per m3

1,15

 

1.4

De in artikel 1.1 en 1.2 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht bij organisatoren van niet - commerciële evenementen

-

 

1.5

Onverminderd het tarief onder 1.1 is voor het gebruik van de ruimten een waarborgsom verschuldigd van

549,10

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Standplaatsen

 
 
 
 
 
 

2.1

Voor het innemen van een standplaats, anders dan op de weekmarkt, bedraagt het tarief per m² ingenomen oppervlakte:

 
 
 

voor voertuigen, kramen, tenten e.d. gebruikt wordende voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van onverschillig welke goederen:

 
 

2.1.1

per dag:

 
 

2.1.1.1

in de kern Oirschot

3,25

 

2.1.2

bij het éénmaal per week innemen van een standplaats, per dagdeel, per jaar:

 
 

2.1.2.1

in de kern Oirschot

82,80

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Terrassen/uitstallingen

 
 
 

Terrassen

 
 

3.1

Voor het hebben van een terras voor cafés, restaurants en dergelijke inrichtingen, bedraagt het tarief per m² toegestane oppervlakte gemeentegrond en per maand:

 
 

3.1.1

indien gelegen binnen de bebouwde kom van de kern Oirschot

3,40

 

3.1.2

indien gelegen buiten de bebouwde kom alsmede binnen de bebouwde kom van alle kernen behalve Oirschot

2,45

 

3.1.3

voor terrassen die slechts kunnen worden gebruikt voor een beperkt deel van de week, vanwege opgelegde nadere voorwaarden, bedraagt het tarief per m² ingenomen oppervlakte gemeentegrond en per maand

1,45

 
 

Uitstallingen

 
 

3.2

Voor uitstallingen bedraagt het tarief per m² netto ingenomen oppervlakte gemeentegrond, per jaar

33,00

 
 

Voor uitstallingen, minder dan 1 m², wordt minimaal 1 m² gerekend.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Weekmarkt

 
 

4.1

Voor het innemen van een staanplaats op de weekmarkt bedraagt het marktgeld voor iedere viermeterkraam, voor iedere voorgenomen grondplaats of welk verkoopgelegenheid dan ook, per eenheid van 4 m¹:

 
 

4.1.1

per dag of gedeelte daarvan

3,80

 

4.1.2

per kwartaal

47,90

 
 

Bij de toepassing van de tarieven wordt, ter bepaling van het aantal eenheden van 4 m¹, een gedeelte van een eenheid als volgt berekend:

 
 
 

Bij 2 m¹ bedraagt het te betalen bedrag 50% van het tarief genoemd in 4.1.1 of 4.1.2

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Aanvragen bouwgrond

 
 
 

Vervallen

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Gebruik gemeentelijke materialen en voorzieningen

 
 

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen van gemeentelijke materialen, per dag:

 
 

6.1.1

Achterlaten inhoud kliko’s op de gemeentewerf, per m³

32,10

 

6.1.2

Gebruik van een combiwagen of directiewagen

19,75

 

6.1.3

Waarborgsom combiwagen of directiewagen

64,20

 

6.1.4.

Stallingskosten in beslag genomen voertuig per maand of een gedeelte daarvan

28,70

 
 
 
 
 

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het gebruik van gemeentelijke diensten:

 
 

6.2.1

menskracht, per uur

50,15

 

6.2.2

auto pick-up, per uur

12,00

 

6.2.3

veegmachine / trekker / hoogwerker, per uur

24,00

 

6.2.4

vrachtwagen per uur

36,00

 

6.2.5

laadgraafcombinatie per uur

72,00

 
 
 
 
 

6.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een huisvuilcontainer

20,70

 

6.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een milieupas

6,00

 

6.3.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een compostvat

vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Diensten vrijwillige brandweer

 
 
 

Vervallen

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Havens

 
 
 
 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor:

 
 

8.2

Gebruik loskade

 
 

8.2.1

Per m3 waterverplaatsing

0,08

 

Tarieventabel, behorende bij het besluit van de Raad d.d. 21 december 2021

De griffier van de gemeente Oirschot,

H. Struijs