Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Gennep (2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Gennep (2022)

De gemeenteraad van Gennep,

 • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 16 november 2021;

 • gehoord de voorbereidende raadsvergadering d.d. 6 december 2021;

 • gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Gennep (2022)

Artikel 1. Definities

 • a.

  Deze verordening verstaat onder:

 • b.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • c.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • d.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • f.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.7 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen betreft, waarvan de opbrengst geheel is bestemd voor een liefdadig of ideëel doel;

 • d.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan,

   • I.

    per post binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

   • II.

    langs elektronische weg, onverwijld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • b.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • c.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)

  • d.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • e.

   hoofdstuk 12 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening gemeente Gennep 2021 van 14 december 2020, of zoals laatstelijk gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3.

  De in onderdeel 2.1.1.2 genoemde “normatieve bouwkosten 2022 gemeente Gennep” en de in onderdeel 2.3.4.1.1 genoemde “contourenatlas Noord- en Midden-Limburg” of zoals laatstelijk is gewijzigd, worden bekend gemaakt door terinzagelegging in het gemeentekantoor te Gennep.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening gemeente Gennep (2022)”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raadsvergadering d.d. 20 december 2021.

De raad voornoemd,

De griffier, Jos van der Knaap

De voorzitter, Hans Teunissen

Bijlage Belastingverordeningen 2022 – Legestabel (tarieventabel), behorende bij Legesverordening 2022

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen (i.v.m. Algemene verordening gegevensbescherming)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 vervallen (Winkeltijdenwet verplaatst naar titel 3 hoofdstuk 5)

Hoofdstuk 12 Kansspelen

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 Leegstandswet

Hoofdstuk 16 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Overdracht omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Hoofdstuk 10 Hogere grenswaarde geluidsbelasting

Hoofdstuk 11 Extern advies / beoordeling rapporten

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Venten

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6 Kinderopvang

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Tarief 2022

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een ceremonie op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag in het stadhuis of gemeentehuis of op locatie tussen 09:00 uur en 17:00 uur.

€ 476,80

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag in het stadhuis of gemeentehuis of op locatie na 17:00 uur of op zaterdag of zondag

€ 584,00

1.1.1.3

donderdag in het gemeentekantoor met een sobere ceremonie tussen 10:00 uur en 11:00 uur

€ 132,70

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een (duplicaat van een) trouwboekje of partnerschapsboekje van kunstleer

€ 36,70

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een (duplicaat van een) trouwboekje of partnerschapsboekje van leder

€ 40,85

1.1.4

Voor het beschikbaar stellen van getuigen vanuit de gemeente geldt een tarief per getuige van:

 

1.1.4.1

bij een huwelijksvoltrekking of bij een registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op het gemeentekantoor/stadhuis

€ 56,55

1.1.4.2

bij een huwelijksvoltrekking of bij een registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan het gemeentekantoor/stadhuis

€ 82,85

1.1.5

Voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

€ 78,65

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,30

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 51,60

1.2.8

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen

€ 5,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs inclusief verkrijging van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

VERVALLEN

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan

verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,55

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan

verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,55

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen (BRP) voor elk daaraan besteed kwartier

€ 18,85

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen (BRP):

 

1.4.7.1

ten behoeve van één persoon

€ 12,55

1.4.7.2

ten behoeve van één persoon, ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt

€ 8,35

1.4.7.3

ten behoeve van één persoon in vier talen (Nederlands, Duits, Engels en Frans)

€ 14,95

1.4.7.4

ten behoeve van één persoon in vier talen (Nederlands, Duits, Engels en Frans) ingeval de aanvraag via het digitaal loket plaatsvindt

€ 10,45

1.4.7.5

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en van de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van de Verordening nr. 1024/2012 (pbEU 2016, L 200)

€ 14,95

Hoofdstuk 5 Vervallen

1.5.1

vervallen

 

Hoofdstuk 6 Vervallen (i.v.m. Algemene verordening gegevensbescherming)

1.6.1

vervallen

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een volledig exemplaar van de programmabegroting, de productenraming en de beheersbegroting, met toelichting

€ 68,00

1.7.1.2

de programmabegroting

€ 34,10

1.7.1.3

de productenraming

€ 3,45

1.7.1.4

een volledig exemplaar van de programmarekening met bijlagen

€ 33,55

1.7.1.5

een uittreksel uit de onder de subonderdelen 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.4 genoemde stukken, per pagina

€ 0,15

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op alle stukken behorende bij de raads- en commissievergaderingen

€ 124,00

1.7.3

Bij toezending van de stukken wordt het overeenkomstig onderdeel 1.7.2 berekende tarief verhoogd met de kosten van verzending, volgens vooraf verstrekte opgave.

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van:

 

1.7.4.1

de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 7,95

1.7.4.2.1

de Bouwverordening met toelichting

€ 15,95

1.7.4.2.2

de Bouwverordening zonder toelichting

€ 8,00

1.7.4.3

een andere dan de onder subonderdeel 1.7.4.1 en subonderdeel 1.7.4.2 bedoelde verordeningen, per verordening

€ 15,95

1.7.4.4

aanvullingen op een verordening, per pagina

€ 0,15

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in bescheiden betreffende een bestaand bouwwerk voor elke:

 

1.8.1.1

bouwvergunning of omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met eventuele tekeningen

€ 18,15

1.8.1.2

wijziging van een bouwvergunning of omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met eventuele tekeningen

€ 18,15

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overnemen van tekeningen van de onder subonderdeel 1.8.1.1 en subonderdeel 1.8.1.2 genoemde bescheiden, per kopie op formaat:

 

1.8.2.1

A4

€ 8,00

1.8.2.2

A3

€ 8,55

1.8.2.3

A2

€ 9,60

1.8.2.4

A1

€ 12,85

1.8.2.5

A0

€ 16,05

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.3.1

een volledig ingekleurd exemplaar van de kaart van een structuur- of bestemmingsplan, per kaart

€ 47,15

1.8.3.2

een ongekleurd exemplaar van de kaart van een structuur- of een bestemmingsplan, dan wel van kopieën daarvan, per kaart, tekening of kopie, op formaat:

 

1.8.3.2.1

A4

€ 8,00

1.8.3.2.2

A3

€ 8,55

1.8.3.2.3

A2

€ 9,60

1.8.3.2.4

A1

€ 12,85

1.8.3.2.5

A0

€ 16,05

1.8.3.2.6

voor elke 100 cm² meer

€ 0,20

1.8.3.3

de voorschriften bij een bestemmingsplan, per pagina

€ 0,40

1.8.3.4

de toelichting bij een bestemmingsplan, per pagina

€ 0,40

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

VERVALLEN

 

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening (niet mogelijk via het digitale loket)

€ 12,55

1.9.4

tot het verstrekken van een laissez-passer (lijkenpas)

€ 14,95

1.9.5

VERVALLEN

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in het (openbare) gemeentearchief, voor ieder daaraan besteed uur

€ 76,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift, fotokopie of scan van of een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitlenen van archiefbescheiden, per transactie van maximaal 10 kilo bescheiden

€ 26,25

Hoofdstuk 11 vervallen (Winkeltijdenwet verplaatst naar titel 3 hoofdstuk 5)

1.11.1

vervallen

 

Hoofdstuk 12 Kansspelen

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.12.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.12.1.1.1

vermeerderd met: voor iedere volgende kansspelautomaat waarvoor een vergunning voor een periode van 12 maanden geldt.

€ 34,00

1.12.1.2

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.12.1.2.1

vermeerderd met: voor iedere volgende kansspelautomaat waarvoor een vergunning voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd geldt.

€ 136,00

1.12.2

De subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.12.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 64,00

1.12.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 2.414,00

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

€ 92,00

1.13.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m1

€ 337,00

1.13.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m1

€ 405,00

1.13.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m1

€ 541,00

1.13.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé

€ 0,10

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1

€ 105,00

1.13.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.13.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 408,00

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

€ 100,00

1.14.2

tot het omzetten van het kenteken van een reeds toegekende ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

€ 72,00

1.14.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 100,00

1.14.4

tot het verlengen van een reeds toegekende ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 72,00

1.14.5

tot het omzetten van het kenteken van een reeds toegekende ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 72,00

1.14.6

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 60,60

1.14.7

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 49,00

1.14.8

het tarief van 1.14.6 wordt verhoogd met

ingeval voor de verkrijging een medische keuring als bedoeld in artikel 2 van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart dient plaats te vinden

€ 129,50

1.14.9

tot het verkrijgen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats

€ 42,20

1.14.10

tot het wijzigen van een onderbord (kenteken) bij een gereserveerde invalidenparkeerplaats

€ 42,20

1.14.11

Voor het (thuis)bezorgen van een gehandicaptenparkeerkaart

kosteloos

Hoofdstuk 15 Leegstandswet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 85,00

1.15.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 48,25

1.15.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.15.1.1 en 1.15.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geld ook als het gaat om een heel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep (standplaatsvergunning voor meer dan één dag maar maximaal 1 jaar)

€ 159,00

1.16.1.2

tot het verlenen van een vergunning voor een incidentele standplaats/vierdaagse standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep (standplaatsvergunning voor maximaal 1 dag)

€ 85,00

1.16.1.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep (ontheffing stookverbod)

€ 85,00

1.16.1.4

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep (overige geluidhinder)

€ 85,00

1.16.2

Het overeenkomstig subonderdeel 1.16.1.4 berekende bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.16.2.1

Indien een begroting als hiervoor bedoeld is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.16.3

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van in subonderdeel 1.16.2 bedoelde begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.16.4.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,15

1.16.4.2

afschriften, doorslagen, fotokopieën of scans van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,15

1.16.4.3

kaarten, tekeningen, lichtdrukken, scans al dan niet behorend bij de in de subonderdelen 1.16.4.1 en 1.16.4.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk op formaat:

 

1.16.4.3.1

A4

€ 13,00

1.16.4.3.2

A3

€ 13,00

1.16.4.3.3

A2

€ 19,30

1.16.4.3.4

A1

€ 19,30

1.16.4.3.5

A0

€ 25,90

1.16.4.3.6

voor elke 100 cm² meer

€ 0,20

1.16.4.4

digitaal kaartmateriaal, dat niet afkomstig is van het kadaster en/of de Grootschalige Basiskaart Nederland (Limburg):

 

1.16.4.4.1

de tarieven per formaat zoals opgenomen in de onderdelen 1.16.4.3.1 tot en met 1.16.4.3.6,

 

1.16.4.4.2

verhoogd met: per aan de aanvraag besteed kwartier;

€ 18,80

1.16.4.5

een A4-plot van een luchtfoto

€ 12,90

1.16.4.6

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 41,95

1.16.4.7

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 25,15

1.16.5

Indien de gegevens als bedoeld in deze tarieventabel worden verstrekt met behulp van alternatieve media, dan wordt het tarief verhoogd met de kosten van de gegevensdrager, volgens vooraf verstrekte opgave.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Tarief 2022

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet begrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen; Indien de door de aanvrager opgegeven bouwkosten niet in overeenstemming zijn met de normale marktwaarde of indien de aanvrager in gebreke is gebleven bij de aanvraag een behoorlijke opgave of raming te overleggen, stelt het college de bouwkosten vast aan de hand van de bij deze tarieventabel behorende bijlage 1 ("normatieve bouwkosten 2022 gemeente Gennep"), en worden de leges naar de uitkomst daarvan geheven. Indien het college de bouwkosten vaststelt, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop deze vaststelling aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk wordt ingetrokken.

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

2.1.4

Onder het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 8 wordt mede begrepen een eerste schriftelijke dan wel elektronische, al dan niet ambtelijke, inhoudelijke dan wel op ontvankelijkheid gerichte reactie aan de aanvrager.

 
 

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag:

 
 

2.2.1

tot het vaststellen van een bestemmingsplan van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

10,000%

2.2.2

tot het wijzigen van het bestemmingsplan van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

10,000%

2.2.3

om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

25,000%

2.2.4

om een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan of de beheersverordening:

 
 

2.2.4.1

met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

50,000%

2.2.4.2

in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

50,000%

2.2.4.3

indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

10,000%

2.2.4.4

indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en betrekking heeft op een bepaalde termijn van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

50,000%

2.2.4.5

indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan, met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

25,000%

2.2.4.6

indien de activiteit in strijd is met bij of krachtens provinciale verordening gestelde regels van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

25,000%

2.2.4.7

indien de activiteit in strijd is met bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

25,000%

2.2.4.8

om een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b, Wabo, van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden worden vastgesteld.

 

50,000%

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen: van de bouwkosten

 

3,200%

2.3.1.1.1.1

met een minimum van

€ 145,00

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 500.000 bedragen: vermeerderd met: van de bouwkosten voor het gedeelte van de bouwkosten boven € 25.000;

€ 800,00

1,750%

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen: vermeerderd met: van de bouwkosten voor het gedeelte van de bouwkosten boven € 500.000;

€ 9.112,50

1,200%

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: van de bouwkosten

 

0,320%

2.3.1.2.1

met een minimum van

€ 44,00

 

2.3.1.3

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien de bouwactiviteit ziet op de bestemming "Waterstaat - Bergend Regime", "Waterstaat - Stroomvoerend Regime" en/of "Waterstaat - Waterkering

€ 103,00

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.244,00

 

2.3.2.2

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien de aanlegactiviteit ziet op de bestemming "Waterstaat - Bergend Regime","Waterstaat - Stroomvoerend Regime" en/of "Waterstaat - Waterkering"

€ 103,00

 

2.3.3

Vervallen

 
 

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 
 

2.3.4.1.1

indien de locatie waarop de afwijking ziet zich bevindt buiten de kernen, zoals opgenomen in het bestemmingsplan "Buitengebied Gennep: vastgesteld op 3 april 2012:

€ 1.015,00

 

2.3.4.1.2

in overige gevallen:

€ 304,00

 

2.3.4.1.3

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.4.1.1 en 2.3.4.1.2 bedraagt het tarief, indien het planologische strijdige gebruik ziet op de bestemmingen “Waterstaat – Bergend Regime”, “Waterstaat – Stroomvoerend Regime” en/of “Waterstaat – Waterkering”

€ 101,00

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 834,00

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 10.152,00

 

2.3.4.4

vervallen

 
 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 609,00

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 406,00

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 406,00

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 304,00

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.5.1

ingeval van een aanvraag die niet gelijktijdig met een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 wordt gedaan:

 
 

2.3.5.1.1

bij een vloeroppervlakte tot 100 m²

€ 513,00

 

2.3.5.1.2

bij een vloeroppervlakte van 100 m² tot 1.000 m²

€ 513,00

 

2.3.5.1.2.1

vermeerderd met een bedrag per m² van voor elke m² boven 100 m².

€ 0,30

 

2.3.5.1.3

bij een vloeroppervlakte van 1.000 m² tot 2.500 m²

€ 783,00

 

2.3.5.1.3.1

vermeerderd met een bedrag per m² van voor elke m² boven 1.000 m².

€ 0,25

 

2.3.5.1.4

bij een vloeroppervlakte van 2.500 m² tot 5.000 m²

€ 1.158,00

 

2.3.5.1.4.1

vermeerderd met een bedrag per m² van voor elke m² boven 2.500 m².

€ 0,15

 

2.3.5.1.5

bij een vloeroppervlakte van 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 1.533,00

 

2.3.5.1.5.1

vermeerderd met een bedrag per m² van voor elke m² boven 5.000 m².

€ 0,10

 

2.3.5.1.6

bij een vloeroppervlakte van 10.000 m² of meer

€ 2.033,00

 

2.3.5.1.6.1

vermeerderd met een bedrag per m² van voor elke m² boven 10.000 m².

€ 0,05

 

2.3.5.2

ingeval van een aanvraag die gelijktijdig met een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.3.1 wordt gedaan alsmede ingeval van een aanvraag om wijziging van een eerder verleende gebruiksvergunning:

 
 

2.3.5.2.1

bij een vloeroppervlakte tot 100 m²

€ 145,00

 

2.3.5.2.2

bij een vloeroppervlakte van 100 m² tot 1.000 m²

€ 145,00

 

2.3.5.2.2.1

vermeerderd met een bedrag per m² van voor elke m² boven 100 m².

€ 0,10

 

2.3.5.2.3

bij een vloeroppervlakte van 1.000 m² tot 2.500 m²

€ 235,00

 

2.3.5.2.3.1

vermeerderd met een bedrag per m² van voor elke m² boven 1.000 m².

€ 0,10

 

2.3.5.2.4

bij een vloeroppervlakte van 2.500 m² tot 5.000 m²

€ 385,00

 

2.3.5.2.4.1

vermeerderd met een bedrag per m² van voor elke m² boven 2.500 m².

€ 0,05

 

2.3.5.2.5

bij een vloeroppervlakte van 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 510,00

 

2.3.5.2.5.1

vermeerderd met een bedrag per m² van voor elke m² boven 5.000 m².

€ 0,05

 

2.3.5.2.6

bij een vloeroppervlakte van 10.000 m² of meer

€ 760,00

 

2.3.5.2.6.1

vermeerderd met een bedrag per m² van voor elke m² boven 10.000 m².

€ 0,05

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 gemeente Gennep aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 440,00

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 440,00

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 440,00

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 452,00

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 93,00

 

Uitweg/inrit

 

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 93,00

 

Kappen

 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2, eerste lid, van de Verordening Beschermde houtopstanden – Gennep een vergunning vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 111,00

 

Handelsreclame

 

2.3.11

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder g, van de Wabo

€ 111,00

 

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 111,00

 

Opslag van roerende zaken

 

2.3.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 41,35

 

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 41,35

 

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 223,00

 

Flora en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.14

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 223,00

 

Andere activiteiten

 

2.3.15

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 223,00

 

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 223,00

 

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 223,00

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.16

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

2.3.17

Beoordeling rapporten door de gemeente

 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld, voor de beoordeling van:

 
 

2.3.17.1.1

een milieukundig bodemrapport

€ 259,00

 

2.3.17.1.2

een archeologisch bodemrapport

€ 259,00

 

2.3.17.1.3

een bouwveiligheidsplan

€ 130,00

 

2.3.17.1.4

een sloopveiligheidsplan

€ 130,00

 

2.3.17.1.5

een akoestisch onderzoeksrapport

€ 259,00

 

2.3.17.1.6

een onderzoeksrapport betreffende de geluidsbelasting op gevels van een te bouwen of te verbouwen woning of andere geluidgevoelige gebouwen

€ 259,00

 

2.3.17.1.7

een brandveiligheidsrapport

€ 259,00

 

2.3.17.1.8

een onderzoeksrapport naar externe veiligheid

€ 259,00

 

2.3.17.1.9

een rapport over de volwaardigheid van bedrijven

€ 259,00

 

2.3.17.1.10

een onderzoeksrapport naar aanwezige flora en fauna

€ 259,00

 

2.3.17.1.11

een natuurcompensatierapport

€ 259,00

 

2.3.17.1.12

een milieukundig onderzoeksrapport betreffende de luchtkwaliteit

€ 259,00

 

2.3.17.1.13

overige rapporten

€ 259,00

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 457,00

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 457,00

 

2.3.19

Afwijkende regeling tijdelijke woonunits

 
 

2.3.19.1

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.4 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonunit die wordt gerealiseerd in afwachting van een definitief te bouwen woning op hetzelfde perceel

€ 730,00

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met beoordeling van rapporten, verklaringen van geen bedenkingen of adviezen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 en in hoofdstuk 11. De vermindering bedraagt:

 
 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

€ 114,00

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

€ 187,00

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

€ 229,00

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

50,000%

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

50,000%

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

50,000%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

Teruggaaf als gevolg van niet behandelen aanvraag

 

2.5.4

Als de gemeente op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht besluit om een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, en 2.3.7 niet te behandelen bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit reeds geheven dan wel nog verschuldigde leges plaats.

 

50,000%

Vergunningvrij project

 

2.5.5

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en b, van de Wabo, en vergunningvrij blijkt te zijn bedraagt het tarief:

€ 125,00

 

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor Natura 2000-activieiten

 
 

2.5.6.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat mede bestaat uit handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in onderdeel 2.3.13.1 intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van onderdeel 2.3.13.1 verschuldigde leges als het verzoek om intrekking is ingediend binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

50,000%

2.5.6.2

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat mede bestaat uit handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in onderdeel 2.3.13.1 intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van onderdeel 2.3.13.1 verschuldigde leges als het verzoek om intrekking is ingediend na zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

75,000%

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor Natura 2000-Activiteiten

 

2.5.7

Indien een omgevingsvergunning die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied wordt geweigerd als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van onderdeel 2.3.13 verschuldigde leges

 

75,000%

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

2.5.8

Een bedrag minder dan € 10,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

Geen teruggaaf legesdeel beoordeling rapporten, verklaringen van geen bedenkingen of advies

 

2.5.9

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 en op grond van hoofdstuk 11 (Extern advies/beoordeling rapporten) wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 118,00

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 230,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 10.365,00

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.292,00

 

2.8.3

Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld in de onderdelen 2.8.1 en 2.8.2 intrekt binnen een termijn van 4 weken na het door de gemeente in behandeling nemen ervan, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges.

 

75,000%

2.8.4

Als de gemeente medewerking aan een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 2.8.1 en 2.8.2 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges.

 

50,000%

2.8.5

Als de gemeente op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht besluit om een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 2.8.1 en 2.8.2 niet te behandelen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges.

 

50,000%

2.8.6

Indien de aanvraag als bedoeld in de onderdelen 2.8.1 of 2.8.2 is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in de onderdelen 2.2.1 en 2.2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in de onderdelen 2.8.1 en 2.8.2.

 
 

2.8.7

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, vindt onderdeel 2.3.17 overeenkomstige toepassing bij de in dit hoofdstuk genoemde diensten.

 
 

Hoofdstuk 9 Overdracht omgevingsvergunning brandveilig gebruik

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verklaring van overdracht van een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5 aan de nieuwe gebruiker

€ 51,00

 

Hoofdstuk 10 Hogere grenswaarde geluidsbelasting

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder

€ 829,00

 

Hoofdstuk 11 Extern advies / beoordeling rapporten

2.11.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande hoofdstukken bedraagt het tarief, indien in het kader van de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in titel 2 van deze tarieventabel extern advies moet worden ingewonnen, rapporten of adviezen moeten worden beoordeeld, extern onderzoek moet worden verricht of externe documenten, plannen of documenten moeten worden opgesteld, welke niet in deze titel zijn genoemd: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting, die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.11.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.11.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk wordt ingetrokken.

 
 

2.11.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande hoofdstukken en in de onderdelen 2.11.1 en 2.11.2, bedraagt het tarief, indien in het kader van de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in titel 2 van deze tarieventabel advies moet worden ingewonnen bij de Vereniging Gelders Genootschap te Arnhem over ruimtelijke kwaliteitsaspecten van het Limburgs Kwaliteits Menu (LKM), het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM) en de POL-herziening op onderdelen Contourenbeleid Limburg, per advies.

€ 878,00

 

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 125,00

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Tarief 2022

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 240,00

3.1.2

Indien voor de behandeling van een in dit hoofdstuk bedoelde aanvraag een openbare kennisgeving is vereist, wordt het op grond van dit hoofdstuk berekende bedrag, volgens vooraf verstrekte opgave per openbare kennisgeving verhoogd met

€ 85,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 85,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 85,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep

€ 294,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet (12-dagenregeling)

€ 85,00

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 42,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement:

 

3.2.1.1

als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep (evenementenvergunning B- en C-categorie zoals benoemd in het uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Gennep)

€ 288,00

3.2.1.2

als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep (evenementenvergunning A-categorie zoals benoemd in het uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Gennep)

€ 92,00

3.2.2

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een melding klein evenement en van een melding van een buurt- of straatfeest

kosteloos

Hoofdstuk 3 Sexbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.738,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 1.738,00

Hoofdstuk 4 Venten

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep

€ 85,00

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 117,00

3.5.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.5.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 117,00

3.5.3

tot wijzigen van een in onderdeel 3.5.1 bedoelde ontheffing

€ 117,00

Hoofdstuk 6 Kinderopvang

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.6.1

het in exploitatie nemen van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang indien sprake is van een inspectie door de GGD

€ 1.757,00

3.6.2

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang indien sprake is van een inspectie door de GGD

€ 439,00

3.6.3

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang indien sprake is van een verkorte inspectie door de GGD (indien sprake is van een reeds geregistreerde gastouder en als de laatste inspectie na 1-1-2021 heeft plaatsgevonden)

€ 329,00

3.6.4

het in exploitatie nemen van een gastouderbureau indien sprake is van een inspectie door de GGD

€ 1.537,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 85,00

 

3.8

Voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning voor de huisvesting van kamerbewoningsinrichting als bedoeld in artikel 2:81 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 1.670,00

Behoort bij raadsbesluit van 20 december 2021, zaaknummer 521974

Bij deze tarieventabel hoort Bijlage “normatieve bouwkosten 2022 gemeente Gennep” (bij onderdeel 2.1.1.2)

De griffier van de gemeente Gennep,