Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Horst aan de Maas 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Horst aan de Maas 2022

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2021,

gemeentebladnummer 2021.110.J;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Horst aan de Maas 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Begraafplaats(en): De begraafplaats O.L. Vrouw Tenhemelopneming in Grubbenvorst;

 • b.

  Graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  Grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  Asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  Urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  Eigen graf, particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken, lichaamsdelen en foetussen;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • g.

  Particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   Het doen verstrooien van as;

 • h.

  Urnengraf: een graf waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen, met of zonder urnen;

 • i.

  Urnennis: een nis waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  Gedenkteken: Nagelvast verbonden voorwerp op een graf voor het aanbrengen van opschriften en/of figuren.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6;

  • a.

   Mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Horst aan de Maas 2021”, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020 door de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van lijkbezorgingsrechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Horst aan de Maas 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 december 2021.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. R.F.I. Palmen

De griffier,

mr. R.J.M. Poels

Bijlage 1: Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten gemeente Horst aan de Maas 2022

behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Horst aan de Maas 2022

Hoofdstuk 1

Begraven

1.1

Voor het begraven van een lijk, lichaamsdeel of foetus bedraagt het tarief:

1.1.1.

voor een persoon van 8 jaar of ouder

€ 675,15

1.1.2.

voor een persoon beneden 8 jaar

€ 280,80

1.2

Indien begraving plaatsvindt op andere uren dan genoemd in artikel 11 van

beheersverordening algemene begraafplaats Grubbenvorst, wordt het tarief

van lid 1.1.1. en 1.1.2. verhoogd met

€ 124,65

Hoofdstuk 2

Bijzetten van asbussen en urnen

2.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een begraaflaag van een

particulier graf bedraagt het tarief

€ 64,90

2.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particuliere urnennis

bedraagt het tarief

€ 64,90

Hoofdstuk 3

Grafbedekking

3.1

Voor de vergunningaanvraag van een gedenkteken op een graf

bedraagt het tarief

€ 42,70

Hoofdstuk 4

Opgraven

4.1.

Voor het opgraven van een lijk, lichaamsdeel, foetus, asbus of urn

bedraagt het tarief

€ 859,55

Dit tarief is niet verschuldigd indien de opgraving geschiedt op last van

het daartoe bevoegd gezag.

4.2.

Voor het herbegraven in een ander graf, na een opgraving

bedraagt het tarief

€ 675,15

4.3.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aankoop van een urn

ten behoeve van asbezorging na afstand recht bedraagt het tarief de externe

aanschafkosten die de gemeente maakt voor de aanschaf.

De gemeente stelt de aanvrager voorafgaand aan het in behandeling nemen,

in kennis van de hoogte van het tarief.

Hoofdstuk 5

Verlenen van rechten

5.1.

Voor het verlenen van een uitsluitend recht van 20 jaar op een particulier graf,

particulier urnengraf of particuliere urnennis bedraagt het tarief

€ 732,85

5.2.

Indien de onder lid 5.1. genoemde dienstverlening betrekking heeft op een

persoon beneden 8 jaar, bedraagt het tarief

€ 434,00

5.3.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een particulier graf, particulier

urnengraf of particuliere urnennis bedraagt het tarief per jaar

€ 36,60

5.4.

Indien de onder lid 5.3. genoemde dienstverlening betrekking heeft op een

persoon beneden 8 jaar, bedraagt het tarief per jaar

€ 22,40

Behorend bij raadsbesluit van 21 december 2021.

De griffier,