Verordening op de heffing en de invordering van leges Boekel 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Boekel 2022

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021

gelet op:

de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES BOEKEL 2022 (LEGESVERORDENING BOEKEL 2022)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalendermaand tot en met de 1e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de 1e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, 1e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  stukken, nodig voor het in ontvangst kunnen nemen van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.1 en 3.2.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel (organiseren evenementen), indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een stichting of vereniging die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling, na een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 16 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12. Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening 2021 van 10 december 2020, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 14 oktober 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. De in onderdeel 2.1.1.1 van de tarieventabel genoemde NEN 2580 wordt bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis van de gemeente Boekel.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening Boekel 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 22 december 2021.

de griffier

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

de voorzitter

C.J.M. van den Elsen

Bijlage 1: Tarieventabel

Tarieventabel, als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening Boekel 2022

Titel 1 Algemene dienstverlening

2022

 
 
 

HOOFDSTUK 1 BURGERLIJKE STAND

 
 
 

1.1.1

Nasporing in de registers

 
 
 
 

1.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand,

 

zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving

 

wordt verlangd, voor elk daaraan te besteden raadpleging per 15 minuten of gedeelte daarvan

€ 28,00

 
 
 

1.1.2

Opgaven omtrent aangiften

 
 

Vervallen.

 
 
 
 

1.1.3

Trouwboekjes en partnerschapsboekjes

 
 
 
 

1.1.3.1

Het tarief voor een trouwboekje/partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan inclusief omslag

€ 37,00

 
 
 

1.1.4

Voltrekking van huwelijken/geregistreerd partnerschap

 
 
 
 

1.1.4.1

Het sluiten van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapsregistratie is slechts mogelijk indien wordt voldaan

 
 

aan de in artikel 5 gestelde voorwaarden van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde

gratis

 

Reglement burgerlijke stand gemeente Boekel.

 
 
 
 

1.1.4.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap dan wel het omzetten van

 

een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

€ 392,00

 
 
 

1.1.4.1.2

Maandag tot en met vrijdag nà 18.00 uur

€ 707,00

 
 
 

1.1.4.1.3

Zaterdag tot 18.00 uur

€ 707,00

 
 
 

1.1.4.1.4

Zaterdag nà 18.00 uur

€ 1.406,00

 
 
 

1.1.4.1.5

Zondag of op een algemeen erkende feestdag

€ 1.406,00

 
 
 

1.1.4.1.6

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaats vindt in een bijzonder huis,

 
 

ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, wordt het in 1.1.4.1.1 tot en met 1.1.4.1.5 genoemde tarief

 
 

verhoogd met:

€ 182,00

 
 
 

1.1.4.1.7

Bij het sluiten van een huwelijk of een registratie van een partnerschap, dan wel het omzetten van een geregistreerd

 
 

partnerschap in een huwelijk op een daartoe tijdelijk aangewezen locatie wordt het in 1.1.4.1.1 tot en met 1.1.4.1.5

 
 

genoemde tarief verhoogd met:

€ 182,00

 
 
 

1.1.4.1.8

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap, dan wel het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk door een eigen trouwambtenaar, aangedragen door de partners, bedraagt:

 
 

geregistreerd partnerschap in een huwelijk door een eigen trouwambtenaar, aangedragen door de partners, bedraagt:

€ 99,00

 
 
 
 
 
 

1.1.4.1.9

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk met een beperkte ceremonie bedraagt:

€ 180,00

 
 
 
 
 
 

1.1.5

Het tarief bedraagt:

 

1.1.5.1

Voor het getuigen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap door een ambtenaar van de gemeente geldt per getuige

€ 41,00

 
 
 

1.1.5.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet

 
 

rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 

1.1.5.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanwijzen van een permanente trouwlocatie, ingevolge artikel 64,

 
 

Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 558,00

 
 
 

1.1.6

Wijzigings- annuleringskosten (Reeds betaalde leges ontvangt het paar terug, verminderd

 
 

met onderstaande kosten)

 
 
 
 

1.1.6.1

Het tarief voor annulering tot één maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum bedraagt

€ 46,00

 
 
 

1.1.6.2

Het tarief voor annulering binnen één maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum bedraagt

€ 69,00

 
 
 

1.1.6.3

Het tarief voor annulering nadat de BABS een gesprek heeft gehad dan wel op huisbezoek is geweest bedraagt

€ 160,00

 
 
 

1.1.6.4

Het tarief voor annulering van een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap bedraagt

€ 23,00

 
 
 

1.1.6.5

Het tarief voor wijziging van de reservering of een mutatie van de getuigen bedraagt

€ 23,00

 
 
 

HOOFDSTUK 2 REISDOCUMENTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

 
 
 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van de documenten,

 
 

inclusief de spoedaanvragen, genoemd in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden het aldaar genoemde

 
 

tarief dat ten hoogste mag worden geheven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 RIJBEWIJZEN

 
 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen

 
 

van een rijbewijs het van rijkswege vastgestelde maximumbedrag, naar beneden afgerond op een veelvoud

 
 

van € 0,05.

 
 
 
 

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag voor het verstrekken van gegevens uit het

 

Centraal Register Rijbewijzen per inlichting

€ 16,00

 
 
 

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een aangifte van vermissing van een rijbewijs vermeerderd met

€ 27,00

 
 
 

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het van rijkswege vastgestelde

 
 

maximumbedrag.

 
 
 
 

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN IN HET KADER VAN DEBASISREGISTRATIE PERSONEN

 
 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking

 
 

verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden

 
 

geraadpleegd.

 
 
 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 
 

per verstrekking

€ 18,00

 
 
 

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 
 
 

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 89,00

 
 
 

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 330,00

 
 
 

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 1.204,00

 
 
 

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.621,00

 
 
 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens

 
 

omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

 
 

per verstrekking

€ 18,00

 
 
 

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 
 
 

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 89,00

 
 
 

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 330,00

 
 
 

1.4.4.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 1.204,00

 
 
 

1.4.4.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.621,00

 
 
 

1.4.5

vervallen

 
 
 
 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen,

 
 

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 28,00

 
 
 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

1.4.7.1

tot het verkrijgen van een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen

€ 18,00

 
 
 

1.4.7.2

voor elke niet in dit hoofdstuk genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon

€ 18,00

 
 
 

HOOFDSTUK 5 KIEZERSREGISTER

 
 
 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in de

 

Kieswet

€ 18,00

 
 
 

HOOFDSTUK 6 INZAGE IN PERSOONSGEGEVENS

 
 
 

1.6.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek als bedoeld in artikel 15 van de

 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming worden geen kosten in rekening gebracht.

 
 
 
 

1.6.2

Indien bij een verzoek als bedoeld in 1.6.1 bijkomende kopieën worden

 
 

gevraagd, bedraagt het tarief:

 
 

bij verstrekking op papier indien het afschrift bestaat uit:

 
 

a. ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 1,00

 

met een maximum per verstrekking van

€ 17,00

 

b. meer dan 100 pagina's

€ 35,00

 
 
 

1.6.3

bij verstrekking anders dan op papier

€ 17,00

 
 
 

1.6.4

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verstrekking, moeilijk toegankelijke registratie

vervallen

 
 
 

1.6.5

indien voor hetzelfde verzoek op grond van de onderdelen 1.6.2 tot en met 1.6.3 meerdere vergoedingen kunnen worden

 
 

gevraagd, wordt slechts een tarief gevraagd van maximaal

€ 59,00

 
 
 

HOOFDSTUK 7 BESTUURSSTUKKEN

 
 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 
 

1.7.1.1

een exemplaar van de programma – productbegroting

€ 38,00

1.7.1.2

een exemplaar van het jaarverslag – de jaarrekening

€ 42,00

 
 
 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor een jaarabonnement op de raadsagenda, de raadsvoorstellen, concept-besluiten en notulen,

 
 

exclusief porto

€ 44,00

 
 
 

HOOFDSTUK 8 VASTGOEDINFORMATIE

 
 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

een afschrift van of uittreksel uit:

 
 
 
 

1.8.1.1

Het gemeentelijk beperkingsregister of de gemeentelijke beperkingsregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid,

 

onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken

 

van een aan die registratie ontlende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

vervallen

 
 
 

1.8.1.2

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van

 
 

de Wet basisregistratie adressen en gebouwen per adres of object

€ 24,00

 
 
 

HOOFDSTUK 9 OVERIGE PUBLIEKSZAKEN

 
 
 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

1.9.1.1

Tot het legaliseren van een handtekening

€ 18,00

 
 
 

1.9.1.2

Tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag conform het door het ministerie van Veiligheid en Justitie

 
 

vastgestelde bedrag.

 
 
 
 

1.9.1.3

Tot het afgeven van een bewijs van in leven zijn

€ 18,00

 
 
 

1.9.1.4

Tot het afgeven van een verklaring van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

€ 18,00

 
 
 

HOOFDSTUK 10 KINDEROPVANG

 
 
 

1.10.1

Kinderopvang (excl. Gastouderopvang)

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nieuwe locatie kinderopvang, zoals bedoeld

 
 

in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een onderzoek voor registratie

 
 

noodzakelijk is:

€ 1.504,00

 
 
 

1.10.2

Gastouderbureau

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nieuw gastouderbureau, zoals bedoeld

 
 

in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een onderzoek voor registratie

 
 

noodzakelijk is:

€ 1.504,00

 
 
 

1.10.3

Voorziening gastouderopvang (gastouder)

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gastoudervoorziening, zoals bedoeld in

 
 

artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een onderzoek voor registratie

 
 

noodzakelijk is:

€ 501,00

 
 
 

HOOFDSTUK 11 LEEGSTANDWET

 
 
 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

1.11.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,

 
 

eerste lid, van de Leegstandwet

€ 90,00

 
 
 

1.11.3

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,

 
 

negende lid, van de Leegstandwet

€ 56,00

 
 
 

HOOFDSTUKKEN 12 T/M 14 niet van toepassing

 
 
 

HOOFDSTUK 15 WINKELTIJDENWET

 
 
 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

1.15.1.1.

voor een ontheffing of vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenverordening gemeente Boekel

€ 33,00

 
 
 

HOOFDSTUK 16 WET OP DE KANSSPELEN

 
 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 
 
 

1.16.1.1

voor het aanwezig hebben van een of meer speelautomaten per vergunning geldig voor één jaar:

 
 

- indien de vergunning één kansspelautomaat betreft:

€ 56,00

 

- indien de vergunning twee kansspelautomaten betreft:

€ 90,00

 
 
 

1.16.1.2

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde

 

gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand

worden gerekend

 
 
 

HOOFDSTUK 17 niet van toepassing

 
 
 

HOOFDSTUK 18 KABELS EN LEIDINGEN

 
 
 

1.18

Melding voor instemming voor werkzaamheden aan kabels en/of leidingen voor Nutsvoorzieningen en

 
 

Communicatienetwerken

 
 
 
 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent

 
 

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de

 
 

Telecommunicatiewet

€ 460,00

 
 
 
 
 
 

1.18.1.1

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer,

 
 

voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleuflengte per strekkende meter sleuf

 
 

verhoogd met

€ 9,00

 
 
 

1.18.1.2

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare

 

grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 101,00

 
 
 

1.18.1.3

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling of

 
 

het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met

€ 101,00

 
 
 

1.18.1.4

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de

 
 

kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een

 
 

begroting die door het college is opgesteld.

 
 
 
 

1.18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de

 
 

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde

 
 

werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

1.18.2

Indien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de

 
 

melding:

€ 54,00

 
 
 

1.18.2.1

Indien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag verrekend met de melding waartoe

 
 

deze proefsleuf dient, indien en zodra de melding wordt ingediend conform 1.18.1.

 
 
 
 

1.18.3

Indien het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen

 
 

van de melding:

€ 54,00

 
 
 

HOOFDSTUK 19 VERKEER EN VERVOER

 
 
 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 37,00

 
 
 

1.19.1.1

Indien voor de behandeling van de aanvraag een geneeskundig onderzoek nodig is, wordt het tarief van 1.19.1 verhoogd met

€ 93,36

 
 
 

1.19.1.2

voor het verlengen van de onder 1.19.1.1 genoemde kaart

vervallen

 
 
 

1.19.1.3

voor de administratiekosten in geval van een niet toegekende gehandicaptenparkeerkaart

vervallen

 
 
 

HOOFDSTUK 20 DIVERSEN

 
 
 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek/aanvraag:

 
 
 
 

1.20.1.1

tot het verstrekken van informatie/gegevens voor zover niet elders in deze tarievenlijst genoemd, voor ieder besteed

€ 35,00

kwartier of gedeelte daarvan

 
 
 

1.20.1.2

tot het waarmerken van een fotokopie

€ 15,00

 
 
 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen

 

of kopieën van stukken, niet elders in deze tarieventabel genoemd, per bladzijde :

- op A4-formaat of kleiner (zwart-wit)

€ 1,00

- op A3-formaat (zwart-wit)

€ 2,00

- op A4-formaat of kleiner (kleur)

€ 2,00

- op A3-formaat (kleur)

€ 3,00

 

- op A2-, A1- of A0-formaat (zwart-wit)

€ 6,00

 

- op A2-, A1- of A0-formaat (kleur)

€ 11,00

 
 
 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 
 
 
 

1.20.3.1

geheel of gedeeltelijk geschreven of getypte minuten, afschriften, doorslagen of uittreksels van

 

stukken, niet elders in deze verordening genoemd, per bladzijde

€ 15,00

 
 
 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 
 

1.20.4.1

een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening

€ 28,00

 
 
 

1.20.4.2

een door de Burgemeester en wethouders of door de burgemeester ingevolge de algemene

 

plaatselijke verordening te verlenen vergunning c.q. ontheffing voor zover niet elders in deze

 

tarievenlijst genoemd

€ 34,00

 
 
 

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 
 
 

1.20.5.1

Een exemplaar van de Bouwverordening

€ 46,00

 
 
 

1.20.5.2

Een exemplaar van de toelichting

€ 49,00

 
 
 
 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

 
 
 
 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 
 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 
 
 

2.1.1.1

Bruto vloeroppervlakte

 
 

Het oppervlak van alle tot een bouwwerk behorende binnenruimten gemeten volgens NEN 2580. Dit is de som van alle ruimtes op alle verdiepingen gemeten in vierkante meter (m2) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die het bouwwerk omhullen.

 
 
 
 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 
 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de

 

Wabo bedoeld.

 
 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten

 

waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk

voorschrift bedoeld.

 
 
 

Hoofdstuk 2 VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG

 
 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is, dan wel een principeverzoek in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

€ 500,00

 
 
 

2.2.1.1

indien in het kader van het vooroverleg advies dient te worden gevraagd bij Monumentenhuis Brabant, wordt het tarief,

 
 

zoals bedoeld in onderdeel 2.1.1, verhoogd met

€ 320,00

 
 
 

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

25%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden

 

vastgesteld.

 
 
 

2.2.3

om beoordeling van een vergunningvrij bouwproject

€ 101,00

 
 
 

2.2.4

om overig vooroverleg van vier uur of meer, per uur

€ 100,00

 
 
 

Hoofdstuk 3 OMGEVINGSVERGUNNING

 
 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de

 

som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk

bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de

aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 
 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

 

lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 
 

Verbouwen of nieuwbouwen woning of andere woonfunctie

 

2.3.1.1.1

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

 
 

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100 m² zijn de kosten voor elke m²:

€ 25,55

 

met een minimum van:

€ 226,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 100 m² maar kleiner dan 550 m² zijn de kosten:

€ 2.554,00

 

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 100m²:

€ 17,80

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 550 m², zijn de kosten:

€ 10.591,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 550 m² vermeerderd met:

€ 15,80

 

met een maximum van:

€ 500.000,00

 

Indien meer dan vier dezelfde woningen aangevraagd worden in 1 vergunning, wordt over de leges voor de

 
 

activiteit bouwen voor deze woningen een korting gegeven van:

15%

 

Indien meer dan vier dezelfde sociale huurwoningen aangevraagd worden in 1 vergunning, wordt over de leges voor de

 
 

activiteit bouwen voor deze woningen een korting gegeven van

25%

 
 
 
 

Bijgebouwen bij woning (garages / bergingen enz)

 

2.3.1.1.2

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 150 m² zijn de kosten voor elke m²:

€ 15,25

 

met een minimum van:

€ 226,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 150 m² zijn de kosten:

€ 2.290,00

 

Deze kosten worden vermeerderd voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 150 m² met:

€ 9,90

 

met een maximum van:

€ 500.000,00

 
 
 
 

Balieomgevingsvergunning

 

2.3.1.1.3

Voor een balieomgevingsvergunning wordt op de leges voor een reguliere omgevingsvergunning een korting

 
 

gegeven van:

50%

 
 
 
 

Tijdelijke wooneenheid

 

2.3.1.1.4

Als de vergunning een tijdelijke vergunning betreft voor een wooneenheid wordt per eenheid het volgende tarief

 
 

gehanteerd:

€ 542,00

 
 
 
 

Verbouwen of nieuwbouwen stallen, loodsen, champignonkwekerijen, bedrijfshallen en andere

 
 

industriefuncties (m.u.v. open en prefab agrarische loodsen)

 

2.3.1.1.5

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

 
 

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 360m², zijn de kosten voor elke m²:

€ 9,40

 

met een minimum van:

€ 565,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 360 m², maar kleiner is dan 1760 m², zijn de kosten:

€ 3.365,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 360 m² vermeerderd met:

€ 6,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 1760 m², zijn de kosten:

€ 11.795,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 1760 m² vermeerderd met:

€ 3,95

 

met een maximum van:

€ 500.000,00

 
 
 
 

Verbouwen of nieuwbouwen open of prefab agrarische loodsen

 

2.3.1.1.6.

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

 
 

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 650m², zijn de kosten voor elke m²:

€ 4,80

 

met een minimum van:

€ 565,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 650 m² maar kleiner is dan 2900 m², zijn de kosten:

€ 3.104,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 650 m² vermeerderd met:

€ 3,75

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 2900 m², zijn de kosten:

€ 11.516,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 2900 m² vermeerderd met:

€ 3,00

 

met een maximum van:

€ 500.000,00

 
 
 
 

Verbouwen of nieuwbouwen bijeenkomstfunctie/gezondheidsfunctie/logiesfunctie/onderwijsfunctie/

 
 

celfunctie/kantoorfunctie/sportfunctie/winkelfunctie

 

2.3.1.1.7

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

 
 

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100m², zijn de kosten voor elke m²:

€ 28,36

 

met een minimum van:

€ 339,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 100m² maar kleiner is dan 500m², zijn de kosten:

€ 2.835,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 100 m² vermeerderd met:

€ 19,50

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 500m² zijn de kosten:

€ 10.726,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 500m² vermeerderd met:

€ 17,35

 

met een maximum van:

€ 500.000,00

 
 
 
 

Verbouwen of nieuwbouwen kas

 

2.3.1.1.8

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

 
 

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 2500 m², zijn de kosten voor elke m²:

€ 1,50

 

met een minimum van:

€ 565,00

 

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan of gelijk aan 2500 m², zijn de kosten:

€ 3.638,00

 

Deze kosten worden voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 2.500 m² vermeerderd met:

€ 0,90

 

met een maximum van:

€ 500.000,00

 
 
 
 

Overige bouwactiviteiten

 

2.3.1.2

Als de bouwactiviteiten betrekking hebben op de onderstaande bouwwerken, wordt het volgende tarief gehanteerd:

 
 
 
 
 

Dakkapellen (op bestaande gebouwen)

 

2.3.1.2.1

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per dakkapel:

€ 144,00

 

met een minimum van:

€ 226,00

 
 
 
 

Gevelwijzigingen

 

2.3.1.2.2

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m1 gevel

€ 68,50

 

met een minimum van:

€ 226,00

 
 
 
 

Constructieve wijzigingen

 

2.3.1.2.3

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per soort wijziging:

€ 565,00

 
 
 
 

Erfafscheidingen

 

2.3.1.2.4

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per muur / wand:

€ 144,00

 

met een minimum van:

€ 226,00

 
 
 
 

Overkapping

 

2.3.1.2.5

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m² overkapping:

 
 

Indien de oppervlakte kleiner is dan 600 m², zijn de kosten per m²:

€ 5,00

 

met een minimum van:

€ 226,00

 

Indien de oppervlakte groter is dan of gelijk aan 600 m², zijn de kosten:

€ 2.991,00

 

Deze kosten worden voor elke m² oppervlakte vanaf 600 m² vermeerderd met:

€ 3,35

 

met een maximum van:

€ 500.000,00

 
 
 
 

Silo's

 

2.3.1.2.6

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per silo:

€ 226,00

 
 
 

2.3.1.2.7

Zonnepanelen

 
 

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per aanvraag:

€ 226,00

 
 
 

2.3.1.2.8.

Wijzigingen brandcompartimentering

 
 

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanterd per brandcompartiment

€ 226,00

 
 
 

2.3.1.2.9

Teelt ondersteunende voorzieningen

 
 

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per perceel

€ 226,00

 
 
 

2.3.1.2.10

Overige bouwwerken

 
 

Voor deze bouwactiviteit wordt het volgende tarief gehanteerd per m² oppervlakte:

€ 3,95

 

met een minimum van:

€ 226,00

 
 
 

2.3.1.2.11

Ontheffing Wet geluidshinder

 
 

Indien ontheffing wordt gegeven ingevolge artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012

€ 32,00

 
 
 

2.3.1.3.

Verplicht advies door:

 

2.3.1.3.1.

Adviescommissie agrarische bouwaanvragen

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat

 
 

onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

vervallen

 

van de externe advieskosten.

 
 
 
 

2.3.1.3.2.

Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk te stellen deskundige adviesorganen:

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van een deskundige partij op het gebied van monumenten nodig is en wordt beoordeeld:

vervallen

 

van de externe advieskosten.

 
 
 
 

2.3.1.3.3.

Adviescommissie m.e.r.

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de commissie voor de milieueffect rapportage (m.e.r.) nodig is en wordt afgegeven:

vervallen

 

van de externe advieskosten.

 
 
 
 

2.3.1.3.4.

Adviesbureau voor Toerisme en recreatie

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1., 2.3.3, 2.3.4. en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Toerisme en Recreatie (onderdeel van de SAB) of een daarmee gelijk te stellen deskundige, nodig is en wordt afgegeven:

vervallen

 

van de externe advieskosten.

 
 
 
 

2.3.1.4.

Advisering

 
 

Indien in het kader van een aanvraag advies nodig of gewenst is, worden de volgende tarieven gehanteerd:

 
 
 
 

2.3.1.4.1.

Adviescommissie agrarische bouwaanvragen:

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders eendeskundigenadvies is gewenst, voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de adviescommissie agrarische bouwaanvragen (onderdeel van de SAB) is en wordt beoordeeld:

100%

 

van de externe advieskosten en

10%

 

voor administratie- en doorzendkosten.

 
 
 
 

2.3.1.4.2.

Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk te stellen deskundige adviesorganen:

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders een deskundigenadvies op het gebied van monumenten wenselijk is en wordt beoordeeld:

100%

 

van de externe advieskosten en

10%

 

voor administratie- en doorzendkosten.

 
 
 
 

2.3.1.4.3.

Adviescommissie m.e.r.

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het bevoegde gezag als bedoeld in het besluit m.e.r. voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een vrijwillig advies van de commissie voor de milieueffect rapportage (m.e.r.) gewenst is en wordt afgegeven:

100%

 

van de externe advieskosten en

10%

 

voor administratie- en doorzendkosten.

 
 
 
 

2.3.1.4.4.

Adviesbureau voor Toerisme en Recreatie

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien op grond van een besluit van het college van burgemeester en wethouders voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de adviescommissie Toerisme en Recreatie (onderdeel van de SAB), of een daarmee gelijk te stellen deskundige, gewenst is en wordt beoordeeld:

100%

 

van de externe advieskosten en

10%

 

voor administratie- en doorzendkosten.

 
 
 
 

2.3.1.4.5

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

Indien een verklaring van geen bedenkingen van Geduteerde Staten noodzakelijk is

100%

 

van de provinciale legeskosten.

 
 

Indien in verband met een verklaring van geen bedenkingen als hiervoor bedoeld en de regels uit de provinciale

 
 

(Interim) omgevingsverordening Noord-Brabant (BZV) externe advies- en/of toetsingskosten dienen te worden gemaakt

100%

 

van deze kosten.

 
 
 
 

2.3.1.4.6

(Interim) omgevingsverordening Noord-Brabant

 
 

indien een externe toetsing aan de (Interim) omgevingsverordening Noord-Brabant noodzakelijk is:

100%

 

van de betreffende advieskosten.

 
 
 
 

2.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.5.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3., 2.3.4. en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien de in die

110%

onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw- of gebruiksactiviteit:

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.3.1.5.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.3., 2.3.4. en hoofdstuk 7 bedraagt het tarief, indien met de bouw- of gebruiksactiviteit is begonnen voordat vergunning is verleend, maar nadat de aanvraag is ingediend:

110%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.3.1.6

Herhaalde hersteltermijn

 
 

Indien vaker dan eenmaal een hersteltermijn dient te worden verstuurd om dezelfde gegevens op te vragen, bedraagt het

 
 

tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1

€ 400,00

 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

€ 1.164,00

lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de

Wabo, bedraagt het tarief, onverminderdhet bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 
 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 1.164,00

 
 
 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 1.164,00

 
 
 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.636,00

 
 
 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 971,00

 
 
 

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld

€ 4.636,00

krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt

toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 
 
 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld

€ 4.636,00

krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de

Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 1.164,00

 
 
 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 1.164,00

 
 
 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.636,00

 
 
 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 971,00

 
 
 

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld

€ 4.636,00

krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt

toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 
 
 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 4.636,00

 
 
 

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 4.636,00

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

€ 228,00

onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

2.3.5.1

De overeenkomstig het in 2.3.5 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de bedragen

 

genoemd in 2.3.5.2 indien en voor zover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de verleende vergunning

betrekking heeft, van toepassing zijn.

 
 
 

2.3.5.2

De opslag/verhoging als bedoeld in 2.3.5.1 bedraagt voor:

 

A:

 

a. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden

 

verschaft

b. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of

 

verstandelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft

 
 

met een oppervlakte van:

 

- minder dan 100 m2

€ 149,00

- 100 tot 200 m2

€ 220,00

- 200 tot 300 m2

€ 363,00

- 300 tot 500 m2

€ 578,00

- 500 tot 1.000 m2

€ 864,00

- 1.000 tot 2.000 m2

€ 1.289,00

- 2.000 tot 3.000 m2

€ 1.693,00

- 3.000 tot 4.000 m2

€ 1.872,00

- 4.000 tot 5.000 m2

€ 2.051,00

- 5.000 tot 10.000 m2

€ 2.287,00

- 10.000 tot 20.000 m2

€ 2.605,00

- 20.000 tot 30.000 m2

€ 3.024,00

- 30.000 tot 40.000 m2

€ 3.448,00

- 40.000 tot 50.000 m2

€ 3.868,00

- 50.000 m2 of meer

€ 4.219,00

 
 

B:

 

a. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden

 

verschaft

b. inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk

 

gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft

c. inrichtingen waarin meer dan tweehonderd personen tegelijk aanwezig zullen zijn

 
 
 

met een oppervlakte van:

 
 
 

- minder dan 100 m2

€ 77,00

- 100 tot 200m2

€ 113,00

- 200 tot 300 m2

€ 185,00

- 300 tot 500 m2

€ 290,00

- 500 tot 1.000 m2

€ 435,00

- 1.000 tot 2.000 m2

€ 648,00

- 2.000 tot 3.000 m2

€ 861,00

- 3.000 tot 4.000 m2

€ 970,00

- 4.000 tot 5.000 m2

€ 1.078,00

- 5.000 tot 10.000 m2

€ 1.227,00

- 10.000 tot 20.000 m2

€ 1.435,00

- 20.000 tot 30.000 m2

€ 1.720,00

- 30.000 tot 40.000 m2

€ 1.988,00

- 40.000 tot 50.000 m2

€ 2.280,00

- 50.000 m2 of meer

€ 2.527,00

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 
 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd

 

monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste

lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Boekel 2019, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 12, tweede lid, van die gemeentelijke verordening

een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 
 
 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 0,00

 
 
 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar

€ 0,00

gebracht:

 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 
 
 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 
 
 
 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel

€ 1.164,00

2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is

vereist:

 
 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen

€ 587,00

in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordeningeen vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste

lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

2.3.9

Uitweg

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van

€ 587,00

het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing

is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor

€ 368,00

op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordeningeen

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het

tarief:

 
 
 

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste

 

lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat

 

voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase

betrekking heeft;

 
 
 

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat

 

voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase

betrekking heeft.

 
 
 

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk

 

voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 
 

2.3.12.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 100% van de externe advieskosten met een minimum van

€ 239,00

 
 
 

2.3.12.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 100% van de externe advieskosten met een minimum van

€ 239,00

 
 
 

2.3.13

Advies

 
 
 
 

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief; indien een daartoe bij

€ 842,00

wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het

ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 100% van de externe advieskosten met een minimum van:

 
 
 

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

 
 
 
 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet

 

of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 
 

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 842,00

 
 
 

2.3.14.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 842,00

 
 
 

2.3.15

Natura 2000-activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel

 
 

2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd

 
 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 
 

activiteiten:

€ 3.846,00

 
 
 

2.3.16

Flora en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel

 
 

2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd

 
 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 
 

activiteiten:

 
 

soortenbescherming door burgers

€ 1.996,00

 

soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

€ 6.237,00

 

soortenbescherming overige

€ 4.615,00

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 VERMINDERING EN TERUGGAAF

 
 
 
 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van

 

een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter

zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges op aanvraag in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 
 

2.4.2

Teruggaaf of vermindering als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 
 
 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit

 

bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 of 2.3.2 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf of vermindering van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 

2.4.2.1

indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning deze aanvraag wordt

50%

ingetrokken, voordat een besluit op de aanvraag is genomen, bestaat er aanspraak op vermindering van de geheven leges.

De vermindering bedraagt:

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 
 
 

2.4.2.2

indien een vergunning op verzoek van de aanvrager geheel wordt ingetrokken, voordat daarvan gebruik is gemaakt,

25%

bestaat er aanspraak op teruggaaf van de geheven leges. De teruggaaf bedraagt:

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 
 
 

2.4.2.3

indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, deze aanvraag leidt tot het

50%

niet verder in behandeling nemen op grond van art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat er aanspraak op

vermindering van de geheven leges. De vermindering bedraagt:

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 
 
 

2.4.3

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.12, 2.3.13 en 2.3.14 wordt geen vermindering verleend.

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT

 
 
 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg

€ 224,00

van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 
 
 

Hoofdstuk 7 BESTEMMINGSHERZIENINGEN EN/OF WIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

 
 
 
 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als

€ 5.795,00

bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 
 
 

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder respectievelijk a en b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.636,00

 
 
 

2.7.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk worden de leges verhoogd met

100%

 

van de externe advieskosten, kosten van stedenbouwkundige beoordeling en advies en andere kosten die direct verband

 
 

houden met de (wettelijke) verplichtingen die ten grondslag liggen aan de beoogde ruimtelijke ontwikkeling

 
 
 
 

2.7.4

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

Indien een verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten noodzakelijk is

100%

 

van de provinciale legeskosten.

 
 

Indien in verband met een verklaring van geen bedenkingen als hiervoor bedoeld en de regels uit de provinciale

 
 

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant externe advies- en/of toetsingskosten dienen te worden gemaakt

100%

 

van deze kosten.

 
 
 
 

2.7.5

Het tarief bedraagt voor het opnemen van ontwikkelingen in een partiële of integrale herziening van een bestemmingsplan

 
 

(veegplan)

 

2.7.5.1

Categorie 1: lichte ontwikkelingen met weinig gevolgen/opnemen van aanduidingen en/of beëindiging van functies

€ 1.067,00

 
 
 

2.7.5.2

Categorie 2: kleine uitbreidingen met beperkte gevolgen voor de omgeving/ (doorvoeren van reeds verleende) afwijkingen

€ 1.600,00

 

t.a.v. functies en/of bouwen

 
 
 
 

2.7.5.3

Categorie 3: bouwvlakaanpassing of -vergroting en bestemmingswijzigingen/uitvoeren en opnemen van een aan het

€ 2.132,00

 

college gedelegeerde herzieningsbevoegdheid van het bestemmingsplan

 
 
 
 

2.7.5.4

Categorie 4: ontwikkelingen met zwaardere gevolgen voor de omgeving/uitvoeren en opnemen van een herziening van

€ 3.198,00

 

het bestemmingsplan

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

 
 
 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde

€ 490,00

beschikking:

 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 

HOOFDSTUK 1 HORECA

 
 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 
 
 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV (exploitatievergunning horecabedrijf)

€ 205,00

 
 
 

3.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet

€ 290,00

 
 
 

3.1.3

een melding tot het wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 87,00

 
 
 

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Alcoholwet

€ 46,00

 
 
 

3.1.5

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 34,00

 
 
 

HOOFDSTUK 2 ORGANISEREN EVENEMENTEN

 
 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning met geen of beperkt risico, voorgaande ter beoordeling van de burgemeester,

€ 62,00

 
 
 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning voor een evenement met matig risico waarbij vooroverleg gewenst is, voorgaande ter beoordeling van de burgemeester,

€ 180,00

 
 
 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning met matig of groot risico en/of meer dan 10.000 bezoekers/deelnemers waarbij vooroverleg gewenst is, voorgaande ter beoordeling van de burgemeester,

€ 10.902,00

 
 
 

3.2.4

De tarieven genoemd in de artikelen 3.2.1 en 3.2.2. worden, indien er een advies wordt gevraagd bij de GHOR,

 
 

verhoogd met een bedrag van

€ 87,00

 
 
 

3.2.5

Indien een vergunningaanvraag drie weken voor de datum van het te houden evenement niet is ontvangen, kan de burgemeester ambtshalve vergunning verlenen. Aan deze vergunning wordt een tarief van

200%

 

van het gebruikelijke legesbedrag verbonden.

 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 GEBRUIKSVERGUNNING IN VERBAND MET BRANDVEILIGHEID

 
 
 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 
 
 

3.3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.2.1 van de brandbeveiligingsverordening

vervallen

 
 
 

HOOFDSTUK 4 PROSTITUTIEBEDRIJVEN

 
 
 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

3.4.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 620,00

 
 
 

3.4.1.2

Tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 3.4.1.1

€ 127,00

 
 
 

HOOFDSTUK 5 SLUITINGSTIJDEN HORECA

 
 
 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing

 
 

als bedoeld in artikel 2:29 van de APVgemeente Boekel:

 
 
 
 
 

Voor het eerste uur en elk volgend uur of gedeelte daarvan

€ 34,00

 
 
 

HOOFDSTUK 6 TEGENGAAN ONVEILIG, NIET LEEFBAAR EN MALAFIDE ONDERNEMERSKLIMAAT,

EXPLOITATIEVERGUNNING OP BASIS VAN ARTIKEL 2:80 APV GEMEENTE BOEKEL

 
 
 
 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

3.6.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:80 APV gemeente Boekel (verbod exploiteren bedrijf zonder

 

benodigde vergunning)

€ 205,00

 
 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 22 december 2021

 

de griffier,

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

de voorzitter,

C.J.M. van den Elsen

Tarieven en vergoedingen niet in belastingvorm geregeld

Hoofd-

functie

Functie

Omschrijving

Grondslag

 

Tarief 2022

5

5340200

Vergoeding houtgewas

Per m³ gezaagd

46,67

 
 
 

Per m³ aan stuk

26,38

 

5340202

Vaste standplaats Boekel

1 dagdeel per week gedurende een jaar

903,00

 
 

Vaste standplaats Venhorst

1 dagdeel per week gedurende een jaar

453,00

 
 

Stroomkosten (indien gewenst)

Per jaar per dagdeel

89,00

 
 

Incidentele standplaats

Per dagdeel

33,00

 
 

Stroomkosten (indien gewenst)

Per jaar per dagdeel voor ideële organisaties

0,00

 
 
 

Per jaar voor dagdeel voor commerciële organisaties tot een maximum van het bedrag voor twee dagdelen

33,00

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 22 december 2021.

De griffier,

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

De voorzitter,

C.J.M. van den Elsen