Uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken Noord-Holland 2022

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken Noord-Holland 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat het wenselijk is het historisch besef en de bewustwording rondom thema’s als

vrijheid, veiligheid en discriminatie in de provincie Noord-Holland te stimuleren en voor dat doel subsidie beschikbaar te stellen;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken Noord-Holland 2022

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  herdenkingsactiviteit: een of meerdere activiteiten die zijn gericht op het herdenken, koesteren en vieren van markerende gebeurtenissen of personen.

 • b.

  bovenlokaal karakter: een uitstraling of effect op regionaal, provinciaal of landelijk niveau.

Artikel 2

Subsidie wordt verstrekt aan stichtingen en verenigingen die zich het organiseren van een herdenkingsactiviteit ten doel hebben gesteld.

Artikel 3

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor herdenkingsactiviteiten met een bovenlokaal karakter, die zijn gericht op een breed publiek en betrekking hebben op de geschiedenis van Noord-Holland.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor:

  • a.

   het organiseren van festivals;

  • b.

   het schrijven, publiceren en uitgeven van boeken.

Artikel 4

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een omschrijving van het doel van de activiteit;

 • b.

  een inhoudelijke beschrijving van de activiteit, waaruit in ieder geval blijkt dat de activiteit gericht is op een breed publiek en betrekking heeft op de geschiedenis van Noord-Holland;

 • c.

  een gespecificeerde begroting van de kosten van de activiteit;

 • d.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • e.

  een tijdsplanning.

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 januari tot en met 1 oktober is ontvangen.

 • 2. Indien de aanvraag buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt deze buiten behandeling gelaten.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 7

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien toepassing van het vorige lid ertoe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de herdenkingsactiviteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de aanvrager voor dezelfde activiteit al een subsidie van Gedeputeerde Staten heeft ontvangen;

 • c.

  de herdenkingsactiviteit een overwegend politiek karakter draagt;

 • d.

  de activiteit het in stand houden of functioneren van de stichting of vereniging betreft.

Artikel 9

Subsidie wordt verstrekt voor kosten die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten direct samenhangen met de herdenkingsactiviteit.

Artikel 10

 • 1. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 5.000,-.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 2.500,-.

 • 3. Er gaat geen beschikking omtrent subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 11

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht de herdenkingsactiviteit binnen 24 maanden na verzending van de beschikking tot subsidieverstrekking af te ronden. 

 • 2. In de beschikking tot subsidieverstrekking kunnen aan de subsidieontvanger andereverplichtingen worden opgelegd.

Artikel 12

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2026.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken Noord-Holland 2022.

Ondertekening

Haarlem, 14 december 2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris