Regeling vervallen per 01-01-2023

Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2022

Het college van Heusden overwegende dat:

 • -

  in de duurzaamheidsagenda is opgenomen dat in 2050 de gemeente Heusden energieneutraal is;

 • -

  het wenselijk is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het realiseren van een energieneutraal Heusden;

 • -.

  de ‘Isolatiemaatregelen woningen gemeente Heusden 2020 – 2021’ geldt tot en met 31 december 2021 en oude aanvragen van vóór 2022 nog volgens die oude subsidieregeling worden afgehandeld;

 • -

  uit evaluatie blijkt dat een dergelijke subsidieregeling positief heeft gewerkt en voortzetting behoeft;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016:

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende regeling:4

Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2022

Artikel 1: Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden.

 • b.

  Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar is van een bestaande woning in de gemeente Heusden of een Vereniging van Eigenaars (gemachtigd door de betrokken eigenaars).

 • c.

  Aanvraag: een door een aanvrager ingevuld digitaal of papieren aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor een isolatiemaatregel.

 • d.

  Investeringskosten: alle kosten die noodzakelijk zijn voor het treffen van isolatiemaatregelen en de eventuele kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, exclusief btw indien deze bij de belasting kan worden afgetrokken.

 • e.

  Isolatiemaatregelen: maatregelen en voorzieningen die ervoor zorgen dat op gas of elektriciteit wordt bespaard op de gas- of elektriciteitsaansluiting van een bestaande woning in eigendom.

 • f.

  Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op isolerende maatregelen aan de woning van aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. 

Artikel 2: Doel

Het bevorderen van het aanbrengen, uitvoeren dan wel plaatsen van adequate isolatiemaatregelen aan bestaande woningen in de gemeente Heusden.

Artikel 3: Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het aanbrengen van isolatiemaatregelen.

 • 2.

  De activiteiten zijn energiebesparende maatregelen aan bestaande woningen in eigendom van aanvrager in de gemeente Heusden.

 • 3.

  Ingeval aanvrager de maatregelen zelf uitvoert, zijn arbeidsuren niet subsidiabel.

Artikel 4: Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Uitsluitend de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het aanschaffen of uitvoeren van isolatiemaatregelen als bedoeld in artikel 5.2 komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 5: Toekenningsvoorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De woning is in eigendom van aanvrager en functioneert als diens hoofdverblijf, of wordt het hoofdverblijf van aanvrager na renovatie.

 • 2.

  Aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W;

  • b.

   aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

  • c.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

   • -

    door het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 1,1 m2 k/W is, of

   • -

    door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 3,5 m2 k/W is;

   • -

    het vervangen van bestaand glas door HR++- glas of HR+++-glas met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2.

 • 3.

  Geen subsidie wordt toegekend voor zover het betreft de uitvoering van maatregelen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen dan wel er enkel voor zorgen dat een woning voldoet aan gangbare minimum kwaliteitseisen.

 • 4.

  Geen subsidie wordt toegekend voor zover het betreft de aanschaf van producten of onderdelen, zoals raamkozijnen.

 • 5.

  Subsidie wordt enkel verleend voor het verduurzamen van een bestaande woning en is dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor het plaatsen van een aanbouw of uitbouw.

 • 6.

  Subsidie wordt enkel verleend voor het treffen van isolatiemaatregelen en is dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor het plaatsen van zonnepanelen.

Artikel 6: Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt 15% van de investeringskosten van één of meerdere uitgevoerde maatregelen per aanvraag. Het minimale subsidiebedrag op basis van die 15% bedraagt € 75 per aanvraag/adres, het maximale subsidiebedrag is € 500 per aanvraag/adres. Een subsidie aanvragen kan vanaf een besteding ter waarde van minimaal € 75.

Artikel 7: Extra subsidiebedrag voor eigenaars HeusdenPas

Als de aanvrager een HeusdenPas bezit, kan maximaal € 150 extra subsidie worden verleend. De berekening van het subsidiebedrag geschiedt volgens artikel 6, met als verschil dat het maximale subsidiebedrag voor HeusdenPas-eigenaren € 650 bedraagt.

Artikel 8: Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 januari 2022 en tot en met 31 december 2022.

 • 2.

  Een aanvraag wordt door middel van een digitaal of papieren standaardaanvraagformulier ingediend.

 • 3.

  Indien een aanvraag wordt ingediend als de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn, gaat deze vergezeld van een van deze bewijsstukken:

 • a.

  een factuur op naam van aanvrager met daarop een overzicht van de getroffen isolatiemaatregelen en investeringskosten;

 • b.

  een anonieme kassabon met daarop alle producten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en een bankafschrift van aanvrager betreffende de transactie. Er dient duidelijk te worden aangegeven voor welke producten subsidie wordt aangevraagd.

 • 4.

  Indien een aanvraag wordt ingediend als de maatregelen nog niet uitgevoerd en betaald zijn, gaat deze vergezeld van deze bewijsstukken:

  • a.

   een offerte van de te treffen isolatiemaatregelen;

   en na uitvoering en betaling;

  • b.

   een factuur van de aangeschafte materialen en van de benodigde arbeidsuren van een deskundig vakbedrijf voor de uitvoering van de isolatiemaatregelen.

 • 5.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 6.

  Per adres kunnen gedurende de looptijd van de regeling meerdere aanvragen worden ingediend. Het maximale subsidiebedrag per adres mag daarbij niet worden overschreden.

Artikel 9: Besluit

Binnen vier weken na ontvangst van een volledige aanvraag volgt een besluit en uitbetaling van de subsidie.

Artikel 10: Subsidieplafond

Het maximale bedrag dat voor de regeling beschikbaar is, bedraagt voor 2022 € 100.000.

Artikel 11: Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • 1.

  niet wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 5.

 • 2.

  met de activiteiten is begonnen vóór inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3.

  het maximale bedrag dat voor de gehele regeling beschikbaar is gesteld, is bereikt.

 • 4.

  het maximale subsidiebedrag voor een adres is bereikt.

Artikel 12: Inwerkingtreding en duur

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2022.

Aldus besloten in de vergadering van het college van Heusden, gehouden op 21 december 2021.

Het college van Heusden

de secretaris,

mr. H.J. M. Timmermans

de burgemeester,

drs. W. van Hees