Terrassenbeleid Purmerend en Beemster 2021

Geldend van 25-12-2021 t/m heden

Intitulé

Terrassenbeleid Purmerend en Beemster 2021

De burgemeester van de gemeente Purmerend en de burgemeester van de gemeente Beemster, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft,

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:28, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021 en artikel 2:28, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2021,

overwegende dat het wenselijk is om het Terrassenbeleid Purmerend 2012 te actualiseren en harmoniseren,

gelezen het voorstel van d.d. 7 december 2021,

B E S L U I T:

I. Vast te stellen het navolgende Terrassenbeleid Purmerend en Beemster 2021:

Inleiding

Op grond van artikel 2:28, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Purmerend 2021 is voor het plaatsen van een terras bij een openbare inrichting een vergunning van de burgemeester vereist. Sinds 2009 gelden in uitwerking op de Apv aanvullende regels over de exploitatie van terrassen in de gemeente Purmerend. Dit terrassenbeleid gold specifiek voor de Koemarkt. In 2011 is dit beleid geëvalueerd. Het beleid bleek goed te werken, is in 2012 op onderdelen aangevuld en geldt sindsdien voor alle terrassen in de gemeente Purmerend. Samen met interne en externe partners is het huidige terrassenbeleid van Purmerend geëvalueerd. Gebleken is dat het wenselijk is om het terrassenbeleid uit 2012 op onderdelen aan te passen. Hiervoor zijn in de evaluatie diverse aanbevelingen gedaan. In het Terrassenbeleid Purmerend en Beemster 2021 zijn de aanbevelingen verwerkt en dit beleid zal ook voor Beemster gaan gelden. De gemeente Beemster had namelijk nog geen terrassenbeleid. Dit is geharmoniseerd.

De regels

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit beleid wordt verstaan onder:

 • a)

  attributen: beelden, menuborden, potten en soortgelijke voorwerpen;

 • b)

  Beemster Omgevingsnota: door de gemeenteraad van Beemster op 10 juli 2012 vastgestelde welstandsnota;

 • c)

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Beemster respectievelijk Purmerend;

 • d)

  drank- en horecavergunning: vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet;

 • e)

  exploitant: de exploitant van een openbare inrichting;

 • f)

  gemeente: de gemeente Purmerend;

 • g)

  gevelterras: een terras direct gelegen aan de gevel van de bijbehorende openbare inrichting;

 • h)

  historische binnenstad Purmerend: het gebied begrensd door het Noordhollandsch Kanaal, Beemsterburgwal, de Where, Plantsoengracht en Emmakade/Herengracht;

 • i)

  marktplein Middenbeemster: het historisch en beschermd centrumgebied in de Middenbeemster, welk gebied wordt begrensd door de Rijperweg ter hoogte van de kruising met de Prins Mauritsstraat en de Middenweg ter hoogte van enerzijds de kruising met de Schoolstraat en anders de Middenweg ter hoogte van nummer 138;

 • j)

  Nota Omgevingskwaliteit 2020: door de gemeenteraad van Purmerend op 30 januari 2020 vastgestelde nota welke het ruimtelijk kwaliteitsbeleid bevat en bij bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte aangeeft welke omgevingskwaliteit wordt voorgestaan;

 • k)

  openbare inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021;

 • l)

  pleinterras: een los van de gevel gelegen terras, voor of in de directe nabijheid van de betreffende openbare inrichting, binnen de daarvoor geldende grenzen voor het plaatsen van een terras;

 • m)

  terras: een buiten de besloten ruimte van een openbare inrichting liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt;

 • n)

  terrasmeubilair: bestekkasten, menuborden, tafels, plantenbakken (lig)stoelen, zitzakken, banken en parasols;

 • o)

  verordening: de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021;

 • p)

  Werelderfgoed de Beemster: Droogmakerij De Beemster zoals aangegeven op de UNESCO lijst van werelderfgoederen;

 • q)

  winkelcentrum: een (overdekt) gebouw of een reeks gebouwen waarin meerdere winkels zijn gevestigd, verbonden door gangen die het voor mensen gemakkelijk maken om van winkel naar winkel te lopen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit beleid is van toepassing op de terrassen die op grond van de artikelen 2:27 en 2:28 van de verordening vergunningplichtig zijn.

Artikel 3 Terrasseizoen

 • 1.

  Het gevelterras mag het gehele jaar en het pleinterras van 1 maart tot en met 31 oktober geëxploiteerd worden.

 • 2.

  De burgemeester kan bij wijze van proef aan een of meerdere exploitanten toestemming verlenen om het pleinterras jaarrond te exploiteren. De burgemeester is bevoegd om, in aanvulling op de regels uit dit beleid, nadere voorwaarden te verbinden aan een dergelijke proef.

Artikel 4 Algemene regels exploitatie terras

 • 1.

  Het exploiteren van een terras dient in overeenstemming te zijn met de bestemming voortkomend uit het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

 • 2.

  In situaties waarin voornamelijk autoverkeer plaatsvindt, is de exploitatie van een terras niet mogelijk.

 • 3.

  Indien alcohol wordt geschonken is het noodzakelijk dat het terras staat vermeld op de drank- en horecavergunning.

 • 4.

  Het is toegestaan de naam, het logo dan wel beeldmerk van de openbare inrichting of een product dat wordt verkocht op de terrasschotten en de volant (randen) van de parasols te voeren.

 • 5.

  Terrasverwarming op zowel gas als elektra is toegestaan op het gevelterras en pleinterras.

 • 6.

  Het is niet toegestaan muziek ten gehore te brengen op het terras. Tijdens evenementen is dit wel toegestaan, mits daarvoor vergunning is verleend.

 • 7.

  De exploitant dient het terras en zijn omgeving schoon, schadevrij en in oorspronkelijke staat te houden. Schade zal worden verhaald op de vergunninghouder.

 • 8.

  Alle materialen die gebruikt worden op het terras zijn gemaakt van materiaal dat niet gemakkelijk ontvlambaar is en bij verbranding niet veel rook doet ontwikkelen. Ook mag het materiaal niet gemaakt zijn van glas dan wel vergelijkbaar materiaal.

 • 9.

  Op zowel het gevelterras als pleinterras is het toegestaan om maximaal twee menuborden te plaatsen met een breedte van maximaal 0.80 meter en een hoogte van maximaal 1.70 meter.

Artikel 5 Terrasvergunning

 • 1.

  De vergunningaanvrager geeft op een door de gemeente beschikbaar te stellen kaart duidelijk de afmetingen van het terras aan. Deze kaart maakt onderdeel uit van de terrasvergunning.

 • 2.

  Bij de aanvraag om een terrasvergunning verstrekt de aanvrager een NEN 3140 keuringsrapport met betrekking tot de elektrische installaties op het terras. Indien dit keuringsrapport niet aanwezig is of één of meerdere installaties in het keuringsrapport zijn afgekeurd, wordt de vergunningaanvraag geweigerd.

 • 3.

  Een terrasvergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Indien echter alcohol op het terras wordt geschonken, geschiedt het verlenen van een vergunning voor onbepaalde tijd onder de voorwaarde dat de exploitant beschikt over een geldige drank- en horecavergunning.

 • 4.

  Een terrasvergunning is gebonden aan de exploitant.

 • 5.

  Een pleinterras kan tijdens evenementen niet geëxploiteerd worden op de betreffende locatie, tenzij de burgemeester beslist dat het wel mogelijk is om het pleinterras geheel of gedeeltelijk te plaatsen.

 • 6.

  In aanvulling op het bepaalde in lid 5 geldt dat tijdens grote evenementen in voorkomende gevallen:

  • a.

   ook het gevelterras niet geëxploiteerd kan worden. De burgemeester beslist in een dergelijke situatie of het gevelterras mag worden geëxploiteerd.

  • b.

   op last van de burgemeester alleen zwaar evenementenmeubilair is toegestaan op de terrasgedeelten.

 • 7.

  Op de dag dat de markt plaatsvindt is het mogelijk om een pleinterras te exploiteren, mits dit reeds vergunde marktplaatsen en of seizoenstandplaatsen niet hindert in hun exploitatie.

 • 8.

  Indien een exploitant geen interesse heeft in een terras voor zijn gevel of een pleinterras tegenover zijn openbare inrichting, is het voor een naastgelegen exploitant mogelijk vergunning te verkrijgen voor deze locatie. Indien beide naastgelegen openbare inrichtingen interesse hebben in het gevelterras of pleinterras dan wordt dit terras in twee gelijke delen gesplitst. De uitbreiding is mogelijk voor telkens één jaar, mits de pandeigenaar dan wel gebruiker van de betreffende panden hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 • 9.

  Indien precariobelasting is verschuldigd, maar deze niet wordt voldaan, dan is de terrasvergunning niet geldig.

Artikel 6 Openingstijden

 • 1.

  De terrassen mogen geopend zijn van 08.00 uur tot 01.00 uur.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde openingstijden kunnen maximaal tot 02.00 uur worden verlengd als de exploitant beschikt over een ontheffing sluitingsuren als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid van de verordening.

 • 3.

  De in de binnenruimte van in winkelcentra aanwezige terrassen mogen uitsluitend tijdens de openingstijden van het winkelcentrum geëxploiteerd worden.

Artikel 7 Gevelterras

 • 1.

  Een gevelterras is niet breder dan de gevel van de betreffende openbare inrichting.

 • 2.

  Op het gevelterras is het toegestaan om attributen te plaatsen, mits de attributen niet dienen ter afsluiting.

 • 3.

  In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid geldt ten aanzien van attributen dat het plaatsen van losse (reclame)bebordingen niet is toegestaan

 • 4.

  Buiten openingstijden van de openbare inrichting dient het terrasmeubilair van het gevelterras verzekerd opgesteld te zijn, zodanig dat er geen gebruik van kan worden gemaakt.

 • 5.

  In aanvulling op het bepaalde in het derde lid is het tevens mogelijk terrasmeubilair tegen de gevel verzekerd te stapelen, zodanig dat er geen gebruik meer van kan worden gemaakt, of op te slaan in de openbare inrichting. Attributen dienen tijdens sluitingstijd in de openbare inrichting te worden opgeslagen, dan wel goed bevestigd te zijn. Indien gebruik gemaakt wordt van terrasverwarming door middel van gasflessen, dienen de gasflessen in de inrichting te worden opgeslagen.

Artikel 8 Pleinterras

 • 1.

  Op het pleinterras zijn, vanwege het open karakter van deze locaties, attributen niet toegestaan.

 • 2.

  Parasols en andere objecten op het terras mogen het zicht van publieke camera's niet belemmeren.

 • 3.

  Het terrasmeubilair van het pleinterras mag verzekerd opgesteld blijven staan zodanig dat er na sluitingstijd geen gebruik van kan worden gemaakt in wat voor zin dan ook.

 • 4.

  In aanvulling op het bepaalde in het derde lid geldt dat het opstapelen van meubilair op het pleinterras niet is toegestaan. Toegestane alternatieven zijn opslag in de openbare inrichting of het verzekerd stapelen langs de gevel zodanig dat er geen gebruik meer van kan worden gemaakt.

Artikel 9 Koemarkt

 • 1.

  Het pleinterras op de Koemarkt kan gevoerd worden op het daarvoor bestemde terrasgedeelte, niet op het evenementengedeelte van het plein.

 • 2.

  Om de Koemarkt bereikbaar te houden tijdens evenementen en de weekmarkt is het noodzakelijk dat er een aan- en afvoerroute is. Deze zijn gelegen tegenover Koemarkt 2 en 3 en de locatie Schapenmarkt/Koemarkt (naast Koemarkt 44). Het is daar zeer beperkt mogelijk een pleinterras te exploiteren.

 • 3.

  Het is niet toegestaan kabels en leidingen over de weg heen te leggen dan wel kabels en leidingen onder de openbare weg aan te brengen. Voor vloeistoffen en leidingen ten behoeve van het pleinterras dient de ondernemer gebruik te maken van de mantelpijpen.

 • 4.

  In aanvulling op het tweede lid, gelden ten aanzien van de mantelpijpen de volgende aanvullende regels:

  • a.

   vloeistoffen en leidingen mogen niet door dezelfde mantelpijp vervoerd worden. Bij gebruik van elektra dient de kabel een grondkabel te zijn;

  • b.

   als er geen gebruik (meer) wordt gemaakt van het pleinterras, in ieder geval tijdens evenementen, dan moeten de kabels en leidingen worden opgeborgen zodat deze niet meer zichtbaar zijn. Ook moet de kabel stroomloos gemaakt worden, zodat er geen kortsluiting kan ontstaan.

 • 5.

  De gedenktekens op de Koemarkt dienen vrij en zichtbaar te blijven.

Artikel 10 Terrasschotten

 • 1.

  Op de gevelterrassen op de Koemarkt en het marktplein in de Middenbeemster is een terrasschot niet hoger dan 2.10 meter en niet breder dan 3.50 meter. Bovendien komen de terrasschotten op de Koemarkt niet voorbij de historische paaltjes.

 • 2.

  Op de gevelterrassen op andere locaties dan de Koemarkt en het marktplein in de Middenbeemster is een terrasschot niet hoger dan 2.10 meter en niet breder dan 2.00 meter en mogen de schotten niet vast aangebracht worden in de grond.

 • 3.

  Op de pleinterrassen is het niet toegestaan om terrasschotten te plaatsen. Bij wijze van proef, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, kan van deze regel worden afgeweken.

Artikel 11 Algemene regels over terrasmeubilair

 • 1.

  Terrasmeubilair is maximaal 1.20 meter hoog.

 • 2.

  Aan parasols worden de volgende eisen gesteld:

  • a.

   één egale kleur per terras;

  • b.

   vierkant of rechthoekig qua vorm;

  • c.

   niet boven de kroonhoogte van bomen uitkomen.

 • 3.

  Het is met toestemming mogelijk een (semi)permanente parasolvoet te plaatsen in openbaar gebied.

 • 4.

  Permanente terrasoverkappingen (serre) en/of terraskassen zijn niet toegestaan. Tijdens evenementen kan van deze regel worden afgeweken.

Artikel 12 Referentiebeelden te gebruiken terrasmeubilair

 • 1.

  Het terrasmeubilair dient in de historische binnenstad Purmerend en het Werelderfgoed de Beemster een authentieke uitstraling te hebben, passend bij het historisch karakter van de locatie.

 • 2.

  In de toelichting op dit artikel zijn referentiebeelden opgenomen die een goede impressie geven van de beoogde ruimtelijke kwaliteit van het te gebruiken terrasmeubilair. Er zijn twee referentiebeelden opgenomen, te weten:

  • a.

   referentiebeelden A: impressie van terrasmeubilair voor de historische binnenstad Purmerend en het Werelderfgoed de Beemster;

  • b.

   referentiebeelden B: impressie van terrasmeubilair voor overige locaties.

 • 3.

  Aangezien meubellijnen zich in de tijd ontwikkelen zijn de referentiebeelden niet beperkend, maar enkel richtinggevend bedoeld. Indien een exploitant wil afwijken van de referentiebeelden kan hij het plan voorleggen aan de adviescommissie genoemd in artikel 13.

Artikel 13 Advies over te gebruiken terrasmeubilair

Bij twijfel of het voorgestelde terrasmeubilair in overeenstemming is met de referentiebeelden genoemd in artikel 12, kan de burgemeester advies vragen aan de voorzitter van de lokale afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en de regiomanager, samen met de wijkmanager, programmamanager binnenstad en de adviseur ruimtelijke kwaliteit – previsor.

Artikel 14 Bereikbaarheid

 • 1.

  Ten behoeve van calamiteitenverkeer dient te allen tijde een vrije rijbaan van minimaal 4.50 meter breed en 4.50 meter hoog te zijn gewaarborgd.

 • 2.

  De calamiteitenroute moet altijd vrij zijn van obstakels.

 • 3.

  Ten behoeve van voetgangers en mindervaliden dient te allen tijde een vrije doorgang van minimaal 1.50 meter op het voetpad te zijn gewaarborgd.

 • 4.

  Te allen tijde wordt ten minste 1.50 meter breedte op de looppaden in het winkelcentrum vrijgelaten ten behoeve van een vrije doorgang voor voetgangers en minder validen.

 • 5.

  In het bijzonder moeten de gidslijnen, geleidelijnen en mindervalideopritten te allen tijde vrijgehouden worden.

 • 6.

  Brandkranen dienen duidelijk zichtbaar en voor de brandweer bereikbaar te blijven. In ieder geval mogen binnen een straal van 0.90 meter geen obstakels bij brandkranen worden geplaatst.

 • 7.

  Alle (nood)uit- en toegangen van het perceel dienen zowel aan de binnen- als buitenzijde onbelemmerd bereikbaar te blijven.

Artikel 15 Buitentaps- en bars

 • 1.

  Het plaatsen van buitentaps- en bars op de gevelterrassen is niet toegestaan. Tijdens evenementen kan van deze regel worden afgeweken.

 • 2.

  Het plaatsen van buitentaps- en bars op de pleinterrassen is niet toegestaan, behalve tijdens evenementen waarbij de betreffende terrassen expliciet deel uitmaken van het evenemententerrein.

Artikel 16 Onderhoud openbare ruimte

De burgemeester kan bij noodzakelijke werkzaamheden op of aan de weg en of het straatmeubilair of tijdens overige situaties waarin dat gewenst is, besluiten dat er tijdelijk geen of een kleiner terras geëxploiteerd kan worden.

Artikel 17 Schade en aansprakelijkheid

 • 1.

  De vergunninghouder dient redelijkerwijs maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het inrichten van het terras, schade lijden.

 • 2.

  De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, welke direct of indirect uit het inrichten en het gebruiken van het terras kan voortvloeien.

 • 3.

  Alle schade welke middellijk of onmiddellijk ten gevolge van het inrichten of gebruik van het terras wordt toegebracht aan eigendommen of werken van de gemeente, dient op eerste aanzegging van of vanwege de burgemeester te worden vergoed.

Artikel 18 Algemene slotbepaling

Ondernemers worden uitgenodigd om met de gemeente in gesprek te gaan over situaties of onderwerpen die niet in dit beleid zijn opgenomen.

Artikel 19 Overgangsbepaling

 • 1.

  Aanvragen voor terrasvergunningen die vóór de dag van inwerkingtreding van dit beleid zijn ingediend maar na inwerkingtreding nog niet door de gemeente zijn afgehandeld, worden behandeld overeenkomstig het voordien geldende beleid, indien dit voor de melder aanvrager gunstiger is.

 • 2.

  Voor exploitanten die op de datum van inwerkingtreding van dit beleid niet voldoen aan de regels over het terrasmeubilair (artikelen 11 en 12) geldt een overgangstermijn van 3 jaar waarna zij aan de nieuwe regels over het terrasmeubilair moeten voldoen.

Artikel 20 Citeertitel

Dit beleid wordt aangehaald als ‘’Terrassenbeleid Purmerend en Beemster 2021’’.

II. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan. Het ‘’Terrassenbeleid Purmerend 2012’’, wordt op die datum ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 7 december 2021

Purmerend,

burgemeester van Purmerend

D. Bijl

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In dit artikel zijn definities van relevante begrippen opgenomen. Er is zo veel mogelijk aangesloten bij de definities van relevante wet- en regelgeving en bestaand beleid van Purmerend en Beemster.

Artikel 2

Dit beleid is van toepassing op terrassen die op grond van de artikelen 2:27 en 2:28 van de Apv vergunningplichtig zijn. Voor het plaatsen van een terras bij een zogenaamde ‘’openbare inrichting’’ is een vergunning nodig, óók als het terras op eigen grond wordt geplaatst. De definitie van openbare inrichting is in artikel 2:27 opgenomen en is bijvoorbeeld een restaurant, café, maar ook een buurthuis, clubhuis of hieraan verwante inrichting (bijvoorbeeld een sportkantine) waar tegen vergoeding onder andere dranken worden geschonken. Dit kan ook een openbare inrichting zijn in een (overdekt) winkelcentrum, zoals de restaurants met terrassen in het Willem Eggert centrum. Is sprake van een openbare inrichting en wil men een terras plaatsen, dan heeft diegene dus een (terras)vergunning nodig en gelden de regels van dit terrassenbeleid.

Artikel 3

Voor horecaondernemers op de Koemarkt en overige locaties in Purmerend is het mogelijk om voor een proefperiode van drie jaar terrasmeubilair en transparante of doorzichtige schotten te plaatsen op het middengedeelte van de Koemarkt van 1 november tot 1 maart, aan te vangen op 1 november 2021 en te eindigen op 1 maart 2024. In het voorjaar van 2024, na het aflopen van de proefperiode, worden meetbare resultaten zoveel mogelijk verzameld en wordt het succes van de proef met betrokken partijen geëvalueerd.

Artikel 4

In dit artikel zijn algemene regels opgenomen die voor alle terrassen gelden. Elke individuele situatie wordt beoordeeld op de haalbaarheid van het exploiteren van een terras. Een advies van de politie is daarbij vereist. Ten aanzien van de regel over reclame geldt dat er geen verdere eisen ten aanzien van afmetingen van reclame zijn opgenomen omdat dit niet efficiënt en effectief te handhaven is.

Artikel 5

Door de gemeente wordt een kaart met inrichtingseisen voor terrassen voor de hele gemeente opgesteld. Op dit moment is deze kaart er enkel voor de pleinterrassen op de Koemarkt. Op de kaart voor de gehele gemeente (Purmerend en Beemster) wordt door de gemeente aangegeven wat er maximaal mogelijk is op een terras. De vergunningaanvrager kan dan vrij gemakkelijk op deze kaart aangeven wat hij wil. De vergunningaanvrager dient bij de vergunningaanvraag op deze kaart de maten van het terras aan te geven. De terrassen die binnen de maximaal aangegeven mogelijkheden passen, kunnen in beginsel worden vergund. Situaties die niet binnen de mogelijkheden passen worden individueel beoordeeld op haalbaarheid.

Lid 2 is nieuw toegevoegd. Door de installatiebeheerder openbare ruimte van de gemeente is gesignaleerd dat de elektrische installaties op met name de pleinterrassen soms niet veilig zijn en er dus een gevaar op kortsluiting en brand is. Om dit te voorkomen dient de vergunningaanvrager bij de aanvraag een NEN 3140 rapport (periodieke inspectie van bestaande elektrische apparaten) te overleggen. In het keuringsrapport staat of de installatie is goedgekeurd door een keuringsinstantie. De conclusie van het rapport luidt goedgekeurd of afgekeurd. De terrasvergunning kan verleend worden bij een goedgekeurd NEN 3140 rapport. De terrasvergunning wordt geweigerd indien het keuringsrapport ontbreekt of als één of meerdere installaties in het keuringsrapport zijn afgekeurd. Dit is bedoeld om te zien dat de elektrische installaties op de terrassen veilig zijn bevonden en dat is in het belang van een ieder.

Voorheen werd een terrasvergunning voor de duur van drie jaar verleend. In het kader van lastenverlichting wordt de terrasvergunning per heden voor onbepaalde tijd verleend. Indien alcohol op het terras wordt geschonken wordt de terrasvergunning voor onbepaalde tijd verleend onder de voorwaarde dat de exploitant over een geldige drank- en horecavergunning beschikt.

Een terrasvergunning is gebonden aan de exploitant van de betreffende openbare inrichting.

Uitgangspunt tijdens evenementen is dat het pleinterras niet geëxploiteerd kan worden, tenzij de burgemeester heeft besloten dat het wel mogelijk is om het pleinterras geheel of gedeeltelijk te plaatsen.

Lid 6 is nieuw toegevoegd. Het komt bij hele grote evenementen, zoals het Tros muziekfeest op de Koemarkt, voor dat men naast het pleinterras ook het gevelterras niet kan plaatsen. Het komt ook voor op andere locaties wanneer het onderdeel is van het evenemententerrein, dat ook het gevelterras niet geplaatst kan worden. Bij bijvoorbeeld de kortebaandraverij in de Nieuwstraat/Koestraat, mogen de openbare inrichtingen in de Koestraat het gevelterras niet plaatsen omdat het onderdeel is van het evenemententerrein en de Koestraat te smal is waardoor er geen gevelterras kan staan. De burgemeester beslist in een dergelijke situatie of het gevelterras mag worden geëxploiteerd.

Daarnaast kan de burgemeester besluiten dat tijdens bepaalde, grote evenementen alleen zwaar evenementen meubilair is toegestaan op de terrasgedeelten. Dit is vanwege de veiligheid.

Op de dag dat de markt plaatsvindt (op de dinsdag in de binnenstad van Purmerend en op de vrijdag in de Middenbeemster) is het mogelijk om een pleinterras te exploiteren, mits dit reeds vergunde marktplaatsen en of seizoenstandplaatsen niet hindert in hun exploitatie. De weekmarkt en de horeca kunnen zo optimaal van elkaars aanwezigheid profiteren.

Lid 8 is ook nieuw toegevoegd. Indien een exploitant geen interesse heeft in een terras voor zijn gevel of een pleinterras tegenover zijn openbare inrichting is het voor een naastgelegen exploitant mogelijk vergunning te verkrijgen voor deze locatie. Hiervoor is schriftelijke toestemming vereist van de gebruiker van het pand. Op deze manier worden de locaties, met name de pleinen, optimaal benut.

Artikel 6

Voorheen mochten de terrassen geopend zijn tot 23.45 uur en konden deze openingstijden tot maximaal 01.45 uur worden verlengd. In de nieuwe, geharmoniseerde Apv zijn de sluitingstijden voor openbare inrichtingen verruimd en is het mogelijk om zonder ontheffing sluitingsuren geopend te zijn tot 01:00 uur. De openingstijden van de terrassen zijn hierop aangepast.

De terrassen kunnen tot maximaal 02:00 geopend zijn mits de exploitant beschikt over een ontheffing sluitingsuur.

Voor de terrassen in winkelcentra gelden de regels van lid 1 en 2 ook, met de bijzonderheid dat een terras in een winkelcentrum uitsluitend geopend mag zijn tijdens de openingstijden van het winkelcentrum. Het terras in een winkelcentrum kan echter niet langer geopend zijn van 08.00 tot 01.00 uur (zonder ontheffing) of tot 02.00 uur (met ontheffing).

Artikel 7

In dit artikel zijn specifieke regels opgenomen die voor de gevelterrassen gelden.

Het behoud van het open karakter is belangrijk en daarom is het niet toegestaan om de attributen te gebruiken als middel om gronden of locaties af te sluiten.

Artikel 8

In dit artikel zijn specifieke regels opgenomen die voor de pleinterrassen gelden, bijvoorbeeld op de Koemarkt, Kaasmarkt en op het marktplein in de Middenbeemster.

Opstapelen van meubilair op het pleinterras is niet toegestaan omdat dit de uitstraling van de locaties negatief beïnvloed.

Artikel 9

In dit artikel zijn aanvullende regels opgenomen die voor de terrassen op de Koemarkt gelden.

De gemeente heeft twee mantelpijpen aangelegd die vanaf de gevel van de openbare inrichting onder de bestrating door naar het plein lopen. De mantelpijp kan gebruikt worden voor vloeistoffen en leidingen ten behoeve van het pleinterras. Het is namelijk niet toegestaan kabels en leidingen over de weg heen te leggen dan wel kabels en leidingen onder de openbare weg aan te brengen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om terrasverwarming op het pleinterras mogelijk te maken. Belangrijk is dat, als geen gebruik meer wordt gemaakt van het pleinterras (in ieder geval tijdens evenementen), de kabels en leidingen opgeborgen moeten worden.

De gedenktekens op de Koemarkt (bijvoorbeeld ter hoogte van Koemarkt 6) dienen vrij en zichtbaar te blijven. Op de gedenktekens mogen dus geen terrassen of terrasmeubilair worden geplaatst.

Artikel 10

In dit artikel zijn de regels over het plaatsen van terrasschotten opgenomen. Voor de Koemarkt en het marktplein in de Middenbeemster geldt dat ter voorkoming van het creëren van serres en daarmee aantasting van het zicht op de historische gevels dan wel het beschermd dorpsgericht en het openbare karakter van de gebieden een terrasschot hoger dan 2.10 meter en breder dan 3.50 meter niet is toegestaan. Bovendien moeten de historische paaltjes op de Koemarkt zichtbaar blijven ter behoud van het karakter van het plein. De hoogte van 2.10 meter sluit aan bij de proef met beschotte terrassen in de winterperiode.

Voor overige gebieden in Purmerend en Beemster geldt dat een terrasschot niet hoger is dan 2.10 meter en niet breder dan 2.00 meter. De schotten dienen tevens gemakkelijk, zonder gebruik van gereedschap verwijderbaar zijn en mogen daarom niet vast aangebracht worden in de grond.

Op de pleinterrassen is het, vanwege het behoud van het open karakter, niet toegestaan om terrasschotten te plaatsen. Voor de ondernemers op de Koemarkt en Kaasmarkt loopt er een proef van drie jaar met het plaatsen van transparante of doorzichtige schotten op het pleinterras aan te vangen op 1 november 2021 en te eindigen op 1 november 2024. In het voorjaar van 2024, na het aflopen van de proefperiode, worden meetbare resultaten zoveel mogelijk verzameld en wordt het succes van de proef met betrokken partijen geëvalueerd.

Artikel 11

In dit artikel zijn enkele algemene regels opgenomen over terrasmeubilair. Het terrasmeubilair is maximaal 1.20 meter hoog. Bestekkasten worden aangemerkt als terrasmeubilair en mogen dus niet hoger zijn dan 1.20 meter.

Lid 4 is nieuw toegevoegd. De regel betreft een voortzetting van de huidige werkwijze en schept duidelijkheid.

Artikel 12

Tijdens overleggen tussen de gemeente met een vertegenwoordiging van de horecaondernemers is geconstateerd dat de kwaliteit van de inrichting van terrassen verbetering behoeft. Geconstateerd is dat de huidige regelgeving van het terrassenbeleid en de Nota omgevingskwaliteit 2020 in hoofdlijn voldoende handvatten biedt. Echter dient men zich daar aan te houden en dient er beter gehandhaafd te worden. Ook werd gevoeld dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. In een recent overleg tussen vertegenwoordigers van de horecaondernemers en ambtenaren van de gemeente is van gedachten gewisseld over een mogelijke toekomstige organisatie rond de beoordeling van terrasinrichtingen.

Dat er ten aanzien van de inrichting en kwaliteit van terrassen kaders nodig zijn is gebleken uit de evaluatie van het terrassenbeleid. Zowel gemeente als horecaondernemers constateren dat enerzijds de bestaande kaders onvoldoende worden geëerbiedigd en anderzijds dat de kaders uitgebreid zouden moeten worden om de kwaliteit te genereren die passend is bij de historische binnenstad Purmerend en het Werelderfgoed de Beemster.

De Koemarkt is de huiskamer van Purmerend, is evenementenplein en wordt

geflankeerd door historische bebouwing. De uitstraling is bijzonder vanwege haar evenwichtige inrichting met eigentijdse uitstraling, terwijl tegelijkertijd de verbinding met het verleden als Koemarkt is geëerbiedigd door gebruik van het historische karakter door middel van authentieke inrichtingselementen en deze gaan een harmonieuze relatie aan met de historische gevels van de panden rondom de markt. De Kaasmarkt wordt gedomineerd door de St. Nicolaaskerk, de voormalige kaaswaag (Kaasmarkt 16) en het oude stadhuis. Maar ook de vorm van de plein is bijzonder en wordt benadrukt door de hoekgebouwen met tweezijdige gevels. Deze twee pleinen worden verbonden door de doorgaande historische route vanuit de Beemster naar de Purmer.

Binnen het Werelderfgoed de Beemster is de historische kern van Middenbeemster sinds 1985 aangewezen als beschermd dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet. Met name de bewaard gebleven strakke 17e-eeuwse stedenbouwkundige opzet met het centrale marktplein en het bebouwingsbeeld van binnenuit gezien, worden daarin benadrukt. Kenmerkend voor het plein is de tegenstelling tussen de meer besloten westelijke helft en de relatief open overzijde.

Dat de ruimtelijke kwaliteit van de historische binnenstad van Purmerend en het Werelderfgoed de Beemster bewaakt moeten worden, wordt algemeen erkend. Daarom zijn de kaders van het Terrassenbeleid uit 2012 aangevuld. Algemeen uitgangspunt is dat het terrasmeubilair op de Koemarkt, Kaasmarkt en het Werelderfgoed de Beemster een authentieke uitstraling dient te hebben, passend bij het historisch karakter van de locatie. Om inzichtelijk te maken wat ‘’een authentieke uitstraling’’ kan zijn, zijn twee referentiebeelden opgesteld. De referentiebeelden geven een goede impressie van de beoogde ruimtelijke kwaliteit van het te gebruiken terrasmeubilair. Aangezien meubellijnen zich in de tijd ontwikkelen zijn de referentiebeelden niet beperkend, maar enkel richtinggevend bedoeld.

Er is een referentiebeeld opgesteld voor een impressie van het terrasmeubilair voor de historische binnenstad Purmerend en het Werelderfgoed de Beemster. Dit betreft referentiebeeld A en dit ziet er als volgt uit.

afbeelding binnen de regeling

Voor het terrasmeubilair voor de overige locaties is het volgende referentiebeeld B opgesteld.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Aangezien meubellijnen zich in de tijd ontwikkelen zijn de referentiebeelden niet beperkend, maar enkel richtinggevend bedoeld. In de referentiebeelden is getimmerd terrasmeubilair niet opgenomen, omdat dergelijk terrasmeubilair niet bevorderlijk is voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Banken zijn wel in de referentiebeelden opgenomen, omdat banken in de praktijk fijn zijn voor met name gezelschappen met kinderen. Banken dienen wel een open karakter te hebben en niet meer dan 3 m1 per terras.

Artikel 13

Dit artikel is nieuw en vloeit voort uit een overleg met een vertegenwoordiging van horecaondernemers over het behouden/bereiken van een kwalitatieve uitstraling van de terrassen. Bij twijfel of het voorgestelde terrasmeubilair in overeenstemming is met de referentiebeelden genoemd in artikel 12, kan de burgemeester advies vragen. In het artikel is genoemd welke personen advies zullen geven.

Artikel 14

Zie voor het calamiteitenverkeer ten aanzien van de Koemarkt de inrichtingskaart. Voor de gevels van Koemarkt 5, 14, 37-39 en 40 zijn (gemarkeerde) brandkranen aanwezig.

De calamiteitenroute moet altijd, ook tijdens evenementen, vrij zijn van obstakels. Het is dus niet toegestaan losse snoeren, leidingen, kabels en dergelijke over calamiteitenroutes neer te leggen. Alle kabels en leidingen ten behoeve van de pleinterrassen op de Koemarkt dienen via de mantelpijpen te lopen.

Ten behoeve van voetgangers en minder validen dient te allen tijde een vrije doorgang van minimaal 1.50 meter op het voetpad te zijn gewaarborgd. Dit geldt ook voor de terrassen in de winkelcentra. Voetgangers en rolstoelgebruikers maken op de Koemarkt gebruik van de calamiteitenroute.

Ook is toegevoegd dat in het bijzonder de gidslijnen, geleidelijnen en mindervalideopritten te allen tijde vrijgehouden moeten worden. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar in de praktijk houdt men zich hier niet altijd aan.

Artikel 15

Met het oog op de openbare orde en veiligheid is het niet toegestaan buitentaps en bars te plaatsen. Het is ook niet de bedoeling dat een tap binnen een openbare inrichting, maar open naar buiten wordt geplaatst. Een dergelijke situatie is in strijd met dit verbod. Door taps en bars op de terrassen te verbieden wordt het toezicht op de consumptie van alcoholhoudende dranken vergroot en wordt de drempel voor het verkrijgen van sterk alcoholhoudende dranken verhoogd.

Tijdens evenementen kan een uitzondering op deze regels worden gemaakt.

Artikel 16

Dit artikel is nieuw toegevoegd. Het is noodzakelijk dat de weg en of het straatmeubilair wordt onderhouden. Het kan dan gaan om periodiek onderhoud, maar ook om niet-gepland onderhoud bij bijvoorbeeld beschadigingen. In een dergelijk geval kan een terras soms minder of niet worden geëxploiteerd. In de praktijk zal altijd worden geprobeerd om in overleg met de betreffende ondernemers een geschikt moment te vinden voor het onderhoud.

Artikel 17, 18 , 19 en 20

Deze artikelen spreken voor zich.