Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels omtrent grondprijzen

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels omtrent grondprijzen

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2021,

gemeentebladnummer 2021.109

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 • 1.

  De Nota Grondprijsbeleid vast te stellen.

 • 2.

  De Grondprijsbrief 2022 vast te stellen met de volgende grondprijzen:

  • a.

   De grondprijs voor sociale huurwoningen ongewijzigd vast te stellen op € 135/m² exclusief BTW.

  • b.

   De grondprijs voor middenhuurwoningen vast te stellen op € 185/m² exclusief BTW.

  • c.

   De grondprijs voor vrije sector koop- en huurwoningen vast te stellen op € 235/m² exclusief BTW.

  • d.

   De grondprijs voor reststroken vast te stellen op € 117,50/m² exclusief BTW.

  • e.

   De overige grondprijzen ongewijzigd t.o.v. 2021 vast te stellen.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 december 2021.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. R.F.I. Palmen

De griffier,

mr. R.J.M. Poels

Bijlage 1 Grondprijsbrief 2022

In de Grondprijsbrief worden de grondprijzen van de gemeente Horst aan de Maas vastgelegd. De grondprijzen vanaf 1-1-2022 zijn door de gemeenteraad als volgt vastgesteld:

Categorie

Grondprijs

Woningbouw

 

-         Koop vrije sector en markthuur hoger segment

€ 235 /m²

-         Huur, markthuur middensegment (huurprijs tot € 1000/mnd. excl. servicekosten)

€ 185 /m²

-         Huur, sociale sector

€ 135 /m²

 

Reststroken

 

-         Groen- en reststroken

€ 117,50 /m²

 

Bedrijventerreinen

 

-         Normaal

100 /m²

-         Zichtlocaties

110 /m²

 

 

Kantoren, retail, horeca, overige commerciële voorzieningen

 

-         Alle commerciële doeleinden

Maatwerk, case-afhankelijk,

 

minimaal kostprijs dekkend.

 

 

Maatschappelijke voorzieningen

 

-         Niet-commerciële maatschappelijke voorzieningen

Maatwerk, case-afhankelijk,

 

minimaal kostprijs dekkend.

-         Commerciële maatschappelijke voorzieningen

Maatwerk, case-afhankelijk,

 

minimaal kostprijs dekkend.

 

 

·          Prijzen exclusief belastingen (BTW of overdrachtsbelasting).

·          Bij appartementen kan i.p.v. de grondprijs per m² de grondprijs o.b.v. m² BVO bepaald worden.

·         Op de verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Horst aan de Maas van toepassing.

Indexering

De grondprijzen voor woningbouw zijn als gevolg van indexatie in prijs verhoogd naar € 235/m² voor koopwoningen in de categorie vrije sector en voor markthuurwoningen in het hogere segment. De grondprijzen voor kavels voor markthuurwoningen in het middensegment (gedefinieerd) zijn eveneens geïndexeerd en bedragen € 185/m². De grondprijs voor kavels voor sociale huurwoningen en de (resterende) bedrijfskavels zijn gelijk gebleven.

Afgeleid van de grondprijs voor vrije sectorwoningen, is ook de prijs voor reststroken verhoogd.

Geldigheid van de grondprijzen

De nieuwe grondprijzen zullen per 1 januari 2022 ingaan. Reeds gedane kavelaanbiedingen én gesloten overeenkomsten worden gerespecteerd.

Algemeen

De grondprijzen zijn geldig vanaf 1 januari van het genoemde jaar, tot het moment dat er nieuwe grondprijzen worden vastgesteld. In de regel is dat jaarlijks, maar als er geen nieuwe grondprijsbrief uitkomt, blijven de genoemde grondprijzen in de meest recente Grondprijsbrief van kracht.

Verdere procedure

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. De nieuwe grondprijzen gelden per 1 januari 2022. De Grondprijsbrief 2022 kunt u vinden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl.