Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van "Leges 2022"

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van "Leges 2022"

De raad van de gemeente Lingewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 2 november 2021;

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 9 december 2021;

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid,

aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van "Leges 2022"

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, ontheffing of het verrichten van diensten, indien de aanvraag van of dienst voor een non-profit-instelling is, die zich volgens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en zijnde van niet-commerciële aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • d.

  het afgeven van stukken, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrente en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • e.

  het afgeven van stukken en legalisatie van handtekeningen of stukken betreffende militaire zaken;

 • f.

  stukken, inlichtingen of nasporingen door openbare besturen, ambte¬naren en instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

  • -

   een verklaring omtrent inkomen en vermogen;

  • -

   een vergunning voor het houden van inzameling van geld of goederen als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lingewaard ten behoeve van instellingen met een ideëel doel;

 • h.

  het wijzigen van een reeds verleende vergunning en/of ontheffing voor gebruik op een andere datum dan vermeld, als gevolg van onvoorziene bijzondere omstandigheden.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald

  ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “Legesverordening 2021” van 10 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3. De in artikel 2.1.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normblad wordt

 • bekendgemaakt door terinzagelegging op het Gemeentekantoor, Kinkelenburglaan 6 in Bemmel.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 20 december 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

P.J. Peters

Bijlage 1

Tarieventabel leges 2022 behorend bij de Legesverordening 2022

Tarief 2022

 
 
 
 
 
 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 
 
 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk,

 

voor alle locaties in de gemeente Lingewaard, met inachtneming van het bepaalde in 1.1.1.5, op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met woensdag

€ 325,00

1.1.1.2

donderdag en vrijdag

€ 433,00

1.1.1.3

zaterdag

€ 716,00

1.1.1.4

zondag en de daarmee gelijkgestelde dagen

€ 841,00

 

voor de locatie “Gemeentekantoor” te Bemmel, op:

 

1.1.1.5

maandag om 9.00 en 9:30 uur

 

1.1.1.6

voor een flitshuwelijk voor de locatie “Gemeentekantoor” te Bemmel, op:

 
 

maandag tot en met woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

€ 107,00

 

Verhogingen

 

1.1.2

De in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 genoemde bedragen worden verhoogd bij een voltrekking huwelijk/registratie partnerschap:

 

1.1.2.1

op een tijdstip gelegen tussen 17.00 uur en 22.00 uur, met

€ 64,00

 
 
 
 
 
 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap, of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, hetzelfde als dat genoemd onder 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4

 
 
 
 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van een getuige:

 

1.1.4.1

per getuige

€ 63,00

 
 
 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 39,00

 
 
 

1.1.6

Voor het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.1.7.1

de benoeming van een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor één dag die niet al benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente

€ 218,00

1.1.7.2

de benoeming van een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor één dag die al benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente

€ 109,00

 
 
 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.8.1

bij meer dan 1 maand voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

gratis

1.1.8.2

bij niet meer dan 1 maand, maar wel meer dan 1 week voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

50% van de betaalde leges

1.1.8.3

bij 1 week of minder voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

75% van de betaalde leges

 
 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 
 
 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80 *

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30 *

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80 *

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30 *

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80 *

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30 *

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30 *

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50 *

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,00 *

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35 *

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 51,60 *

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen:

€ 5,20

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 
 
 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60 *

1.3.1.2

Voor de bemiddeling tot het verkrijgen van een formulier omtrent de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van 1.3.3 motorrijtuigen (zgn. eigen verklaring), geldt het door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vastgestelde tarief.

 

1.3.1.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10 *

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

 
 
 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van een afschrift (uittreksel) uit de basisregistratie welke via het digitale internetloket is aangevraagd

€ 7,30

1.4.2.2

tot het verstrekken van een afschrift (uittreksel) uit de basisregistratie welke via post/email dan wel balie is aangevraagd

€ 11,40

1.4.2.3

tot het verstrekken van een uitvoerig afschrift (uittreksel) uit de basisregistratie voor meer dan één persoon, voor de eerste persoon welke via het digitale internetloket is aangevraagd

€ 7,30

1.4.2.4

tot het verstrekken van een uitvoerig afschrift (uittreksel) uit de basisregistratie voor meer dan één persoon, voor de eerste persoon welke via post/email dan wel balie is aangevraagd

€ 11,40

1.4.2.5

te vermeerderen voor elke volgende persoon met

€ 3,70

1.4.2.6

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

 

1.4.2.6.1

- welke via het digitale internetloket is aangevraagd

€ 7,30

1.4.2.6.2

- welke via post/email dan wel balie is aangevraagd

€ 11,40

 
 
 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 11,40

 
 
 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50 *

 
 
 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervaardigen van statistieken en selecties, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,10

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (Vervallen)

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (Vervallen)

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

1.7.1

De verstrekking van bestuursstukken vanuit de voorlichtende taak van de gemeente is gratis. Voor het op verzoek verstrekken van bestuursstukken zijn legeskosten verschuldigd. Ook is veel informatie op te vragen via de gemeentelijke website www.lingewaard.nl Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een boekwerk uit de planning en control cyclus

€ 54,00

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 
 

Voor de tarieven voor de verstrekking van informatie en/of afschriften: zie hoofdstuk 20.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 
 
 
 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35 *

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 3,50

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 
 

Voor de tarieven voor de verstrekking van informatie en/of afschriften: zie hoofdstuk 20.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (n.v.t.)

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 
 
 
 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 76,30

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 76,30

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (n.v.t.)

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen (Vervallen)

 
 

Overgeheveld naar Titel 3, hoofdstuk 5.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet (Vervallen)

 
 

Overgeheveld naar Titel 3, hoofdstuk 6.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 
 
 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één of meer speelautomaten

€ 22,50 *

 

vermeerderd met € 34,00* per speelautomaat

 

1.16.1.2

voor een periode van één jaar tot maximaal vier jaren

€ 22,50 *

 

vermeerderd met een bedrag van € 34,00* per speelautomaat per jaar

 

1.16.1.3

voor een periode van één jaar tot maximaal vier jaren

€ 22,50 *

 

vermeerderd met een bedrag van € 34,00* per speelautomaat per jaar,

 

omgerekend naar het aantal jaren

 

1.16.1.4

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 90,50 *

vermeerderd met een bedrag van € 136,00* voor elke speelautomaat.

 
 
 
 
 
 
 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 43,40

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang (n.v.t.)

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 18

Kabels en Leidingen (voorheen Telecommunicatie)

 
 
 
 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding: 

 

1.18.1.1

- klein werk, voor een tracé tot 25 m¹

€ 93,00

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit:

 

1.18.2.1

- voor een tracé tot 250 m¹

€ 303,00

1.18.2.2

- voor een tracé vanaf 250 m¹ tot 1.500 m¹

€ 369,00

1.18.2.3

- voor een tracé vanaf 1.500 m¹ tot 5.000 m¹

€ 501,00

1.18.2.4

- voor een tracé vanaf 5.000 m¹ en meer

€ 501,00

 

te vermeerderen met een tarief per m¹ vanaf 5.000 m¹, per m¹

€ 0,10

1.18.3

Het tarief bedraagt per overleg met netbeheerder of per overleg met netbeheerder en overige belanghebbenden:

€ 369,00

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 
 
 
 

1.19

Ontheffing wegenverkeersreglement en reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)

 

1.19.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing, zoals bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990 bedraagt voor:

 

1.19.1.1

- een ontheffing op kenteken, voor de duur van één kalenderjaar:

€ 43,40

1.19.1.2

- een ontheffing op kenteken, voor de duur van de werkzaamheden:

€ 43,40

1.19.1.3

- een ontheffing op kenteken, voor een specifieke dag:

€ 11,50

1.19.1.4

- een ontheffing voor de borden C17 t/m C21, voor de duur van drie kalenderjaren

€ 43,40

1.19.2

Het tarief voor het wijzigen van een ontheffing, zoals bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990 betreft een aangepaste ontheffing op kenteken voor de resterende geldigheid van de oorspronkelijke ontheffing:

€ 11,50

1.19.3

Het tarief voor het gecombineerd aanvragen van verschillende ontheffingen, zoals bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990:

€ 54,90

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.19.4

Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 30,00 *

1.19.5

Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994, van het in artikel 10 van die wet gestelde verbod tot het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op de openbare weg

€ 43,40

1.19.6

Het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 83,40

1.19.6.1

Het verstrekken van een tweede en volgende gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 1.19.6

gratis

1.19.7

Het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 263,10

1.19.7.1

Een wijziging van het kentekenbord bij een gehandicaptenparkeerplaats (materiaalkosten (inclusief montage)

€ 47,20

1.19.7.2

Voor het eventueel aanpassen of realiseren van een parkeerplaats worden de werkelijke kosten aanvullend in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 20

Diversen

 
 
 
 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de APV (ventvergunning), geldig voor:

 

1.20.1.1

één dag

€ 43,40

1.20.1.2

langer dan één dag, doch ten hoogste één week

€ 43,40

1.20.1.3

langer dan één week, doch ten hoogste één maand

€ 86,90

1.20.1.4

langer dan één maand, doch ten hoogste zes maanden

€ 135,90

1.20.1.5

langer dan zes maanden, doch ten hoogste één jaar

€ 218,20

1.20.1.6

meer dan één jaar

€ 326,00

1.20.1.7

In afwijking van 1.20.1.1 t/m 1.20.1.6 geldt dat indien de gevraagde vergunning als bedoeld in 5:15 van de APV geweigerd is, een bedrag verschuldigd is van

€ 43,40

1.20.1.8

Als de verleende vergunning als bedoeld in 5:15 van de APV op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits nog niet van de vergunning gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt het gehele bedrag dat uitstijgt boven het tarief genoemd in 1.20.1.1

 
 
 
 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de APV (standplaats, uitstalling op de weg), per standplaats c.q. uitstalling en geldig voor:

 

1.20.2.1

één dag

€ 43,40

1.20.2.2

langer dan één dag, doch ten hoogste één week

€ 43,40

1.20.2.3

langer dan één week, doch ten hoogste één maand

€ 86,90

1.20.2.4

langer dan één maand, doch ten hoogste zes maanden

€ 135,90

1.20.2.5

langer dan zes maanden, doch ten hoogste één jaar

€ 218,20

1.20.2.6

meer dan één jaar

€ 326,20

1.20.2.7

In afwijking van 1.20.2.1 t/m 1.20.2.6 geldt dat indien de gevraagde vergunning als bedoeld in 5:18 van de APV geweigerd is, een bedrag verschuldigd is van

€ 43,40

1.20.2.8

Als de verleende vergunning als bedoeld in 5:18 van de APV op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits nog niet van de vergunning gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt het gehele bedrag dat uitstijgt boven het tarief genoemd in 1.20.2.1

 
 
 
 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.3.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,50

1.20.3.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,00

1.20.3.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.3.1 en 1.20.3.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 11,80

1.20.3.4

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,40

1.20.3.5

reeds bestaande digitale tekeningen, kaarten en ander stukken via een digitale verstrekking, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 22,10

1.20.3.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van ambtelijke diensten (zoals nasporing in het gemeentearchief of kadaster, het scannen of het verrichten van Cad-werkzaamheden) per kwartier. De aanvrager wordt vooraf op de hoogte gesteld van de prijs of prijsindicatie voor deze dienst:

€ 22,10

 
 
 

1.20.4

Het tarief voor het maken van een Projectleiderssamenvatting in het kader van detectie explosieven bedraagt:

 

1.20.4.1.1

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Small (tot 2,5 ha), PLS Small

€ 519,00

1.20.4.1.2

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Medium (2,5 ha-5 ha), PLS Medium

€ 941,00

1.20.4.1.2

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Large (5 ha-10 ha), PLS Large

€ 1.411,00

1.20.4.1.3

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Extra Large (groter dan 10 ha), PLS Extra Large

€ 1.876,00

1.20.4.2.1

het beoordelen van een PLS Small

€ 179,00

1.20.4.2.2

het beoordelen van een PLS Medium

€ 256,00

1.20.4.2.3

het beoordelen van een PLS Large

€ 343,00

1.20.4.2.4

het beoordelen van een PLS Extra Large

€ 496,00

1.20.4.3.1

het opstellen van een Projectgebonden Risicoanalyse Small (tot 2,5 ha), PRA Small

€ 3.826,00

1.20.4.3.2

het opstellen van een Projectgebonden Risicoanalyse Medium (2,5 ha-5 ha), PRA Medium

€ 4.591,00

1.20.4.3.3

het opstellen van een Projectgebonden Risicoanalyse Large (5 ha-10 ha), PRA Large

€ 6.376,00

1.20.4.3.4

het opstellen van een Projectgebonden Risicoanalyse Extra Large (groter dan 10 ha), PRA Extra Large

€ 9.691,00

1.20.4.4.1

het beoordelen van een PRA Small

€ 343,00

1.20.4.4.2

het beoordelen van een PRA Medium

€ 496,00

1.20.4.4.3

het beoordelen van een PRA Large

€ 716,00

1.20.4.4.4

het beoordelen van een PRA Extra Large

€ 966,00

1.20.4.5.1

het beoordelen van een projectplan detectie (0-25 pagina’s)

€ -

1.20.4.5.2

het beoordelen van een projectplan detectie en uitvoering Medium (26-50 pagina’s)

€ -

1.20.4.5.3

het beoordelen van een projectplan detectie en uitvoering Large (51-100 pagina’s)

€ -

 
 
 

1.20.5

Externe advieskosten:

 

1.20.5.1

De in deze titel genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag aan externe advieskosten zoals die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop op de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

1.20.5.2

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de opgave geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 
 
 
 

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling, een verklaring van geen bezwaar of een andere beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel een tarief is opgenomen

€ 43,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 
 
 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave maart 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.2.1

De bouwkosten worden vastgesteld op basis van de opgegeven bouwkosten. Indien de opgegeven bouwkosten lager zijn dan de berekende kosten overeenkomstig het "Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets”, welke als bijlage B bij deze verordening is opgenomen, dan worden de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig het genoemde overzicht.

 

2.1.1.2.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.1.2 worden voor het bepalen van bouwkosten in verband met het plaatsen van zonnepanelen uitsluitend de kosten van de stellage cq draagconstructie berekend.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 
 
 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

voor een richtinggevend ambtelijk vooroverleg

€ 658,00

2.2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

€ 658,00

2.2.3

Indien de aanvraag vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag uitsluitend betrekking heeft op een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.4.1 of 2.3.4.2 bedraagt het tarief

€ 329,00

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 
 
 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, een percentage van de bouwkosten volgens de volgende staffel:

 

2.3.1.1a

voor de bouwkosten tot en met € 500.000: 2,85% van de bouwkosten met een minimumtarief van;

€ 337,00

2.3.1.1b

voor de bouwkosten van € 500.001 tot en met € 1.000.000: € 14.250 vermeerderd met 2,75% van de bouwkosten in deze categorie;

 

2.3.1.1c

voor de bouwkosten van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000: € 27.500 vermeerderd met 2,55% van de bouwkosten in deze categorie;

 

2.3.1.1d

voor de bouwkosten van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000: € 65.000 vermeerderd met 2,34% van de bouwkosten in deze categorie;

 

2.3.1.1e

voor de bouwkosten vanaf € 5.000.001: € 122.500 vermeerderd met 2,14% van de bouwkosten in deze categorie

 
 
 
 

2.3.1.1.2

Indien het bouwplan uit een oogpunt van welstand door een niet-gemeentelijk orgaan wordt beoordeeld, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 en 2.3.1.1.1 berekende bedrag verhoogd met de door dat orgaan voor deze beoordeling aan de gemeente in rekening te brengen kosten, conform de voor dat orgaan geldende tariefregeling, welke als bijlage A bij deze tarieventabel is gevoegd.

 

2.3.1.1.3

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.1. en 2.3.1.1.1 wordt het verschuldigde bedrag, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met 20%, met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 1.000,00.

 

2.3.1.1.4

Niet via het digitale omgevingsloket ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.1. en 2.3.1.1.1 wordt het verschuldigde bedrag, indien de aanvraag (met onderliggende digitale stukken) niet via het digitale omgevingsloket wordt ingediend, verhoogd met 0,5% van de bouwkosten, met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 1.000,00.

 
 

Dit geldt niet voor het toezenden van de aanvraag via postbus@odra.nl.

 

2.3.1.2

Extra welstandstoezicht

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, het bedrag dat door het orgaan als bedoeld in 2.3.1.1.2 conform de daar genoemde tariefregeling bij de gemeente in rekening wordt gebracht.

 

2.3.1.3

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld, afhankelijk van de oppervlakte van het betrokken perceel:

 

2.3.1.3.1

bij een oppervlakte van minder dan 1.000 m²

€ 626,00

2.3.1.3.2

bij een oppervlakte van 1.000 m² en groter

€ 1.565,00

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, afhankelijk van de oppervlakte van het betrokken perceel:

 

2.3.1.4.1

bij een oppervlakte van minder dan 1.000 m²

€ 626,00

2.3.1.4.2

bij een oppervlakte van 1.000 m² en groter

€ 1.565,00

2.3.1.5

Vervallen

 

2.3.1.6

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om bodeminformatie uit het bodeminformatiesysteem (G-BIS) bedraagt het tarief

€ 180,00

 
 
 

2.3.2.1

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 482,00

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 10% van de bouwkosten met een maximum van

€ 530,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 10% van de bouwkosten met een maximum van

€ 614,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 6.657,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking als bedoeld in artikel 4 lid 11 bijlage II Besluit omgevingsrecht)

€ 614,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 614,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 614,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 614,00

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 614,00

 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 530,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 614,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 6.657,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking als bedoeld in artikel 4 lid 11 bijlage II Besluit omgevingsrecht)

€ 614,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 614,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 614,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 614,00

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 614,00

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid (gebruiksvergunning)

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (vlgs NEN 2580),:

 

2.3.5.1.1

van 0 t/m 100 m²:

€ 494,00

2.3.5.1.2

van 101 t/m 500 m²: € 494,00 plus € 2,39 per m²

€ 2,39

2.3.5.1.3

van 501 t/m 1.000 m²: € 1.450,00 plus € 1,60 per m²

€ 1,60

2.3.5.1.4

van 1.001 t/m 2.000 m²: € 2.250,00 plus € 1,18 per m²

€ 1,18

2.3.5.1.5

van 2.001 t/m 4.000 m²: € 3.430,00 plus € 0,66 per m²

€ 0,66

2.3.5.1.6

van 4.001 t/m 6.000 m²: € 4.750,00 plus € 0,26 per m²

€ 0,26

2.3.5.1.7

vanaf 6.001 m²: € 5.270,00 plus € 0,06 per m²

€ 0,06

 
 
 

2.3.6

Beoordeling geluidsonderzoek

 

2.3.6.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.8.1 bedraagt het tarief, indien sprake is van een verzoek ontheffing hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder.

€ 623,00

2.3.6.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien er sprake is van verzoek om ontheffing veroorzaken geluidhinder ingevolge artikel 8.4 Bouwbesluit 2012 of verzoek om ontheffing trillingsterkte ingevolge artikel 8.5 Bouwbesluit 2012:

€ 337,00

 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bij een gebouw of bouwwerk:

 

2.3.7.1.1

met een inhoud tot 50 m³ of een hoeveelheid sloopafval tot 15 m³

€ 176,00

2.3.7.1.2

met een inhoud van 50 m³ tot 750 m³ of een hoeveelheid sloopafval van 15 m³ tot 100 m³

€ 481,00

2.3.7.1.3

met een inhoud van 750 m³ en meer of een hoeveelheid sloopafval van 100 m³ en meer

€ 1.264,00

2.3.7.1.4

als er sprake is van een paraplu sloopvergunning

€ 481,00

 
 
 

2.3.8

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 129,00

 
 
 

2.3.9

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 129,00

 
 
 

2.3.10

Aansluiting Riolering

 

2.3.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot stand brengen of het wijzigen van een aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool.

€ 129,00

2.3.10.2

Voor de realisering of aanpassing van de rioolaansluiting worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 
 
 
 

2.3.11

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 466,00

 
 
 

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.13

Advies (vervallen), zie artikel 2.3.17

 
 
 
 

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 466,00

2.3.14.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 189,00

 
 
 

2.3.15

Natura 2000-activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 362,00

 
 
 

2.3.16

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 362,00

 
 
 

2.3.17

Externe advieskosten

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 
 
 
 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.14 en 2.3.17. De vermindering bedraagt van de voor die activiteiten verschuldigde leges:

 

2.4.2.1

bij 6 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 
 
 
 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, afwijkings-, uitweg/inrit-, kap-, rioolaansluiting- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn verzoek om vooroverleg of zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, afwijkings-, uitweg/inrit, kap of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.7, 2.3.8 of 2.3.9 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag op verzoek van of namens de gemeente wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

100%

2.5.1.2

indien de aanvraag omgevingsvergunning na het in behandeling nemen ervan, vòòr het verlenen van de vergunning door aanvrager wordt ingetrokken van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

2.5.1.3

indien de aanvraag op verzoek van of namens de gemeente wordt ingetrokken én een nieuwe aanvraag wordt ingediend binnen zes maanden na verzenddatum van de intrekkingsbrief, wordt van de verschuldigde leges bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten 100% teruggegeven.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, afwijkings- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, afwijkings- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat de kosten van de beoordeling door de welstandscommissie volledig verschuldigd blijven.

 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, afwijkings- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- afwijkings- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat de kosten van de beoordeling door de welstandscommissie volledig verschuldigd blijven.

 

2.5.3.2

Als de gemeente een omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.3 of 2.3.4 weigert, bestaat teruggaaf voor een deel van de leges met dien verstande dat voor de onderdelen 2.3.3.3 en 2.3.3.4 het ontwerpbesluit nog niet ter inzage is gelegd:

25%

2.5.3.3

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

2.5.4

Indien een procedure op grond van artikel 2.3.3.3 en 2.3.4.3 van deze verordening op enig hierna genoemd moment wordt stopgezet, wordt op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend tot onderstaand percentage:

 

2.5.4.1

voor de beslissing over de zienswijzen

25%

 
 
 

2.5.5

Indien een procedure op grond van artikel 2.8.1 van deze verordening op enig hierna genoemd moment wordt stopgezet, wordt op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend tot onderstaand percentage:

 

2.5.5.1

voor de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan

25%

2.5.5.2

voor de vaststelling van het bestemmingsplan

20%

 
 
 

2.5.6

Indien een procedure op grond van artikel 2.8.3 van deze verordening op enig hierna genoemd moment wordt stopgezet, wordt op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend tot onderstaand percentage:

 

2.5.6.1

voor de beslissing over de zienswijzen

25%

 
 
 

2.5.7

Leges die in rekening zijn gebracht voor externe advieskosten en beoordeling van diverse rapporten blijven in alle vorenstaande gevallen verschuldigd.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 
 

Verwezen wordt naar Hoofdstuk 5 van deze titel.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 
 
 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 189,00

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen

 
 
 
 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.290,00

2.8.2

Indien de procedure als genoemd in artikel 2.8.1 niet afzonderlijk wordt behandeld, maar in gezamenlijk verband én indien deze wordt betrokken bij een gemeentelijk initiatief tot vaststelling van een bestemmingsplan dan bedraagt het tarief (exclusief de kosten die verband houden met het opstellen van het bestemmingsplan c.q. het uitvoeren van onderzoeken welke toe te rekenen zijn aan de betreffende locatie.)

€ 829,00

2.8.2.1

indien 2.8.2 van toepassing is, waarbij sprake is van zowel koop als verjaring, wordt het tarief naar rato toegepast.

 

2.8.3

Indien de procedure als genoemd in artikel 2.8.1 niet afzonderlijk wordt behandeld, maar in gezamenlijk verband dan bedraagt het tarief indien sprake is van:

 

2.8.3.1

Twee locaties

€ 4.974,00

2.8.3.2

Drie tot en met vijf locaties

€ 4.145,00

2.8.3.3

Zes of meer locaties

€ 2.072,50

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, of artikel 3.6, 1e lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.185,00

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek om planologische medewerking (een voor bezwaar vatbaar besluit)

€ 605,00

2.8.5.1

Indien de aanvraag/het verzoek om planologische medewerking leidt tot een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan (artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening) of een procedure als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a 3O van de Wabo dan worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 
 
 
 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking of planwijziging

 
 
 
 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel:

 

2.9.1.

niet benoemde beschikking

€ 43,40

2.9.2.

niet benoemd besluit tot planologische medewerking

€ 173,60

 
 
 
 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Horeca

 
 
 
 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 370,00

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting)

€ 43,40

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 43,40

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

 

3.1.4.1

- voor een aangesloten periode van ten hoogste twaalf dagen

€ 87,00

3.1.4.2

- voor een jaarlijks terugkerende aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen

€ 87,00

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet

€ 87,00

3.1.6.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 370,00

3.1.6.2

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 43,40

3.1.6.3

een aanvraag tot het toevoegen of wijzigen van een leidinggevende op de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 43,40

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de APV, geldig voor:

 

3.1.7.1

één dag

€ 78,00

3.1.7.2

langer dan één dag, doch ten hoogste één week

€ 162,00

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

 
 
 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (APV), waarbij:

 

3.2.1.1

500 of minder bezoekers worden verwacht

gratis

3.2.1.2

meer dan 500 bezoekers worden verwacht

gratis

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (APV), waarbij er sprake is van een meerjaren evenementenvergunning, waarbij:

 

3.2.2.1

500 of minder bezoekers worden verwacht

gratis

3.2.2.2

meer dan 500 bezoekers worden verwacht

gratis

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 
 
 
 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (APV), anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting of een escortbedrijf

€ 668,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening (APV):

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting of een escortbedrijf

€ 295,00

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014 (n.v.t.)

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

 
 
 
 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Marktverordening gemeente Lingewaard:

 

3.5.1

tot het verlenen van een vaste standplaatsvergunning voor de weekmarkt

€ 320,00

3.5.2

tot het overschrijven van een vaste standplaatsvergunning voor de weekmarkt

€ 133,00

3.5.3

Als de verleende vergunning als bedoeld in 5.18 van de APV op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits nog niet van de vergunning gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt het gehele bedrag dat uitstijgt boven

€ 43,40

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 
 
 
 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard

€ 43,40

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 43,40

3.6.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 43,40

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 
 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 43,40

 

Opmerking:

 
 

Als voor de bedragen een wettelijk maximum is vastgesteld is dit (eventueel hiervan afgeleide) bedrag aangegeven met de aanduiding ‘*’ na het genoemde tarief.

 
 
 
 

Inwerkingtreding en overgangsrecht

 
 
 • 1.

  Deze tarieventabel leges 2022 treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze tarieventabel vervangt de Tarieventabel leges 2021 zoals die is vastgesteld op 10 december 2020

 • 3.

  De Tarieventabel leges 2021 blijft gelden voor belastbare feiten die zich voor 1 januari 2022 hebben voorgedaan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 of 16 december 2021.

 
 
 
 
 
 

De griffier,

 
 
 
 
 
 
 

P.J. Peters.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage A

Tariefregeling Gelders Genootschap per 1 januari 2022.

 
 

Bijlage B

Overzicht bouwkosten 2022 ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets.

 
 

Bijlage C

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals bekend gemaakt in de Staatscourant op 30 januari 2012 met nummer 1567.

 
 

Bijlage A Tariefregeling Gelders Genootschap per 1 januari 2022.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage B Overzicht bouwkosten 2022 ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage C Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals bekend gemaakt in de Staatscourant op 30 januari 2012 met nummer 1567

UAV 2012