Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025

De gemeenteraad van Bergeijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021,

gezien het advies van de commissie GZ d.d. 30 november 2021,

gelet op het feit dat de bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening op grond van de artikelen 147 en 149 van de gemeentewet bij de gemeenteraad ligt;

besluit vast te stellen de:

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Aanvraag:

  Een door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor het plaatsen van een duurzame maatregel. Een ontvankelijke aanvraag bestaat uit de volgende drie verplichte onderdelen:

  • 1.

   een ondertekend aanvraagformulier. Dit kan digitaal via Digid-D of schriftelijk middels een aanvraagformulier;

  • 2.

   een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager (alleen nodig bij schriftelijk indienen aanvraagformulier);

  • 3.

   een offerte van de duurzame maatregel van een erkend bedrijf. Desgevraagd moet een tekening/situatieschets overhandigd worden, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan.

 • Aanvraagformulier:

  Een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier voor subsidie duurzame maatregelen.

 • Aanvrager:

  Een meerderjarig natuurlijk persoon, die:

  • 1.

   (mede-) eigenaar is van een in de gemeente Bergeijk gelegen woning;

  • 2.

   door een Vereniging van Eigenaren gemachtigd is;

 • Bestaande woning:

  Woning die ouder is dan 1 juli 2018. Als datum wordt de datum van afgifte van de bouwvergunning/ omgevingsvergunning bouw gehanteerd.

 • Betalingsbewijs:

  Een kopie bankafschrift dat aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame maatregel geïnstalleerd heeft. Dit bankafschrift moet voorzien zijn van de originele datum, naam en IBAN-nummer van de aanvrager. De overige gegevens die niet van belang zijn voor de behandeling van deze aanvraag kunnen onzichtbaar gemaakt worden.

 • College:

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.

 • Dakisolatie:

  Door een erkend bedrijf aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van het dak van een woning met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m2K/W). Alleen dakisolatie dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Dakisolatie op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

 • Duurzame maatregel:

  Een verandering of aanpassing in de vorm van het aanbrengen van warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, inductiekookplaat, vloerisolatie, muurisolatie/ gevelisolatie, dakisolatie, HR++- of triple glas aan een woning of complex die het energieverbruik reduceert en/of duurzame energie opwekt, afkomstig van een schone energiebron.

 • (Mede-)Eigenaar:

  Een natuurlijk persoon die het volledig eigendomsrecht van de woning bezit.

 • Erkend bedrijf:

  Een erkend bedrijf is een bouwbedrijf of een (bouw)installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in de betreffende werkzaamheden en geregistreerd staat bij de kamer van koophandel onder de sectie bouwnijverheid, bouwinstallatiebedrijf of een vergelijkbare sectie.

 • Factuur:

  Een kopie van een door een erkend bedrijf opgestelde rekening van de duurzame maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voorzien van het bedrag en het type duurzame maatregel en een datum waarop de duurzame maatregel is gerealiseerd. In de factuur moet een specifiek onderscheid zijn gemaakt tussen de verschillende kostenposten.

 • Gereedmeldingsformulier:

  Een door het college beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier voor subsidie duurzame maatregelen.

 • HR++-glas:

  Isolerend HR++ glas, bestaande uit ten minste twee glasplaten die door een afstandhouder (zoals een metalen kader) aan de rand van het glas uit elkaar worden gehouden. De ruimte tussen het glas wordt gevuld met edelgas en is het glas aan één zijde gecoat waardoor het extra isoleert. Het glas geeft een U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K volgens de norm EN 1279. Alleen HR++glas dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. HR++glas op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie. Het vervangen van kozijnen bij HR++ komt niet in aanmerking voor subsidie.

 • Inductiekookplaat:

  Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis (gecombineerd met een inductiekookplaat) aanschaffen, laten monteren door erkend bedrijf en laten afsluiten van de gasvoorziening voor de kookvoorziening in huis.

 • Isolerende buitendeur:

  Isolerende deuren eventueel gecombineerd met HR++ glas met een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K of eventueel gecombineerd met triple glas met een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m2K.

 • Muurisolatie:

  Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de gevel van een woning met een minimale Rd waarde van 1,1 (m2K/W). Alleen muurisolatie dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Muurisolatie bij bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

 • Offerte:

  Een kopie van een door een erkend bedrijf opgestelde offerte, die een duidelijke beschrijving geeft van het type duurzame maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met daarop een uitsplitsing in materiaalkosten en installatiekosten.

 • Rd-waarde:

  Een Rd-waarde (ook wel aangeduid met R-waarde) is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal.

 • Triple glas:

  Ook wel HR++ triple glas, HR+++ glas, drievoudig glas of driedubbel glas genoemd. Isolerend triple glas, bestaande uit ten minste drie glasplaten die door een afstandhouder (zoals een metalen kader) aan de rand van het glas uit elkaar worden gehouden. De ruimte tussen het glas wordt gevuld met edelgas en is het glas aan één zijde gecoat waardoor het extra isoleert. Het glas geeft een U-waarde van 0,7 W/m2K of lager. Alleen Triple glas dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Triple glas op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie. Bij de toepassing van triple glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een U-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.

 • Uitkering subsidiebedrag:

  Het door het college vastgestelde subsidiebedrag wordt uitgekeerd op het moment dat de volgende documenten zijn ontvangen:

  De gereedmelding met:

  • een gespecificeerde factuur van erkend bedrijf

  • een betalingsbewijs

 • Vloerisolatie:

  Door een erkend bedrijf aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de vloer van een woning met een minimale Rd-waarde 3,5 m2k/W. Alleen vloerisolatie die bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Vloerisolatie bij bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

 • Vereniging van Eigenaren:

  De vereniging van eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren.

 • Verordening:

  Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025.

 • Warmtepomp:

  Een installatie voor het opwekken van energie ten behoeve van het verwarmen van een woning, afkomstig uit een schone energiebron en die nagelvast in of aan een woning en/of bijgebouw is bevestigd, niet zijnde een lucht-lucht warmtepomp.

 • Zonneboiler/Warmtepompboiler:

  Een installatie voor het verwarmen van tapwater, waarvoor de opgewekte energie afkomstig is van een schone energiebron en die nagelvast is bevestigd op, aan of in de woning en/of bijgebouw.

Artikel 2 Doel van de Verordening en doelgroep

Deze verordening is bedoeld voor het verstrekken van subsidie voor maatregelen die in opdracht van de aanvrager aan een bestaande woning wordt getroffen, met de bedoeling om het verbruik van energie in deze woningen te verminderen om daarmee te komen tot vermindering van de uitstoot van CO2.

Er wordt ingezet op maatregelen die leiden tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dit leidt tot een bijdrage aan de mondiale, landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen om te komen tot een reductie van de emissie van CO2.

Artikel 3 Inhoud van de aanvraag

 • 1.

  Alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag te worden verstrekt. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraag volledig en ontvankelijk is.

 • 2.

  Ontvankelijke aanvragen worden op volgorde van datum en tijdstip binnenkomst afgehandeld. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

 • 3.

  Het college beslist op een aanvraag binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 4.

  Het college kan de beslistermijn met 4 weken verdagen.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • 1.

  Een (mede-) eigenaar van een bestaande woning in Bergeijk of een door een Vereniging van Eigenaren gemachtigde persoon kan subsidie aanvragen voor de volgende maatregelen:

  • a.

   Warmtepomp;

  • b.

   Zonneboiler/ Warmtepompboiler;

  • c.

   Vloerisolatie;

  • d.

   Muurisolatie/gevelisolatie;

  • e.

   Dakisolatie;

  • f.

   HR++-glas eventueel gecombineerd met een isolerende buitendeur

  • g.

   Triple glas eventueel gecombineerd met isolerende kozijnen en/of isolerende buitendeur

  • h.

   Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat incl. technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening.

 • 2.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   U bent (mede-) eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk of vertegenwoordiger van een Vereniging van Eigenaren in Bergeijk

  • b.

   Het betreft een bestaande woning die ouder is dan 1 juli 2018.

  • c.

   De werkzaamheden voor de te treffen maatregelen zijn nog niet uitgevoerd of gestart. U start pas met de uitvoering van de duurzame maatregelen nadat u een beschikking tot subsidieverlening heeft gekregen op uw subsidieaanvraag.

  • d.

   Er wordt per adres per type duurzame maatregel eenmaal subsidie verstrekt. Voorgaande geldt eveneens als eerdere subsidie reeds in een ander kalenderjaar is verkregen.

  • e.

   De duurzame maatregel wordt gerealiseerd door een erkend bedrijf;

  • f.

   De aanleg of installatie van de duurzame maatregel is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

  • g.

   Bij het aanvragen van een subsidie voor een warmtepomp of een warmtepompboiler moet deze voorkomen op de gepubliceerde Apparatenlijst Warmtepompen van RVO. De apparatenlijst in het kader van de ISDE-subsidie is te vinden op de website van de RVO. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/warmtepomp

  • h.

   Bij het aanvragen van een subsidie voor een zonneboiler moet deze voorkomen op de gepubliceerde Apparatenlijst Warmtepompen van RVO. De apparatenlijst in het kader van de ISDE-subsidie is te vinden op de website van de RVO. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/zonneboiler. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt uitgegaan van de apparatenlijst die op het moment van de aanvraag is gepubliceerd op de website van RVO.

  • i.

   Bij het aanvragen van subsidie voor een inductiekookplaat is het noodzakelijk dat u een offerte van een erkend bedrijf voor de technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening indient. Het is niet nodig om vooraf de kosten voor de inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat op te geven. Deze kosten voor de inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat dient u in bij de gereedmelding.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder a bedraagt 25% van het factuurbedrag, met een maximum van € 1000,- per installatie.

 • 2.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder b bedraagt 25% van het factuurbedrag, met een maximum van € 1000,- per installatie.

 • 3.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder c vloerisolatie bedraagt €6,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 750,- per maatregel.

 • 4.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder d muur-en gevelisolatie bedraagt €4,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 750,- per maatregel.

 • 5.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder e dakisolatie bedraagt €10,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 750,- per maatregel.

 • 6.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder f HR++ glas al dan niet gecombineerd met isolerende buitendeuren bedraagt €30,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 750,- per maatregel.

 • 7.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder g Triple glas al dan niet gecombineerd met nieuwe kozijnen en/of isolerende buitendeuren bedraagt €50,- per vierkante meter van de te isoleren oppervlakte, met een maximum van € 750,- per maatregel.

 • 8.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.1 onder h Inductiekookplaat bedraagt 25% van het factuurbedrag, met een maximum van € 250,- per maatregel.

 • 9.

  De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:

  • -

   materiaalkosten;

  • -

   installatiekosten.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien

 • a.

  Niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden zoals gesteld in artikel 4 van onderhavige verordening

 • b.

  Een eventuele benodigde bouw- of omgevingsvergunning niet verleend is;

 • c.

  Een (mede-) eigenaar van een woning een subsidie voor dezelfde maatregel aanvraagt die door de gemeente Bergeijk al verstrekt is aan een andere partij;

 • d.

  Het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bij toekenning wordt overschreden.

Artikel 7 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt aan welke voorschriften en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval de hoogte van de subsidie.

 • 3.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger en beschikking tot subsidievaststelling

 • 1.

  Aanvrager dient binnen 12 weken na betaling van de eindfactuur een aanvraag om vaststelling van de subsidie in bij het college met behulp van het gereedmeldingsformulier.

 • 2.

  Alle in het gereedmeldingsformulier gevraagde gegevens dienen bij de indiening van de aanvraag om vaststelling van de subsidie te worden verstrekt.

 • 3.

  Het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de beschikking tot subsidieverlening is opgenomen.

 • 4.

  De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval:

  • a.

   of is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen voor de vaststelling van de subsidie zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening, de verordening en de Algemene wet bestuursrecht.

  • b.

   de hoogte van de definitieve subsidie uitgedrukt in euro’s.

Artikel 9 Betaling van de subsidie

 • 1.

  Nadat een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • 2.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

 • 3.

  De subsidie wordt alleen betaald en overgemaakt op het IBAN-nummer van de aanvrager wanneer binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening de duurzame maatregelen zijn gerealiseerd.

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1.

  Als een bij of krachtens deze verordening gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen, kan het college een andere termijn vaststellen.

 • 2.

  In geval van bijzondere omstandigheden kan door het college worden besloten om van één of meer bepaalde artikelen of artikelleden van onderhavige verordening zal worden afgeweken.

Artikel 11 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2022, nadat deze is bekend gemaakt.

 • 2.

  De verordening eindigt op 31 december 2025.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025.

Zoals besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 16 december 2021.

Ondertekening

De gemeenteraad,

J.M. van Dongen-Hermans

Griffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter

Toelichting Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025

In de gemeente Bergeijk wordt subsidie beschikbaar gesteld voor woningisolatie en energieopwekkende installaties in de bestaande woningbouw. Het doel van deze subsidie is om woningeigenaren te stimuleren om woningen in Bergeijk beter te isoleren en om duurzame energie op te wekken. Hierdoor wordt de energierekening lager en ontstaat meer comfort in de woning. Dit zorgt ook voor een lagere CO2 uitstoot.

Voor welke maatregelen is subsidie mogelijk?

Een particuliere eigenaar van een bestaande woning kan subsidie aanvragen voor de volgende duurzame maatregelen:

 • Warmtepomp;

 • Zonneboiler/ Warmtepompboiler;

 • Vloerisolatie;

 • Muurisolatie/gevelisolatie;

 • Dakisolatie;

 • HR++-glas eventueel gecombineerd met isolerende buitendeur

 • Triple glas eventueel gecombineerd met isolerende kozijnen en buitendeur 

 • Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat incl. technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening.

Hoe vaak kan ik subsidie aanvragen?

 • Een subsidie wordt per adres per aangeschafte en gerealiseerde duurzame maatregel eenmalig verstrekt. U kunt dus niet voor dezelfde voorziening twee keer subsidie aanvragen. Stel, u heeft subsidie ontvangen voor het aanbrengen van muurisolatie in 2016, dan kunt u daar geen subsidie meer voor krijgen.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering die u doet.

De subsidie bedraagt bij een warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler en een inductiekookplaat, een maximumpercentage van het factuurbedrag met een maximaal subsidiebedrag. Voor de overige maatregelen geldt een subsidiebedrag per m2 met een maximum subsidiebedrag. Onderstaande tabel geeft de maximumpercentages en subsidiebedragen per duurzame maatregel weer.

Maatregel

2022-2025

Warmtepomp

25% factuurbedrag

Max €1000,-

Zonneboiler/ Warmtepompboiler

25% factuurbedrag

Max €1000,-

Vloerisolatie

€6,- per vierkante meter

Max €750,-

Muurisolatie/gevelisolatie

€4,- per vierkante meter

Max €750,-

Dakisolatie

€10,- per vierkante meter

Max €750,-

HR++-glas al dan niet gecombineerd met Isolerende buitendeur

€30,- per vierkante meter

Max €750,-

Triple glas eventueel gecombineerd met isolerende kozijnen en/of Isolerende buitendeur

€50,- per vierkante meter

Max €750,-

Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat incl. technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening.

25% factuurbedrag

Max €250,-

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 kunt u subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die u wilt gaan realiseren. Er wordt geen subsidie verstrekt voor maatregelen, die u al heeft gerealiseerd voordat u de beschikking tot subsidieverlening heeft ontvangen.

Welke voorwaarden zijn er?

 • U bent (mede-) eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk of u vertegenwoordigt woningeigenaren in Bergeijk door middel van een machtiging door een Vereniging van Eigenaren.

 • Uw woning is ouder dan 1 juli 2018.

 • De werkzaamheden voor de te treffen maatregelen zijn nog niet uitgevoerd of gestart. U start pas met de uitvoering van de duurzame maatregelen nadat u een beschikking tot subsidieverlening heeft gekregen op uw subsidieaanvraag.

 • Er is nog niet eerder subsidie verleend voor dit type duurzame maatregel voor de betreffende woning;

 • De duurzame maatregelen worden gerealiseerd door een daarvoor gespecialiseerd en erkend bedrijf;

 • De aanleg of installatie van de duurzame maatregel wordt gerealiseerd conform de, op het moment van realisatie, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

 • De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Materiaalkosten.

  • b.

   Installatiekosten.

 • Bij het aanvragen van een subsidie voor een warmtepomp of een warmtepompboiler moet deze voorkomen op de gepubliceerde Apparatenlijst Warmtepompen van RVO. De apparatenlijst in het kader van de ISDE-subsidie is te vinden op de website van de RVO. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/warmtepomp

  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt uitgegaan van de apparatenlijst die op het moment van de aanvraag is gepubliceerd op de website van RVO.

 • Bij het aanvragen van een subsidie voor een zonneboiler moet deze voorkomen op de gepubliceerde Apparatenlijst Warmtepompen van RVO. De apparatenlijst in het kader van de ISDE-subsidie is te vinden op de website van de RVO. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/zonneboiler.

  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt uitgegaan van de apparatenlijst die op het moment van de aanvraag is gepubliceerd op de website van RVO.

 • Bij het aanvragen van subsidie voor een inductiekookplaat is het noodzakelijk dat u een offerte van een erkend bedrijf voor de technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening indient. Het is niet nodig om vooraf de kosten voor de Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat op te geven. Deze kosten voor de Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat dient u in bij de gereedmelding.

Hoe werkt de subsidieprocedure?

De aanvraag

 • U kunt uw aanvraag digitaal indienen via www.bergeijk.nl. U heeft hiervoor nodig:

  • -

   Een DigiD-code

 • U kunt de subsidie ook schriftelijk aanvragen als digitaal niet mogelijk is. Hiervoor heeft u nodig:

  • -

   Een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is op te halen bij de balie van het gemeentehuis. Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u het inleveren bij de balie van het gemeentehuis of insturen via energie@bergeijk.nl. De onderstaande documenten moeten met het aanvraagformulier worden meegestuurd.

 • Voor het aanvragen van de subsidie heeft u verder nodig:

  • -

   Een offerte van een erkend bedrijf inzake de duurzame maatregel

  • -

   Bij het aanvragen van subsidie voor een inductiekookplaat is het niet nodig om in de offerte de aanschaf van Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat op te geven. Het gaat hier om een offerte van een erkend bedrijf voor de technische installatie en afsluiting gasleiding voor de kookvoorziening. De kosten voor de Inductiekookplaat of een elektrisch fornuis gecombineerd met inductiekookplaat dient u in bij de gereedmelding.

  • -

   Bij aanvragen voor vloer-, dak- of muurisolatie of HR++ en triple glas moet een tekening/situatieschets meegestuurd worden, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan.

  • -

   Bij indienen van een schriftelijk aanvraagformulier: een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager.

 • Binnen vier weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking tot subsidieverlening staat de maximale hoogte van de subsidie die aan u zal worden toegekend, indien bij subsidievaststelling blijkt dat u heeft voldaan aan de voorwaarden van de verordening. Ook de voorschriften en verplichtingen worden hierin opgenomen. Het betreft uitdrukkelijk een voorwaardelijke toekenning van subsidieverlening. Na gereedmelding wordt bij de subsidievaststelling definitief vastgesteld hoeveel subsidie u zult ontvangen.

 • Nadat de beschikking tot subsidieverlening is verzonden, dient u de maatregel binnen zes maanden te realiseren.

De gereedmelding

 • Als de maatregel is gerealiseerd, dient u het gereedmeldingsformulier digitaal in. U heeft hiervoor nodig:

  • -

   Een DigiD-code nodig.

 • U kunt ook schriftelijk gereed melden. Hiervoor heeft u nodig:

  • -

   Het gereedmeldingsformulier. Het gereedmeldingsformulier is op te halen bij de balie van het gemeentehuis. Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u het inleveren bij de balie van het gemeentehuis of insturen via energie@bergeijk.nl. Denk daarbij ook aan de onderstaande documenten.

 • Voor het gereed melden heeft u verder nodig:

  • -

   De factuur van de installateur of aannemer

  • -

   Het bewijs van betaling van deze factuur.

 • Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente.

 • Wanneer alle duurzame maatregelen conform afspraken zijn gerealiseerd, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.

Voor de volledigheid van alle voorwaarden verwijzen wij naar de Verordening Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2022-2025

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze subsidieverordening, kunt u contact opnemen met de specialist duurzaamheid van de gemeente Bergeijk via telefoonnummer; 0497-551455 of via email: info@Bergeijk.nl.