Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting gemeente Horst aan de Maas 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting gemeente Horst aan de Maas 2022

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2021,

gemeentebladnummer 2021.110.F;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting gemeente Horst aan de Maas 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  belastingjaar: een kalenderjaar;

 • b.

  kwartaal: een periode van drie opvolgende maanden, beginnende op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  week: een periode van zeven opvolgende etmalen;

 • e.

  etmaal: een aaneengesloten periode van 24 uren, aanvangende te 0.00 uur;

 • f.

  dagdeel: een aaneengesloten periode van maximaal 4 uren;

 • g.

  uur: een aaneengesloten periode van 60 minuten;

 • h.

  vaste dagdeelstandplaats: de ruimte die voor de duur van minimaal een kwartaal is aangewezen voor de verkoop van consumptie –ijs en/of eetwaren, bloemen, fruit e.d. voor een dagdeel per week;

 • i.

  vaste dagstandplaats: de ruimte die voor de duur van minimaal een kwartaal is aangewezen voor de verkoop van consumptie –ijs en/of eetwaren, bloemen, fruit e.d. voor een dag per week.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, of artikel 227 (reclamebelasting) van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • b.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vierde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 4. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

 • indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een kwartaaltarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een kwartaal gelijkgesteld met een kwartaal.

 • 6. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief maandtarief of kwartaaltarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand of kwartaal omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand of kwartaal van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1. Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven, is het belastingtijdvak het kalenderjaar waarin de voorwerpen aanwezig zijn.

 • 2. Indien de belasting wordt geheven naar kwartaaltarieven, is het belastingtijdvak het kwartaal waarin de voorwerpen aanwezig zijn.

 • 3. Indien het in het eerste en tweede lid bepaalde niet van toepassing is, is het belastingtijdvak de dag waarin de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1. De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, wordt er géén ontheffing verleend als de voorwerpen zijn verwijderd vóór het verstrijken van het belastingtijdvak.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. De aanslagen moeten worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid schriftelijk wordt gedaan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening precariobelasting gemeente Horst aan de Maas 2021”, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020 door de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van precariobelasting in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening precariobelasting gemeente Horst aan de Maas 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 december 2021.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. R.F.I. Palmen

De griffier,

mr. R.J.M. Poels

Bijlage 1: Tarieventabel Precariobelasting gemeente Horst aan de Maas 2022

Behorende bij de Verordening precariobelasting gemeente Horst aan de Maas 2022.

Hoofdstuk 1 Verkoop diversen

 

1.1.

Voor het plaatsen op de openbare grond binnen de bebouwde kom van het dorp Horst of Sevenum, van kramen, wagens, kios­ken, tenten e.d. tot verkoop van consumptie -ijs en/of eetwaren, bloemen, fruit e.d., voor zover dit niet geschiedt op plaatsen gedurende de aangewezen marktdagen wor­den geheven per kraam, wagen e.d.

 

1.1.1.

per dagdeel:

€ 6,95

1.1.2.

per kwartaal voor een “vaste dagdeelstandplaats”

€ 76,75

1.1.3.

per kwartaal voor een “vaste dagstandplaats”

€ 153,60

 
 
 

1.2

Voor het plaatsen op de openbare grond binnen en buiten de bebouwde kom van de dorpen Evertsoord, Griendtsveen, Kronenberg, Meterik, America, Hegelsom, Melderslo, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Lottum, Meerlo, Tienray, Swolgen, Grubbenvorst en buiten de bebouwde kom van het dorp Horst of Sevenum van kramen, wagens, kios­ken, tenten e.d. tot verkoop van consumptie -ijs en/of eetwaren, bloemen, fruit e.d., voor zover dit niet geschiedt op plaatsen gedurende de aangewezen marktdagen wor­den geheven, per kraam, wagen e.d.:

 

1.2.1

per dagdeel

€ 3,55

1.2.2

per kwartaal voor een “vaste dagdeelstandplaats”

€ 39,05

1.2.3

per kwartaal voor een “vaste dagstandplaats”

€ 78,15

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Terrassen

 

1.

Voor het innemen van openbare grond binnen de bebouwde kom van het dorp Horst of Sevenum, ten behoeve van cafés, res­taurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen tot het plaatsen ter uitoefening van het bedrijf van stoelen, tafels, banken, bloempotten

 
 

of -bakken en windschermen, wordt geheven, per m², per jaar:

€ 10,00

2.

Voor het innemen van openbare grond buiten de bebouwde kom van het dorp Horst of Sevenum, ten behoeve van cafés, res­taurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen tot het plaatsen ter uitoefening van het bedrijf van stoelen, tafels, banken, bloempotten

 
 

of -bakken en windschermen, wordt geheven, per m², per jaar:

€ 6,65

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Uitstallen van goederen

 
 

Voor het uitstallen van goederen of voor de verkoop van waren op openbare grond, op andere wijze dan bedoeld onder hoofdstuk 1 van deze tarieventabel en voor zover dit niet geschiedt op marktplaatsen gedurende de aangewezen marktdagen, wordt geheven per op grond van de

 
 

Algemene Plaatselijke Verordening verleende vergunning, per dag:

€ 64,20

Behorend bij raadsbesluit van 21 december 2021.

De griffier,