Regeling klimaatsubsidie

Geldend van 15-06-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling klimaatsubsidie

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;

Gelet op het voorstel d.d. datum;

Gelet op de artikelen 4:23 tot en met 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, en de artikelen 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, van de Algemene subsidieverordening Vechtstromen;

BESLUIT

Vast te stellen de Regeling klimaatsubsidie

Artikel 1 Definities

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder dagelijks bestuur, Awb, subsidie, en subsidieplafond, hetgeen daaronder wordt verstaan op grond van artikel 1.1 van de Algemene subsidieverordening Vechtstromen.

 • 2. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Klimaatsubsidie: subsidie op basis van deze regeling;

  • b.

   opgaven: inhoudelijke uitdagingen waarvoor het waterschap zich gesteld ziet m.b.t. klimaat:

   • 1e.

    vertraging van de waterafvoer in het watersysteem;

   • 2e.

    aanvulling van het ondiepe grondwater;

   • 3e.

    beperking van wateroverlast door overstromingen;

   • 4e.

    ontvlechting van afvalwater en hemelwater.

Artikel 2

 • 1.

  De Algemene subsidieverordening Vechtstromen is van toepassing op de Klimaatsubsidie, voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

 • 2.

  De bevoegdheid om te besluiten tot en over het vaststellen van subsidies als bedoeld in artikel 1.3, tweede en derde lid van de Algemene subsidieverordening Vechtstromen, wordt voor de uitvoering van deze Regeling gemandateerd aan strateeg externe financiering.

Artikel 3 Algemene vereisten

 • 1. Klimaatsubsidie wordt verstrekt voor gemeentelijke projecten die activiteiten van derden binnen het beheergebied ondersteunen en waarvan de subsidiabele kosten tenminste € 6.000,- bedragen.

 • 2. Deze activiteiten van derden betreffen klimaat adaptieve maatregelen, die het waterschap helpen zijn opgaven te realiseren en bijdragen aan het water vasthouden, infiltreren of bergen in de bebouwde omgeving.

 • 3. De subsidie wordt verstrekt aan de gemeenten, die geheel of gedeeltelijk in het beheergebied van het waterschap liggen.

Artikel 4 Subsidie

 • 1. De klimaatsubsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,-.

 • 2. Voor de berekening van de subsidiabele loonkosten van medewerkers in dienst van de aanvrager dient gebruik gemaakt te worden van de systematiek, beschreven in artikel 4.4, eerste lid, onder a van de Algemene subsidieverordening Vechtstromen.

Artikel 5 Beschikbare subsidiebedrag

 • 1. In totaal is in 2022 voor de verstrekking van de Klimaatsubsidie een maximaal bedrag van € 200.000,- beschikbaar.

 • 2. Het bedrag in het eerste lid geldt als subsidieplafond.

Artikel 6 Aanvragen

 • 1. Tot 1 juli 2022 kan per gemeente één aanvraag worden ingediend.

 • 2. Na 1 september 2022 kan elke gemeente één of meerdere aanvragen indienen.

 • 3. Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 4. Voor het aanvragen van subsidie dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat hiervoor wordt aangeboden op de website van het waterschap, www.vechtstromen.nl.

Artikel 7 Vaststelling

 • 1. Voor Klimaatsubsidie wordt alleen een beschikking tot subsidievaststelling gegeven.

 • 2. Binnen zes maanden na uitvoering van de activiteiten toont de subsidieontvanger aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Hierbij legt hij de volgende stukken over:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteit, waarvoor subsidie is verleend, is verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie waren verbonden;

  • b.

   een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan van deze regeling afwijken, indien toepassing in een individueel geval zou leiden tot onevenredige onbillijkheid, gelet op het doel van deze regeling.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Klimaatsubsidie bebouwde omgeving.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 14 december 2021.

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris