Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats Zandvoort 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats Zandvoort 2022

De raad van de gemeente Zandvoort:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2021;

gelet op de overwegingen van de raadscommissie van 7/8 december 2021;

gelet op artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit de volgende verordening, inclusief toelichting en tarieventabel, vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats Zandvoort 2022

1.1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dierenbegraafplaats: afgesloten deel op de algemene begraafplaats van de gemeente Zandvoort aan de Tollensstraat 67.

 • b.

  dierengraf: een huurgraf voor het doen begraven van een overleden huisdier.

 • c.

  algemeen dierengraf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overleden huisdieren.

 • d.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overleden huisdier;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

 • f.

  huisdier: onder een huisdier wordt verstaan, een klein(er) dier dat door de mens als gezelschap in of om het huis wordt gehouden, zoals kat, hond, konijn, cavia , vogel e.d..

 • g.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort.

 • h.

  ambtenaar belast met de heffing: de gemeenteambtenaar die door het college is aangewezen als ambtenaar belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen.

1.2 NORMSTELLING

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de dierenbegraafplaats, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de dierenbegraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten genoemd in de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De rechten genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar volgend op het jaar waarin het voorwerp werd geplaatst.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat geen aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

1.3 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Bevoegdheden

De ‘ambtenaar belast met de heffing’ is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De 'Verordening Begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats 2021 Zandvoort’ vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De verordening treedt in werking van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening Dierenbegraafplaatsrechten Zandvoort 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2021

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1.4 TARIEVENTABEL BEHORENDENDE BIJ DE VERORDENING DIERENBEGRAAFPLAATSRECHTEN ZANDVOORT 2022

 

 

Tarief 2022

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het recht op een huisdierengraf van 0,7 x 0,9 meter voor een periode van 5 jaar, inclusief onderhoudsrecht, wordt geheven:

€ 162

1.2

Voor het verlenen van het recht op een huisdierengraf van 1,2 x 0,9 meter voor een periode van 5 jaar, inclusief onderhoudsrecht, wordt geheven:

€ 247

1.3

Voor het verlengen van het recht op een huisdierengraf van 0,7 x 0,9 meter voor een periode van 5 jaar wordt geheven:

€ 162

1.4

Voor het verlengen van het recht op een huisdierengraf van 1,2 x 0,9 meter voor een periode van 5 jaar wordt geheven:

€ 247

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven, bijzetten van asbussen, urnen en verstrooien van as

2.1

Voor het begraven van een klein huisdier in een dierengraf van 0,70 x 0,90meter wordt geheven:

€ 104

2.2

Voor het begraven van een groot huisdier in een dierengraf van 0,70 x 0,90meter wordt geheven:

€ 152

2.3

Voor het bijzetten van een asbus/urn met hierin de as van een huisdier wordt geheven:

€ 75

2.4

Voor het begraven van een kleiner huisdier in een dierengraf van 0,25 x 0,25 meter wordt geheven:

€ 36

2.5

Voor het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats wordt geheven:

€ 36

2.6

Voor het begraven op een buitengewoon uur wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.1. t/m 2.5 verhoogd met:

€ 69

2.6.1

Onder buitengewoon uur wordt verstaan: het begraven van een huisdier buiten de normale uren tussen 9.00 en 15.00 uur van maandag t/m vrijdag.

 

2.7

Op zaterdag geldt voor de tarieven genoemd onder 2.1.t/m 2.5 een toeslag van:

€ 148

2.8

Op zondag is het begraven van een huisdier of het verstrooien van as niet mogelijk

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Opgraven, ruimen, herbegraven

 

4.1

Voor het opgraven van de stoffelijke resten van een huisdier wordt geheven:

€ 84

4.2

Voor het opgraven en herbegraven van de stoffelijke resten van een huisdier wordt geheven:

€ 104

4.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

€ 69

Behorende bij het raadsbesluit van 21 december 2021.

De griffier van Zandvoort,